Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparativní kineziologická analýza záběru při veslování na skifu a při jízdě na trenažeru Concept 2 D PM3.
Zbořilová, Martina ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Jandová, Soňa (oponent) ; Hnízdil, Jan (oponent)
Název: Komparativní kineziologická analýza záběru při veslování na skifu a při jízdě na veslařském trenažeru Concept 2 Cíl práce: Cílem této dizertační práce je srovnání vnitrosvalové koordinace a určení podobnosti nebo rozdílnosti aktivace vybraných svalů během záběru při veslování na skifu a při jízdě (napodobivém cvičení) na obecně užívaném veslařském trenažeru Concept 2 v jeho klasické podobě a při jeho umístění na kolejnice. Metoda: Výzkumná studie má charakter intra-individuální a inter-individuální komparativní analýzy s cílem monitorovat časové rozložení vnitrosvalové aktivace. Jedná se o vnitroskupinovou případovou studii s experimentálním způsobem získávání dat. Výsledky: Statistická významnost byla shledána ve všech třech měřených situacích. Tabulkové výsledky ukazují absenci vyšších hodnot korelace mezi dosaženými výsledky. Klíčová slova: Veslování, Concept 2, skif, povrchová elektromyografie, biomechanika
Kineziologická analýza horizontálního přeskoku v cyklotrialu
Eibl, Tomáš ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Kračmar, Bronislav (oponent)
Název práce: Kineziologická analýza horizontálního přeskoku v cyklotrialu Cíle práce: Cílem této diplomové práce je ověřit použití nespecifických posilovacích prostředků pro rozvoj horizontální přeskoku v cyklotrialu. Metody: Obsahová analýza dokumentů Metoda rozhovoru s asistentem práce Mgr. Markem Jelínkem Ph.D. Metoda rozhovoru s technikem při záznamu dat Případová studie jezdce Metoda sběru dat pomocí povrchové elektromyografie Analýza dat Zpracování dat v softwaru ms excel - hodnocení rozdílností hodnot velikosti akčního potenciálu svalu v jednotlivých typech cvičení Syntéza - stanovení závěrů a diskusí Výsledky: Seznam cviků pro rozvoj silových schopností dolních končetin, které jsou součástí nespecifických prostředků a mají vliv na rozvoj horizontálního přeskoku v cyklotrialu. Žebříček cviků, které jsou dle naměřených hodnot nejefektivnější pro rozvoj horizontální přeskoku v cyklotrialu. Cviky jsou seřazeny od nejvyšších hodnot aktivovanosti všech svalů: 1. Dřep s volnou činkou 2. Skok z místa 3. Mrtvý tah 4. Plyometrie 5. Skok do výšky 6. Legpress Klíčová slova: Cyklotrial, cyklistika, povrchová elektromyografie.
Komparace koordinačních charakteristik kroku při chůzi na běžeckém trenažéru a v terénu
Dančová, Štěpánka ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Pavelka, Radim (oponent)
Souhrn Název práce: Komparace koordinačních charakteristik kroku při chůzi na běžeckém trenažéru a v terénu. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo změřit, analyzovat a vyhodnotit údaje o aktivitě a zapojení vybraných svalů dolních končetin při chůzi na běžeckém trenažéru a v terénu a následně zjištěné charakteristiky kroků vzájemně porovnat intraindividuálně a interindividuálně. Metoda: V této diplomové práci byla použita kineziologická analýza pohybu, k měření bylo vybráno 10 svalů dolních končetin (2 x 5 shodných svalů na levé a pravé dolní končetině) a k naměření hodnot byla použita metoda povrchové polyelektromyografie. Výsledky: Metodou povrchové polyelektromyografie byla změřena aktivita vybraných svalů dolních končetin u 10 probandů (sportovců) při chůzi na běžeckém trenažéru a v terénu. Dle výsledků je jasné, že se vybrané svaly aktivně podílely na sledované lokomoci. Z analýzy naměřených hodnot vyplynulo, že u každého probanda nastávala aktivita svalů ve shodném pořadí bez ohledu na to, zda byla chůze prováděna na běžeckém trenažéru či v terénu.Velmi důležitým zjištěním je, že pořadí aktivity svalů dolních končetin bylo shodné u všech probandů. Ale m.gluteus.med. i max. měly určité odchylky v aktivitě při zapojení v terénu a na trenažéru. Podobné výsledky měl i m.vastus med. Klíčová slova:...
Koordinační změny atletického sprintu před a po provedení speciálních běžeckých cvičení
Pařík, Ondřej ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Chytráčková, Jitka (oponent) ; Kobesová, Alena (oponent)
Disertační práce se zabývá kineziologickou analýzou atletického běhu - sprintu. Cílem je intra a interindividuální komparace zapojení jednotlivých svalů a časových charakteristik při sprintu před a po provedení speciálních běžeckých cvičení. V atletickém tréninku se stále větší důraz klade na využití speciálních tréninkových prostředků. V tréninku sprinterů se využívá speciálních běžeckých cvičení téměř denně. Je otázkou, jak se jejich užívání okamžitě projeví na práci svalů. Kvalitativní a kvantitativní výsledky popisují aktivaci svalů během sprintu před a po provedení speciálních běžeckých cvičení. Hlavním nástrojem výzkumu byla analýza elektromyografického záznamu povrchového napětí svalů při sprintu maximální rychlostí v úseku 30 metrů. Obsahem výzkumu byly dvě srovnávací analýzy, kterých se zúčastnilo 8 probandů - interindividuální a intraindividuální. Během vyhodnocení nastupovala kvantitativní i kvalitativní složka posuzování. Na základě dosažených výsledků můžeme říci, že neexistuje rozdíl mezi během před a po provedení speciálních běžeckých cvičení. Klíčová slova: Sprint, speciální běžecká cvičení, elektromyografie, ANOVA
Kineziologická analýza odrazu při běhu na lyžích
Chrástková, Martina ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Jandová, Soňa (oponent) ; Dvořák, František (oponent)
Název: Kineziologická analýza odrazu při běhu na lyžích Cíl práce: Ozřejmit koordinační podobnosti či rozdílnosti aktivace sledovaných svalů dolních končetin v průběhu odrazu při běhu na lyžích klasickou technikou, bruslením a při běhu na lyžích oboustranným odvratem. Metoda: Komparační analýza elektromyografických signálů svalové aktivity v kombinaci s plošnou kinematickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu. Výsledky: Statistická významnost byla shledána ve všech případech intralokomočního porovnání aktivace svalů dolní končetiny ve fázi odrazu při běhu oboustranným odvratem s klasickou technikou, při běhu dvoudobém střídavém i při komparaci běhu oboustranným odvratem versus bruslení dvoudobé asymetrické na pravé dolní končetině. Na levé dolní končetině byly obě hypotézy o podobnosti odrazové fáze daných lokomocí popřeny. V případě porovnání aktivace svalů při běhu dvoudobém střídavém klasickou technikou se jednalo o musculus (m.) peroneus longus sin a m. gastrocnemius medialis sin při komparaci běhu na lyžích oboustranným odvratem s oboustranným bruslením dvoudobým, asymetrickým. Byla zjištěna vysoká laterální intralokomoční podobnost klasické techniky, běhu na lyžích střádavého dvoudobého i běhu na lyžích oboustranným odvratem. V případě oboustranného dvoudobého bruslení na lyžích...
Fylogenetické souvislosti lidské lokomoce realizované prostřednictvím ramenního pletence
Ryšánková, Lenka ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Véle, František (oponent)
Název: Fylogenetické souvislosti lidské lokomoce realizované prostřednictvím ramenního pletence Cíle: Deskripce fylogenetické souvislosti lidské lokomoce realizované prostřednictvím ramenního pletence Metody: Studium a analýza dostupných literárních pramenů Analyticko-syntetická komparace poznatků na současné úrovni evolučního poznání Studium dostupných zdrojů fylogeneze lokomoce suchozemských obratlovců Výsledky: Byla nalezena podobnost v základním řízení lidské bipedální lokomoce s řízením kvadrupedální lokomoce jiných živočichů a podoba specifik lidské lokomoce s lokomocí jiných primátů Klíčová slova: bipedální lokomoce, kvadrupedální lokomoce, řízení lokomoce, koordinace končetin
KINEZIOLOGICKÝ OBSAH LOKOMOCE PLETENCEM RAMENNÍM PŘI NORDIC WALKING
Mikulíková, Petra ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Véle, František (oponent) ; Tošnerová, Vlasta (oponent)
Souhrn Název práce: Kineziologický obsah lokomoce pletencem ramenním při Nordic Walking Cíl práce: Popis kineziologických souvislostí v zapojení svalů, jež probíhají v oblasti pletence ramenního a trupu při Nordic Walking a při volné chůzi do kopce. Metoda: Studie má charakter primární analytické studie s dvojím vyhodnocením v podobě intraindividuální a interindividuální analýzy. Na skupině deseti instruktorů Nordic Walking bylo uskutečněno měření pomocí povrchové elektromyografie synchronizované s videozáznamem. Data byla zpracována v programu Matlab a DartFish. Z výstupů zpracování bylo možné posoudit timing svalů a jeho změny v různých pohybech konkrétního sledovaného probanda a sledovat velikost rozsahu pohybu v oblasti ramenního a loketního kloubu. Výstupy byly porovnány s odbornými poznatky uznavanými v oboru fyzioterapie. Výsledky: Výsledky ukázaly, že timing svalů při Nordic Walking a volné chůzi do kopce se liší. Projevovala se určitá pravidelnost v zapojení svalů a to hlavně při Nordic Walking a větší individualita v zapojení u jednotlivých probandů při volné chůzi. Závěr: Závěry přináší popis svalových souher probíhajících při Nordic Walking a při chůzi s doporučením Nordic Walking jako vhodné pohybové aktivity pro pohybový aparát člověka. Klíčová slova: chůze, Nordic Walking, pletenec ramenní,...
Vliv přdstavivosti na výkon závodníka ve vodním slalomu
Vondra, Jan ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Kračmar, Bronislav (oponent)
Název: Vliv představivosti na výkon závodníka ve vodním slalomu Cíle práce: Cílem práce je zjistit, zda má představivost vliv na výkon závodníka. Metody: Využili jsme metodu sledování koexistenčního vztahu pomocí korelační analýzy. Nejprve jsme naměřili čas nutný k absolvování trati v představách a poté ho porovnali s reálným časem závodní jízdy. Výsledky: U sledovaného souboru mužů (N = 11) vyšla malá asociace vztahu mezi výkonem a představivostí. U souboru žen (N = 4) naopak vyšla velká asociace vztahu, mezi výkonem a představivostí. Klíčová slova: Vodní slalom, představivost, imaginace, sportovní výkon.
Analýza silového tréninku sportovních lezců - campusing
Malý, Jiří ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Název: Analýza silového tréninku sportovních lezců - campusing Cíle: Hlavním cílem práce je časově a prostorově charakterizovat zapojování svalových řetězců oblasti horní poloviny těla při tréninku na campus boardu a při lezení na kolmé stěně. Na základě neinvazního EMG měření v kombinaci s plošnou kinematografickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu analyzovat koordinační ukazatele svalové práce vybrané oblasti pohybové soustavy. Metody: V naší práci jsme použili metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy jsme aplikovali v rozboru pohybu při campusingu a metodu komparace v části porovnávání cvičení na campus boardu a samotného lezení. Výsledky: Campusing lze charakterizovat jako pohyb ve vertikální ose, při kterém probíhá aktivace svalových řetězců trojnásobnou rychlostí, než při lezení na kolmé stěně. Pohyb je realizován horními končetinami střídáním jednooporového a dvojoporového postavení paží. Měřené svaly se u obou aktivit zapojují v podobném režimu, musculus pectoralis major a musculus triceps brachii mají při campusingu rychlejší nástup aktivity oproti lezení na kolmé stěně. Klíčová slova: sportovní lezení, svalové řetězce, elektromyografie, campusing
Komparativní analýza vybraných typů fotbalových kopů
Řebíček, Pavel ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Buzek, Mario (oponent)
Název: Komparativní analýza vybraných typů fotbalových kopů Cíle: Hlavním cílem práce je časově a prostorově charakterizovat zapojování vybraných svalů při fotbalových kopech a následné porovnání se specifickými cvičeními s expandérem pomocí EMG měření. Metody: Jedná se o případovou studii, komparativní analýzu relativního načasování pohybu a činnosti vybraných svalů při fotbalových kopech pomocí povrchové polyelektromyografické analýzy a analýzy kinematické. Výsledky: Timing zapojení svalů u fotbalových kopů je odlišný od timingu zapojení svalů s cvičením s expandérem. Klíčová slova: EMG, fotbal, kop, svaly, aktivace

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.