Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti
Krejčová, Lucie ; Klapilová, Kateřina (vedoucí práce) ; Weiss, Petr (oponent) ; Havlíček, Jan (oponent)
Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na téma ženského orgasmu ve vztahu k autoerotickým aktivitám a párovému sexuálnímu chování. První, teoretická část práce se zaměřuje na teorie ženského orgasmu a faktory ovlivňující výskyt orgasmu u žen. Druhá část práce se skládá ze čtyř článků, které byly publikovány v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisech. První článek, teoretické review, se zaměřuje na vývoj názoru vědeckého světa na ženský orgasmus a jeho dichotomické rozdělení na klitoridální a vaginální orgasmus. Druhý článek se týká frekvencí párových sexuálních aktivit a jejich spojitostí s výskytem vaginálního orgasmu u žen. Třetí článek se zabývá vztahem prvních autoerotických zkušeností a výskytu vaginálního orgasmu u žen. Poslední, čtvrtý článek popisuje vztah mezi partnerskou a sexuální spokojeností a výskytem ženského orgasmu. Výsledky předložených studií ukazují, že autoerotické a párové sexuální aktivity společně se sebe vnímanou spokojeností v partnerském vztahu mají pozitivní vliv na výskyt orgasmu u žen.
Sexuální reakce žen na nahé mužské postavy v různých stadiích vzrušení
Čiženkova, Alena ; Krejčová, Lucie (vedoucí práce) ; Bártová, Klára (oponent)
Lidská sexuální reakce je dynamickým procesem zahrnujícím kognitivní, emoční a fyziologické procesy. Doposud neexistují téměř žádné studie, které by se zabývaly mírou sexuálního vzrušení žen ve vztahu s atraktivitou objektu na prezentovaném stimulu a ani takové, které by se zabývaly mírou odhalenosti mužského stimulu. Cílem diplomové práce bylo otestovat, jak se liší tělesná reakce žen na obrazové erotické stimuly zachycující muže s různou mírou atraktivity, odhalení a zobrazení penisu. V naší studii bylo měřeno tělesné vzrušení žen pomocí vaginálního pletysmografu BIOPAC. Měření proběhlo na 32 ženách v reproduktivním věku, bez diagnostikovaných sexuálních problémů. Výsledky ukazují, že sexuální reakce žen jsou vyšší u atraktivních stimulů a u stimulů zobrazujících erektovaný penis, který na ženy působí jako sexuální atraktant bez ohledu na atraktivitu stimulu. Klíčová slova: ženské sexuální vzrušení, vaginální pletysmograf, mužská atraktivita
Příprava speciálních pedagogů pro inkluzivní školu
KREJČOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou speciálních pedagogů pro inkluzivní školu. V teoretické části jsem popsala integraci, inkluzi, společné vzdělávání, odborná pracoviště a pozici školního speciálního pedagoga. Ve výzkumné části bakalářské práce jsem si stanovila dva cíle. První cíl se týkal možností dalšího vzdělávání školních speciálních pedagogů v oblasti společného vzdělávání. Druhým cílem bylo zjistit, jak školní speciální pedagogové vnímají společné vzdělávání žáků v rámci hlavního vzdělávacího proudu. K realizaci výzkumné části byl využit kvalitativní typ výzkumu, metoda dotazování. Jako technika sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor. Výběrový soubor byl tvořen deseti školními speciálními pedagogy, kteří pracují na běžných základních školách v Jihočeském kraji, v okrese České Budějovice a Strakonice. Provedeným výzkumem jsem zjistila, že oslovení školní speciální pedagogové se často účastní kurzů a školení zaměřených na společné vzdělávání, které jsou aktuálně nabízeny různými institucemi. Dále si sami vyhledávají potřebné informace, týkající se aktuálních legislativních opatření. Z analýzy osobních názorů školních speciálních pedagogů na společné vzdělávání jsem došla k závěru, že převládaly spíše negativní názory. Velmi často byla kritizována nepřipravenost a neinformovanost pedagogů, časté legislativní změny, nebo vysoký počet žáků ve třídě. Naopak byla pozitivně hodnocena podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami díky podpůrným opatřením. Také rovné příležitosti pro všechny žáky byly hodnoceny kladně. Výsledky bakalářské práce mohou využít školní speciální pedagogové pracující ve školách i speciální pedagogové pracující ve školních poradenských zařízeních. Dále asistenti pedagoga nebo vysokoškolští studenti oboru Speciální pedagogika. Přínos této práce vidím ve zmapování současné situace, která je v českém školství nová a doposud málo prozkoumaná.
Korelace hodnotících kritérií neinvestičních programů MŠMT na příkladu Českého badmintonového svazu
Krejčová, Lucie ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Korelace hodnotících kritérií neinvestičních programů MŠMT na příkladu Českého badmintonového svazu Cíle: Hlavním cílem této práce je na základě vlastních výpočtů z nasbíraných dat určit míru závislosti jednotlivých hodnotících kritérií národních sportovních svazů na výši obdržených finančních prostředků těchto svazů z neinvestičních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Metody: K vypracování této diplomové práce byla v prvé řadě použita analýza sekundárních dat, a to dokumentů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českým badmintonovým svazem, z.s. Pro výpočty v praktické části této diplomové práce byla použita korelační a regresní analýza. Byly využity nástroje programu MS Office Excel, pro určení korelačních koeficientů funkce Regrese a pro předpovědi modelových situací pak funkce Řešitel. Výsledky: U všech hodnotících kritérií, jejichž vliv na objem příjmů Českého badmintonového svazu byl zjišťován, byla potvrzena pozitivní závislost. S nárůstem členské základny, počtem reprezentantů nebo počtem hráčů zařazených v regionálních centrech mládeže roste i objem obdržených finančních příspěvků z neinvestičních programů MŠMT. Nejvýznamnější hodnota pak byla naměřena u kritéria celkové členské základny národního sportovního svazu. Klíčová slova: národní...
Obsah a struktura sexuálních fantazií mužů a žen
Boudová, Kamila ; Klapilová, Kateřina (vedoucí práce) ; Krejčová, Lucie (oponent)
Řada studií se zabývala obsahy sexuálních fantazií (SF) a v mnoha studiích byly popsány mezipohlavní rozdíly ve frekvenci, obsahu i incidenci. Nicméně většina těchto studií pracuje kvantitativním způsobem analýzy. Data jsou získávána z dotazníků obsahující reduktivní výroky, které si mohou respondenti různě vyložit. Výsledky se tak napříč studiemi někdy značně liší. V předkládané práci jsme se proto rozhodli zkoumat obsah SF mužů a žen i pohlavní rozdíly mezi nimi kvalitativní i kvantitativní metodou analýzy dat. Pro náš výzkum jsme získali údaje o nejoblíbenějších SF (ve formě odpovědí na uzavřené otázky i ve formě volného textu popisujícího celou fantazii detailně v podobě filmového scénáře) od celkem 407 žen a 159 mužů. Výběr na základě kvót vytvořených podle údajů Českého statistického úřadu (2011) vybrali věkově reprezentativní vzorek 100 žen a 100 mužů, na jejichž fantaziích byly prováděny analýzy. V rámci kvalitativních analýz jsme popsali následující zajímavé kategorie týkající se ženských SF: sexuální aktivity vyskytující se v SF; význam submisivní role pro ženy; vysoká preference v skupinových aktivitách. U mužských SF byla zjištěna velká variabilita explicitních sexuálních aktivit; aktivní a dominantní role muže; častější střídající se pozice muže v rámci své SF. Nejvýraznější pohlavní...
Odhad osobnosti ze záznamů tance a chůze (získaných pomocí technologie Motion Capture)
Vávra, Jan ; Lindová, Jitka (vedoucí práce) ; Krejčová, Lucie (oponent)
Odhad osobnosti ze záznamů tance a chůze (získaných pomocí technologie Motion Capture) Tato studie si klade otázku, zda je možné z pohybu lidského těla při tanci a při chůzi vyčíst informace o osobnosti, pokud tento pohyb izolujeme od ostatních neverbálních projevů. Teoretická část práce uvádí teoretická východiska a zpracovává předchozí výzkumy na toto téma. Stěžejní částí práce je pak praktický výzkum: pohyb 21 žen byl zaznamenán pomocí technologie motion capture, která snímá polohu klíčových částí těla a zaznamenává tak lidský pohyb. Tyto ženy zároveň vyplnily sadu osobnostních dotazníků. Následně byl vytvořen virtuální model ženské postavy, na který byly pohyby probandek přeneseny - výsledkem byla animovaná postava, která vykonávala tytéž činnosti, které při záznamu vykonávaly ženy. Záznamy byly pezentovány prostřednictvím elektronického dotazníku, kde je 187 respondentů ohodnotilo na dvou sadách osobnostních škál. Srovnání odhadu těchto hodnotitelů a sebehodnocení osobnosti probandek je předmětem analytické části této práce. Výsledky nalezly několik korelací mezi hodnocením osobnostních škál a osobností na základě sebehodnocení, nikdy se však nejednalo o tytéž škály (tedy např. extraverze nikdy nebyla hodnocena jako extraverze, ale projevila se skrze hodnocení jiných škál). Dále vyplynulo...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
17 KREJČOVÁ, Lenka
15 KREJČOVÁ, Lucie
1 Krejčová, Lada
17 Krejčová, Lenka
2 Krejčová, Linda
1 Krejčová, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.