Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analytické hodnocení vybraných léčiv s využití UHPLC I
Kalužíková, Barbora ; Kovaříková, Petra (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent)
Barbora Kalužíková Analytické hodnocení vybraných léčiv s využitím UHPLC I Diplomová práce Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové obor Farmacie Cílem této práce byl vývoj analytické metody pro hodnocení sobuzoxanu, ICRF- 154 a dexrazoxanu pomocí HPLC-UV. Dále ověřit linearitu sobuzoxanu pro kvantitativní hodnocení, testováním stability sobuzoxanu pro analýzu v pracovním roztoku a provést zátěžové testy za použití kyselého a bazického pH. Pro analýzu sobuzoxanu, ICRF-154 a dexrazoxanu byla vyvinuta UHPLC-UV metoda s gradientovou elucí. Separace analytů byla provedena na koloně Zorbax-Aq rapid resolution HT (3 mm x 100 mm; 1,8 µm) a jako mobilní fáze byl použit metanol a mravenčan amonný 2 mmol/l okyselený na pH 4 pomocí kyseliny mravenčí s časovým rozvržením gradientu 0 min - 4,5 min 20 % metanolu, 4,5 min - 8 min 80 % metanolu, 8 min - 11 min 20 % metanolu. Analyty byly zaznamenány UV detektorem při vlnové délce 254 nm. Linearita metody pro sobuzoxan byla ověřena lineární regresí po přípravě vzorků sobuzoxanu o různých koncentrací (50 µg/ml - 400 µg/ml). Touto vyvinutou metodou byla testována stabilita sobuzoxanu v pracovního roztoku během analýzy a kyselá i bazická zátěž sobuzoxanu. Původní záměr analýzy z jednoho pracovního roztoku všech tří látek nebyl uskutečněn z důvodu...
Využití moderních separačních metod pro klinické účely
Honegrová, Barbora ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Malíř, František (oponent) ; Kovaříková, Petra (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytické chemie Kandidát Mgr. Barbora Honegrová Školitel prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce Využití moderních separačních metod pro klinické účely Předložená práce se zabývá vývojem metod pro stanovení vitamínů A a E v biologickém materiálu pomocí kapalinové chromatografie. V teoretickém úvodu jsou popsány bioanalytické přístupy ke stanovení analytů ze vzorku v komplexních matricích - zejména problematika úpravy vzorku před analýzou, separační chromatografické přístupy využívané v analýze a dále jsou zevrubně diskutovány principy validace bioanalytických metod. Cílové analyty jsou charakterizovány jak z chemického, tak funkčního hlediska. Experimentální část obsahuje tři oddíly. Dva se zabývají vývojem chromatografických metod s cílem zjistit nejvhodnější podmínky pro stanovení vitamínu A a E v různých biologických materiálech - sérum, lipoproteinové vrstvy a mateřské mléko v klinickém hodnocení v rámci Fakultní nemocnice Hradec Králové. Třetí část pak sleduje stabilitu vitamínů v mateřském mléce a vliv pasterizace (62,5 řC po dobu 20 minut) a skladování na jejich hladiny. 1. Byla provedena studie vhodnosti různých typů UHPLC kolon (monolitická kolona II. generace, kolony plněny celoporézními a povrchově...
Využití moderních separačních metod pro klinické účely
Honegrová, Barbora ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Malíř, František (oponent) ; Kovaříková, Petra (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytické chemie Kandidát Mgr. Barbora Honegrová Školitel prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce Využití moderních separačních metod pro klinické účely Předložená práce se zabývá vývojem metod pro stanovení vitamínů A a E v biologickém materiálu pomocí kapalinové chromatografie. V teoretickém úvodu jsou popsány bioanalytické přístupy ke stanovení analytů ze vzorku v komplexních matricích - zejména problematika úpravy vzorku před analýzou, separační chromatografické přístupy využívané v analýze a dále jsou zevrubně diskutovány principy validace bioanalytických metod. Cílové analyty jsou charakterizovány jak z chemického, tak funkčního hlediska. Experimentální část obsahuje tři oddíly. Dva se zabývají vývojem chromatografických metod s cílem zjistit nejvhodnější podmínky pro stanovení vitamínu A a E v různých biologických materiálech - sérum, lipoproteinové vrstvy a mateřské mléko v klinickém hodnocení v rámci Fakultní nemocnice Hradec Králové. Třetí část pak sleduje stabilitu vitamínů v mateřském mléce a vliv pasterizace (62,5 řC po dobu 20 minut) a skladování na jejich hladiny. 1. Byla provedena studie vhodnosti různých typů UHPLC kolon (monolitická kolona II. generace, kolony plněny celoporézními a povrchově...
Analytické hodnocení vybraných léčiv v biologickém materiálu
Čalkovská, Nikola ; Kovaříková, Petra (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent)
Bisdioxopiparaziny byly syntetizovány pro léčbu nádorů s významným antiproliferativním působením, ale mají nízkou biologickou dostupnost po perorálním podání. Proto byl vyvinut sobuzoxan. Byl připraven jako proléčivo bisdioxopiperazinu ICRF-154 pro zvýšení jeho biodostupnosti a usnadnění perorálního podání při léčbě lymfomů a leukémie. Předpokládá se, že je v těle metabolizován na aktivní metabolit ICRF-154, které by mohl být následně přeměněn na otevřený analog EDTA-diamid. Během preklinických výzkumů bisdioxopiperzinů bylo objeveno, že snižují nežádoucí účinky (kardiotoxcitu) antacyklinů. Největší kardioprotektivní potenciál má dexrazoxan, který je už 20 let používán v klinické praxi jako kadioprotektivum. Přesný mechanismus účinku antiproliferativního a kardioprotektivního působení, ale stále není objasněn. Proto bylo cílem této práce vyvinout UHPLC-MS/MS metodu umožňující současnou analýzu sobuzoxanu a jeho předpokládaných metabolitů, která by pomohla při studiu bioaktivace sobuzoxanu v srdečních buňkách, v buněčném médiu a plazmě. Pro analýzu sobuzoxanu, ICRF-154 a EDTAm z plazmy a buněčného média byla vytvořena UHPLC-MS/MS metoda s gradientovou elucí. Pro separaci analytů byla použita chromatografická kolona Zorbax Sb-Aq (100 mm, 1,8 µm, Agilent) a jako mobilní fáze byl použit methanol a 1 mM...
Analytické a bioanalytické hodnocení potenciálních léčiv odvozených od aroylhydrazonu
Kresová, Jana ; Kovaříková, Petra (vedoucí práce) ; Stariat, Ján (oponent)
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) patří mezi progresivní analytické metody používané pro kvalitativní i kvantitativní analýzu léčiv. Tato práce popisuje různé možnosti upravení chromatografické metody pro stanovení BSIH ([2-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-benzyliden]-hydrazid kyseliny isonikotinové) a SIH(salicylaldehyd isonikotinoyl hydrazon) v králičí plazmě. BSIH se řadí mezi prochelátory, které se selektivně aktivují v přítomnosti peroxidu vodíku na chelátor železa SIH. Výhodou BSIH je vyšší stabilita v plazmě a nízká toxicita i při opakovaném podání. Separace BSIH, SIH a vnitřního standardu (o-108) byla zkoušena na několika kolonách za různých chromatografických podmínek. Žádná z vyzkoušených modifikací však nebyla vhodnější než ta, ze které se vycházelo. Analýza probíhala na chromatografické koloně Zorbax Bonus-RP (150 mm x 3,0 mm, částice 3,5 µm,) s předkolonou se stejným sorbentem; průtok 0,3 ml/min. Jako mobilní fáze sloužil fosfátový pufr (10mM dihydrogenfosforečnan sodný, pH6, upraveno hydroxidem sodným) : acetonitril s methanolem (60:40) (v/v) v poměru 60:40 (v/v). Odezva detektoru byla zaznamenána při vlnové délce 297 nm. Byla ověřena linearita metody v rozmezí koncentrací od 10 µM do 100 µM pro BSIH a SIH. Stabilita BSIH a SIH v králičí plazmě byla sledována...
Studium bioaktivace vybraných proléčiv
Vernerová, Monika ; Kovaříková, Petra (vedoucí práce) ; Kastner, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Student: Monika Vernerová Školitel: Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. Konzultant: Kristiina Huttunen, Ph.D., Katedra farmaceutické chemie, Fakulta lékařských věd, Ita-Suomen Yliopisto Název diplomové práce: Studium bioaktivace vybraných proléčiv Tato diplomová práce se zabývá studiem enzymatické bioaktivace proléčiva kyseliny valproové. Vyhodnocování bylo prováděno na základě dat získaných během HPLC analýzy pomocí vhodně zvolené metody. Inkubační reakce probíhala za přítomnosti vzorků různých biologických tkání, stejně tak i vybraných izolovaných enzymových frakcí. Ze zjištěných dat byl u každé proběhlé bioaktivace vypočítán její poločas. Bylo pozorováno, zda proběhla biokonverze proléčiva na parentní léčivo, kyselinu valproovou. Výsledky těchto in vitro testů budou dále využity pro posouzení výsledků in vivo experimentů a v budoucnosti pomohou k návrhům lepších proléčiv.
Studium možností využití alternativních sorbentů pro úpravu vzorku
Kresová, Jana ; Kovaříková, Petra (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát Mgr. Jana Kresová Konzultant Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. Název rigorózní práce Studium možností využití alternativních sorbentů pro úpravu vzorku Úprava vzorku patří mezi základní kroky při chromatografické analýze biologických vzorků. Na jejím provedení záleží celkový úspěch analytického stanovení. Extrakce na pevnou fázi (Solid Phase Extraction - SPE) je v současnosti dominantní technikou na poli úpravy vzorků biologických materiálů. Grafen patří mezi nové formy uhlíkatého materiálu. Díky jeho výjimečným vlastnostem (velký povrch, struktura bohatá na π-elektrony, dobrá tepelná a chemická stabilita) se stal vhodným materiálem (adsorbentem) pro analytickou úpravu vzorků. Cílem této práce bylo hodnocení extrakčních vlastností u několika sorbentů bez modifikace (ZirChrom® -SAX, ZirChrom® -SHAX, ZirChrom® -PEZ a aminosilikagel) a následně s modifikací s oxidovaným grafenem ve spojení s termální redukcí. Extrakční výtěžnost byla hodnocena pomocí modelové směsi obsahující analyt hydrofilní, lipofilní, bazické, kyselé a neutrální povahy. Při hodnocení extrakční výtěžnosti byla zaměřena pozornost na vliv pH, objemu nanášeného vzorku i promývacího roztoku, včetně přídavku...
Studium retenčních vlastnosti polymerních stacionárních fází
Komůrková, Lenka ; Kučera, Radim (vedoucí práce) ; Kovaříková, Petra (oponent)
Studium retenčních vlastností polymerních stacionárních fází Diplomová práce Lenka Komůrková Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Práce byla zaměřena na porovnání retenčních vlastností polymerních stacionárních fází na bázi akrylátu a styrenu s reverzními fázemi na bázi oxidu zirkoničitého a běžně používaným silikagelem s C18 řetězci. Jako modelová látka byl použit cyklosporin A (CsA) a jeho doprovodné nečistoty B (CsB), C (CsC) a D (CsD). Měření probíhalo v analytickém měřítku, s cílem získat podklady pro využití polymerních fází - jako vhodného sorbentu pro preparativní chromatografii vzhledem k jejich velkoobjemové komerční dostupnosti. Byl testován vliv použitého organického rozpouštědla na separaci a účinnost separace. U polymerních kolon byla pozornost zaměřena z ekonomických důvodů na mobilní fázi (MF) ve složení methanol/voda. Všechny sledované nečistoty se podařilo separovat na koloně silikagel C18 (MF = methanol 80 %) a polymethakrylát C18 (MF = methanol 71 %). Nečistota CsB nebyla separována na ethylstyren divinylbenzen kopolymer koloně (DVB) (MF = methanol 90 %), kde docházelo navíc ke koeluci CsD s CsA. U zirkoniové polystyrenové kolony docházelo ke chvostování píků a ke koeluci CsB, CsD s CsA (MF = methanol 50...
Nesilikagelové materiály v analýze léčiv II.
Rýdlová, Vanda ; Kučera, Radim (vedoucí práce) ; Kovaříková, Petra (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Student: Vanda Rýdlová Konzultant: PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název diplomové práce: Nesilikagelové materiály v analýze léčiv II. Tato diplomová práce je zaměřena na nesilikagelové materiály a jejich využití v analýze léčiv. Nesilikagelové materiály se zdají být vhodnou alternativou silikagelu. Práce se především zaměřuje na oxid zirkoničitý a titaničitý, které jsou nejintenzivněji studovány a o jejich vlastnostech, výhodách a možnostech uplatnění pojednává mnoho prací. Aby byla práce kompletní, věnuje se zčásti i oxidu hlinitému, jehož uplatnění bylo předmětem několika výzkumů a odborných článků. Na rozdíl od oxidu zirkoničitého a titaničitého je ale jeho využití okrajové.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kovaříková, Pavla
2 Kováříková, Pavla
7 Kováříková, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.