Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální bydlení v sociální politice se zaměřením na situaci v městské části Praha 7
Junková, Kateřina ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Sociální bydlení v sociální politice se zaměřením na situaci v městské části Praha 7 Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na současný systém sociálního bydlení v kontextu sociální politiky České republiky. Zabývá se jak jednotlivými skupinami využívajícími sociální bydlení, tak sociálním bydlením v evropských zemích a celkovým historickým kontextem, který vedl k současnému stavu sociálního bydlení v České republice. Teoretická část se dále věnuje bytové politice, která s tématem úzce souvisí. Vzhledem ke složitosti a šíři daného tématu je analytická část práce zaměřena na zhodnocení problematiky sociálního bydlení v Městské části Praha 7. Stávající populace Městské části Praha 7 je do značné míry ovlivněna zvýšenou imigrací osob ve věku 20-45 let. Tím dochází již řadu let k omlazení celkové populace, přičemž se tento fakt projevuje mj. klesajícím podílem seniorů žijících na území této městské části. Výsledky populační projekce do roku 2050 naznačují, že poměr jednotlivých věkových složek se pravděpodobně nepatrně pozmění, přičemž může dojít i k vysokému nárůstu počtu obyvatel. Hodnoty střední délky života při narození spolu s průměrným věkem matky při narození prvního dítěte se budou zvyšovat a následovat celorepublikový trend. Pozornost je věnována i městským bytům, kterými městská část disponuje,...
Starší rodičky v České republice: trendy a faktory
Cellarová, Irena ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Starší rodičky v České republice: trendy a faktory Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit vývoj plodnosti a (zejména umělé) potratovosti starších žen ve věku 35-49 let na území České republiky v období 1950-2015. V 90. letech 20. století poklesla úroveň plodnosti hluboko pod hranici potřebnou pro obnovu populace, což mnoho autorů dává do souvislosti s druhým demografickým přechodem, o jehož projevech v České republice však nejsou jednotné názory. Do té doby se změny v úrovni a časování plodnosti týkaly především plodnosti v manželství. Současně s tímto poklesem se začal zvyšovat nejen podíl dětí narozených mimo manželství, ale také intenzita plodnosti žen ve věku 35-49 let. Vývoj úrovně umělé potratovosti byl do 90. let. 20 století závislý především na legislativních změnách, od počátku 21. století však s rozšířením moderní antikoncepce úroveň umělé potratovosti významně poklesla. U žen ve věku 35-49 let platí, že čím je žena starší, tím častěji upřednostní interrupci před narozením dítěte, neboť v této věkové skupině se současně s věkem zvyšuje také index umělé potratovosti. Klíčová slova: plodnost, umělá potratovost, starší rodičky, druhý demografický přechod, Česká republika
Vliv sociodemografických charakteristik na volební výsledky ve volbách do obecních zastupitelstev České republiky v roce 2014
Márová, Tereza ; Šídlo, Luděk (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Vliv sociodemografických charakteristik na volební výsledky ve volbách do obecních zastupitelstev České republiky v roce 2014 Abstrakt Diplomová práce je zaměřená na sociodemografické struktury voličů a jejich vliv na volební výsledky ve volbách do obecních zastupitelstev v roce 2014. Práce si klade za cíl analyzovat a zhodnotit volební chování obyvatelstva na úrovni lokální politiky a definovat charakteristiky, které jsou klíčově pro jejich rozhodnutí. Práce se zaměřuje na současné parlamentní strany, které byly pro účely analýzy rozděleny do tří skupin politického spektra (levice, pravice a střed). V prvních třech teoretických kapitolách se práce postupně zaměří na definici a vývoj subdisciplíny volební geografie, dále pak na podrobnější seznámení se s volbami do obecních zastupitelstev a na vývoj jednotlivých parlamentních uskupení. Analytická část bude následně zkoumat vztahy mezi sociodemografickými charakteristikami a volebními výsledky. Vztahy budou zkoumány pomocí Pearsonova korelačního koeficientu a vícenásobné regresní analýzy. Prostorovou stránku problematiky se bude následně zabývat interpolační metoda IDW. Klíčová slova: volební geografie, volby, volební výsledky, obec, věk, národnost, vzdělání, náboženství, nezaměstnanost
Populační vývoj Pardubického kraje od roku 2006 a prognóza do roku 2041
Marek, Vojtěch ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Populační vývoj Pardubického kraje od roku 2006 a prognóza do roku 2041 Abstrakt Tato diplomová práce si vymezuje za úkol hodnocení populačního vývoje obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji mezi rokem 2006 a 2015. V rámci tohoto vývoje jsou zkoumány procesy úmrtnosti, porodnosti, sňatečnosti, rozvodovosti, umělé potratovosti, přirozeného přírůstku a migrace na úrovni okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) za pomocí těchto hlavních ukazatelů: naděje dožití při narození, míra kojenecké úmrtnosti, úhrnná plodnost, obecná míra sňatečnosti, obecná míra rozvodovosti, index umělé potratovosti, hrubá míra přirozeného přírůstku a hrubá míra migračního salda. V další části práce je provedena shluková analýza, která má za cíl ukázat typologii Pardubického kraje podle ORP na základě výše uvedených proměnných. Druhý cíl této práce je vytvořit prognózu obyvatelstva v Pardubickém kraji do roku 2041. Prognóza v sobě zahrnuje i vzdělanostní strukturu a vývoj domácností.
Typologie plodnosti států Evropské unie
Řezníčková, Albína ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Typologie plodnosti států Evropské unie Abstrakt Hlavním cílem práce je vytvoření typologie plodnosti ve státech Evropské unie. Proměnnými vstupujícími do analýzy jsou demografické ukazatele plodnosti (úhrnná plodnost, průměrný věk matky při narození prvního dítěte) a proměnné z průzkumu veřejného mínění Eurobarometr 75.4 (ideální počet dětí, sociodemografické proměnné). Plodnost je analyzována od roku 1960 do roku 2014. Stěžejní část práce se zaměřuje na rok 2011, ve kterém bylo provedeno sčítání lidu a průzkum veřejného mínění. Hlubší analýza je prováděna pomocí metody shlukové analýzy a Poissonovy regrese. Na základě teoretického podkladu vycházejícího z teorií vysvětlujících změny v plodnosti a empirických analýz je pak v závěru práce vytvořena typologie plodnosti. Klíčová slova: plodnost, typologie, Evropská unie, ideální počet dětí, shluková analýza, Poissonova regrese

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Kraus, Jakub
10 Kraus, Jan
17 Kraus, Jiří
9 Kraus, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.