Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role překladatelů a tlumočníků při dobývání Latinské Ameriky
Cimflová, Martina ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Charvátová, Anežka (oponent)
Práce se zaměřuje na roli překladatelů a tlumočníků při prvním kontaktu španělských dobyvatelů s původními obyvateli Latinské Ameriky a jejich vliv na dobývání kontinentu. Přestože se o nich častokrát nemluví a zůstávají v zapomnění, měli překladatelé a tlumočníci zásadní roli při dobývání a zkoumání nově objeveného kontinentu. Setkání s novými kulturami s naprosto odlišnými jazyky a způsobem přemýšlení byla pro dobyvatele velkou výzvou, proto nelze opomínat roli překladatelů, a především tlumočníků při této události. Tato práce je zaměřena na kulturu Inků v oblasti Peru a jejich první kontakty se španělskými dobyvateli, v jejichž čele stál Francisco Pizarro, ale pozornost je věnována i dalším oblastem dobývání jako např. mexické otázce a Hernánu Cortésovi nebo úplně prvotnímu setkání Kolumba s původními obyvateli.
Vzájemné postavení didaktiky překladu a translatologie
Mraček, David ; Králová, Jana (oponent) ; Semrádová, Ilona (oponent)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha , 6 8 Praha IČ: 6 8 DIČ: CZ 6 8 Jed á se o rigoróz í práci, která je uz a ou diplo ovou či disertač í prací. Děkuje e za pochope í.
The Translation in Latin American Culture Formation
Šlosárová, Simona ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Charvátová, Anežka (oponent)
Cieľom tejto diplomovej práce je zdôrazniť rolu, ktorú zohrával preklad ako transkulturačný proces pri interakcii domorodej a európskej kultúry a následnom formovaní novej, latinskoamerickej kultúry. Práca skúma rolu tlmočníkov pri prvých výpravách a dobytí Aztéckej a Inkskej ríše, hlavne sa však zameriava na činnosť misionárov, ktorí prišli do Nového sveta christianizovať domorodé obyvateľstvo. Misionári sa rozhodli uprednostniť christianizáciu pred hispanizáciou a začali študovať domorodé jazyky. Písali gramatiky, lexikóny, náboženskú literatúru vo viacjazyčných verziách, prekladali do pôvodných jazykov mnoho spisov, skúmali domorodú kultúru, čím ju zároveň zachovávali. Práca nazerá na ich činnosť aj z etického hľadiska: na jednej strane, misionári boli iniciátormi medzikultúrneho dialógu, na druhej strane, ich záujem o domorodých obyvateľov často slúžil len tomu, aby si ich dokázali jednoduchšie podrobiť.
Komentovaný překlad vybraných kapitol z díla: María Acaso: rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN). Espasa Libros, Barcelona 2013, ISBN 978-84-493-2950-0. Capítulo 1 (25-63): Lo que los profesores enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. Pedagogía y verdad.
Nováková, Zuzana ; Charvátová, Anežka (vedoucí práce) ; Králová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí: praktické a teoretické. První část tvoří překlad první kapitoly, která se nachází v knize španělské autorky Maríi Acasové rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN). Jedná se o překlad první kapitoly s názvem LO QUE NOSOTROS ENSEÑAMOS NO ES LO QUE LOS ESTUDIANTES APRENDEN ze španělštiny do češtiny. Druhou část práce tvoří komentář překladu, jenž obsahuje překladatelskou analýzu originálu, překladatelské postupy použité během překladu a popis konkrétních překladatelských problémů a vysvětlení jejich řešení. Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy, překladatelské postupy, vzdělávání, umění, učitelé, žáci
Komentovaný překlad: Capítulo II (Parte segunda del libro) - "De la niñez al matrimonio" (str. 227 - 254). CARO BAROJA, Julio. De la vida rural vasca (Vera de Bidasoa). 2. ed. San Sebastián: Editorial Txertoa, 1974, 367 p. ISBN 8471480166.
Bačkovská, Taťána ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Charvátová, Anežka (oponent)
Tato bakalářská práce sestává ze dvou částí - praktické a teoretické. První, praktickou část tvoří překlad jedné kapitoly z knihy De la vida rural vasca (Vera de Bidasoa) od španělského autora Julia Cara Barojy, konkrétně překlad druhé kapitoly De la niñez al matrimonio ze druhé části knihy. Kapitola popisuje zvyky na baskickém venkově v polovině minulého století, včetně popisu dětských her, peloty, typického baskického sportu, a svatebních zvyků v oblasti Vera de Bidasoa a jejím okolí. Text byl překládán ze španělštiny do češtiny. Druhá část práce obsahuje překladatelskou analýzu, hlavní překladatelské problémy, které se v průběhu překladu vyskytly, a jejich řešení.
Komentovaný překlad, GARCÍA MOUTON, Pilar. Lenguas y dialectos de España. 5.a ed. Madrid: Arco/Libros, 2007. Cuadernos de lengua española, 20. ISBN 978-84-7635-164-2.
Matulová, Martina ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Vavroušová, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce je komentovaným překladem vybraných kapitol knihy španělské filoložky a odbornice na geolingvistiku a různorodost španělštiny Pilar García Moutonová Lenguas y dialectos de España, popisující jazykovou situaci ve Španělsku. Cílem bylo vytvořit funkčně ekvivalentní překlad srozumitelný českému čtenáři s určitými znalostmi španělského jazyka a se zájmem o španělskou kulturu a historii. Práce je rozdělena na dvě části. První část práce je samotný překlad čtyř vybraných kapitol a druhá část práce je odborný komentář, který obsahuje translatologickou analýzu textu originálu, popis metody překladu a překladatelské posuny ilustrované na příkladech vybraných z textu překladu. Klíčová slova jazyk, dialekt, Pyrenejský poloostrov, překlad, komentář
Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy "20 nuevos directores del cine español"; Carlos F. Heredero, Alianza Editorial, 1999.
Badalec, Vojtěch ; Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Králová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí, a to z překladu textu ze španělštiny do češtiny a následného komentáře. Výchozím textem jsou vybrané kapitoly z knihy 20 nuevos directores del cine español od Carlose Heredera, které jsou biografické medailonky zabývající se životem a dílem vybraných režisérů. Komentář se sestává z analýzy výchozího textu. Jeho další části jsou pak věnovány popisu zvolené metody překladu, rozboru překladatelských problémů a posunů, které se vyskytly během překladu. KLÍČOVÁ SLOVA překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské posuny, překladatelské problémy, styl, text, lexikum, syntax, Alejandro Amenábar, David Trueba, španělská kinematografie, film, režisér
Explicitace a styl překladatele
Kamenická, Renata ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Mánek, Bohuslav (oponent) ; Rubáš, Stanislav (oponent)
Cíle práce bylo prozkoumat roli explicitace coby potenciálního parametru individuálního stylu překladatele v literárním překladu, a to na materiálu paralelního korpusu textů, sestaveného pro tento účel a pokrývajícího dílo dvou překladatelských osobností na ose časového vývoje. Empirický výzkum, jehož výsledky práce přináší, vycházel z předpokladu, že i v díle literárního překladatele lze vysledovat známky individuálního stylu, tj. pravidelnosti ve výsledcích překladatelských rozhodnutí, charakterizujících práci daného překladatele a odlišujících jej od překladatelů ostatních, vysloveného například Bakerovou (2000). Dalším předpokladem práce bylo, že explicitace jakožto jev dříve studovaný zejména jako potenciální překladová univerzálie má také své individuální aspekty, tj. že srovnáním explicitačního chování více překladatelů lze vydělit jeho komponenty přispívající k individuálnímu překladatelskému stylu. Oba srovnávaní překladatelé, Radoslav Nenadál a Antonín Přidal, byli v korpusu zastoupeni vzorky paralelního textu v délce 5 000 slov, reprezentujícími celkem 9 prozaických překladů u každého z nich, pokrývajících jejich dlouholetou překladatelskou kariéru. Za účelem této analýzy byla vypracována nová typologie překladově inherentní explicitace (a implicitace), vycházející z konceptu metajazykových...
Komentovaný překlad: Joaquín García-Medall: La traducción codificada: las artes y vocabularios hispano-filipinos (1610-1910), Herméneus 9, 2007, str. 117-144.
Jelšík, Adam ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Vavroušová, Petra (oponent)
Cílem této bakalářské práce je komentovaný překlad článku z časopisu Herméneus Joaquína García- Medalla La traducción codificada: las artes y vocabularios hispano-filipinos (1610-1910) pojednávající o španělsko-filipínských gramatikách a slovnících. Práce je rozdělena do dvou částí - praktické a teoretické. Praktickou část představuje překlad výše zmíněného článku. Část teoretickou pak bude tvořit komentář k překladu, který v sobě zahrnuje překladatelskou analýzu originálu, analýzu překladatelských problémů a typologii překladatelských postupů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Učebnice španělského jazyka: hodnocení na pozadí SERR
Bryndová, Marcela ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Obdržálková, Vanda (oponent) ; Valeš, Miroslav (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Předmětem předkládané disertační práce je rozbor učebnic španělského jazyka, a to jak komparativní metodou, tak obsahovou analýzou. Tuto analýzu nelze provést bez zřetele k zmapování východisek výuky španělštiny v Čechách po roce 1945. Jen v hrubých obrysech je definována funkce učebnice jako didaktické pomůcky. Na základě unikátních rozhovorů vedených metodou orální historie s třemi nestory oboru, autorka zaznamenává počátky tvorby učebnic španělského jazyka v Čechách. Z pohledu psychodidaktického je učitel prostředníkem mezi učebnicí a uživatelem. Z tohoto důvodu je v druhé polovině práce zařazena kapitola o osobnosti učitele. Na základě rozhovorů s Josefem Hendrichem, Libuší Prokopovou a Vladimírem Rejzkem, autorka charakterizuje roli učitele v edukačním procesu a vliv jeho osobnosti na práci s učebnicí. Stěžejní část disertace tvoří dvě kapitoly, a to komparace a obsahová analýza. Komparativní rozbor popisuje učebnice na základě záměru jejich autorů, srovnává publikace z hlediska struktury, cílové skupiny, užití doprovodného obrazového materiálu, apod. Na šesti vybraných vzorcích je naznačen vývoj lingvistické terminologie v učebnicích španělštiny vydaných českými nakladatelstvími. Analýza na pozadí Evropského jazykového portfolia (EJP) hodnotí jazykovou úroveň A1 ve třech...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Králová, Jarmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.