Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 73 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh turbíny do kombinovaného cyklu
Veselý, Petr ; Kracík, Petr (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá parní turbínou v kombinovaném cyklu. Práce obsahuje čtyři základní části. Na začátku je popsána historie paroplynových oběhů. Druhá část se věnuje výpočtům spalinového kotle. Předposlední část se zabývá výpočty parametrů parní turbíny a výpočtem přetlakového lopatkování. A poslední část obsahuje výkon turbíny a její účinnosti.
Energetické využití odpadů
Lachman, Jakub ; Kracík, Petr (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu. V první části je zhodnocen komunální odpad jako palivo, rozebrán vliv obsahu jednotlivých frakcí na jeho celkové vlastnosti, převážně výhřevnost, a porovnán s běžnými termicky využívanými tuhými palivy. Druhá část práce se zabývá rešerší technologií energeticky využívajících odpad. Je rozdělena podle termických metod na spalování, pyrolýzu a zplyňování. Každá ze tří částí obsahuje jak popis samotného procesu, tak i užitých technologií. Dále je také proveden rozbor eliminace rizik spojených s nakládáním s odpadem, jako je např. znečišťování ovzduší nebo negativní dopad na recyklaci odpadu.
Posouzení investic do úspor vytápění rodinných domů
Kalivodová, Markéta ; Kracík, Petr (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Smyslem této bakalářské práce je posouzení investic do vytápění modelového rodinného domu. Za tímto účelem jsou nejdříve obecně rozebrány jednotlivé možnosti snížení energetické náročnosti domu, přičemž byly zmíněny i nevýhody zateplení v případě jeho špatného provedení. Následovně byly vypočteny tepelné ztráty domu dle normy ČSN EN 12831, ze kterých byla určena celková roční potřeba energie na vytápění. Tyto výpočty byly zopakovány v programu TechCON®. Na základě spočtených tepelných ztrát domu byla navržena jednotlivá řešení, která také byla řešena v tomto softwaru. Na závěr byly všechny možnosti zhodnoceny.
Využití biomasy v centrálním zásobování teplem
Dlouhá, Kristýna ; Kracík, Petr (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím biomasy v centrálním zásobování teplem. Úvodní část práce je věnována biomase, jejímu rozdělení a způsobům jejího využití na energetické účely. Následuje část, která podrobněji popisuje jednotlivé technologie pro výrobu energie z biomasy. Ve třetí části je uvedeno několik našich energetických kogeneračních zdrojů, které využívají dříve zmíněné technologie. V závěru práce je statistický přehled využívání biomasy v centrálním zásobování teplem v ČR za posledních 10 let.
Vliv sklonu vzduchem chlazené trubky na kondenzaci vodní páry
Kotas, Dan ; Pospíšil, Jiří (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá kondenzací vodní páry v nakloněné trubce vzduchem chlazeného kondenzátoru. Cílem práce je popsat jednotlivé typy kondenzátorů včetně jejich zapojení do tepelného schématu. Dalším úkolem je navrhnout matematický model pro kondenzaci páry v nakloněné trubce ochlazované vzduchem. Práce také obsahuje návrh experimentálního zařízení pro ověření výše uvedeného matematického modelu.
Vzduchem chlazený kondenzátor
Bochníček, Ondřej ; Kracík, Petr (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vzduchem chlazeným kondenzátorem. Konkrétní pozornost je zaměřena na kondenzátor v brněnské spalovně komunálních odpadů SAKO. Je zde uveden obecný postup výpočtu součinitele prostupu tepla, který je základem pro výpočet výkonu kondenzátoru. Tento postup je posléze aplikován na výpočet konkrétního kondenzátoru. Značná část práce je soustředěna na rozbor chování kondenzátoru v SAKO při různých podmínkách, a to nejprve z teoretického pohledu, a následně i z hlediska reálného provozu pomocí poskytnutých provozních dat.
Kondenzační parní turbína
Trávníček, Zdeněk ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny o zadaných parametrech. Nejprve je proveden návrh a výpočet tepelného schématu, následuje termodynamický výpočet průtočného kanálu turbíny a návrh vyrovnávacího pístu axiálních sil. V poslední části je posouzen vliv změny teploty chladicí vody na poslední stupně parní turbíny. Součástí práce je rovněž konstrukční výkres podélného řezu parní turbínou.
Parní turbina
Pohořilský, Marek ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem parní kondenzační turbíny v tepelném schématu. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části je popsán návrh a předběžný výpočet tepelného schématu turbíny, ve kterém měla být turbína provozována. Druhá část je věnována předběžnému návrhu a detailnímu výpočtu regulačního stupně. Regulační stupeň je řešen s rovnotlakým typem lopatkování. Další část se zabývá návrhem stupňové části s přetlakovým typem lopatkováním, který je rozdělen na 5 kuželů. Na tento návrh navazuje detailní návrh geometrie nakroucených lopatek posledního stupně. Pro navržený tvar nakroucených lopatek je provedeno porovnání výsledků účinnosti stupně s předběžným návrhem stupňové části, kde bylo uvažováno s prizmatickým typem lopatek. Pro navrženou poslední rotorovou řadu je provedena pevnostní kontrola a vyhodnocena na základě Goodmanova a Langerova kritéria. V závěru práce je navržený celek komplexně vyhodnocen a zpracována technická podkladová dokumentace lopatek posledního stupně.
Parní turbína v paroplynovém cyklu
Filoušová, Natálie ; Kracík, Petr (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce na téma Parní turbína v paroplynovém cyklu se soustředí na návrh nízkotlakého dílu třítělesové parní turbíny a jejího bočního výstupního hrdla do vzduchem chlazeného kondenzátoru. Samotnému návrhu NT dílu předchází výpočet tepelného schématu celé turbíny. Dále je proveden detailní návrh průtočné části NT dílu spolu s pevnostními výpočty. Turbína nemá žádné technologické ani regenerační odběry a je určena do elektrárny v Panamě. Součástí práce je také výkresová dokumentace zobrazující podélný řez NT dílem a návrh výstupního hrdla a uložení vnitřního tělesa do vnějšího. Práce je zpracována pro společnost Doosan Škoda Power.
Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO
Bašta, Tomáš ; Kracík, Petr (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce na téma Zvýšení výkonu turbosoustrojí v EDU výměnou NTO detailně popisuje důležitá zařízení technologických systémů sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany, společně s jejich úkolem v tepelném oběhu. V hlavní části práce je vypracován výpočtový model sekundárního okruhu dle současného tepelného schématu. V závěru práce jsou uvedeny varianty zvýšení svorkového výkonu turbosoustrojí, konkrétně turbogenerátoru, výměnou nízkotlakých ohříváků (NTO). Získané výsledky jsou doloženy výkresy tepelných schémat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 73 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.