Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh na zlepšení marketingového mixu
Krátká, Martina ; Řičánková, Iveta (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení stávajícího stavu marketingového mixu podniku Vinařství U Kapličky a návrhy na jeho zlepšení. Cílem této práce je zvýšení tržeb podniku. Práce je rozdělena do čtyř částí. Teoretická část se zaměřuje na teoretická východiska, která souvisí s problematikou marketingového mixu. Analytická část porovnává získané poznatky z teoretické části s aktuální situací v podniku. Návrhová část zahrnuje konkrétní návrhy na zlepšení oblastí, které byly na základě analytické části shledány jako problematické. Poslední část se věnuje ekonomickému zhodnocení a přínosům navržených opatření.
Analýza vlivů fyzicko-geografických charakteristik na tvorbu povodňového odtoku a sestavení publikace o povodni 2002
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Krátká, Martina ; Kašpárek, Ladislav
Cílem výzkumu je posoudit vliv fyzicko-geografických charakteristik dílčích povodí včetně způsobu využití půdy na průtoky katastrofální povodně v srpnu 2002 v ČR. Pro řešení budou použity metody mnohonásobné regresní analýzy. Druhou částí projektu je sestavení publikace shrnující hlavní výsledky projektu "Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002" v české a anglické verzi.
Analýza vlivů fyzicko-geografických charakteristik na tvorbu povodňového odtoku a sestavení publikace o povodni 2002
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Krátká, Martina ; Kašpárek, Ladislav
Text publikace shrnující hlavní výsledky projektu "Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002" v české anglické verzi. Publikace popisuje meteorologické příčiny povodňové katastrofy v srpnu 2002, obsahuje hydrologické hodnocení průběhu povodně, hodnocení extremity povodně. Zabývá se vlivem povodně na kvalitu povrchových a podzemních vod, vztahy mezi krajinou a povodní, bezpečností vodních děl, hodnocením role hydrologických předpovědí, sociálními a ekonomickými důsledky povodně. Informuje o informačních podkladech a mapové dokumentaci povodně.
Analýza vlivů fyzicko-geografických charakteristik na tvorbu povodňového odtoku a sestavení publikace o povodni 2002
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Hladný, Josef ; Krátká, Martina ; Kašpárek, Ladislav
Kopie publikace shrnující hlavní výsledky projektu "Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002" v anglické anglické verzi. Publikace popisuje meteorologické příčiny povodňové katastrofy v srpnu 2002, obsahuje hydrologické hodnocení průběhu povodně, hodnocení extremity povodně. Zabývá se vlivem povodně na kvalitu povrchových a podzemních vod, vztahy mezi krajinou a povodní, bezpečností vodních děl, hodnocením role hydrologických předpovědí, sociálními a ekonomickými důsledky povodně. Informuje o informačních podkladech a mapové dokumentaci povodně.
Vliv klimatických změn na množství a kvalitu vodních zdrojů a na hydrologické poměry v ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Blažková, Šárka ; Buchtele, Josef ; Přenosilová, Eva ; Kos, Zdeněk ; Kněžek, M. ; Havel, Ladislav ; Krátká, Martina ; Kašpárek, Ladislav
Zpráva za rok 2002 obsahuje dvě základní části. První má charakter metodiky a upřesňuje postup řešení úkolu. Druhá část obsahuje výsledky z řešení v roce 2002 za jednotlivé dílčí úkoly: DÚ 01 Výpočty scénářů a zhodnocení změn hydrologického režimu v povodích, DÚ 02 Výpočty scénářů a zhodnocení změn hospodaření v nádržích, DÚ 03 Vliv klimatických změn na režim extrémních odtokových situací, DÚ 04 Vliv klimatických změn na kvalitu vody.
Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002: Hydrologické a hydraulické posouzení povodně na tocích a úsecích toků nesledovaných pozorovací sítí ČHMÚ
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Šercl, Petr ; Müller, Michal ; Malíková, Petra ; Vránek, Tomáš ; Bouška, Petr ; Balvín, Pavel ; Matoušek, Václav ; Kašpárek, Jan ; Holeček, Miroslav ; Krátká, Martina ; Kašpárek, Ladislav
Byly hodnoceny kulminační průtoky v porovnání se srážkami v na vybraných tocích a úsecích toků . Byla hodnocena místa s extrémními naměřenými srážkami v povodí Berounky, v Krušných a Novohradských horách, v povodí Otavy a Polečnice.
Politika rovných příležitostí ve vybrané organizaci
Krátká, Martina ; Pauknerová, Daniela (vedoucí práce) ; Šišková, Eva (oponent)
Diplomová práce se zabývá rovnými příležitostmi v organizacích z hlediska genderu, genderovou diskriminací, slaďováním osobního a pracovního života a dalšími souvisejícími tématy. Cílem práce je analyzovat rovné příležitosti ve vybrané organizaci, zjistit vnímání rovných příležitostí manažery a manažerkami organizace a porovnat nabízené programy podpory rovných příležitostí s programy organizací oceněných za inovativní přístup k této problematice. Po analýze všech podkladů je možné konstatovat, že Banka není v oblasti rovných příležitostí vůdcem, je však úspěšným následovatelem a v současné době se snaží zavádět různé programy na podporu žen v managementu, slaďování osobního a pracovního života a dodržování principů diverzity.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 KRÁTKÁ, Marie
1 KRÁTKÁ, Miroslava
1 Krátká, Magdalena
4 Krátká, Marie
1 Krátká, Markéta
2 Krátká, Michaela
1 Krátká, Milena
2 Krátká, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.