Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metoda standardních nákladů na příkladu konkrétního podniku
Kovářová, Kateřina ; Knorová, Kateřina (vedoucí práce) ; Krupička, Josef (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je metoda standardních nákladů a analýza odchylek, která je potřebná pro řízení a kontrolování nákladů. Poskytuje informace pro manažery o rozdílu mezi skutečným a požadovaným stavem. V první části je popsána teorie této metody, kde se zkoumají standardy a následná analýza odchylek. Ve druhé části se bakalářská práce zabývá společností, která je součástí nadnárodního koncernu. Tato společnost vyrábí a konstruuje elektronické prvky. Autorka v této práci zkoumá, jak podnik tuto metodu aplikuje a dále analyzuje odchylky. Na základě zkoumání v závěrečné části práce navrhuje možná zlepšení v této metodě.
Rozpoznání (popř. odhalení) domácího násilí a zneužívání dětí v rámci školského systému. Informovanost škol v problematice domácího násilí a zneužívání dětí ve vybraném obvodu Prahy.
Kovářová, Kateřina ; Večerka, Kazimír (vedoucí práce) ; Popel, Michael (oponent)
Cílem diplomové práce bylo nastínit problematiku domácího násilí a zneužívání dětí v souvislosti s jeho rozpoznáním a odhalením. Teoretická část práce je zaměřena na pojem domácího násilí ve vztahu k dětem a z něho vyplývajících možných následků. Téma domácího násilí a zneužívání dětí je zde zasazeno do kontextu školského systému. Výzkum v praktické části byl zaměřen na učitele základních škol ve vybraném obvodu městské části Prahy. Hlavními otázkami, na které výzkum reaguje, je zjištění míry informovanosti učitelů a aktivity v získávání znalostí v dané problematice ve vztahu k řešení konkrétních případů domácího násilí a zneužívání dětí. Z výsledků výzkumu vyplývá nízká míra informovanosti v dané problematice a tím pádem možnost další osvěty a vzdělávání v tomto směru. Klíčová slova: domácí násilí a zneužívání dětí, vliv násilí na děti, informovanost učitelů, prevence, osvěta
Zhodnocení podnikatelského záměru při výrobě piva
Uhl, Daniel ; Kovářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Jaroslav, Jaroslav (oponent)
Předložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení inovačního záměru vybraného podniku na trhu s pivem v České republice po prvních dvou letech od uvedení do provozu. Inovace spočívala v modernizaci stáčecí linky plechovek. V první části práce byla zhodnocena situace na tuzemském trhu s pivem v období před modernizací stáčecí linky. Zabývá se spotřebitelskými preferencemi obalových materiálů při nákupu piva v obchodech v letech 2010 až 2013 se zaměřením na plechovky a analýzou rizik souvisejících s modernizací, která by mohla ohrozit podnikatelský záměr. V druhé části byly posouzeny metody a výsledky finanční analýzy, kalkulované na základě předpokládaného vývoje prodejů piva a míchaných nápojů z piva v plechovkách, které společnost použila při investičním rozhodování. V závěrečné části byla vyhodnocena situace na tuzemském trhu s pivem v období po modernizaci stáčecí linky. Byl vyhodnocen vývoj prodejů piva ve spotřebitelských obalech v letech 2010 až 2015 a aktualizovaná finanční analýza na základě dosažených provozních výsledků.
Ekonomika chovu ovcí v Irsku
Trégler, Martin ; Kovářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Škarková, Ludmila (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá ekonomikou chovu ovcí v Irsku a je rozdělena na několik částí. V první části bakalářská práce charakterizuje chov masných plemen v Irsku na základě obecných informací, zákonných omezení chovu ovcí, faktorů ovlivňujících produkci jehněčího masa a nákladů pro chov ovcí v této zemi. V druhé části vyhodnocuje jakost a řeší způsob zpeněžování jehněčího masa v Irsku. Ve třetí části posuzuje obchod s jehněčím masem na základě výnosů, distribučních kanálů a prodeje jehněčího masa, včetně zahraničního obchodu s danou komoditou. Poslední část se zabývá zpracováním návrhu řešení pro podnikatelský plán na založení jehněčí farmy v Irsku na základě reálného tržního prostředí, cen, tržeb, nákladů a dostupných zdrojů pro jeho realizaci.
Zpeněžování pšenice na tuzemském trhu
Havrdová, Lucie ; Kovářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Škarková, Ludmila (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zpeněžováním pšenice na tuzemském a zahraničním trhu. V teoretické části práce je uvedena základní morfologická stavba rostliny, způsob pěstování pšenice v České republice, jakost a kvalita na českém i zahraničním trhu. Dále také rozbor cen a způsoby zpeněžování pšenice. Vlastní práce analyzuje nákladovost a rentabilitu pěstování pšenice na tuzemském trhu v porovnání s fyzickou osobou.
Realizace farmy se zaměřením na chov drůbeže
Hromjak, Milan ; Zita, Lukáš (vedoucí práce) ; Kovářová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá vznikem rodinné farmy. Vytvořením podnikatelského plánu a problematikou s ním spojeným, jehož prioritou je ekologicky hospodařící drůbeží farma, která bude produkovat drůbeží maso a vejce. Další službou nad rámec produkce farmy bude vytváření podmínek pro rozvíjející se odvětví a to agroturistiku a dalšími službami spojenými s chodem farmy, tak aby vedli k ekonomickému rozvoji a zisku. Farma vznikne přebudováním starého domu s velkou stodolou po prarodičích a k němu přilehlých 10 ha polností. Na části z těchto pozemků bude vybudována víceúčelová stavba nazvaná drůbežárna, ze které bude mít drůbež přístup na pastvu. K nemovitosti patří ještě 1 ha lesa, z něhož dřevo bude využito jako stavební materiál a palivové dřevo. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje především na vysvětlení pojmů, které jsou důležité pro pochopení podnikatelského plánu. Dále je uvedena legislativa týkající se ekologického hospodaření, spletí zákonů, vyhlášek a nařízení, které je nutno dodržet, aby byly splněny podmínky pro označení ekologického hospodaření. Nedílnou motivační službou ze strany státu a Evropské unie pro zemědělce a nejen ekologicky hospodařícího je podpora a dotace pro roky 2014 - 2020. Velmi důležitým krokem nejen pro začínajícího zemědělce je analýza trhu v tom daném odvětví, a také SWOT analýza, která nám ukáže pozitivní a negativní stránky podnikání. V závěru této části je pojednáno nejen s pojmem agroturistika, ale i s jejím postavením na trhu a možnostmi jejího využití a dalšího rozvoje. V praktické části je popsán podnikatelský záměr a jednotlivé etapy projektu včetně financování. Finance budou plynout z vlastního i cizího kapitálu, nebo možnosti ucházet se o nevratnou podporu prostřednictvím dotací. Vznik farmy bude mít vliv i na trhu práce, jelikož nově vznikne 5 pracovních míst a obec vejde do podvědomí širší veřejnosti díky aktivitám, které farma bude vyvíjet za účelem propagace produktů a dalšího rozvoje. Dále jsou, zde rozepsány jednotlivé položky, které vedou ke konečnému zhodnocení efektivnosti podnikatelského záměru. Zpracováním teoretické a praktické části diplomové práce se naplní požadavek na cíl práce - navrhnout prosperující rodinnou farmu se zaměřením na chov drůbeže s hypotézou, zda je možné v současné době být konkurenceschopný při dovozu drůbežího masa a vajec ze zahraničí. Závěrem lze konstatovat, že podnikatelský záměr je životaschopný.
Zpeněžování jatečné drůbeže na trhu
Polláková, Simona ; Kovářová, Kateřina (vedoucí práce)
Cíl práce Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnotit současné požadavky při zpeněžování jatečné drůbeže na tuzemském trhu. Tento cíl práce bude rozdělen do několika následujících částí: 1. Definice jakosti drůbežího masa z hlediska fyzikálních vlastností, chemického složení a jejich vlivy, které na ně působí 2. charakteristika standardů ve výživě jatečné drůbeže a jakostních kritérií, která jsou rozhodující pro zpeněžování na trhu, 3. seznámení s obchodem a kritérii nákupu jatečné drůbeže na tuzemském trhu. Metodologie Bakalářská práce bude založena na komparaci a syntéze poznatků z odborné, vědecké literatury, tuzemské i zahraniční, dále odborných periodik a internetových zdrojů vztahujících se k dané problematice. Získané informace pak boudu následně zpracovány v programovém prostředí MS Office Word a Excel.
Vliv jakosti na konkurenceschopnost mléka a mléčných výrobků
Hrubá, Renata ; Kovářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Čechura, Lukáš (oponent)
Globalizace stále vyžaduje nové chápání efektu postoje při rozhodování subjektů, zejména když regionální rozdíly vyplývají z různých kulturních a sociálních norem. Informační chování je částí behaviorální ekonomie, která vysvětluje rozhodování aktérů -- spotřebitelů, podnikatelů či politiků; za omezené podmínky racionality. Východiskem se pro mnohé stává nákup čerstvých potravin z ČR, nejlépe z místních tzv. rodinných farem. Hlavním cílem disertační práce bylo ověření účinnosti zvoleného modelu v podmínkách České republiky, především z hlediska doplnění empirické části behaviorální ekonomie, týkající se chování subjektů za informační nejistoty a za normálních okolností. Tedy na nepřímý efekt vnímání informací o potravinách. Tato problematika v posledních letech nabývá na významu ve vyspělých státech i v ČR. Pravděpodobnost "nevyhledávat požadované informace" je u subjektů s negativním postojem ke globálním otázkám (cca 30 %) vyšší, než u subjektů s pozitivním postojem (cca 1 %). Změna postoje se projeví snížením pravděpodobnosti "nevyhledávat informace" (o 30 %) a současně zvýšením pravděpodobnosti "informace vyhledávat" (o 60 %). Jinými slovy změna postoje v souvislosti s potravinami má velmi významný vliv na chování subjektů (tzv. spillover efekt). Významné jsou výsledky predikce rozhodování v podmínkách informační nejistoty, kde změna postoje k biologické bezpečnosti, původu suroviny a technologii výroby je spojena s relativní změnou chování. Se změnou postoje se sníží pravděpodobnost někdy si koupit potraviny za nejasných informací (o 15 %) a zvýší se pravděpodobnost kupovat si potraviny s jasnými informacemi (o 17 %). Vztahy byly identifikovány pomocí regresního vícekriteriálního modelu pro ordinální proměnné a vícerozměrné korespondenční analýzy. Empirické výzkumy chování v podmínkách nejistoty jsou dlouhodobě prováděny, dosud aplikované metodiky se však značně liší. Propojením teorie plánovaného chování a teorie informací studie doplnilo problematiku behaviorální ekonomie v teoretické oblasti. Přínosem je tedy i metodologický přístup modelu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 KOVÁŘOVÁ, Kamila
10 KOVÁŘOVÁ, Kateřina
10 KOVÁŘOVÁ, Kristýna
3 Kovářová, Klára
1 Kovářová, Klára Marie-Anna
10 Kovářová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.