Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Regional Air Pollution Transport and Its Influence to Pollution Hotspot in th Czech Republic.
Kozáková, Jana ; Vodička, Petr ; Pokorná, Petra ; Ondráčková, Lucie ; Ondráček, Jakub ; Hovorka, J. ; Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Moravec, Pavel ; Schwarz, Jaroslav
The aim of the study was to find out the local effect and the regional air pollution transport effect on the air quality of the Ostrava Radvanice district, the problematic air pollution hot spot.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Variabilita hydropedologických charakteristik v modelových povodích v pramenné oblasti Blanice
Kozáková, Jana ; Kliment, Zdeněk (vedoucí práce) ; Královec, Václav (oponent)
V této bakalářské práci jsou na základě odborné literatury definovány vybrané hydropedologické charakteristiky a je popsán jejich vliv na pohyb a množství vody v půdě a též na srážko-odtokový proces. Uvedeny jsou zde metody, kterými lze měřit množství a pohyb vody v půdě. Byla zpracována data, která byla získána na několika předešlých terénních kampaních a kontinuálním měřením půdní vlhkosti přístroji Virrib. Terénní kampaně se uskutečnily v povodích Zbytinského a Tetřívčího potoka, jež jsou experimentální párová srovnávací povodí. Analýza dat byla zaměřena na zhodnocení půdní vlhkosti naměřené Virriby, která byla srovnána s půdní vlhkostí zjištěnou z terénních kampaní. Kontinuální půdní vlhkost byla měřena na třech stanovištích, které se liší svým vegetačním a půdním pokryvem. Z výsledků je patrné, že rozdílnost a podobnost ve vegetačním a půdním prostředí se na půdní vlhkost značně projevuje. Následné porovnání rozdílně získaných vlhkostí půdy mělo ukázat, že hodnoty získané z Virribů jsou reprezentativní. Hodnoty získané z Virribů naopak projevily určité nepřesnosti vzhledem k vlhkosti půdy, která byla zjištěna gravimetrickou metodou. Klíčová slova: hydropedologické charakteristiky, srážko-odtokový proces, Virrib, půdní vlhkost.
Sklářství a krajina. Příspěvek k vývoji sklářské výroby na Českomoravské vrchovině v novověku na příkladu sklářské osady Milovy (okr. Žďár nad Sázavou)
Kozáková, Jana ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Černá, Eva (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na popis historického vývoje sklářské výroby na území Čech a Moravy v období od konce 18. století přibližně do první světové války a na detailní interpretaci mikroreliéfu zaniklé pozdně novověké sklárny Milovy (okres Žďár nad Sázavou). Podrobně se zabývá proměnami technologie výroby a zušlechťování skla, dopady sklářského průmyslu na ekologii krajiny a společenský vývoj ve sledovaném období. Nedílnou součástí práce je přesný geodeticko-topografický plán lokality, který posloužil jako jeden z hlavních podkladů pro funkční interpretaci mikroreliéfu zaniklé sklárny Milovy.
Zaniklá sklářská huť na Milovech (okr. Žďár nad Sázavou). Příspěvek k bádání o novověkém sklářství na Českomoravské vrchovině
Kozáková, Jana ; Klápště, Jan (vedoucí práce) ; Žegklitz, Jaromír (oponent)
Hlavním cílem práce bylo kritické zhodnocení dosavadních poznatků o sklářské výrobě v centrální části Českomoravské vrchoviny a doplnění stávající pramenné základny vlastním povrchovým průzkumem zaniklé sklářské hutě na Milovech (okr. Žďár nad Sázavou). Práce vychází z archeologických poznatků, výpovědi písemných pramenů, toponomastiky a ikonografie. Nedílnou součást práce představuje katalog dochovaných výrobků sklárny na Milovech, které jsou uloženy v Horáckém městském muzeu v Novém Městě na Moravě a Městském muzeu a galerii v Poličce.
Vliv lokálního topení na kvalitu ovzduší ve vnitřním a venkovním prostředí malého sídla
Kozáková, Jana ; Braniš, Martin (vedoucí práce) ; Hovorka, Jan (oponent)
Increased concentrations of particulate matter do not occur in urban areas only, they occur in winter time episodes of high concentrations in small settlements, as well. It is probably caused by usage of solid fuels in domestic heating. The indoor air quality is closely influenced by the outdoor air pollution. Concentrations of size-separated PM were measured by a cascade impactor (PCIS) during two winter and one summer seasons in the years 2009 and 2010 in a village Svrčovec situated near the town Klatovy. Continuous concentrations of PM2.5 were measured in parallel by using a commercial photometer DustTrak. Following meteorological parameters were monitoring - temperature, relative humidity, wind velocity, wind direction, precipitation and sun radiation. The presence of persons and their activities in the house were noted. The average PM10 concentrations in Svrčovec were higher than average PM10 concentration in Klatovy. The summer average PM10 concentrations in Svrčovec were lower than the concentrations in the town (15.5 μg/m3, 17.4 μg/m3) and the winter PM10 concentrations in Svrčovec were significantly higher (31.1 μg/m3, 24.3 μg/m3). The average indoor concentrations (PM10 and PM2.5) were lower in the summer (9.6 μg/m3, 8.3 μg/m3) than in the winter season (24.0 μg/m3, 20.7...
Transgenní myši: Experimentální model pro studium akutní lymfoblastické leukemie
Kozáková, Jana ; Semecký, Vladimír (vedoucí práce) ; Lenčo, Juraj (oponent)
SOUHRN Geny TEL a AML1 se vyskytují v nápadně vysokém počtu různých aberací provázejících hematologické malignity. Tato práce se zaměřuje na studium hybridního genu TEL/AML1 na modelu transgenní myši. Translokace t(12;21)(p13;q22), odpovídající genu TEL/AML1, byla metodou PCR hledána u 76 jedinců. Tyto myši byly dále testovány na přítomnost mRNA fúzního genu TEL/AML1 použitím metody RQ-RT-PCR. Analýzou krevního obrazu byly hledány rozdíly v počtu bílých a červených krvinek, krevních destiček a procentuálním zastoupení lymfocytů v periferní krvi transgenních a netransgenních myší. TEL/AML1 pozitivní Akutní lymfoblastická leukémie vzniká z prekursorů B lymfocytů, proto byly cytofluorometrickou metodou sledovány možné změny v procentuálním zastoupení B lymfocytů v periferní krvi transgenních a netransgenních myší. Dále byl sledován marker pre-B lymfocytů (B220+ /CD43+ ). Přítomnost pre-B lymfocytů v periferní krvi značí nedostatečnou proliferaci a diferenciaci těchto buněk a tudíž leukemogenezi.
Urban and Suburban Intermodal Fraction of Atmospheric Aerosol in Winter 2014
Kozáková, Jana ; Schwarz, Jaroslav ; Leoni, C. ; Hovorka, J.
The aim of this study is to characterize the intermodal fraction in urban and suburban localities and estimate to what extent fine/coarse aerosol sources contribute to this fraction.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Seasonal and Diurnal Variability of Aerosol Number Size Distribution, Concentration and Gaseous Pollutants in Prague City Center
Leoni, C. ; Kozáková, Jana ; Hovorka, J.
Atmospheric aerosol is one of the key urban pollutants while much attention has focused to the size fractions of smaller particle diameter - Dp. The most significant sources of primary ultrafine particles (Dp<100 nm) in urban ambient air are outdoor combustion sources: vehicles, industry and power plants. The aim of this study was to investigate the relationship between ultrafine aerosol particles and gaseous pollutants (O3, NOx) and their temporal variation, to analyse the size distribution differences and to assess the major sources of ultrafine particles in Prague city center.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 KOZÁKOVÁ, Jana
1 KOZÁKOVÁ, Jitka
1 Kozáková, Jarmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.