National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Modeling the recovery of antropogenically acidified mountain waters
Hardekopf, David ; Stuchlík, Evžen (advisor) ; Krám, Pavel (referee) ; Marchetto, Aldo (referee)
11 Abstract In order for an economic system to function and produce goods and services necessary for meeting human needs, it behaves similarly to a living organism. It absorbs materials from the surrounding environment and transforms them into products, but ultimately all the materials are transformed into some kind of waste and emitted back into the environment. This flow of materials is referred to as industrial or socio-economic metabolism (Baccini and Brunner, 1991; Fischer-Kowalski and Haberl, 1993; Ayres and Simonis, 1994). Extraction of resources, consumption of materials and related emissions exert some pressure on the environment. So far, there has been a positive relation between meeting human needs and this pressure. The overall goal of developed countries within their strategies of sustainable development is to break the relation between pressure exerted on the environment and economic growth, which represents meeting of human needs and improvements in the standard of living. This phenomenon is called decoupling (EC, 2002, 2005, 2006; OECD, 2002; UN, 2002). One of the methods for assessing environmental pressure related to extraction and consumption of resources and materials is material flow analysis. In the case of economy- wide material flow analysis (EW-MFA), this method aims at...
Limnology of the Na Zeleném Brook in the Slavkov Forest
Krám, Pavel ; Senoo, T. ; Beneš, F. ; Čuřík, Jan ; Veselovský, F.
The contribution examined stream hydrochemistry and hydrobiology of the catchment occupied by spruce forest and underlain by amphibolite. The Na Zeleném catchment exhibited favourable hydrochemical conditions and high biodiversity of macroinvertebrates in contrast to another spruce catchments (Lysina and Pluhův Bor) situated nearby but underlain by geochemically different bedrocks (base-cation poor granite and Mg-rich serpentinite).
Flux Fluxes in the Amphibolite Basin On the Green at the Marianske Lazne Water Works
Krám, Pavel ; Veselovský, F. ; Čuřík, Jan ; Myška, Oldřich
The paper is about hydrology and hydrochemistry of the Na Zelenem catchment forested by spruce stands which growso n substrate formed by Cambisol on amphibolite. This catchment is characterized by fairly favorable hydrochemical conditions for terrestrial and aquatic biota. The catchment is able to effectivetely neutralize incoming acidic atmopheric deposition mainly due to chemical weathering reactions involving divalent base cations, calcium and magnesium. Mean average precipitation to the Na Zelenem catchment was 790 mm/yr based od 5 year studied period and mean surface runoff was 193 mm/yr in the last two years. Runoff was between 24 and 27% of annual precipitation input to the catchment in the last two years. The catchment accumulated less than 20% of total nitrogen input in bulk precipitation. About 36% of nitrogen left the catchment via surface runoff. About half of the nitrogen output was in the form of nitrate and about half in the form of dissolved organic nitrogen.
Drainage water chemistry in geochemically contrasting catchments
Krám, Pavel ; Myška, Oldřich ; Čuřík, J. ; Veselovský, F. ; Hruška, Jakub
Three small forested catchments, each underlain by geochemically contrasting silicate rock types, were studied in the Slavkov Forest, western Czech Republic. Hydrochemical patterns were ascertained by concurrent stream water and soil water sampling. Th e catchments served as valuable representatives of contrasting terrestrial and aquatic ecosystem resilience to anthropogenic acidifi cation.
Projections of future water-energy-vegetation regimes at the Lysina catchment, Czech Republic
Lamačová, Anna ; Yu, X. ; Duffy, Ch. ; Krám, Pavel ; Hruška, Jakub ; Farda, Aleš
Hydrologic models represent useful tools for the understanding of forest hydrological functions. At the Lysina Critical Zone Observatory (50°03’ N, 12°40’ E; area 0.293 km2), a forest catchment in the western Czech Republic, a distributed physics-based hydrologic model, the Penn State Integrated Hydrologic Model (PIHM), was used to simulate long-term hydrological change under forest management practices, and to evaluate the comparative scenarios of the hydrological consequences under anticipated climate change. Stand age-adjusted LAI (leaf area index) curves were generated from an empirical relationship to represent changes in seasonal tree growth. By considering the age-adjusted LAI, the spatially distributed model was able to successfully simulate the integrated hydrologic response from snow melt, recharge, evapotranspiration, groundwater levels, soil moisture and streamfl ow, as well as spatial patterns of each hydrologic state and fl ux variables. Corrected climatic data from the ALADIN-Climate/CZ regional climate model with SRES A1B scenario and diff erent forest age categories (Norway spruce monoculture) were used for projection of hydrologic pattern shift at the study site in the future (2025–2050, 2071–2100). Th e model projections suggested that that the decrease in mean annual runoff would be from 422 mm (observed in 1990–2011) to 361 mm (2021–2100) and 345 mm (2071–2100) with notable changes in seasonal patterns represented by a runoff decrease in the spring and summer months.
Formulace zásad lesnického hospodaření a péče o půdu s ohledem na dlouhodobou acidifikaci‚ nutriční degradaci a eutrofizaci lesních půd
Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Jílové u Prahy ; Vršovský, Vladimír ; Ulbrichová, Iva ; Remeš, Jiří ; Ponikelský, Jaroslav ; Krám, Pavel ; Hofmeister, Jan ; Beranová, Jana ; Černý, Martin ; Purdon, Mark ; Alptauer, Jan ; Cudlín, Pavel ; Hušek, Jiří ; Podrázský, Vilém ; Hruška, Jakub ; Cienciala, Emil
Cílem projektu je navrhnout optimální skladbu praktických lesopěstebních a melioračních opatření pro lesnické obhospodařování v oblasti výrazného antropogenního narušení lesních půd.K tomu je nezbytné kvalifikovaně vyhodnotit efekt dosavadních praktických lesopěstebních a melioračních opatření a vliv na stav lesů a lesních půd v konkrétních podmínkách jednotlivých porostů. Projekt bude zaměřen na pilotní oblast, kterou bude území CHKO Jizerské hory reprezentující území s charakteristickým vývojem imisních škod v republice. Výstupem projektu jsou pro praxi srozumitelná doporučení a opatření pro další obhospodařování lesů v oblastech významného narušení lesních půd, které dlouhodobě povede k regeneraci lesních půd a trvale udržitelnému hospodaření v lesích při plnění celého spektra funkcí. Projekt reprezentuje syntetický přístup k řešení problematiky a na jeho řešení se proto podílí široké spektrum významných vědeckých a prakticky orientovaných subjektů a externích konzultantů. Zprávy jednotlivých spoluřešitelů za rok 2003.
Formulace zásad lesnického hospodaření a péče o půdu s ohledem na dlouhodobou acidifikaci‚ nutriční degradaci a eutrofizaci lesních půd
Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Jílové u Prahy ; Vršovský, Vladimír ; Ulbrichová, Iva ; Remeš, Jiří ; Ponikelský, Jaroslav ; Krám, Pavel ; Hofmeister, Jan ; Beranová, Jana ; Černý, Martin ; Purdon, Mark ; Cudlín, Pavel ; Hušek, Jiří ; Podrázský, Vilém ; Hruška, Jakub ; Cienciala, Emil
Cílem projektu je navrhnout optimální skladbu praktických lesopěstebních a melioračních opatření pro lesnické obhospodařování v oblasti výrazného antropogenního narušení lesních půd.K tomu je nezbytné kvalifikovaně vyhodnotit efekt dosavadních praktických lesopěstebních a melioračních opatření a vliv na stav lesů a lesních půd v konkrétních podmínkách jednotlivých porostů. Projekt bude zaměřen na pilotní oblast, kterou bude území CHKO Jizerské hory reprezentující území s charakteristickým vývojem imisních škod v republice. Výstupem projektu jsou pro praxi srozumitelná doporučení a opatření pro další obhospodařování lesů v oblastech významného narušení lesních půd, které dlouhodobě povede k regeneraci lesních půd a trvale udržitelnému hospodaření v lesích při plnění celého spektra funkcí. Projekt reprezentuje syntetický přístup k řešení problematiky a na jeho řešení se proto podílí široké spektrum významných vědeckých a prakticky orientovaných subjektů a externích konzultantů. Zprávy jednotlivých spoluřešitelů za rok 2002: ČGS - kritické zátěže; LF ČZU - vliv vápnění na lesní ekosystémy, biologická meliorace lesních stanovišť, přehled výzkumných aktivit v Jizerských horách, demonstrační objekty - obnova funkčních lesních ekosystémů Jizerských hor; SCHKO Jizerské hory - návrh trasy terénní exkurze při setkání řešitelů projektu a expertní rady.
Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém
Česká geologická služba, Praha ; Cudlín, Pavel ; Skořepa, Jaroslav ; Skořepová, Irena ; Krám, Pavel ; Navrátil, Tomáš ; Fottová, Daniela
Monitorovací systém GEOMON koordinovaný ČGS je v současné formě provozován od roku 1994. Ze sítě čtrnácti malých lesních povodí se jednotnou metodikou pořizují vstupní údaje pro výpočet látkových toků ekologicky významných složek. Jedná se o celosvětově uznávaný způsob hodnocení stavu a vývoje přírodního prostředí. Prostředkem k takovému hodnocení je výpočet bilancí, tzn. vstupů a výstupů složek, v přirozených jednotkách biosféry reprezentovaných malým povodím. Vstup do povodí představuje depozice srážkami na volné ploše a pod korunami stromů. jako výstup z povodí je uvažován povrchový odtok. V předložené zprávě je zpracována jedenáctiletá řada dat.
Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém
Česká geologická služba, Praha ; Skořepa, Jaroslav ; Skořepová, Irena ; Krám, Pavel ; Navrátil, Tomáš ; Cudlín, Pavel ; Fottová, Daniela
Monitorovací systém GEOMON koordinovaný ČGS je v současné formě provozován od roku 1994. Ze sítě čtrnácti malých lesních povodí se jednotnou metodikou pořizují vstupní údaje pro výpočet látkových toků ekologicky významných složek. Jedná se o celosvětově uznávaný způsob hodnocení stavu a vývoje přírodního prostředí. Prostředkem k takovému hodnocení je výpočet bilancí, tzn. vstupů a výstupů složek, v přirozených jednotkách biosféry reprezentovaných malým povodím. Vstup do povodí představuje depozice srážkami na volné ploše a pod korunami stromů. jako výstup z povodí je uvažován povrchový odtok. Soubor dat získaný ze sítě malých povodí GEOMON představuje dvanáctiletou řadu dat a vypočtených výsledků, která je hodnocena jako celek zároveň s předchozími ročními soubory od roku 1994.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.