Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nácvik techniky bruslení u žáků 9-10 let
Krátký, Ondřej ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Nácvik techniky bruslení u žáků 9-10 let Cíle: Analyzovat systém a teoretické postupy pro výuku bruslení v ledním hokeji. Ze získaných informací následně vytvořit zásobník průpravných cvičení na rozvoj bruslařských dovedností u žáků 9 - 10 let. Metody: V teoretické časti práce byla použita metoda rešerše. Další metodou byla kompilace informací ze získaných studijních pramenů odborné literatury, elektronických zdrojů a článků. V hlavní části této práce byla použita metoda deskriptivně-analytická. Výsledky: Výsledkem je vytvořený zásobník průpravných cvičení na rozvoj bruslařských dovedností pro žáky věkové kategorie 9 - 10 let. Klíčová slova: Bruslení, hokej, didaktika, mladší skolní věk, cvičení
Distribution of trace elements in carbonatites using in-situ techniques, with focus on REE
Krátký, Ondřej ; Magna, Tomáš (vedoucí práce) ; Kynický, Jindřich (oponent)
Karbonatity představují unikátní a záhadné horniny nejasného původu se specifickou mineralogií a geochemickými vlastnostmi. Převážně jsou tvořeny kalcitem magmatického původu a dalšími karbonátovými minerály (Le Bas, 1987) a zároveň mají nízký obsah SiO2 (Le Maitre, 2002). Původ těchto zvláštních magmat stále nebyl vyjasněn, přesto však představují důležité "okno" do procesů, jenž se odehrávají v zemském plášti. Karbonatity jsou považovány buď za zbytkové taveniny z frakcionovaného nephelinitu nebo melilitu (Gittins 1989; Gittins and Jago 1998), za nemísivou frakci CO2-saturované silikátové taveniny (Freestone a Hamilton 1980; Amundsen 1987; Kjarsgaard a Hamilton 1988, 1989; Brooker a Hamilton 1990; Kjarsgaard a Peterson 1991; Church a Jones 1995; Lee a Wyllie 1997; Dawson 1998; Halama a kol. 2005; Brooker a Kjarsgaard 2011), nebo za primární taveniny, které byly generovány z CO2-bohatého peridotitu skrze proces částečného tavení (Wallace and Green 1988; Sweeney 1994; Harmer and Gittins 1998; Harmer et al. 1998; Ying et al. 2004). Množství prvků vzácných zemin (REE) je v karbonatitech vždy vysoké, jelikož karbonatitová tavenina dokáže rozpouštět tyto prvky snadněji, než tavenina silikátová (Nelson a kol. 1988). Karbonatitová tavenina také dokáže ve velké míře rozpouštět Sr, Ba, P a hlavně Zr aNb,...
Volcanic-hosted massive sulfide deposits: structure, origin and examples from the Iberian Pyrite Belt
Krátký, Ondřej ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Zachariáš, Jiří (oponent)
České shrnutí Vulkanosedimentární masivně sulfidická ložiska představují jeden z klíčových ložiskových typů v dnešním světě. Vzhledem k jejich polymetalickému složení (Zn, Pb, Cu, Ag, Au a Sn v některých případech) jsou důležitým zdrojem základních i cenných kovů. Tato ložiska vznikala napříč historií Země a vznikají i dnes v moderních oceánech díky emanacím hydrotermálních roztoků bohatých na kovy. Rozsáhlý výzkum vulkanosedimentárních masivních sulfidických ložisek začal šedesátých letech 20. století po objevení aktivního hydrotermálního sytému na dně Rudého moře (Miller et al., 1966) v podobě takzvaných černých kuřáků. Ty představují přívodní dráhu a vlastní výsledek emanací hydrotermálních roztoků do volného moře a jsou tudíž hmatatelným důkazem této aktivity. Hydrotermální roztoky jsou obohacené různými prvky, nevyjímaje základní a vzácné kovy. Převážně metalické prvky byly získány (loužením) z okolních hornin (jak vulkanických, tak sedimentárních) díky perkolující mořské vodě. Tato mořská voda byla důsledkem zahřívání modifikována v hydrotermální roztok. Teplo nutné k tomuto procesu pochází magmatické intruze, která představuje hlavní "motor" celého hydrotermálního systému. Tato intruze může být variabilního složení - od bazické po kyselou. V některých případech hydrotermální roztoky vyprodukované...
Příprava a financování veřejné stavební zakázky ve vazbě na rozvoj svazku obcí
Krátký, Ondřej ; Stanková, Markéta (oponent) ; Hroníková, Marta (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Příprava a financování veřejné stavební zakázky ve vazbě na rozvoj svazku obcí“ je provedení finanční analýzy a finančního plánu Dobrovolného svazku obcí pro vodovody a kanalizací Šlapanicko. První (teoretická) část je zaměřena na popsání problematiky svazku obcí a dále pak finančního plánování a finanční analýzy. Praktická část se zbývá finanční analýzou a finančním plánem Dobrovolného svazku obcí pro vodovody a kanalizací Šlapanicko s cílem přípravy na nadcházející investiční akci.
Marketingová komunikace módních značek a jejich vliv na vnímání body image spotřebitele
Macková, Monika ; Pešek, Ondřej (vedoucí práce) ; Krátký, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací módních oděvních značek se zaměřením na dvě konkrétní světové značky tzv. fast fashion. Hlavním cílem je definovat specifika marketingové propagační strategie módního odvětví, analyzovat rozdíly mezi přístupy dvou zkoumaných oděvních značek H&M a Zara a pomocí kvalitativního a kvantitavního výzkumu zmapovat jejich dopad na vnímání body image spotřebitele. Práce je členěna do několika částí. První kapitola se věnuje marketingové komunikaci módních značek včetně rozboru využití konkrétních komunikačních nástrojů a nových trendů této oblasti. Druhá část se zaměřuje na stěžejní body komunikace společností H&M a Zara a současně analyzuje vztah módního průmyslu a aktuálního tématu body image. Podstatou třetí části je shrnutí metodologie vlastního výzkumu, popis metody sběru dat a také souboru respondentů. Poslední, praktická část vyhodnocuje výsledky primárních dat získaných výzkumem se záměrem definovat vliv komunikačních kampaní módních společností na spotřebitele.
Strategické plánování v marketingové komunikaci
Krátký, Ondřej ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Halík, Jaroslav (oponent)
Každý člověk je dnes vystaven spoustě komunikačních sdělení. Firmám tato situace znesnadňuje práci, protože musí hledat nové cesty efektivního kontaktu se zákazníkem než stávající přesycené komunikační kanály. Tato diplomová práce je o tom, jak vzniká úspěšná komunikační strategie, proč je strategické plánování pro firmu tak důležité, a jak zapadá do celkové hierarchie firemních procesů. Zároveň obsahuje podrobnější analýzu koncepce integrovaných marketingových komunikací (IMC), jako jednoho ze způsobů účinné komunikace nejen s koncovým zákazníkem, ale se zaměstnanci, partnery i okolím firmy. Teoretické závěry doplňují názory předních expertů z členských agentur AKA (Asociace komunikačních agentur) na vývoj komunikačního plánování v českých podmínkách, na využitelnost integrovaných marketingových komunikací v praxi i na trendy marketingové komunikace v podmínkách dnešní ekonomické situace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.