Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozumět televizi
Králová, Lucie ; Hirt, Tomáš (vedoucí práce) ; Česálková, Lucie (oponent)
Etnografická studie produkční kultury ČT má interdisciplinární charakter, opírá se o kulturální studia, metodologicky vychází z konceptů sociální a kulturní antropologie, pracuje se zúčastněným pozorováním, terénním deníkem a polostrukturovanými rozhovory
Závěrečná zpráva projektu PB-2014-ZL-U2301-004-BUKOV
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Kaláb, Zdeněk ; Koníček, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Kaláb, Tomáš ; Konečný, Pavel ; Kolcun, Alexej ; Králová, Lucie ; Kubina, Lukáš ; Lednická, Markéta ; Malík, Josef ; Martinec, Petr ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Zajícová, Vendula
Podzemní výzkumné pracoviště (PVP) Bukov je vybudováno jako testovací lokalita pro ověření metodik studia a zhodnocení vlastností a chování horninového masívu, který je typově blízký vybraným kandidátním lokalitám (tj. je tvořen krystalinickými horninami s vysokou pevností a puklinovou propustností), a který je situován v hloubce odpovídající předpokládané úložné hloubce finálního hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v České republice. Lokalita PVP Bukov se nachází na území Kraje Vysočina, na katastrálním území obce Bukov, přibližně 3 km jv. od Dolní Rožínky. Samotné podzemní výzkumné pracoviště je situováno přibližně 300 metrů od jámy Bukov-1, a to na 12. patře této jámy v hloubce přibližně 550 – 600 metrů pod zemským povrchem. Z hlediska regionálně geologického je PVP Bukov lokalizováno v jižním křídle uranového ložiska Rožná, na severovýchodním okraji strážeckého moldanubika, poblíže jeho kontaktu se svrateckým krystalinikem. Horninový masiv je tvořen poměrně monotónním sledem migmatitizovaných biotitických rul až stromatitických migmatitů, amfibolicko-biotitických až biotiticko-amfibolických rul a amfibolitů s občasnými drobnými vložkami aplitů, pegmatitů nebo vápenato-silikátových hornin (erlánů). V rámci komplexní geotechnické charakterizace prostorů PVP Bukov byl Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i. v Ostravě (ÚGN) v letech 2013 – 2017 realizován komplex laboratorních a terénních prací, jejichž cílem bylo zejména detailní popsání geotechnických a geomechanických vlastností a kvality horninového masivu. Tyto práce konkrétně zahrnovaly: stanovení a zhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností hornin, odebraných z boků důlních děl, z vrtů a z povrchových lokalit; stanovení napěťového stavu a přetvárného chování horninového masívu metodami hydraulického štěpení stěn vrtů, Goodman Jack a CCBO, resp. CCBM; stanovení kvality horninového masívu dle vybraných indexových geomechanických klasifikací; periodická dlouhodobá tenzometrická a konvergenční měření a posouzení vlivu technické a důlně indukované seismicity na zájmový horninový masív. Realizovaný soubor výzkumných prací by měl poskytnout dostatečně ucelený soubor geotechnických a geomechanických poznatků, nezbytných pro následnou realizaci rozsáhlých výzkumných experimentů zaměřených na dlouhodobou bezpečnost a technickou proveditelnost budoucího národního hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
Kyberšikana
Králová, Lucie ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Nedomová, Lea (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice kyberšikany na Vysoké škole ekonomické v Praze. V teoretické části práce je definována kyberšikana, popsány jednotlivé prvky, specifika, využívané nástroje a formy kyberšikany. Dále je zde popsána kyberšikana ve vztahu k právnímu rámci České republiky a několika dalším státům. V práci jsou také zahrnuty výsledky několika výzkumů z prostředí školství a nejznámější případy kyberšikany. Praktická část se věnuje vyhodnocení a analýze výsledků kvantitativního výzkumu z prostředí Vysoké školy ekonomické v Praze. Výsledkem je analýza výskytu kyberšikany mezi studenty vysoké školy a doporučení, jak se chovat na sociálních sítích, abychom kyberšikaně předešli.
Trest domácího vězení jako nástroj trestní politiky
Králová, Lucie ; Cejp, Martin (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
(abstrakt) Diplomová práce na téma "Trest domácího vězení jako nástroj trestní politiky" reflektuje současnou situaci v české trestní justici, která se potýká s problematikou neefektivně nastaveného systému, rostoucím počtem uložených trestů nepodmíněného odnětí svobody, překračování vězeňských kapacit a z toho plynoucích porušení základních lidských práv. V reakci na nevhodně nastavený systém trestní politiky byl implementován v roce 2010 nový zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který zavedl nový institut trestu domácího vězení do systému české justice. Filozofie trestu domácího vězení je vedena potrestáním pachatele při současném zachování pozitivních vazeb, které by pobytem ve věznici byly narušeny. Předkládaná práce prostřednictvím expertních rozhovorů s odbornou veřejností hodnotí implementovaný trest, reflektuje jeho přínosy, nedostatky a samotné bariéry, které brání v úspěšné implementaci trestu.
Oceňování zemědělských staveb cenou obvyklou a zjištěnou
KRÁLOVÁ, Lucie
V této diplomové práci je řešeno oceňování zemědělských staveb cenou obvyklou a zjištěnou. Dále je zpracován přehled základních pojmů týkajících se oceňování nemovitostí. Tato práce je zaměřena především na oceňování budov a hal, které jsou nejčastějším typem zemědělských staveb. V praktické části je podrobně popsán a oceněn konkrétní zvolený objekt se zemědělským využitím. Cena zjištěná bude určena nákladovým způsobem na základě nejnovější oceňovací vyhlášky č. 443/2016 Sb. Cena obvyklá bude stanovena porovnáním s obdobnými typy nemovitostí.
Společné rysy a specifika v urbánním vývoji v NDR a na území České republiky
Králová, Lucie ; Sládek, Jan (oponent) ; Illner, Michal (vedoucí práce)
Cílem studie je srovnání urbánního vývoje ve východním Německu a v České republice. Hlavním informačním vkladem práce je charakterizace východoněmecké situace, zatímco účelem časti o České republice je poskytnutí informací a pohledů potřebných pro srovnání s německým vývojem. Jako východisko je uvedena situace obou zemí po druhé světové válce, detailně je popsáno období socialistické éry a rovněž je nastíněn vývoj urbanizace v letech devadesátých. Pozornost práce se orientuje nejen na celkový urbánní vývoj - např. na způsob, formu a kvalitu bydlení, bytovou politiku, pohyb obyvatelstva, fyzický vývoj měst, ale také na některé činitele, jež ovlivňovaly a stále ještě mají vliv na proces urbanizace v obou zemích. V rámci společenských, kulturních, ekonomických, demografických a jiných podmínek se v NDR a na území České republiky objevují společné rysy i specifika sociálně prostorových struktur měst. V této práci je pak samostatný prostor věnován osobitému vývoji obou hlavních měst Berlína a Prahy. Zvláštní úlohu v urbánním vývoji hrají faktory, jež jsou signifikantní vždy pro danou zemi. Celá práce je strukturována do několika kapitol, které se jednotlivě zabývají obecným uvedením do tematiky urbanizace, samostatným vývojem v NDR, vlastním vývojem ČSR a komparační kapitolou, v níž jsou posuzovány společné rysy...
Rizika bodných poranění a jejich prevence
Králová, Lucie ; Saxlová, Jaroslava (oponent) ; Hošťálková, Monika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou poranění zdravotnických pracovníků ostrými předměty. Poranění sester použitými injekčními jehlami je velmi závažné a aktuální téma. Teoretická část je zaměřena na nemoci z povolání, způsob přenosu infekčních chorob, na ochranu zdravotníků před bodnými poraněními a ochranné pomůcky. Výzkum byl prováděn ve dvou nemocnicích, ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze a v Klatovské nemocnici, a.s. a zúčastnilo se ho 109 všeobecných sester a porodních asistentek. Údaje získané metodou kvantitativního výzkumu potvrzují, že incidence bodných poranění je mezi zdravotníky vysoká. Naopak znalost a dodržování preventivních opatření před poraněním ostrým předmětem a informovanost o profesionálních nákazách je nedostatečná.
Výchova řeči a prevence narušené komunikační schopnosti v mateřské škole
Králová, Lucie ; Štěpáníková, Alena (oponent) ; Housarová, Blanka (vedoucí práce)
Diplomová práce zpracovává historické srovnání legislativního rámce preprimárního vzdělávání od počátku institucionalizovaného vzdělávání dětí předškolního věku na našem území. Dalším tématem je představení osnov pro předškolní vzdělávání a srovnání cílů a úkolů, které jsou stanoveny pro oblast jazyka a řeči. Dále jsou představeny obecné i specifické parametry programu zaměřeného na rozvoj řeči a prevenci narušené komunikační schopnosti. Poslední dvě kapitoly představují teorie vývoje dětské řeči a prevenci, jak obecně, tak ve spojitosti s vývojem řeči. Praktickou část tvoří analýza dotazníkového šetření. Vědecké šetření se týká přípravného a dalšího vzdělávání učitelek mateřských škol, existence logopedického programu a jeho parametrů, aktivit, které rozvíjejí řeč, spolupráce s rodiči a úrovně řeči dětí v současnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Měnová politika a kurzový závazek České národní banky
Králová, Lucie ; Burian, Stanislav (vedoucí práce) ; Milan Robin, Milan Robin (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv kurzové politiky ČNB na tuzemskou ekonomiku. Kurzovou politikou se v tomto případě rozumí zavedení devizových intervencí, ke kterým ČNB přistoupila v listopadu 2013. V teoretické části je největší pozornost věnována devizovému trhu a devizovým intervencím, které patří mezi nepřímé nástroje měnové politiky. Dále jsou zde popsány funkce a role centrální banky. V praktické části diplomové práce je provedena analýza makroekonomického vývoje ČR a dalších vybraných evropských zemí. Následně je zde provedena komparace, která umožní vyhodnotit realizovanou kurzovou politiku ČNB. Součástí této části práce jsou také diskutované možnosti termínu ukončení kurzového závazku a jeho forma. V poslední kapitole jsou uvedeny názory uznávaných ekonomů a organizací na devizové intervence.
Mapa parnasistní poezie: Vrchlický, Čech, Zeyer
KRÁLOVÁ, Lucie
Cílem této práce je zachycení recepce parnasistní poezie od jejího prvního uveřejnění do roku 1945 a vytvoření přehledu básnických sbírek tří uvedených autorů (Vrchlický, Čech, Zeyer) za pomoci Lexikonu české literatury a databáze Caslin. Pro každého z autorů je vytvořen zvláštní soubor, který je vyjádřen i graficky. Práce postihuje také frekvenci vydávání jednotlivých titulů, proměny recepčních akcentů v čase a okomentovaný souhrnný přehled se základními tendencemi zkoumaného jevu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 KRÁLOVÁ, Lenka
29 KRÁLOVÁ, Lucie
3 Králová, Lada
13 Králová, Lenka
2 Králová, Libuše
1 Kráľová, Lucia
2 Kráľová, Ľuboslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.