Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komentovaný překlad: La fauna iberoamericana
Šímová, Veronika ; Obdržálková, Vanda (vedoucí práce) ; Králová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je překlad vybraných kapitol španělské publikace La fauna iberoamericana, jejímž autorem je zoolog Miguel Delibes de Castro. Druhá část bakalářské práce obsahuje překladatelskou analýzu originálu, hypotetickou zakázku, popis metod při překladu, definování problémů, se kterými jsem se při překladu setkala, a zdůvodnění jejich řešení.
Komentovaný překlad textu "FANFICTION: Fomento de la escritura creativa a través de las formas de literatura emergentes", napsala Bárbara Abad Ruiz z Univerzity Cardenal Herrera
Dudková, Zuzana ; Charvátová, Anežka (vedoucí práce) ; Králová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá překladem odborného článku autorky Bárbary Abadové Ruizové Fomento de la escritura creativa a través de las formas de literatura emergentes ze španělštiny do češtiny. První část obsahuje samotný překlad textu a přiložený slovníček pojmů. Druhá část je věnována analýze výchozího textu a hypotetické překladatelské zakázce, dále jsou v ní okomentovány jednotlivé překladatelské problémy, jejich řešení a zdůvodnění, proč byly řešeny právě tímto způsobem.
Vyjadřování mezipropozičních vztahů v překladu kunsthistorických textů
Procházková, Vendula ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Eichl, Radek (oponent)
V této práci jsme se zabývali prostředky pro vyjadřování propozic a mezipropozičních vztahů v jazykovém páru čeština-španělština a jejich realizací v reálných, synchronních a reprezentativních textech. Při jejich analýze jsme uplatnili deskriptivně-kontrastivní přístup za použití kvalitativní a kvantitativní metody. S vědomím, že realizace mezipropopozičních vztahů je podmíněna žánrovými konvencemi, jsme se zaměřili pouze na žánr katalog výstavě. Chápali jsme jej v užším smyslu slova - výhradně jako text uměnovědného obsahu. Nejprve jsme stylistickou analýzou ověřili, zda zvolené texty náleží k vytyčenému žánru. Jeden dílčí španělský text jsme z analýzy vyřadili, protože nesplňoval kritérium umělecko-historického zaměření. Při realizaci vlastní analýzy jsme pracovali se třemi páry textů - dvojjazyčným, srovnatelným a paralelním. Kontrastivní analýzu jednotlivých textových párů jsme završili translatologickou analýzou španělského textu a jeho překladu do češtiny. Hypotézu jsme formulovali na základě diplomových prací obhájených v posledních letech na Ústavu translatologie FF UK. Výsledky analýzy naši hypotézu zčásti vyvrátily. Především se ukázalo, že se výraz původního španělského textu vyznačuje vyšší mírou sevřenosti než český, což bylo dáno nezvykle vysokým zastoupením vět jednoduchých v původním českém...
Role překladatelů a tlumočníků při dobývání Latinské Ameriky
Cimflová, Martina ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Charvátová, Anežka (oponent)
Práce se zaměřuje na roli překladatelů a tlumočníků při prvním kontaktu španělských dobyvatelů s původními obyvateli Latinské Ameriky a jejich vliv na dobývání kontinentu. Přestože se o nich častokrát nemluví a zůstávají v zapomnění, měli překladatelé a tlumočníci zásadní roli při dobývání a zkoumání nově objeveného kontinentu. Setkání s novými kulturami s naprosto odlišnými jazyky a způsobem přemýšlení byla pro dobyvatele velkou výzvou, proto nelze opomínat roli překladatelů, a především tlumočníků při této události. Tato práce je zaměřena na kulturu Inků v oblasti Peru a jejich první kontakty se španělskými dobyvateli, v jejichž čele stál Francisco Pizarro, ale pozornost je věnována i dalším oblastem dobývání jako např. mexické otázce a Hernánu Cortésovi nebo úplně prvotnímu setkání Kolumba s původními obyvateli.
Vzájemné postavení didaktiky překladu a translatologie
Mraček, David ; Králová, Jana (oponent) ; Semrádová, Ilona (oponent)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha , 6 8 Praha IČ: 6 8 DIČ: CZ 6 8 Jed á se o rigoróz í práci, která je uz a ou diplo ovou či disertač í prací. Děkuje e za pochope í.
The Translation in Latin American Culture Formation
Šlosárová, Simona ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Charvátová, Anežka (oponent)
Cieľom tejto diplomovej práce je zdôrazniť rolu, ktorú zohrával preklad ako transkulturačný proces pri interakcii domorodej a európskej kultúry a následnom formovaní novej, latinskoamerickej kultúry. Práca skúma rolu tlmočníkov pri prvých výpravách a dobytí Aztéckej a Inkskej ríše, hlavne sa však zameriava na činnosť misionárov, ktorí prišli do Nového sveta christianizovať domorodé obyvateľstvo. Misionári sa rozhodli uprednostniť christianizáciu pred hispanizáciou a začali študovať domorodé jazyky. Písali gramatiky, lexikóny, náboženskú literatúru vo viacjazyčných verziách, prekladali do pôvodných jazykov mnoho spisov, skúmali domorodú kultúru, čím ju zároveň zachovávali. Práca nazerá na ich činnosť aj z etického hľadiska: na jednej strane, misionári boli iniciátormi medzikultúrneho dialógu, na druhej strane, ich záujem o domorodých obyvateľov často slúžil len tomu, aby si ich dokázali jednoduchšie podrobiť.
Komentovaný překlad vybraných kapitol z díla: María Acaso: rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN). Espasa Libros, Barcelona 2013, ISBN 978-84-493-2950-0. Capítulo 1 (25-63): Lo que los profesores enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden. Pedagogía y verdad.
Nováková, Zuzana ; Charvátová, Anežka (vedoucí práce) ; Králová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí: praktické a teoretické. První část tvoří překlad první kapitoly, která se nachází v knize španělské autorky Maríi Acasové rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN). Jedná se o překlad první kapitoly s názvem LO QUE NOSOTROS ENSEÑAMOS NO ES LO QUE LOS ESTUDIANTES APRENDEN ze španělštiny do češtiny. Druhou část práce tvoří komentář překladu, jenž obsahuje překladatelskou analýzu originálu, překladatelské postupy použité během překladu a popis konkrétních překladatelských problémů a vysvětlení jejich řešení. Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy, překladatelské postupy, vzdělávání, umění, učitelé, žáci
Komentovaný překlad: Capítulo II (Parte segunda del libro) - "De la niñez al matrimonio" (str. 227 - 254). CARO BAROJA, Julio. De la vida rural vasca (Vera de Bidasoa). 2. ed. San Sebastián: Editorial Txertoa, 1974, 367 p. ISBN 8471480166.
Bačkovská, Taťána ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Charvátová, Anežka (oponent)
Tato bakalářská práce sestává ze dvou částí - praktické a teoretické. První, praktickou část tvoří překlad jedné kapitoly z knihy De la vida rural vasca (Vera de Bidasoa) od španělského autora Julia Cara Barojy, konkrétně překlad druhé kapitoly De la niñez al matrimonio ze druhé části knihy. Kapitola popisuje zvyky na baskickém venkově v polovině minulého století, včetně popisu dětských her, peloty, typického baskického sportu, a svatebních zvyků v oblasti Vera de Bidasoa a jejím okolí. Text byl překládán ze španělštiny do češtiny. Druhá část práce obsahuje překladatelskou analýzu, hlavní překladatelské problémy, které se v průběhu překladu vyskytly, a jejich řešení.
Komentovaný překlad, GARCÍA MOUTON, Pilar. Lenguas y dialectos de España. 5.a ed. Madrid: Arco/Libros, 2007. Cuadernos de lengua española, 20. ISBN 978-84-7635-164-2.
Matulová, Martina ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Vavroušová, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce je komentovaným překladem vybraných kapitol knihy španělské filoložky a odbornice na geolingvistiku a různorodost španělštiny Pilar García Moutonová Lenguas y dialectos de España, popisující jazykovou situaci ve Španělsku. Cílem bylo vytvořit funkčně ekvivalentní překlad srozumitelný českému čtenáři s určitými znalostmi španělského jazyka a se zájmem o španělskou kulturu a historii. Práce je rozdělena na dvě části. První část práce je samotný překlad čtyř vybraných kapitol a druhá část práce je odborný komentář, který obsahuje translatologickou analýzu textu originálu, popis metody překladu a překladatelské posuny ilustrované na příkladech vybraných z textu překladu. Klíčová slova jazyk, dialekt, Pyrenejský poloostrov, překlad, komentář
Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy "20 nuevos directores del cine español"; Carlos F. Heredero, Alianza Editorial, 1999.
Badalec, Vojtěch ; Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Králová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí, a to z překladu textu ze španělštiny do češtiny a následného komentáře. Výchozím textem jsou vybrané kapitoly z knihy 20 nuevos directores del cine español od Carlose Heredera, které jsou biografické medailonky zabývající se životem a dílem vybraných režisérů. Komentář se sestává z analýzy výchozího textu. Jeho další části jsou pak věnovány popisu zvolené metody překladu, rozboru překladatelských problémů a posunů, které se vyskytly během překladu. KLÍČOVÁ SLOVA překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, překladatelské posuny, překladatelské problémy, styl, text, lexikum, syntax, Alejandro Amenábar, David Trueba, španělská kinematografie, film, režisér

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Králová, Jarmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.