National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Mass Spectrometry
Smejkalová, Tereza ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Hmotnostní spektrometrie je metoda analytické chemie používaná k analýze organických i anorganických sloučenin. O tomto tématu se běžně dozvídáme z prací týkajících se chemie, protože tato metoda může být využita k identifikaci mnoha druhů sloučenin. Vlastní fungování přístrojů používaných v hmotnostní spektrometrii ale musíme hledat ve specializovaných knihách zaměřených na tuto metodu a tyto informace jsou obvykle popsané velmi komplikovaně. Proto jsem se rozhodla napsat práci, která uvádí základní informace o hmotnostní spektrometrii z pohledu elektrotechniky, srozumitelně popisuje jednotlivé fáze této metody a která nebude zaměřena na výstup analýzy, ale na technický proces. V druhé části práce se věnuji praktickému použití hmotnostních spektrometrů v průmyslu při testování těsnosti produktů a typům testování těsnosti, vysvětluji důležité termíny a detailně popisuji spektrometr LDS3000. Mým záměrem je ukázat, že tato metoda je skutečně zajímavá a poutavá a chci ji proto představit ostatním.
Commented translation of a text on science and technology
Doležal, Martin ; Smutný, Milan (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá používáním technického jazyka v češtině i angličtině, v čem si jsou tyto jazyky podobné a v čem se naopak liší. Pro studování jazyků v elektrotechnice byl vybrán technicky zaměřený text k přeložení a poté byl přeložen do angličtiny. Po překladu byla provedena analýza jazyka, které se zaměřovala jak na lingvistické, tak extralingvistické vlastnosti, které jsou často specifické pro odborné texty. Tyto vlastnosti pokrývají širokou škálu lingvistických oborů, jako jsou například lexikologie, morfologie, stylistika, syntax, ale i extralingvistické záležitosti, jako třeba pragmatika. Analýza originálního a přeloženého textu odhalila spoustu rozdílů, jak malých, tak i velkých, které jsou výsledkem pokusu o přenos informace v jazyce, který je poměrně rozdílný oproti originálnímu jazyku.
History of audio carriers and transmission of sound
Šimarová, Lucie ; Krhutová, Milena (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj zvukových nosičů. Tato bakalářská práce poskytuje náhled do historie a současnosti zvukových nosičů. Nejprve seznamuje čtenáře s teorií přenosu zvuku. Tato část je zaměřena na přenos vlnění a popisuje rozdíly mezi vlnami. Následně jsou probírány analogové a digitální způsoby záznamu zvuku. Hlavní část práce se věnuje uchovávání hudby. Nejprve se práce zabývá uchováním hudby před mechanickým záznamem, tato část zahrnuje notaci, tabulatury a automatofony. V další části je již popsán mechanický záznam zvuku, a to v analogové formě. Poslední kapitola je zaměřena na digitální záznam zvuku. V neposlední řadě práce obeznamuje čtenáře s kulturním a hudebním vlivem jednotlivých nosičů. Znalosti jsou nabyty z různých zdrojů, především z literatury.
Typical features and genres in English for Specific Purposes.
Behancová, Katarína ; Krhutová, Milena (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
V 21. storočí môžeme hovoriť o obrovskom náraste ľudí používajúcich anglický jazyk v ich každodennom živote. Angličtina sa stala jazykom používaným v globálnej sfére a je používaná vo všetkých odborných oblastiach ako veda, technika, ekonómia, zákon alebo medicína. Každá z týchto oblastí si vytvorila svoju vlastnú “odnož“ anglického jazyka, ktorá má svoje špecifické vlastnosti a žánre. Napriek tomu, že je každá z týchto oblastí odborného štýlu úplne odlišná, cieľom tejto bakalárskej je preskúmať ich a identifikovať ich typické žánre, špecifické vlastnosti a odlišnosti medzi nimi na základe textov pochádzajúcich z odborných kníh a časopisov.
Influence of English on Czech Electrical Engineering and ICT technical texts.
Vojíř, Martin ; Reich, Pavel (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o vlivu angličtiny na české odborné elektroinženýrské a IT texty. Rozebírá a analyzuje globalizaci angličtiny, její rozšíření ve světě a také její vliv na společnost jako takovou. V závěru se věnuje samotnému porovnávání odborných elektroinženýrských a informačně technologických textů a jejich následné analýze.
Supercapacitors for Energy Storage
Přidal, Tomáš ; Jašková, Jana (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku superkapacitorů. První kapitola se zabývá principem funkčnosti superkapacitoru. Jsou představeny základní funkční principy, použité materiály, hlavní výhody a nevýhody superkapacitoru. Dále jsou představeny možnosti využití superkapacitoru v různých průmyslových odvětvích. Následující kapitola nastiňuje ostatní způsoby ukládání energie i s jejich výhodami a nevýhodami, která je doplněna o srovnávací tabulku s parametry. Poslední kapitola je zaměřena na teoretický návrh modulu superkapacitorů.
Commented translation III
Klouda, Adam ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Cílem semestrální práce “Elektrotechnika – komentovaný překlad” je překlad českého odborného textu do angličtiny, který slouží jako studijní materiál pro studenty elektrotechnologie, a provést komparativní analýzu originálu a přeloženého textu. Zdrojový text je rozdělen do devíti kapitol, z kterých bylo vybráno několik výňatků na nichž byla následně provedena analýza z lingvistického hlediska. Každý z nich se zabývá jinou oblastí elektrotechniky a použivá k tomu odlišnou škálu odborných výrazů. Tato bakalářská práce take nabízí základní teorii zabývající se překladem textů psaných ve stylu vědy a techniky.
Impact of Netspeak on the Development of the English Language
Komorník, Michal ; Krhutová, Milena (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je analyzovat slang používaný na Internetu a popsat jeho vývoj, charakteristické rysy, funkce a vyhodnotit změny, které jeho vlivem nastaly v anglickém jazyce. Prostřednictvím konkrétních příkladů tato práce upozorňuje na nové prvky, kterými internetový slang, přispěl k vývoji anglického jazyka a tímto způsobem ovlivnil jazykové znalosti uživatelů internetu.
Commented translation
Němčanský, Radek ; Smutný, Milan (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Cílem mé Bakalářské práce je přeložit český text do anglické podoby, následně analyzovat a demonstrovat základní jazykové prvky obou jazyků. K tomuto úkolu jsem si vybral knihu s názvem “Nikola Tesla a jeho tajné vynálezy”, napsanou Davidem Childressem. Kniha je psaná populárně odborným stylem, který je blíže charakterizován.
Commented translation
Illek, Pavel ; Smutný, Milan (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato bakalářská práce má za úkol přeložit odborný text z oblasti jaderných elektráren a následně analyzovat jazykové prostředky použité v textu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – praktická část a teoretická část. Praktická část představuje samotný překlad odborného textu. Teoretická část se zabývá hlavní charakteristikou odborného stylu a analýzou jazykových (konkrétně lexikálních) prostředků.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.