Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analysis of farnesylated peptides and proteins using LC-MS
Hessler, Filip ; Kovaříková, Petra (oponent) ; Waisser, Karel (vedoucí práce)
Krátké shrnutí práce Farnesylované proteiny mají velký význam ve vedení signálu buňkou a jako takové mohou hrát roli ve vzniku řady chorob, zejména rakoviny. Hmotnostní spektrometrie s ionizací elektrosprejem je metoda široce využívaná v analýze peptidů a proteinů, proto byla zvolena k vyvinutí snadného způsobu nalezení farnesylovaných proteinů v buňce. Na synteticky farnesylovaných jednoduchých peptidech a hovězím albuminu byl objasněn způsob, jakým se farnesylované peptidy štěpí v hmotnostním spektrometru. Charakteristickým rysem MS/MS spekter těchto peptidů jsou dva píky, které vznikly odštěpením farnesylu od samotného peptidu. Tyto fragmenty se liší v počtu nábojů na fragmentu, to je způsobeno rozdílným druhem štěpení. Rozštěpením vazby mezi sírou cysteinu a farnesylem rovnoměrně, vzniká nový náboj na peptidu a odstupující nabitá skupina o atomové hmotnosti 205. Pokud štěpení probíhá za ztráty neutrálního fragmentu farnesylu, na peptidu zůstává pouze původní náboj a odstupuje fragment o atomové hmotnosti 204, který ztratil jeden atom vodíku ve prospěch peptidu. Tato zjištění lze aplikovat z jednoduchých peptidů i na hledání farnesylace ve vzorcích, obsahující složitou směs proteinů z buněk. Při hledání farnesylovaných proteinů ve vzorku získaném z proteinů buněčné membrány buněk rakoviny prsu, jsem však...
Hodnocení stability nových potenciálních léčiv v biologickém materiálu
Bechná, Lenka ; Kovaříková, Petra (vedoucí práce) ; Pilařová, Pavla (oponent)
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je v oblasti léčiv jednou z nejčastěji používaných analytických metod. Pyridoxal isonikotinoyl hydrazon (PIH) je mateřskou látkou nové skupiny selektivních chelátorů železa odvozených od aroylhydrazonu a je v současné době předmětem intenzivního výzkumu jako potenciální léčivo. Kromě schopnosti vázat železo vykazuje i další farmakologické účinky: kardioprotektivní, antioxidační a cytoprotektivní. Tato práce se zabývala studiem stability ve vodě rozpustné soli PIH (PIH·2HCl) ve třech biologických materiálech (králičí plazmě, roztoku BSA a ultrafiltrátu) pomocí HPLC a byl zjišťován poločas rozkladu PIH v těchto médiích. Měření bylo prováděno s použitím chromatografické předkolony Lichrocart o rozměrech 4×4 mm I.D. s náplní Purospher RP-18C, 5 µm a chromatografické kolony Lichrocart o rozměrech 250×4 mm I.D. s náplní Lichrospher 100, RP-18 C, 5 µm. Byla použita mobilní fáze ve složení methanol/acetonitril (v poměru 24:14) a fosfátový pufr (NaH2PO4 0,01mol/l; pH 6,0 - upraveno 10%-ním roztokem NaOH) + EDTA (1,0 mmol/l), v poměru 50:50. Průtoková rychlost mobilní fáze byla 1 ml/min. Detekce byla prováděna v oblasti UV spektra při vlnové délce 297 nm. Stabilita PIH byla charakterizována jeho poločasem rozkladu v plazmě - t 1/2 = 29 min.; v roztoku BSA - t 1/2...
Analytické hodnocení nových potenciálních léčiv ze skupiny chelátorů železa s využitím HPLC I.
Schöngut, Michal ; Kučera, Radim (oponent) ; Kovaříková, Petra (vedoucí práce)
Vysokoúcinná kapalinová chromatografie (HPLC) patrí v soucasnosti mezi nejmodernejší a nejpoužívanejší analytické separacní metody. Biokompatibilní chelátory železa jsou v terapii používány predevším pro lécbu pretížení organismu železem. Nicméne, ve svetle nových informací o fyziologické a patofyziologické roli železa v organismu došlo k výraznému rozšírení jejich potenciálu i do oblastí dalších chorob. Bylo prokázáno, že vykazují napr. antioxidacní, kardioprotektivní a cytostatické úcinky. Tyto úcinky prokazuje i biokompatibilní chelátor železa salicylaldehyd isonikotinoyl hydrazon. Jeho využití však ztežuje krátký polocas rozkladu v plazme. V dnešní dobe se od jeho struktury odvozují deriváty, u kterých se predpokládá vetší stabilita. Jedním z nich je 2'-hydroxypropiofenon isonikotinoyl hydrazon (HPP-INH). Cílem této práce bylo vyvinutí optimálních chromatografických podmínek HPLC analýzy HPP-INH a metody úpravy vzorku precipitací pro stanovení analytu v plazme. Analýza byla provádena na kolone Merck 250x4 mm I. D. s náplní LiChrospher® 100, RP-18e (5 μm) s predkolonou Purospher® 100, RP-18e (5 μm). Pro hodnocení cistoty byla použita mobilní fáze: smes fosfátový pufr (0,01 mol/l vodný roztok NaH2PO4 · 2 H20) s 2 mmol/l EDTA, pH 6 bylo upraveno 0,1 mol/l roztokem NaOH : methanol (A:B), 0:00 - 10:00 min B...
Využití plynové chromatografie v kontrole léčiv II.
Špalová, Klára ; Kovaříková, Petra (oponent) ; Kučera, Radim (vedoucí práce)
SOUHRN Využití plynové chromatografie v kontrole léčiv II Diplomová práce Klára Špalová Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Byl hodnocen vliv různých podmínek na stabilitu 1,3-butandiolu. Provedenými stresovými zkouškami bylo zjištěno, že struktura 1,3-butandiolu je v celku stabilní. Ze zkoušek vyplývá, že 1,3-butandiol je náchylný zejména k oxidaci, která může být způsobena oxidačními činidly - včetně vzdušného kyslíku nebo vlivem UV záření. Během stresových zkoušek vznikalo větší množství různých degradačních produktů. Na všech chromatogramech se objevují píky s retenčními časy 6,0 a 6,9, které za některých podmínek narůstají. Při působení UV záření na 1,3-butandiol ve vodném roztoku a v přítomnosti oxidačního činidla se též objevuje látka s retenčním časem 3,0, která během testů měla výraznější nárůst.
Development of an LC-MS method for determination of new antimalarial drugs in biological matrices.
Klimeš, Jiří ; Kučera, Radim (oponent) ; Kovaříková, Petra (vedoucí práce)
Artemisin a jeho deriváty, především artesunat, jsou nejdůležitější skupinou léků používaných v klinické praxi v léčbě malárie. Významná a charakteristická je pro ně endoperoxidická skupina. WHO doporučuje tyto látky v kombinaci s jinými déle působícími antimalariky (lumefantrinem, piperaquinem) jako léky volby. Jelikož ve struktuře těchto látek chybí UV nebo fluorescentně detekovatelné chromofory, dřívější metody pro stanovení těchto látek využívaly post-column on line derivatizaci nebo elektrochemickou detekci v redukujícím módu. Tyto metody ovšem vykazovaly malou selektivitu a sensitivitu. V rámci této práce byl proveden kompletní vývoj LC-MS metody pro stanovení artesunatu a jeho hlavního metabolitu dihydroartemisinu v biologických vzorcích. Vývoj zahrnoval tyto části: ladění ESI - triple quadrupole hmotového spektrometru a optimalizaci chromatografických podmínek, především pak pH a složení mobilní fáze. Artesunat (ARST) a dihydroartemisin (DHA) byly stanovovány v lidské plasmě za použití artemisinu jako vnitřního standardu. Různé úpravy vzorků plasmy, a to liquid-liquid extrakce a protein precipitace, byly optimalizovány a porovnány. Na základě prevalidačních údajů byl zjištěn spodní limit kvantifikace při úpravě liqud-liquid extrakcí 2,5 a 3,0 ng/ml pro DHA a ARST za použití 400 μl plasmy....
HPLC analysis of the clinically used drug - dexrazoxane
Pecuchová, Vladimíra ; Vrbatová, Ivana (oponent) ; Kovaříková, Petra (vedoucí práce)
1. ABSTRAKT Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) je progresívna analytická metóda, ktorá patrí medzi najpoužívanejšie separačné techniky. Železo je nenahraditeľným biogénnym prvkom, ktorý sa v tele človeka zúčastňuje mnohých dôležitých biochemických pochodoch. No aj napriek tomu sa za určitých patofyziologických podmienok môžu prejaviť jeho výrazné toxické účinky. Antracyklinové cytostatika patria do skupiny liečiv často využívaných pri liečbe rôznych hematologických malignít a solidných nádorov. Ich hlavným nežiaducim účinkom je kardiotoxicita, ktorá sa vysvetľuje tvorbou komplexov cytostatika s iónmi železa v srdečných bunkách (kardiomyocytoch), ktoré sú z redoxneho hľadiska veľmi aktívne a cyklickým mechanizmom produkujú veľké množstvo vysoko reaktívnych cytotoxických hydroxylových radikálov. Ďalším mechanizmom, ktorý sa podieľa na kardiotoxicite antracyklinových cytostatik je redoxná cyklizácia aglykonu. Dexrazoxan, derivát bisdioxypiperazinu, je jediným klinicky užívaným liečivom voči antracyklinmi vyvolanej kardiotoxicite. Predpokladá sa, že za jeho kardioprotektívny účinok je zodpovedný aktívny metabolit ADR-925, ktorý vzniká hydrolýzou dexrazoxanu vnútri kardiomyocytov a ktorý vychytáva železo z komplexov s antracyklinmi. Táto práca sa zaoberá vypracovaním optimálnych chromatografických...
Využití plynové chromatografie v kontrole léčiv IV
Kratochvílová, Eva ; Kovaříková, Petra (oponent) ; Kučera, Radim (vedoucí práce)
Využití plynové chromatografie v kontrole léčiv IV. Diplomová práce Eva Kratochvílová Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Heyrovského 1203, Hradec Králové Tato diplomová práce se zabývá validací analytické metody pro stanovení nečistot v 1,3- butandiolu plynovou chromatografií. Stanovení optimálních separačních parametrů- teploty na koloně, teplotního gradientu, rychlosti průtoku nosného plynu a splitovacího poměru umožní ideální separaci píku 1,3-butandiolu a nečistot, které jsou v něm obsaženy. Pro kvantifikaci složek vzorku byla testována metoda vnitřního standardu a metoda normalizace. Normalizační metoda byla dále validována. Validace metody zahrnuje linearitu, přesnost, reprodukovatelnost, robustnost, LOD a LOQ. Nalezená metoda splňuje všechny požadavky na tyto parametry. Stabilita vzorku 1,3-butandiolu byla potvrzena sérií měření během 24 hodin.
HPLC analýza léčiv II
Juříčková, Markéta ; Kovaříková, Petra (oponent) ; Sochor, Jaroslav (vedoucí práce)
HPLC ANALÝZA LÉČIV II. Diplomová práce Markéta Juříčková Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká Republika V diplomové práci byly vypracovány optimální podmínky pro analytické hodnocení kyseliny tiaprofenové vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) a její izolaci z plasmy metodou mikroextrakce tuhou fází (SPME). Stanovené chromatografické podmínky byly hodnoceny na koloně s RP-18. Mobilní fázi tvořila směs methanolu a fosfátového pufru. Její průtok kolonou byl 0,7 ml/min. Detekce probíhala v UV oblasti při vlnové délce 306 nm. Pro izolaci kyseliny tiaprofenové ze vzorku bylo použito vlákno pokryté PDMS/DVB. Nejprve byla kyselina tiaprofenová izolovaná z vodného vzorku. Výtěžek mikroextrakce byl 19,46 %. Poté byla provedena extrakce ze vzorku plasmy s přídavkem kyseliny tiaprofenové. Jeho pH bylo upraveno na hodnotu 2,8. Pro desorpci byl použit methanol. Byla stanovena optimální doba sorpce a desorpce. Extrakční účinnost byla 9,74 %. Kvantitativní hodnocení kyseliny tiaprofenové ve vzorku plasmy bylo provedeno s využitím kalibrační křivky a metody vnějšího standardu. Klíčová slova: HPLC, SPME, kyselina tiaprofenová, plasma

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Kováříková, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.