Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání inhibičního korového systému v přechodných neo-allokortikálních oblastech
Salaj, Martin ; Druga, Rastislav (vedoucí práce) ; Mareš, Jan (oponent) ; Kršek, Pavel (oponent)
Cíle. Naší hlavním cílem bylo popsat interneuronální populace exprimující kalcium vážící proteiny (calcium binding proteins - CaBP) calretinin (CR) a parvalbumin (PV) v perirhinální (PRC) a retrospleniální (RSC) kůře potkana. Tyto dvě oblasti se nápadně odlišují svým zapojením a funkcí, co by mohlo být zapříčiněno odlišným složením interneuronální populace. Znalosti o přesném složení neuronální populace v jakékoli mozkové oblasti jsou nezbytným předpokladem pro modelování neuronálních sítí a pro pochopení různých patologických jevů, jako je například tvorba a šíření epileptické aktivity. Metody. Pro účely této studie jsme použili mozky osmi potkanů kmene Wistar o stáří 3 měsíce. Mozky byli nakrájeny na řezy tlusté 50 μm a následně obarveny kresylvioletí dle Nissla, na CR a na PV. Následně jsme provedli kvalitativní a kvantitativní analýzu za použití stereologických a denzitometrických metod. Získané výsledky jsme pak statisticky vyhodnotili. Výsledky. PRC obsahuje absolutně i relativně větší hustoty CR+ a PV+ neuronů než RSC. Na druhou stranu je poměr CR : PV vyšší v RSC a je podobný hodnotám v neokortexu. Nejčastějším typem neuronů CR+ populaci jsou vertikálně orientované bibolární /"bitufted" neurony, zatímco většina PV+ populace vykazuje multipolární morfologii. Závěry. V naší práci jsme popsali...
Analýza významu funkčně zobrazovacích metod v diagnostice fokální farmakorezistentní epilepsie
Kudr, Martin ; Kršek, Pavel (vedoucí práce) ; Brázdil, Milan (oponent) ; Hájek, Milan (oponent)
S prevalencí 0.5 - 1 % patří epilepsie k nejčastějším neurologickým onemocněním. U nemalé části zejména dětských pacientů s nezvladatelnými ložiskovými záchvaty je příčinou onemocnění lokalizovaná porucha vývoje mozkové kůry - tzv. fokální kortikální dysplázie (FCD). Pro tyto pacienty je často jedinou nadějí na plnohodnotný život neurochirurgický (epileptochirurgický) výkon, jehož cílem je odstranění tzv. epileptogenní zóny (EZ), tzn. mozkové tkáně "nezbytné" pro vznik epileptických záchvatů. V současné době neexistuje exkluzivní diagnostický test, který by dokázal EZ spolehlivě určit a hypotéza o její lokalizaci vzniká jako průsečík nepřímých informací mnoha diagnostických postupů. Velký význam v této diagnostice mají neurozobrazovací metody, zejména magnetická rezonance (MRI), ovšem velmi důležité jsou rovněž tzv. funkčně zobrazovací metody, které zobrazují funkční stav vyšetřované tkáně. Cílem této postgraduální práce je analýza významu funkčně zobrazovacích metod (konkrétně SPECT resp. SISCOM a FDG-PET) v předoperační lokalizaci epileptogenní zóny u pacientů s fokální farmakorezistentní epilepsií. V první studii se zabýváme významem iktálního SPECT vyšetření při lokalizaci EZ u dětských pacientů s FCD. Analyzován byl rozsáhlý soubor pacientů z Miami Chlidren's Hospital, Florida a jejich iktálních SPECT...
Mesiální temporální epilepsie: Sledování efektu léčby různými chirurgickými metodami s morfologickým obrazem detekovaným magnetickou rezonancí
Malíková, Hana ; Vymazal, Josef (vedoucí práce) ; Kršek, Pavel (oponent) ; Hájek, Milan (oponent)
SOUHRN Úvod: Mesiální temporální epilepsie (MTLE) je chirurgicky nejlépe léčitelný typ epilepsie a výsledky neurochirurgické terapie jednoznačně převyšují dlouhodobou farmakologickou léčbu. Stereotaktická amygdalohippocampektomie (SAHE) je alternativní léčbou MTLE k otevřených neurochirurgickým přístupům. V naší nemocnici je SAHE prováděna od roku 2004. Stereotaktické léze jsou prováděny sondou s flexibilním aktivním hrotem, z occipitálního přístupu, z jedné trajektorie v dlouhé ose amygdalohippocampálního komplexu (AHK). Cílem studie bylo korelovat morfologické změny v temporálním laloku včetně volumetrie jednotlivých struktur /hippocampus, amygdala, entorhinální (EC) a peririnální (PRC) kortex/ po různých neurochirurgických přístupech s klinickým výsledkem léčby. Metody: Zařadili jsme 26 konsekutivně léčených pacientů, kteří prodělali SAHE Leksellovým stereotaktickým systémem a 10 pacientů léčených mikrochirurgickou amygdalohippocampektomií (AHE). MR volumetrie hippocampu, amygdaly, EC a PRC byla provedena 1 rok po výkonu. Klinické výsledky vzhledem k redukci epileptických záchvatů byly hodnoceny Engelovou klasifikací za 2 roky po prodělané léčbě. Výsledky: Nebyly nalezeny žádné závažné chirurgické komplikace obou metod. Rok po SAHE hippocampální objem poklesl o 55.5  18.0% (p<10-4 ), amygdalární objem...

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.