Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Časná diagnostika selhání endoskopické ventrikulostomie III. komory
Krejčí, Tomáš ; Řehák, Svatopluk (vedoucí práce) ; Krahulík, David (oponent) ; Brichtová, Eva (oponent)
Časná diagnostika selhání endoskopické ventrikulocisternostomie III. komory Cíl studie: Cílem práce je posoudit riziko selhání ETV na základě přítomnosti či absence radiologických známek deformace III. komory (bowingu III. komory) na předoperačním MR mozku u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Současně hodnotíme vliv velikosti bowingu III. komory, ústup bowingu po úspěšné ETV, věk pacientů, etiologii hydrocefalu, stupeň nedonošenosti, délku trvání a charakter klinických potíží a další faktory. Typ studie: Prospektivní klinická studie. Soubor a metodika: Do souboru byli zahrnuti pacienti s obstrukčním hydrocefalem operovaní na Neurochirurgické kllinice FN Ostrava v období od ledna 2008 do prosince 2016. Minimální doba sledování byla 3 měsíce. V tomto období bylo operováno 157 pacientů. Do souboru studujícího vliv bowingu III. komory bylo zahrnuto 135 patientů. Z tohoto souboru bylo 70 pacientů dospělých, 27 dětí stáří 7 měsíců - 16 let a 38 dětí stáří méně jak 6 měsíců. Z 38 dětí mladších 6 měsíců jich bylo 22 s těžkým stupněm nedonošenosti, 9 se středním a 7 s lehkým stupněm nedonošenosti nebo fyziologických novorozenců. Velikost bowingu byla zjištěna v intervalu od 3 - 14 mm Výsledky: Úspěch ETV byl zaznamenán v 84 případech (62 %). Statistickou analýzou souboru jsme povtrdili, že přítomnost bowingu...
Principy neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie
Kelbich, Petr ; Krejsek, Jan (vedoucí práce) ; Krahulík, David (oponent) ; Jílek, Petr (oponent)
Souhrn Principy neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie V rámci standardního nemocničního provozu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jsme monitorovali vývoj likvorového obrazu u 120 pacientů po atace krvácení v centrálním nervovém systému (CNS) a neurochirurgické intervenci. Vlastním cytologicko-energetickým postupem jsme vyšetřili celkem 1453 vzorků likvoru. Princip vyšetření spočívá ve společném hodnocení výskytu imunokompetentních buněk coby potencionálních nositelů imunitní reakce v likvorovém kompartmentu a úrovně jejich aktivace pomocí koeficientu energetické bilance. Dále jsme sledovali počty erytrocytů a leukocytů v likvoru a úroveň katalytické aktivity aspartátaminotransferasy (AST) v likvoru coby ukazatele strukturálního poškození tkáně CNS. Cílem práce bylo zhodnotit třítýdenní vývoj likvorového obrazu u pacientů po atace krvácení v CNS a neurochirurgické intervenci za účelem získání přesnějších informací pro efektivnější terapeutickou intervenci a predikci vývoje stavu pacienta. Dosažené výsledky podporují praktické využití cytologicko-energetického principu vyšetřování likvoru a jako prognosticky nepříznivé specifikují tyto faktory: vyšší rozsah krvácení v CNS; vyšší četnost neutrofilních granulocytů v likvoru; vyšší rozsah anaerobního metabolismu v likvorovém...
Metabolické změny mozku u pacientů po subarachnoidálním krvácení
Adamkov, Jaroslav ; Náhlovský, Jiří (vedoucí práce) ; Krahulík, David (oponent) ; Smrčka, Martin (oponent)
Cíl studie: Cílem této studie bylo ověřit dále stanovené hypotézy, tj. stanovení koncentrací energetických metabolitů v akutní fázi po SAK a definování jejich vztahu ke vstupním klinickým a zobrazovacím parametrům a výslednému klinickému stavu pacientů 1 měsíc po krvácení. Dále jsme studovali vztah poměru L/P (> 30) a ICP resp. CPP a souvislost mezi koncentracemi glycerolu ve 2 kompartmentech (mozkové intersticium a sérum). Typ studie: Retrospektivní klinická studie Soubor a metodika: V období od 2012 do 2015 jsme zavedli katetr mikrodialýzy a čidlo pro měření ICP v rámci multimodální monitorace celkem 15 pacientům po subarachnoidálním krvácení. Multimodální monitoraci jsme celkem prováděli 84 dnů a zpracovali z ní souhrnně 10080 číselných údajů. U 7 pacientů jsme současně s multimodálním monitoringem stanovili také sérové koncentrace glycerolu. Zahájení monitorace vždy navazovalo na obliteraci zdroje krvácení a to buď chirurgickou nebo endovaskulární technikou. Výsledky: Koncentrace pyruvátu v průběhu prvních 24 hodin monitorace byla nižší ve skupině pacientů s globálním edémem mozku (GEM) (p = 0,01). Hodnoty poměru L/P v průběhu prvních 24 hodin monitorace byly vyšší ve skupině pacientů s globálním edémem mozku (p = 0,004). Ve skupině pacientů Hunt-Hess st.4 byly naměřeny vyšší hodnoty poměru...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.