Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza oligopolu na auditorském trhu v České republice
Šindelář, Michal ; Müllerová, Libuše (vedoucí práce) ; Králíček, Vladimír (oponent) ; Vyleťalová, Květoslava (oponent)
Disertační práce je zpracována ve formě souboru původních a uveřejněných výsledků (článků) s konkrétními výsledky z metodologicky nebo tematicky příbuzných oblastí. Cílem disertační práce je získat informace o auditorském trhu v České republice z hlediska oligopolní struktury a porovnat zjištěné výsledky s mezinárodními výzkumy v této oblasti. Problematika auditorského trhu nebyla v České republice častým předmětem akademických analýz, proto se disertační práce snaží tuto mezeru vyplnit. Problematika oligopolní struktury zasahuje v rámci auditu do několika rizikových oblastí. Ohrožuje nezávislost auditora například v rámci současného poskytování auditorských a neauditorských služeb. Existence vysoké tržní koncentrace může také indikovat negativní vliv na celkovou kvalitu provedených auditů. Hlavní přínos práce tkví v provedení analýzy tržní koncentrace na datech České republiky. Disertační práce jako celek analyzuje český auditorský trh v rozmezí let 2010-2015 a předkládá pohled akademického výzkumu na oblast tržní koncentrace v České republice. Z hlediska zdrojových dat se disertační práce zabývá, stejně jako je to typické pro zahraniční výzkumy, oblastí s vyšší společenskou důležitostí, tj. oblastí subjektů veřejného zájmu, resp. kótovaných společností. Závěry práce tedy nelze generalizovat i na oblast auditorského trhu představovaného společnostmi, které nejsou subjekty veřejného zájmu. Z metodologického hlediska se práce ve své analytické části opírá především o mezinárodně uznávané statistické metody pro měření tržní koncentrace, konkrétně se jedná o koeficient koncentrace a Herfindahl-Hirschmanův index. Nejdůležitější závěr, který práce přináší, je zjištění, že na českém auditorském trhu existuje srovnatelná úroveň tržní koncentrace s velkými auditorskými trhy. Z analýzy vyplynulo, že společnosti tvořící tzv. Velkou 4 zabírají přibližně 85 % auditorského trhu a že tento podíl zůstává v čase (mezi lety 2011-2014) neměnný.
Due Diligence
Šmídová, Jekaterina ; Králíček, Vladimír (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent) ; Jiroudek, Jaromír (oponent)
Růst firmy je jedním z hlavních strategických cílů jejich vlastníků. V dnešním světě, který se neustálé zrychluje, hledají majitelé společností a jejích management možnosti, jak tento růst urychlit a řešení často nachází v realizaci fúzí a akvizic (dále také jen M&A). Tuto skutečnost potvrzuje dlouhodobě přetrvávající trend růstu trhu M&A, který například jen v České republice zaznamenal 38% nárůst mezi rokem 2015 a 2016. Rozhodování o uskutečnění transakce probíhají za podmínek nedostatku informací na straně kupujícího. Rozhodování za rizika a nejistoty je jedním z důvodů, proč 50 až 70 procent uskutečněných transakcí nepřináší očekáváné výsledky. Tato disertační práce je věnována due diligence tedy nástroji, který umožňuje kupujícímu zmírnit (nikoli však zcela odstranit) informační riziko. Due diligence poskytuje kupujícímu jedinečnou příležitost poznat kupovanou společnost lépe ještě před tím, než podstoupí riziko a převezme její vlastnictví. Jedná se o zásadní prvek celého procesu M&A, který má přímý dopad také na stanovení ceny transakce a vyhodnocení budoucí výkonnosti kupované společnosti. Disertační práce poskytuje všem, kteří se jakkoli zajímají o procesy M&A obecné i specifické charakteristiky due diligence a její kritické body. Zároveň rozšiřuje pojetí due diligence od tradičně vnímaného procesu investiční prověrky na komplexnější proces, pokračující nastavením integračních pravidel po uzavření kupní smlouvy. Cílem disertační práce je provedení analýzy procesu due diligence v jeho širších souvislostech s důrazem na finanční due diligence a postakviziční integraci. V rámci provedené analýzy byla identifikována kritická místa procesu due diligence a jejích vliv na přínos due diligence jako nástroje, který významně přispívá k úspěšnosti realizace fúzí a akvizic. V návaznosti na uvedený hlavní cíl byla v úvodu práce formulována základní hypotéza, jejíž analýza a posouzení je úkolem práce: Due diligence v jejím tradičním pojetí výrazně přispívá k úspěšné realizaci fúzí a akvizic. Z metodického hlediska je ověření hypotézy práce založeno na podrobném studiu poznatků obsažených v odborné literatuře, jejich teoretickém rozboru a komparaci s praktickými příklady. Práce je v souladu s hlavním cílem a z něho vyplývající hypotézy členěna celkem do šestí kapitol, z nichž první kapitola se zabývá vymezením pojmu teorie firmy a základními ekonomickými důvody jejího vniku a existence. Druhá kapitola je věnována transakcím s podniky a především důvodům jejich uskutečňování, které ovlivňuji metodiku provedení due diligence. Třetí kapitola se věnuje due diligence, definuje samotný pojem, popisuje proces a druhy due diligence, stanovuje kritické body tohoto procesu a shromažďuje teoretická doporučení. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na realizaci projektu due diligence v praktické rovině a pokouší se zjistit, zda teoretická doporučení jsou aplikovatelná při praktickém provedení prověrky. Pátá kapitola je věnována postakviziční due diligence. Šestá kapitola je věnována výzkumům jednak rozhodujících faktorů při provedení prověrky a pak také smluvním nástrojům minimalizace rizik. V disertační práci je čerpáno především z dostupné zahraniční literatury, která se zaměřuje na due diligence a fúze a akvizice. K dalším zdrojům patří dostupné mezinárodní a lokální výzkumy, které jsem doplnila výzkumem vlastním. Podrobný rozbor problematiky provedený v práci umožnil posouzení hypotézy a splnění stanoveného cíle práce.
Limity profesní odpovědnosti ve vztahu k profesím auditora, daňového poradce a účetního pracovníka s ohledem na povinnost mlčenlivosti
Belšánová, Ivana ; Molín, Jan (vedoucí práce) ; Králíček, Vladimír (oponent)
Diplomová práce "Limity profesní odpovědnosti ve vztahu k profesím auditora, daňového poradce a účetního pracovníka s ohledem na povinnost mlčenlivosti" je zaměřena na detailnější rozpracování vybraného konkrétního segmentu profesní odpovědnosti daných profesí, a to na právní a etické povinnosti v oblasti dodržování povinnosti mlčenlivosti a možností jejího prolamování. Úvodní části diplomové práce se věnují mlčenlivosti z hlediska historického vývoje a jejímu významu v současnosti. Dále je nastíněna oblast odpovědnosti morální a etické, právní odpovědnosti v obecné rovině a mlčenlivosti jako specifické povinnosti. Pojetí mlčenlivosti u profesí auditorů, daňových poradců a účetních pracovníků představuje stěžejní náplň předkládané práce. Povinnost mlčenlivosti profese auditorů je významně ovlivněna veřejným zájmem na prezentovaných informacích v podobě názoru na účetní závěrky auditovaných subjektů, a tedy možnosti zákonem podpořeného prolamování dané povinnosti jsou nejrozsáhlejší, důkazem čehož je i novela zákona o auditorech, účinná od 1. 10. 2016. Povinnost mlčenlivosti daňového poradce byla donedávna na zákonné bázi vymezena velmi striktně. Změnu přinesla judikatura Nejvyššího soudu v listopadu 2015, který srovnáním principiálně rovnocenných podmínek pro realizaci právní odpovědnosti v oblasti mlčenlivosti daňového poradce a advokáta dovozuje také obdobnost oprávnění obou profesí v případech prolomení mlčenlivosti. Účetní profese není legislativně upravena, a tedy dodržování povinnosti mlčenlivosti také není právně zakotveno. Profesní účetní, kteří jsou certifikováni, jsou však povinni dodržovat etický kodex, vydávaný profesní komorou. Závěrečná část práce se soustředí na komparaci povinnosti mlčenlivosti vybraných profesí auditorů, daňových poradců a profesních účetních s profesí advokátní.
Profesní odpovědnost auditorů a daňových poradců
Dohnálek, Pavel ; Molín, Jan (vedoucí práce) ; Králíček, Vladimír (oponent)
Primárním cílem této diplomové práce, jež je zaměřena na profesní odpovědnost auditorů a daňových poradců, je poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku. Diplomová práce je členěna do šesti částí, z nichž první kapitola se zabývá odpovědností v obecné rovině s důrazem na profesní odpovědnost. Druhá a třetí kapitola je věnována profesi auditorů, kde je nejprve podrobně charakterizována profese externích a interních auditorů a následně jejich profesní odpovědnost v členění na morální a právní rovinu odpovědnosti. Čtvrtá a pátá kapitola je zaměřena na profesi daňových poradců, která je nejdříve opět charakterizována a poté následuje část věnující se profesní odpovědnosti daňových poradců. V závěrečné kapitole je provedena komparace profesních odpovědností jednotlivých zkoumaných profesí.
Oceňování v účetnictví a jeho vliv na zdanění
Andrýsková, Adéla ; Molín, Jan (vedoucí práce) ; Králíček, Vladimír (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat problematiku oceňování v účetnictví a jeho vlivu na zdanění v rámci aktuální platné legislativy. Popisuje základní zásady oceňování, charakteristiku a způsoby oceňování některých vybraných oblastí účetnictví podle české právní úpravy a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Práce porovnává výhody a nevýhody některých metod a oceňovacích bází a jejich vliv na zdanění. Závěrem práce je zmíněna problematika transferových cen či oceňování v insolvenčním řízení.
Účetní a daňové dopady provozování kavárny individuálním podnikatelem
Nguyen, Ngoc Anh ; Molín, Jan (vedoucí práce) ; Králíček, Vladimír (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá právními, účetními a daňovými dopady, se kterými se podnikatel provozující kavárnu během podnikání setká. Práce se zaměřuje na porovnání podnikatelského prostředí individuálního podnikatele a právnické osoby. V první části je obecně vymezeno podnikání a kritéria vstupu do konkrétního odvětví v tomto případě provozování kavárny. Následně jsou definovány možnosti evidence hospodářských transakcí a s nimi spojené povinnosti. Další část práce je věnována analýze elektronické evidence tržeb. V posledních kapitolách je pomocí případů z pohledu podnikatele provozujícího kavárnu znázorněno vedení daňové evidence a účetnictví individuálním podnikatelem.
Profesionální sport z účetního a daňového hlediska
Jedličková, Monika ; Molín, Jan (vedoucí práce) ; Králíček, Vladimír (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá účetní a daňovou legislativou se zaměřením na profesionální sport, a to nejen z pohledu sportovních klubů, ale i jednotlivých sportovců. Cílem diplomové práce je identifikovat účetní a daňová specifika profesionálního sportu včetně vymezení rozdílů ve vedení účetnictví neziskových organizací a podnikatelských subjektů a analýzy současného stavu zdanění příjmů profesionálních sportovců ve vybraných zemích EU a v České republice. Bylo zjištěno, že značné rozdíly existují nejen ve vedení účetnictví neziskových a podnikatelských subjektů, ale také v oblasti zdanění příjmů profesionálních sportovců. V České republice jsou profesionální sportovci považováni za nezávislé povolání, zatímco v ostatních vybraných zemích EU jsou klasickými zaměstnanci. Práce vychází z legislativy platné k 1. lednu 2016.
Právní úprava auditingu v EU, České republice a Ruské federaci
Dachevskiy, Nikita ; Králíček, Vladimír (vedoucí práce) ; Roubíčková, Jaroslava (oponent)
Práce se věnuje právní úpravě povinného auditu v Evropské unii, Ruské federaci a České republice. První kapitola se zabývá historií auditu, jeho funkcemi a cíli. Druhá kapitola je věnována právní úpravě povinného auditu v Evropské unii, zejména Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. Třetí kapitola popisuje právní regulaci povinného auditu v České republice, která je tvořena především zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech. Čtvrtá kapitola se věnuje právní úpravě povinného auditu v Ruské federaci, zejména federálnímu zákonu "O auditorské činnosti" No 307. V poslední kapitole se porovnávají jednotlivé právní úpravy.
Vybrané problémy rekodifikace v daňových a účetních souvislostech s časovým odstupem
Görgesová, Karolína ; Molín, Jan (vedoucí práce) ; Králíček, Vladimír (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rekodifikací práva a tím, jak ovlivnila účetní i daňové právní předpisy. Cílem práce je představit vybrané problematiky, zhodnotit jejich dopady a vývoj a udělat rozbor jejich možných řešení. První část představuje problematiku bezúplatných plnění. Tvoří ji rozbor zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku, na který navazuje daňový a účetní rozbor řešení. Druhá část je zaměřená na výplatu a případné vracení záloh na podíl na zisku. Obsahuje rozbor zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku a jejich provázanost s účetními a daňovými složitostmi. Na to navazuje představení sněmovního tisku 873/0, který je znám pod názvem daňový balíček. Třetí část rozebírá problematiku základního kapitálu a rezervního fondu. Stejně jako předchozí části obsahuje analýzu zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku a rozbor daňových a účetních řešení. Práce je doplněna o ilustrace a názorné příklady.
Vnitřní kontrolní systém společnosti
Mertlík, Ondřej ; Králíček, Vladimír (vedoucí práce) ; Molín, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá systémem vnitřních kontrol, který je v určité podobě zaveden v každé organizaci. V teoretické části je vnitřní kontrola vymezena podle mezinárodně uznávaného integrovaného rámce COSO pro vnitřní kontrolu. Dále je ve stručnosti charakterizován interní audit, jeho cíle a vztah k systému vnitřních kontrol. Praktická část je zaměřena na popis vnitřního kontrolního systému konkrétní společnosti. U vybrané společnosti byly analyzovány kontrolní mechanismy v základním podnikatelském procesu, a to v procesu Prodeje (angl. Order to Cash).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Králíček, Vojtěch
1 Králíček, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.