Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 85 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Teplárenské zdroje v ČR
Macek, Robin ; Kracík, Petr (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá teplárenskými zdroji v České republice. První část práce je část rešeršní a pojednává o využívaných teplárenských technologiích v naší zemi. Druhá část je opět rešeršní a detailněji popisuje jednotlivé součásti tepláren, jakožto kotle, turbíny, výměníky tepla a tepelné sítě. Následující kapitola porovnává výhody a nevýhody centrálního zásobování teplem a lokálního zdroje tepla, a to nejprve teoretické a posléze prakticky. Závěrečná část bilancuje výrobu tepelné a elektrické energie z pohledu využívaného paliva a z pohledu obejmu produkce za posledních 15 let.
Zvýšení energetické účinnosti průmyslové teplárny
Spišák, Lukáš ; Lisý, Martin (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca pozostáva z dvoch častí. Úvodné kapitoly sú venované základnému popisu kogeneračných a trigeneračných technológií, so zameraním na popis kogeneračných jednotiek a chladiacich zariadení. Druhá časť práce porovnáva dva konkrétne spôsoby použitia kogeneračných jednotiek a plynových kotlov v hale energetickej spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM a.s. v meste Svit. Následne sú obe varianty energeticky a ekonomicky zhodnotené.
Potenciál termického využití odpadu v ČR
Studený, Vojtěch ; Baláš, Marek (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá potenciálem energetického využití odpadu v ČR. První část se zabývá současnými způsoby nakládání s odpadem. V práci jsou shrnuty popisy jednotlivých metod a jejich klady a zápory. Další část se podrobněji věnuje metodám termického využití. Dále jsou popsány základy teplárenství a vliv termického využití na životní prostředí. Poslední část se zabývá teoretickým návrhem energetického celku pro energetické využití odpadu. Samotný návrh je založen na výpočtu potenciálu energie v odpadu.
Teplárenské zdroje v ČR
Bártová, Jana ; Kracík, Petr (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá teplárenskými zdroji v České republice. Součástí práce je rozdělení a popis tepláren, sloužících k výrobě nejen tepelné, ale i elektrické energie. V další části práce jsou popsány výhody a nevýhody centrálního zásobování teplem a individuálního vytápění. Poslední část práce obsahuje statistické zpracování teplárenských zdrojů nacházejících se v České republice.
Návrh chladícího okruhu pro odvod tepla z kondenzátoru parní turbíny
Susna, David ; Pospíšil, Jiří (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou vyvedení zbytkového nízkopotenciálního tepla z kondenzátoru parní turbíny a jeho mařením. V teoretické části práce jsou nejdříve popsány různé druhy provedení kondenzátorů. Dále jsou popsány varianty chladících okruhů a možnosti jejich využití. Ve výpočtové části jsou vybrány dvě často využívané varianty chladičů, a to mokrá věž s přirozeným tahem a suchá věž s nuceným tahem. U suchého chlazení jsou uvažovány dvě varianty chladícího média, a to voda a 50% směs vody a propylen glykolu. Na základě výpočtů jsou zvoleny pro obě varianty odpovídající čerpadla, respektive také ventilátor pro nucený tah a vypočítána vlastní spotřeba elektřiny. Součástí práce jsou i projekční výkresy pro obě vypočítané varianty.
Kondenzační parní turbína
Vymětalík, Zbyněk ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je kondenzační parní turbína s jedním regulovaným odběrem. Na začátku je vytvořeno tepelné schéma a provedena jeho bilance. Navržené tepelné schéma je základem pro hlavní část této práce, kterou je termodynamický návrh turbíny s přetlakovým lopatkováním. Dílčí části výpočtu jsou mezi sebou provázány tak, aby byla provedena optimalizace s cílem dosažení co nejvyšší účinnosti navržené parní turbíny. V závěru jsou vytvořeny charakteristiky navržené turbíny. Práce je doplněna o výkres řezu turbínou.
Analýza sekundárního okruhu bloku VVER 440
Černý, Michal ; Kracík, Petr (oponent) ; Milčák, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení návrhového a kontrolního výpočtového modelu sekundárního okruhu bloku VVER 440. Rešeršní část práce se zabývá popisem sekundárního okruhu. V první výpočtové části byl proveden výpočet sekundárního okruhu pro jmenovitý výkon. Druhá výpočtová část je zaměřena na výpočet sekundárního okruhu pro snížený výkon vlivem odstavení jednoho parogenerátoru.
Aerodynamický návrh posledního stupně parní turbíny
Jeřábek, Lukáš ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výpočtem nízkotlaké části vícetělesové parní turbíny s dvěma neregulovanými odběry dle zadání, aerodynamickým výpočtem posledních dvou stupňů turbíny a volbou operačního rozsahu s ohledem na ventilaci, výkonový rozsah, ztráty výstupní rychlostí a negativní efekty vysokých odchylek kondenzačního tlaku. Pro první tři stupně je proveden výpočet prizmatických akčních lopatek. Čtvrtý a pátý stupeň jsou navrženy s proměnnou reakcí po výšce lopatky a jejich výpočet je proveden metodou konstantní cirkulace. Pro tyto stupně je dále proveden návrh profilů s ohledem na jejich aerodynamické vlastnosti pomocí Beziérových křivek v programu MS Excel. Ověření vlastností profilů, jejich ztrát a průběhu izoentropického Machova čísla po profilu probíhalo pomocí programu MISES ve spolupráci s Doosan Škoda Power.
Malé tepelné čerpadlo poháněné plynovým spalovacím motorem
Poul, Josef ; Kracík, Petr (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje problematice plynových tepelných čerpadel. Je zde provedena rešerše tepelných čerpadel obecně a následně návrh parametrů plynového tepelného čerpadla pro zadané provozní parametry. Navržená koncepce je aplikována na konkrétní případovou studii nasazení v průmyslu s následným ekonomickým zhodnocením.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 85 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.