Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 80 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh chladícího okruhu pro odvod tepla z kondenzátoru parní turbíny
Susna, David ; Pospíšil, Jiří (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou vyvedení zbytkového nízkopotenciálního tepla z kondenzátoru parní turbíny a jeho mařením. V teoretické části práce jsou nejdříve popsány různé druhy provedení kondenzátorů. Dále jsou popsány varianty chladících okruhů a možnosti jejich využití. Ve výpočtové části jsou vybrány dvě často využívané varianty chladičů, a to mokrá věž s přirozeným tahem a suchá věž s nuceným tahem. U suchého chlazení jsou uvažovány dvě varianty chladícího média, a to voda a 50% směs vody a propylen glykolu. Na základě výpočtů jsou zvoleny pro obě varianty odpovídající čerpadla, respektive také ventilátor pro nucený tah a vypočítána vlastní spotřeba elektřiny. Součástí práce jsou i projekční výkresy pro obě vypočítané varianty.
Kondenzační parní turbína
Vymětalík, Zbyněk ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je kondenzační parní turbína s jedním regulovaným odběrem. Na začátku je vytvořeno tepelné schéma a provedena jeho bilance. Navržené tepelné schéma je základem pro hlavní část této práce, kterou je termodynamický návrh turbíny s přetlakovým lopatkováním. Dílčí části výpočtu jsou mezi sebou provázány tak, aby byla provedena optimalizace s cílem dosažení co nejvyšší účinnosti navržené parní turbíny. V závěru jsou vytvořeny charakteristiky navržené turbíny. Práce je doplněna o výkres řezu turbínou.
Analýza sekundárního okruhu bloku VVER 440
Černý, Michal ; Kracík, Petr (oponent) ; Milčák, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení návrhového a kontrolního výpočtového modelu sekundárního okruhu bloku VVER 440. Rešeršní část práce se zabývá popisem sekundárního okruhu. V první výpočtové části byl proveden výpočet sekundárního okruhu pro jmenovitý výkon. Druhá výpočtová část je zaměřena na výpočet sekundárního okruhu pro snížený výkon vlivem odstavení jednoho parogenerátoru.
Aerodynamický návrh posledního stupně parní turbíny
Jeřábek, Lukáš ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výpočtem nízkotlaké části vícetělesové parní turbíny s dvěma neregulovanými odběry dle zadání, aerodynamickým výpočtem posledních dvou stupňů turbíny a volbou operačního rozsahu s ohledem na ventilaci, výkonový rozsah, ztráty výstupní rychlostí a negativní efekty vysokých odchylek kondenzačního tlaku. Pro první tři stupně je proveden výpočet prizmatických akčních lopatek. Čtvrtý a pátý stupeň jsou navrženy s proměnnou reakcí po výšce lopatky a jejich výpočet je proveden metodou konstantní cirkulace. Pro tyto stupně je dále proveden návrh profilů s ohledem na jejich aerodynamické vlastnosti pomocí Beziérových křivek v programu MS Excel. Ověření vlastností profilů, jejich ztrát a průběhu izoentropického Machova čísla po profilu probíhalo pomocí programu MISES ve spolupráci s Doosan Škoda Power.
Malé tepelné čerpadlo poháněné plynovým spalovacím motorem
Poul, Josef ; Kracík, Petr (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje problematice plynových tepelných čerpadel. Je zde provedena rešerše tepelných čerpadel obecně a následně návrh parametrů plynového tepelného čerpadla pro zadané provozní parametry. Navržená koncepce je aplikována na konkrétní případovou studii nasazení v průmyslu s následným ekonomickým zhodnocením.
Rekonstrukce turbogenerátoru TG 5 v Elektrárně Opatovice
Rak, Vítek ; Milčák, Pavel (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
V diplomové práci je řešena rekonstrukce turbogenerátoru TG5 v Elektrárně Opatovice a jsou představeny možnosti technického řešení energetické centrály pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. V úvodní části jsou popsány rozdíly mezi protitlakovou a kondenzační odběrovou parní turbínou. V další části je krátce představena teplárna společnosti Elektrárny Opatovice a.s. společně s popisem stávající protitlakové turbíny TG5, která je na pokraji své životnosti a v následujících letech je zamýšlena její rekonstrukce. Pro stávající TG5 je provedena technicko-ekonomická analýza provozu, ze které jsou v závěru práce uvedeny případné přínosy nových technických řešení.
Parní turbína pro spalovnu odpadu
Hodonský, Lukáš ; Kracík, Petr (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce obsahuje návrh parní turbíny pro spalovnu odpadu. Nejprve je rozebrána koncepce a provedení stroje. Následuje stěžejní část diplomové práce a tou je termodynamický výpočet parní turbíny. Diplomová práce také obsahuje výpočet osové síly působící na rotor a v závěru je proveden zjednodušený výpočet převodovky. Na základě výpočtu jsou sestaveny návrhové řezy jednotlivých těles a výkres dispozice uspořádání parní turbíny s generátorem.
Návrh turbíny do kombinovaného cyklu
Veselý, Petr ; Kracík, Petr (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá parní turbínou v kombinovaném cyklu. Práce obsahuje čtyři základní části. Na začátku je popsána historie paroplynových oběhů. Druhá část se věnuje výpočtům spalinového kotle. Předposlední část se zabývá výpočty parametrů parní turbíny a výpočtem přetlakového lopatkování. A poslední část obsahuje výkon turbíny a její účinnosti.
Energetické využití odpadů
Lachman, Jakub ; Kracík, Petr (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu. V první části je zhodnocen komunální odpad jako palivo, rozebrán vliv obsahu jednotlivých frakcí na jeho celkové vlastnosti, převážně výhřevnost, a porovnán s běžnými termicky využívanými tuhými palivy. Druhá část práce se zabývá rešerší technologií energeticky využívajících odpad. Je rozdělena podle termických metod na spalování, pyrolýzu a zplyňování. Každá ze tří částí obsahuje jak popis samotného procesu, tak i užitých technologií. Dále je také proveden rozbor eliminace rizik spojených s nakládáním s odpadem, jako je např. znečišťování ovzduší nebo negativní dopad na recyklaci odpadu.
Posouzení investic do úspor vytápění rodinných domů
Kalivodová, Markéta ; Kracík, Petr (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Smyslem této bakalářské práce je posouzení investic do vytápění modelového rodinného domu. Za tímto účelem jsou nejdříve obecně rozebrány jednotlivé možnosti snížení energetické náročnosti domu, přičemž byly zmíněny i nevýhody zateplení v případě jeho špatného provedení. Následovně byly vypočteny tepelné ztráty domu dle normy ČSN EN 12831, ze kterých byla určena celková roční potřeba energie na vytápění. Tyto výpočty byly zopakovány v programu TechCON®. Na základě spočtených tepelných ztrát domu byla navržena jednotlivá řešení, která také byla řešena v tomto softwaru. Na závěr byly všechny možnosti zhodnoceny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 80 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.