Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postoje české veřejnosti ke svému zaměstnání – červen 2018
Krajňák, Tomáš
V červnovém šetření se CVVM více zaměřilo na téma zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Všem pracujícím jsme pokládali otázky týkající se spokojenosti se zaměstnáním, vnímání atmosféry na pracovišti a subjektivního hodnocení přiměřenosti výše příjmu. Dále bylo zjišťováno, jaký podíl pracujících momentálně uvažuje o změně zaměstnání a za jak pravděpodobnou je pokládána možnost ztráty práce.
Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2018
Krajňák, Tomáš
V červnovém šetření CVVM známkovali občané České republiky činnost politických stran a institucí. Použita byla školní klasifikace, kde nejlepší známkou je jednička, nejhorší pětka.
Česká společnost a onemocnění AIDS – květen 2018
Krajňák, Tomáš
V květnu 2018 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek zkoumající veřejné mínění o problematice onemocnění AIDS. Otázkami CVVM zjišťovalo vnímání onemocnění AIDS jako problému v České republice, názor na aktivitu příslušných organizací vzhledem k této nemoci a subjektivní pocit ohrožení touto nemocí.
Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2018
Krajňák, Tomáš
V květnu 2018 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek týkající se tolerance české společnosti vůči homosexuálně orientovaným ženám a mužům. Zároveň byly zjišťovány postoje občanů k tomu, zda by lidé s homosexuální orientací měli mít právo uzavřít registrované partnerství, uzavřít sňatek, adoptovat děti z „ústavů“ – tzv. dětských domovů a adoptovat děti svého partnera či partnerky, s nimiž žijí a na jejichž výchově se podílejí.
Občané o konfliktu v Sýrii – duben 2018
Krajňák, Tomáš
V dubnovém šetření (2018) CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se aktuálního vývoje konfliktu v Sýrii. Šetření zjišťovalo, zda se občané o vývoj konfliktu v Sýrii zajímají, jaké jsou jejich postoje k různým formám možného zapojení České republiky do řešení tamní situace a jak vnímají dopad syrské situace na českou, evropskou a světovou bezpečnost.
Hodnocení evropské integrace – duben 2018
Krajňák, Tomáš
Do reprezentativního šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byly v dubnu 2018 zařazeny otázky na téma evropské integrace. Konkrétně jsme zjišťovali názory na to, zda se v Evropské unii (EU) uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance, spravedlnosti a solidarity. Dále nás ve výzkumu zajímaly názory české veřejnosti na prospěšnost či škodlivost evropské integrace v oblastech hospodářství, politiky, kultury, obrany a ekologie. Podrobněji jsme se zaměřili také na to, zda dotázaní věří tomu, že rozhodnutí EU jsou v zájmu České republiky (ČR) a v jejich vlastním zájmu.
Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2018
Krajňák, Tomáš
V březnu 2018 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány názory na množství cizinců žijících v ČR, na to, zda by měl být cizincům umožněn dlouhodobý pobyt v ČR, za jakých podmínek, zda a jak moc by se cizinci měli přizpůsobit našim životním zvyklostem.
Srovnání počtu a lokalizace leteckých útoků Ruska a mezinárodní koalice v syrském konfliktu
Kalibová, Lenka ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Krajňák, Tomáš (oponent)
Tématem této bakalářské práce je porovnání aktivit ruské armády a mezinárodní koalice Combined Joint Task Force, která je oficiálně vedená armádou Spojených států amerických, na území Sýrie, kde se od roku 2011 odehrává občanská válka. Pomocí prostorové vizualizace leteckých útoků ruských a koaličních letadel v GIS jsou vyhodnoceny a vysvětleny prostorové rozdíly cílů náletů a porovnána zájmová území zahraničních aktérů v Sýrii. Co se metodiky týče, polohová data jsou získána z textové databáze leteckých útoků, podle této lokalizace jsou také vytvořeny mapy v softwaru ArcGIS. Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, na jaké území cílí letecké jednotky mezinárodní koalice a Ruska v Sýrii a podat vysvětlení zájmových území Ruska a USA v kontextu syrské občanské války a světové geopolitiky.
Politicko-vojenská rizika pro cestovní ruch na Blízkém Východě
Krajňák, Tomáš ; Vágner, Jiří (vedoucí práce) ; Jelen, Libor (oponent)
Politicko-vojenská rizika pro cestovní ruch na Blízkém východě Abstrakt Předkládaná diplomová práce analyzuje vnímání politicko-vojenských rizik pro příjezdový cestovní ruch na Blízkém východě z pohledu českých potenciálních turistů. Zkoumaná oblast Blízkého východu vykazuje určité geografické a geopolitické imaginace, jejichž výzkum v českém prostředí stále absentuje. Blízkovýchodní cestovní ruch zároveň funguje v prostředí politicko-vojenských rizik. Odborná literatura naznačuje, že právě tato rizika představují jeden z hlavních faktorů ovlivňující výběr destinace. Práce prohlubuje chápání tohoto vztahu zaměřením se na percepci politicko-vojenských rizik v prostoru, z hlediska jejich typologické rozrůzněnosti a analyzuje podmíněnosti této percepce. Hlavní výzkumný nástroj, dotazníkové šetření, posloužil pro sběr dat, jež byla analyzována prostřednictvím popisné statistiky a statistického usuzování, v podobě párového t-testu, analýzy rozptylu (ANOVA) či korelační analýzy. Zjištěné závěry povětšinou odpovídají teoretickým poznatkům a předchozím studiím. Jednotlivé typy politicko-vojenských rizik vykazovaly odlišný dopad v percepci na realizaci cestovního ruchu. Jako statisticky významný se ukázal rozdíl mezi násilnými a nenásilnými politicko-vojenskými riziky. V některých případech se však naše hypotézy...
Studium jemnozrnných materiálů připravovaných metodou intenzivní plastické deformace
Krajňák, Tomáš ; Mathis, Kristián (vedoucí práce) ; Hadzima, Branislav (oponent) ; Kalvoda, Ladislav (oponent)
Název práce: Studium jemnozrnných materiálů připravovaných metodou intenzivní plastické deformace Autor: RNDr. Tomáš Krajňák Katedra / Ústav: Katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. Kristián Máthis, PhD., Katedra fyziky materiálů, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: IF oceľ s nízkym obsahom intersticiálnych prvkov a ultrajemnozrnnou štruktúrou bola pripravená pomocou metódy krutu za vysokého tlaku (HPT). Vývoj mikroštruktúry s narastajúcim počtom HPT otáčok bol sledovaný v strede, polovici polomeru a na okraji HPT diskov pomocou analýzy röntgenových difrakčných profilov (XLPA), pozitrónovou anihilačnou spektroskopiou (PAS) a elektrónovou mikroskopiou. Hustota dislokácií a veľkosť dislokačných buniek určená pomocou XLPA bola v dobrej zhode s hodnotami získanými z PAS. Bol stanovený vývoj hustoty dislokácií, veľkosti dislokačných buniek, zŕn a zhlukov vakancií, rovnako ako aj vývoj frakcií vysoko-uhlových hraníc (HAGB) s narastajúcou ekvivalentnou deformáciou. Výsledky ukázali, že najprv dochádza k saturácii hustoty dislokácií. Následne veľkosť dislokačných buniek dosiahne minimálnu veľkosť a nakoniec saturuje veľkosť zrna. Po saturácii priemernej veľkosti zrna bol pozorovaný nárast frakcie HAGB. Pozitrónovou anihilačnou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.