Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Men of Different Faiths. Unity vs. Diversity of Antifederalism durin the Period of the Ratification of the U.S. Constitution
Král, Jan ; Raková, Svatava (vedoucí práce) ; French, William Giles (oponent)
Tématem této práce je prozkoumání opozičních postojů vůči Ústavě Spojených států amerických v období jejího přijetí. Ústava byla vytvořena Philadelphským ústavodárným shromážděním v roce 1787 a mnoha důležitými způsoby pozměnila existující ústavní rámec Článků konfederace. Podpora nové ústavy byla v americkém dějepisectví četně diskutována ze zřejmých důvodů: Ústava Spojených států amerických je stále nejvyšším zákonem země a představuje nejstarší užívanou psanou federální ústavu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Některá agresivní horninová prostředí na území Prahy, jejich podzemní voda a s tím související ochrana stavebních konstrukcí
Štěpán, Jiří ; Král, Jan (vedoucí práce) ; Chaloupka, David (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá agresivitou podzemní vody na území jednoho listu podrobné inženýrskogeologické mapy Prahy 1:5000, list Praha 2-3. Cílem této práce je snaha o ověření, do jaké míry se horninové prostředí podílí na chemickém složení podzemní vody. K vyhodnocení chemických rozborů je použito mezních hodnot uvedených v platné normě ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Z chemických rozborů vzorků podzemní vody, u kterých byly stanoveny agresivní složky (SO4 2- , CO2, pH, NH4 + , Mg2+ ) a celková mineralizace vyplývá, že horninové prostředí se na chemickém složení podzemní vody v zájmovém území podílí velice významně. Chemismus podzemní vody je ovlivněn rychlostí proudění, a tedy dobou kontaktu vody s horninovým podložím, lokálním složením horniny a jejími akcesoriemi zejména pyritem. Podzemní voda ordovických souvrství v zájmovém území je většinou silně mineralizována a je kalcium-síranová. Podzemní voda dobrotivského a libeňského souvrství je výrazně méně agresivní, než voda letenského, vinického a zahořanského souvrství. Chemismus podzemní vody perucko-korycankého souvrství odpovídá souvrství letenskému, na kterém spočívá.
Možné přístupy ke genové terapii Cystické fibrosy
Král, Jan ; Bořek Dohalská, Lucie (vedoucí práce) ; Vaněk, Ondřej (oponent)
1 Abstrakt Cystická fibróza je autosomálně recesivní onemocnění způsobené mutací v CFTR genu, která má za následek nefunkčnost či absenci CFTR chloridového kanálu. Jeden ze způsobů, jak indukovat tvorbu CFTR proteinu v postižených buňkách, představuje genová terapie. V rámci genové terapie lze do cílových buněk přenášet buď DNA, nebo mRNA. Tato práce byla zaměřena na optimalizaci metody detekce CFTR proteinu pomocí metody Western blot, díky níž byla studována účinnost přenosu CFTR-mRNA do buněčných linií. CFTR protein byl detekován v buněčné linii zdravého plicního epitelu (NuLi-1), plicního epitelu postiženého cystickou fibrózou s mutací ΔF508 (CuFi-1) a v buněčné linii plicního karcinomu (A549). Byla porovnávána účinnost čtyř způsobů buněčné lyze - lyze pomocí ultrazvuku a lyze třemi různými lyzačními pufry. Jako nejúčinnější pro detekci tohoto proteinu se ukázala lyze RIPA pufrem s inhibitory proteas. Zároveň byly porovnávány tři primární monoklonální protilátky pro detekci CFTR proteinu metodou Western blot. Z těchto protilátek se ukázala jako nejvhodnější protilátka CF3, která je specifická proti extracelulárnímu epitopu CFTR proteinu. Byly detekovány různě glykosylované formy CFTR proteinu. Největší množství CFTR protein bylo zjištěno v buněčné linii NuLi-1. Zároveň byl tento protein detekován v...
Syntéza a biologické hodnocení takrin-amantadinových derivátů
Král, Jan ; Opletalová, Veronika (vedoucí práce) ; Holas, Ondřej (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Student: Jan Král Školitel: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D. Název diplomové práce: Syntéza a biologické hodnocení takrin-amantadinových derivátů Alzheimerova choroba je závažné neurodegenerativní onemocnění mozku. Dnes je k terapii této nemoci k dispozici pouze paliativní léčba. Dělíme ji do dvou skupin na inhibitory acetylcholinesterasy (AChEIs) a antagonistu působícího na N- methyl-D-aspartátových (NMDA) receptorech. Do skupiny AChEIs patří takrin, donepezil, rivastigmin a galantamin. Takrin byl kvůli jeho nežádoucím účinkům, zejména značné hepatotoxicitě stažen z trhu. V České republice byl vyvinut jeho derivát 7-methoxytakrin (7-MEOTA), který vykazuje nižší jaterní toxicitu. Tato práce popisuje přípravu sérií takrin-amantadinových derivátů. V rámci biologického hodnocení byla stanovena jejich in vitro účinnost vůči acetylcholinesterase (AChE) a butyrylcholinesterase (BChE) za pomoci Ellmanovy metody. Dosažené inhibiční hodnoty byly porovnány se standardy (takrin, 7-MEOTA, amantadin). Všechny nově připravené deriváty svou inhibiční účinností vůči AChE i BChE překonaly 7-MEOTA i amantadin. Produkt 14 byl dokonce silnější inhibitor AChE než...
Tunel Blanka: Inženýrskogeologické problémy a rizika ražby
Sedláček, Václav ; Král, Jan (vedoucí práce) ; Lešner, Jeroným (oponent)
Tunel Blanka má dva ražené úseky: tunel Brusnice a tunel Královská Obora. Každý z těchto ražených úseků byl ražen ve složitých geologických podmínkách a každý tunel má jiné geologické podmínky a z nich vycházející rizika. Na tunelech byla použita řada různých opatření pro snížení rizikovosti ražeb a pro jejich hladký průběh. Přesto došlo v průběhu ražeb ke vzniku 3 mimořádných událostí. Ve všech případech došlo ke vzniku kráteru na povrchu, každá z mimořádných událostí ale měla jinou příčinu. Cílem práce je popsat jak probíhal průzkum pro stavbu a z jakých zdrojů dat vycházel, jaké vnější činitelé ovlivnily ražbu tunelů, jak ražba samotná probíhala a co předcházelo vzniku propadů. Práce neřeší ekonomickou stránku ražby ani vlivy konkrétních osob na průběh ražby. Klíčová slova Tunel, ražba, Blanka, Brusnice, Letná, Stromovka, Vltava, podzemní voda, geologie, ordovik, Nová rakouská tunelovací metoda, průzkumná štola, kalota, opěří, dno, klenba, svorníky, ostění, injektáže, propad, havárie, tunelová trouba, břidlice, křemence, zemina, spraše, štěrky, jíly
Posouzení geotechnických poměrů v oblasti vodochodského letiště
Sotorník, Viktor ; Král, Jan (vedoucí práce) ; Polák, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá geotechnickými poměry v oblasti vodochodského letiště. V jejím rámci byla provedena rešerše dostupné literatury, odběry vzorků v oblasti a jejich zpracování v laboratoři. Na základě výsledků laboratorních zkoušek bylo poté provedeno posouzení vhodnosti zkoušených materiálů z hlediska příslušných normativů. Také byly zkonstruovány tři geologické řezy. Byl proveden základní klasifikační rozbor a doplňující zkoušky dle ČSN 73 6133 (2010), Kapitola 4. Archivní dokumentace i výsledky zkoušek prokázaly značnou variabilitu geologického prostředí v zájmové oblasti. Práce popisuje současný nevyhovující stav vzletové a přistávací dráhy letiště a navrhuje jednu z možností její sanace. Také posuzuje základové poměry dalších stavebních objektů. Práce na závěr upozorňuje na některé problémy, které se v oblasti mohou vyskytnout a uvádí poznatky, kterým bude nutné věnovat pozornost při další průzkumné činnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 KRÁL, Josef
9 Král, Jakub
1 Král, Jan (Ing.)
1 Král, Jan (RNDr.)
1 Král, Jaromír
6 Král, Jaroslav
2 Král, Jindřich
12 Král, Jiří
2 Král, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.