Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
DETEKCE BIOMECHANICKÉ ODEZVY HLAVY NA EXTRÉMNÍ ZÁTĚŽ
Fanta, Ondřej ; Jelen, Karel (vedoucí práce) ; Kovanda, Jan (oponent) ; Hynčík, Luděk (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Disertační práce březen 2014 Ondřej Fanta ABSTRAKT Název: Detekce biomechanické odezvy hlavy na extrémní zátěž Cíle: Cílem práce bylo zmonitorovat současný stav poznání v problematice closed head injuries, resp. v oblasti kontaktních a bezkontaktních nárazů, stanovit vhodné biomechanické ukazatele pro detekci a analýzu vnitřní mechanické odezvy na základě vnější mechanické zátěže a zhodnotit specifické okolnosti, které mohou výsledná kriteria poranění ovlivnit zejména pak s přihlédnutím na vlastní reakci organismu před nárazem. Metody: Do zpracované critical review byly zahrnuty a citovány zejména impaktované publikace a bibliografie světového charakteru v počtu více než 80 zdrojů. Na zkonstruovaném impaktoru byla provedena měření a analýza kontaktních nárazů. Na simulátoru nárazů analýza bezkontaktních nárazů. Mezi sledované biomechanické hodnoty patřily zejména kinematické údaje popisující pohyb hlavy vůči krku, resp. trupu, hodnoty zrychlení hlavy, kritéria poranění hlavy a aktivita vybraných svalů krku. Výsledky: Bylo sestaveno schéma procesu poranění hlavy a analýza dvou hlavních větví - kontaktních a bezkontaktních nárazů. Ukázalo se, že pro stanovení vnější mechanické odezvy hlavy je důležitým parametrem aktivita svalů krků, resp. očekávání...
Hodnocení přesunů zátěže životního prostředí mezi státy a regiony prostřednictvím indikátorů materiálových toků
Maric, Andrija ; Kovanda, Jan (vedoucí práce) ; Třebický, Viktor (oponent)
Obchod se stává více a více propojeným mezi světovými regiony a s ním zvyšuje i provázanost států těchto regionů. Státy se stávají více specializovanými na určitý typ výroby produktů, služeb atd., a tím pádem jsou na sobě více závislé. Stačí si jen vzpomenout, co udělal krach trhu s nemovitostmi ve Spojených Státech a pak ve Světě. Svět se stává "menším místem". Evropa a Severní Amerika méně a méně těží a více a více se stávají závislými na dovozech z ostatních světových regionů. Tím, že něco těžily a zpracovávaly, zatěžovaly životní prostředí. Jednoho dne se doly a továrny zavřely nebo se přeorientovaly na jiný druh výroby a tím pádem ustala i daná zátěž životního prostředí v tomto státě. Jenže spotřeba těchto výrobku je pořád přítomná, dokonce se zvyšuje. To znamená, že tento produkt někdo někde vyrábí. Výroba se přesunula do jiných států a s ní i zátěž životního prostředí. Cílem práce je přehled dopadů na životní prostředí spojená s využíváním kovů: zinku, hliníku, mědi, niklu, železa, cínu; kvantifikace fyzických dovozů a vývozů, výpočet fyzické bilance zahraničního obchodu. Zpracování analýzy pro šest výše uvedených kovů. Tyto cíle přispějí k zodpovězení výzkumných otázek, Do jaké míry ČR prostřednictvím svého zahraničního obchodu s kovy zinku, hliníku, mědi, niklu, železa a cínu přispívá k...
Decoupling vybraných indikátorů zátěže a dopadu na životní prostředí
Kovalský, Pavel ; Kovanda, Jan (vedoucí práce) ; Třebický, Viktor (oponent)
6 Shrnutí Práce analyzuje vývoj dvou aspektů životního prostředí na území České republiky od jejího vzniku až do roku 2010: zátěže životního prostředí vyjádřeného emisemi okyselujících látek a dopady na životní prostředí vyjádřené defoliací korun stromů. Protože mezi vybranými aspekty existují kauzální vazby, analyzuje práce také vzájemné vztahy ve vývoji obou aspektů a posuzuje výsledky podle konceptu decouplingu jakožto oddělení křivek zátěže životního prostředí od ekonomického růstu. Mezi základní body zjištění patří, že relativní snížení zátěže životního prostředí vyjádřeného emisemi okyselujících látek je sice obrovské, ale ke snížení dopadů na životní prostředí vyjádřené defoliací docházelo ve velmi malé míře. K decouplingu ve sledovaném období docházelo, ale cíle zlomit vzájemnou vazbu mezi "environmentálním zlem" a "ekonomickým dobrem" se na sledovaném území nepodařilo zcela dosáhnout. Práce popisuje faktory, které tuto skutečnost ovlivňovaly. Porovnává také jednotlivé koncepty decouplingu a diskutuje, který je vhodnější pro sledování oddělení křivek ekonomického růstu a zátěže životního prostředí v širších souvislostech. Klíčová slova: trvale udržitelný rozvoj, udržitelnost, decoupling, emise okyselujících látek, defoliace, hrubý domácí produkt.
THE BIOMECHANICAL REFLEXION OF MODERATE IDIOPATHIC SCOLIOSIS IN GAIT CYCLE OF YOUNG ADULTS
Polyzos, Christos ; Kovanda, Jan (vedoucí práce) ; Pavlů, Dagmar (oponent) ; Rosenberg, Josef (oponent)
Introduction: Scoliosis influences the optimal posture and locomotion of the human body. Lumbar and thoraco-lumbar scoliosis has possibly an even greater impact due to the close relation with the pelvic region, a major determinant of gait. The effect of moderate idiopathic scoliosis on the gait cycle of young adults is of major interesting. Discussion-Hypothesis and aims: Young adults (20-40 years old) with MIS (lumbar and thoraco-lumbar primary curves) present kinematic modifications regarding the convex (ipsilateral extremity) or concave (controlateral extremity) side of the body as well as variations compared to non-scoliosis individuals during the gait cycle. Aim of this study was to indentify these variations on the physical quantities exerted from the major joints of the lower extremities as well as the center of gravity too and examine their significance in adult patients with MIS. Materials and methods: A cohort of twenty young adult patients (group A, 12 females- 8 males, mean age 39,7 years) having MIS with mean Cobb's angle 29o (24o to 34o ) and a control group (B) of fifteen (8 females, 7 males) of healthy individuals were submitted in clinical examination and 3-D gait analysis. Direct linear transformation (DLT) was used for analysis of linear displacement on the three axes (x, y and z) as well...
Indikátory materiálových toků pro Českou republiku: trendy, analýza decouplingu a nejistoty
Kovanda, Jan ; Moldan, Bedřich (vedoucí práce) ; Plesník, Jan (oponent) ; Šauer, Petr (oponent)
9 Souhrn Aby mohl ekonomický systém fungovat, to znamená produkovat služby a zboží k uspokojování lidských potřeb, chová se podobně jako živý organismus: absorbuje látky z okolního prostředí, které jsou do jisté míry využity, ale nakonec jsou všechny materiály přeměněny na odpady a jsou uvolněny nazpátek do životního prostředí. Tento tok materiálů bývá nazýván průmyslovým nebo šířeji socio-ekonomickým metabolismem (Baccini a Brunner, 1991; Fischer-Kowalski a Haberl, 1993; Ayres a Simonis, 1994). S čerpáním zdrojů, jejich využitím a uvolňováním emisí je spojena zátěž životního prostředí. Až dosud byly uspokojování lidských potřeb a zátěž vyvíjená na životní prostředí úzce spjaty. Jedním z cílů zejména vyspělých států se proto v rámci dosažení udržitelnosti rozvoje stalo zlomit vzájemnou závislost mezi zátěží životního prostředí a hospodářským růstem, který v tomto případě zastupuje zvyšující se míru uspokojování lidských potřeb a růst životní úrovně (tzv. koncept decouplingu) (EC, 2002, 2005, 2006; OECD, 2002; UN, 2002). Jednou z metod hodnocení zátěže životního prostředí spojené s čerpáním a využíváním surovin je analýza materiálových toků. V případě analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni (economy-wide material flow analysis - EW-MFA) tato metoda popisuje množství fyzických vstupů do...
Kinematika a elastokinematika nezávislého víceprvkového zavěšení nápravy se zohledněním poddajnosti nosných prvků
Vrána, Tomáš ; Kovanda, Jan (vedoucí práce) ; Ladislav, Ladislav (oponent)
Tato práce se zabývá elastokinematickými vlastnostmi víceprvkového systému zavěšení zadní nápravy, se zaměřením na využití počítačových simulací. Ke stavbě výpočtového modelu zavěšení a k simulacím elastokinematiky je využito specializovaných modulů systému Hyperworks. Námět práce je motivován vytvořením nových modelů se snahou o jejich zlepšení. Úvodní část práce pojednává o současném stavu techniky v problematice elastokinematických vlastností zavěšení, popsány jsou doposud publikované práce. Je zde zařazena i kapitola definující základní pojmy, charakteristiky a konstrukční prvky v tématice zavěšení a náprav osobních vozidel, která pomůže plně neorientujícímu se čtenáři v tomto oboru. První část práce je zaměřená na sběr kvalitních vstupních dat pro vytvoření výpočtového MBS modelu z reálného vzorku zavěšení. Je zde představeno stanovení kinematických bodů zavěšení, experimentální měření momentů setrvačnosti nosných prvků zavěšení a popsáno měření deformačních charakteristik gumokovových lůžek. Nechybí zde i měření charakteristik silových elementů zavěšení jako je například pružina nebo tlumič. Dále je zde navržena metoda měření elastokinematických charakteristik zavěšení na zkušebním stavu pro validaci modelu. Druhá část práce se věnuje stavbě nových simulačních MBS modelů víceprvkového zavěšení zadní nápravy v systému Hyperworks. Model zavěšení je postupnými kroky zdokonalován, od čistě kinematického modelu, přes model s poddajným popisem lůžek, až po komplexní model, v kterém jsou zohledněny poddajné vlastnosti všech nosných prvků zavěšení. Jsou popsány vlastnosti modelů a úskalí, která při jejich vývoji vznikala. Ve výsledcích je rozebrán vliv zohlednění poddajností daných prvků a jejich konstrukčních variant na elastokinematické vlastnosti systému zavěšení.
Pasivní bezpečnost vozidel se zaměřením na nekompatibilní nárazy.
Tulach, Pavel ; Kovanda, Jan (vedoucí práce)
Disertační práce detailně popisuje problematiku pasivní bezpečnosti spojenou s biomechanikou poranění až po zpracované nárazové zkoušky. V první kapitole (Přehled současného stavu řešené problematiky) jsou uvedeny statistiky nehodovosti za posledních 10 let, ve kterých jsou znázorněny maximální a minimální počty nehod i usmrcených osob. Dále je stručně vymezen legislativní vztah mezi řidičem, jako účastníkem silničního provozu na straně jedné a nechráněným účastníkem provozu, chodcem na straně druhé. Problematika biomechaniky poranění a především závažná poranění jednotlivých částí těla (orgánů) jsou přehledně zpracovány v příslušných podkapitolách. Metodická část práce má za úkol popsat a vyhodnotit data z již provedených nárazových testů a sloužit tak jako podklad k porovnávání s dalšími testy. Dalšími testy se rozumí zkoušky provedené na zkušebním zařízení rázové komoře. Po vyhodnocení a zpracování naměřených údajů bude cílem stanovit a popsat limitní hodnoty působícího zatížení, kterému je lidské tělo vystaveno při nekompatibilních nárazech.
Pasivní bezpečnost vozidel a vliv informačních technologií
Mík, Josef ; Kovanda, Jan (vedoucí práce) ; Šatochin, Vladimír (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou informačních technologií se zaměřením na vyvíjený celoevropský systém tísňového volání k dopravní nehodě, systém eCall. Je zde řešena problematika zvyšování bezpečnosti vozidel na základě lepšího popsání situace při dopravní nehodě s použitím vozidlové jednotky eCall. Práce je zaměřena na problematiku čelního nárazu vozidel kategorie M1. V první části práce je popsán současný stav vyvíjeného systému eCall, jeho architektura a přehled s ním související legislativy. Dále je popsána legislativa týkající se zkoušek pasivní bezpečnosti a způsoby jejich vyhodnocení. V další části je uveden přehled nárazových zkoušek čelním nárazem vozidla do různých kolizních partnerů. Výsledky těchto zkoušek jsou využity pro následné analýzy, při řešení problematiky odhadu následků dopravní nehody systémem eCall. V práci je dále řešena vhodnost využití dat, které jsou měřeny jednotkou eCall během nárazu vozidla, k odhadu následků dopravní nehody. Ta je posuzována na základě korelační analýzy měřených signálů zrychlení a rozboru parametrů testované jednotky eCall.
Senzorické systémy vozidel
Altal, Rami ; Kovanda, Jan (vedoucí práce) ; Zewdie, Retta (oponent)
Práce se zabývá analýzou moderních senzorických systémů a asistenčních systémů aktivní bezpečnosti automobilů. V první, rešeršní části seznamuje s principy činnosti jednotlivých senzorů, jejich konstrukcí a jejich možnostmi pro asistenční systémy a detailněji popisuje v následující kapitole některé vybrané moderní asistenční systémy. V poslední kapitole je popsán experiment, simulace funkce adaptivního tempomatu pomocí programovatelné robotické stavebnice Lego Mindstorms NXT.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kovanda, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.