Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza rychlostních a tlakových polí kapaliny, využitím křivočarých souřadnic
Stejskal, Jiří ; Kozubková, Milada (oponent) ; Kučera,, Radek (oponent) ; Veselý, Jindřich (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Tato práce představuje zcela novou metodu návrhu hydraulického tvaru lopatek odstředivého čerpadla. Metoda je založena na geometrickém přístupu vycházejícím z křivočarých souřadnic, ve kterých je formulován jak model proudění v bezlopatkovém prostoru meridiálního řezu, tak finální model proudění v oběžném kole, který bere v úvahu kompletní 3D tvar lopatky. Řešení tohoto modelu pak přímo poskytuje vodítko pro tvarování lopatky oběžného kola, které vede k potlačení sekundárního proudění a tím pádem ke zvýšení jeho účinnosti, což je demonstrováno na konkrétním návrhovém příkladu. Parciální diferenciální rovnice popisující proudění v oběžném kole čerpadla se řeší numericky po jednotlivých proudoplochách, což navíc vede k významné úspoře výpočetního času.
Analýza proudění v potrubí kruhového i nekruhového průřezu metodou využívající rozložení hustoty vířivosti po průřezu
Soukup, Lubomír ; Kozubková, Milada (oponent) ; Matas, Jakub (oponent) ; Štigler, Jaroslav (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá analýzou proudění v potrubí kruhového i nekruhového průřezu pomocí metody rozložení hustoty vířivosti po průřezu. Tato analýza je zaměřena zejména na odvození nových rychlostních profilů pomocí zmíněné metody. Práce přináší historický přehled již odvozených rychlostních profilů. Tento přehled rychlostních profilů bude sloužit jako srovnávací měřítko pro nově odvozené rychlostní profily. Odvození nových rychlostních profilů je provedeno pro potrubí kruhových i nekruhových průřezů, přičemž toto odvození je založeno na analogii elektromagnetické indukce pomocí Biot-Savartova zákona. Zmíněnou analogii je nutné nejprve aplikovat na osamocené vírové vlákno. Tímto způsobem lze získat hodnotu indukované rychlosti od jednoho vírového vlákna. Následně je možné získat hodnotu indukované rychlosti od stěny vírových vláken a poté od rozložení hustoty vířivosti po průřezu. Práce dále obsahuje výsledky z experimentálních měření rychlostních profilů a z CFD simulací. Experimentálně naměřené výsledky jsou mimo jiné využity k výběru nejvhodnějšího CFD výpočetního modelu. Vybraný CFD model bude následně prohlášen za referenční, přičemž rychlostní profily platné pro tento model budou sloužit společně s experimentálně naměřenými daty jako srovnávací kritérium pro nově odvozené rychlostní profily.
Vysokofrekvenční pulsace při provozu vodní turbíny
Kubálek, Jiří ; Kozubková, Milada (oponent) ; Hružík, Lumír (oponent) ; Haluza, Miloslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou modelování vysokofrekvenčních pulsací v čerpadlových turbínách, které způsobují vysokocyklické namáhání víka, spirály, rozváděcího a oběžného kola. Jsou zde navržena řešení pomocí přenosových matic pro trubice s konstantním a kuželovým průřezem. V práci jsou porovnávány varianty válcových a kuželových trubic, při změnách okrajových podmínek. Jsou zde porovnány modely PVE Dlouhé Stráně složené jen z válcových trubic vůči modelu s válcovými a kuželovými trubicemi.
Řešení vývoje nestabilit kapalného filmu s následným odtržením kapek
Knotek, Stanislav ; Kozubková, Milada (oponent) ; Čermák, Libor (oponent) ; Jícha, Miroslav (vedoucí práce)
Dizertační práce se věnuje studiu nestabilit tenkých kapalných filmů až do fáze odtržení kapek. Dle typu struktur a dějů na povrchu filmu byly na základě literární rešerše klasifikovány čtyři typy nestabilit: dvoudimenzionální pomalé vlny, dvoudimenzionální rychlé vlny, třídimenzionální vlny, solitární vlny a fáze odtrhávání kapek z povrchu filmu. Práce analyzuje fyzikální principy vzniku nestabilit a zabývá se matematickou formulací problému. Jako příčina nestabilit jsou identifikovány smykové napětí a tlak působící na povrch filmu. Matematické modely predikce nestabilit jsou demonstrovány pomocí přístupů založených na řešení Orrovy-Sommerfeldovy rovnice a pomocí řešení pohybových rovnic v integrálním tvaru. Dále jsou uvedeny modely fluktuací smykového napětí a tlaku působících na povrch filmu a vybrané modely tloušťky filmu. Těžiště práce je zaměřeno na predikci iniciace dvoudimenzionálních vln pomocí integrálního přístupu. Charakteristiky fluktuací smykového napětí a tlaku na hladině filmu byly modelovány pomocí simulací proudění vzduchu nad pevným povrchem. V závěru práce jsou uvedena kritéria odtržení kapek v závislosti na rychlosti proudění vzduchu a tloušťce filmu.
Řešení nelineárních hydraulických sítí
Himr, Daniel ; Kozubková, Milada (oponent) ; Šklíba, Jan (oponent) ; Abaid, Emhemmed (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
V práci je popsán způsob řešení nestacionárního proudění v hydraulických systémech, které mají dominantní jednu složku rychlosti. Tyto systémy mohou být libovolně strukturované a nejsou omezeny počtem prvků. Samotný výpočet probíhá metodou Lax-Wendroff a umožňuje uvažovat proměnnou rychlost zvuku v závislosti na změnách statického tlaku i na vlastnostech potrubí, takže řešená hydraulická soustava může být velmi různorodá. Dále je v práci podrobně popsána samotná numerická metoda a její citlivost na velikost časového a délkového kroku, nikoliv z pohledu stability, ale z pohledu numerického útlumu a jeho porovnání s druhou viskozitou kapaliny. Na uvedených numerických postupech byl sestaven počítačový software s pracovním názvem Ráz, který umožňuje v poměrně krátkém čase namodelovat libovolnou potrubní síť a vypočítat proudění kapaliny v ní.

Viz též: podobná jména autorů
2 KOZUBKOVÁ, Miroslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.