Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zapojení svalů v oblasti ramenního pletence při Nordic Walking
Tlašková, Petra ; Véle, František (oponent) ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce)
Název: Cíl práce: Metoda: Výsledky: Zapojení svalů v oblasti ramenního pletence při Nordic Walking Cílem práce je porovnání zapojení svalů v oblasti ramenního pletence při Nordic Walking a při volné bipedální chůzi. Povrchové elektromyografické měření v kombinaci s plošnou kinematografickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu. Podařilo se prokázat odlišný timing svalů u Nordic Walking a volné bipedální chůze. Byl nalezen více "lokomoční" charakter zapojení vybraných svalů pletence pažního u NW než u volné chůze. Klíčová slova: Nordic Walking, pletenec ramenní, povrchová elektromyografie, kinematická analýza, bipedální lokomoce
Analýza zapojení svalových řetězců v průběhu jízdy na snowboardu
Teichmanová, Barbora ; Novotný, Petr (oponent) ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce)
Analýza aktivity vybraných svalu při jízdě na snowboardu a její porovnání při smýkaném a řezaném oblouku. Tato práce se zabývá rozdílem řezaného a smýkaného oblouku na snowboardu z hlediska svalové aktivity. K vypracování této práce bylo použitosnímání EMG signálu pomocí povrchových elektrod. Naměřená data byla převedena do počítače, kde byla upravena speciálním programem KAZE5. Zároveň s EMG snímáním byl pořízen synchronizovaný videozáznam. Data byla následně zpracována tak, že jednotlivým fázím pohybu byla přiřazena odpovídající EMG charakteristika, jež vypovídá o aktivitě sledovaných svalů. Cílem práce byl elektromyografický a časoprostorový rozbor vybraných svalových skupin zapojujících se během jednoho obloukového cyklu (backsidový a frontsidový oblouk) při jízdě na snowboardu. Byla zjištěna podstatně vyšší aktivita vybraných svalů v carvingovém oblouku než v oblouku smýkaném. Prokazatelně nejvyšší aktivita se projevila u mm. gastrocnemíi a mm. tibiales, a to především v backsidovém oblouku. U m. obliquus abdominis ant. dx. bylo rovněž zaznamenáno lokální maximum v carvingovém backside (BS) oblouku. Dalším výsledkem je nalezení vztahu mezi záznamy EMG aktivity u m. obliquus abdominis ant. sin. a m. gastrocnemius sin., kde EMG křivka m. gastrocnemius sin. kopíruje křivku m. obliquus abd. sin....
Protirotace trupu při základních obloucích na snowboardu
Šimurda, Ivo ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Název: Protirotace trupu při základních obloucích na snowboardu. Cíl práce: Hlavním cílem je zjistit základní koordinační odlišnost při provedení základních smýkaných oblouků na snowboardu prostřednictvím rotace a protirotace. Metoda: EMG měření v kombinaci s plošnou kinematografickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu. Výsledky: Při srovnání provedení oblouku na snowboardu, expertně označeného jako správné a chybné, byl prokázán fázický posun vykonané svalové práce um. obliquus abdominis externus dexter a m. pectoralis major dexter, potvrzující názory o protichůdném působení této oblasti pohybové soustavy při zmíněných dvou typech oblouků. Klíčová slova: svalové řetězce, elektromyografie, snowboarding, protirotace. 2
Možnost ovlivnění pohybového vzoru jízdy na kajaku pomocí reflexního plazení dle Vojty
Houška, Ondřej ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Možnost ovlivnění pohybového vzoru jízdy na kajaku pomocí reflexního plazení dle Vojty The possibility ofinfluencing the kinesiological contents ofthe motion pattem ofkayaking by Vojta's reflex locomotion Cíl práce: Vyhodnocení vlivu reflexního plazení na kineziologický obsah pohybového stereotypu jízdy na kajaku Metoda: povrchová polyelektromyografie v kombinaci s plošnou kinematografickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu Výsledky: po stimulaci pomocí reflexního plazení dle Vojty byla zjištěna redukce činnosti m. latissimus dorsi během tažení pádla vodou a při jeho vytažení a naopak zvýšení jeho aktivity ve fázi zasazení pádla do vody a při přenosu nad vodou; dalším nálezem bylo zvýšení zapojení m. deltoideus během tažení pádla vodou; m. pectoralis major zvýšil svou aktivitu během přenosu pádla a naopak ji snížil v okamžiku vytažení pádla z vody Klíčová slova: reflexní plazení, povrchová elektromyografie, kajak 2
Srovnání vybraných vyšetřovacích metod nohy
Luňáková, Dana ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Kotranyiová, Eva (oponent)
Název práce: Srovnání vybraných vyšetřovacích metod nohy Title ofwork: The comparison ofselected methods used in the examination ofthe foot Cíl práce: Cílem práce je podat přehled o způsobech získávání plantogramu, včetně jeho hodnocení, popsat výhody i nevýhody jednotlivých systémů a využití těchto přístrojů v praxi i ve výzkumu. Dalším cílemje porovnat plantogramy získané plantografem a Footscanem. Metoda: Rešeršní zpracování příslušného tématu. V druhé části práce následuje snímání plantogramů plantografem a Footscanem při chůzi z obou dolních končetin u osmi osob. Pořízené snímky byly vyhodnoceny třemi metodami pro hodnocení podélné nožní klenby (Chippaux- Šmiřák, Godunov, Sztriter- Godunov). Získaná data byla vzájemně porovnána a byla stanovena korelace výsledků těchto vyšetřovacích metod. Výsledky: Práce přinesla náhled na některé z možností vyšetření nohy. Poukázala na rozdíly v jednotlivých principech získávání plantogramu a vhodnost jejich použití v určitých případech. Při srovnání plantogramů pořízených Footscanem a plantografem se zjistilo, že Footscan má tendence pořizovat plantogramy odpovídající vyššímu podélnému klenutí nohy a plantární tlaky podceňovat. Shodně ohodnocených plantogramů pořízených oběma přístroji bylo 27.08 %. Průměrný rozdíl v zobrazení plantogramů použitými...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.