Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ztráta blízké osoby a truchlení v období dětství a dospívání
KOVÁŘOVÁ, Kateřina
Cílem této bakalářské práce je mapovat vzpomínky vysokoškolských studentů, kteří mají, z období dětství či dospívání, zážitky ztráty blízké osoby či procesu truchlení. Vzhledem k záměrům výzkumu, bylo využito kvalitativního přístupu. Následující studie byla vytvořena s cílem zachytit, u každého z účastníků, jedinečnost prožitků a postojů k této tématice. Retrospektivní design taktéž umožnil, zaměřit se na jednotlivá hodnocení dopadu zážitku v kontextu se současností. Teoretická část se nejprve zaměřuje na vymezení základních témat, která následně ukotvuji v teorii. Zaměřuji se speciálně na postoj naší společnosti ke smrti V této části se také snažím popsat vývoj konceptu smrti u dětí. Témata ukotvuji v teoriích, které jsou dnes mezi profesionály přijímány. Zmiňuji se také o problematice dětského traumatického zážitku, kdy následně nabízím metody terapie a intervence. Praktická část se zabývá metodologickým pozadím výzkumu, ve kterém bylo využito polostrukturovaných dotazníků. Výzkumná část je založena na šesti případových studiích, které vychází z individuálních rozhovorů šesti dobrovolných účastníků. Výsledky studie demonstrují vysokou variabilitu dětských prožitků, které proces truchlení doprovází, což bylo, na základě dostupných teorií, předpokládáno.
Metoda standardních nákladů na příkladu konkrétního podniku
Kovářová, Kateřina ; Knorová, Kateřina (vedoucí práce) ; Krupička, Josef (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je metoda standardních nákladů a analýza odchylek, která je potřebná pro řízení a kontrolování nákladů. Poskytuje informace pro manažery o rozdílu mezi skutečným a požadovaným stavem. V první části je popsána teorie této metody, kde se zkoumají standardy a následná analýza odchylek. Ve druhé části se bakalářská práce zabývá společností, která je součástí nadnárodního koncernu. Tato společnost vyrábí a konstruuje elektronické prvky. Autorka v této práci zkoumá, jak podnik tuto metodu aplikuje a dále analyzuje odchylky. Na základě zkoumání v závěrečné části práce navrhuje možná zlepšení v této metodě.
Rozpoznání (popř. odhalení) domácího násilí a zneužívání dětí v rámci školského systému. Informovanost škol v problematice domácího násilí a zneužívání dětí ve vybraném obvodu Prahy.
Kovářová, Kateřina ; Večerka, Kazimír (vedoucí práce) ; Popel, Michael (oponent)
Cílem diplomové práce bylo nastínit problematiku domácího násilí a zneužívání dětí v souvislosti s jeho rozpoznáním a odhalením. Teoretická část práce je zaměřena na pojem domácího násilí ve vztahu k dětem a z něho vyplývajících možných následků. Téma domácího násilí a zneužívání dětí je zde zasazeno do kontextu školského systému. Výzkum v praktické části byl zaměřen na učitele základních škol ve vybraném obvodu městské části Prahy. Hlavními otázkami, na které výzkum reaguje, je zjištění míry informovanosti učitelů a aktivity v získávání znalostí v dané problematice ve vztahu k řešení konkrétních případů domácího násilí a zneužívání dětí. Z výsledků výzkumu vyplývá nízká míra informovanosti v dané problematice a tím pádem možnost další osvěty a vzdělávání v tomto směru. Klíčová slova: domácí násilí a zneužívání dětí, vliv násilí na děti, informovanost učitelů, prevence, osvěta
Zhodnocení podnikatelského záměru při výrobě piva
Uhl, Daniel ; Kovářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Jaroslav, Jaroslav (oponent)
Předložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení inovačního záměru vybraného podniku na trhu s pivem v České republice po prvních dvou letech od uvedení do provozu. Inovace spočívala v modernizaci stáčecí linky plechovek. V první části práce byla zhodnocena situace na tuzemském trhu s pivem v období před modernizací stáčecí linky. Zabývá se spotřebitelskými preferencemi obalových materiálů při nákupu piva v obchodech v letech 2010 až 2013 se zaměřením na plechovky a analýzou rizik souvisejících s modernizací, která by mohla ohrozit podnikatelský záměr. V druhé části byly posouzeny metody a výsledky finanční analýzy, kalkulované na základě předpokládaného vývoje prodejů piva a míchaných nápojů z piva v plechovkách, které společnost použila při investičním rozhodování. V závěrečné části byla vyhodnocena situace na tuzemském trhu s pivem v období po modernizaci stáčecí linky. Byl vyhodnocen vývoj prodejů piva ve spotřebitelských obalech v letech 2010 až 2015 a aktualizovaná finanční analýza na základě dosažených provozních výsledků.
Ekonomika chovu ovcí v Irsku
Trégler, Martin ; Kovářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Škarková, Ludmila (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá ekonomikou chovu ovcí v Irsku a je rozdělena na několik částí. V první části bakalářská práce charakterizuje chov masných plemen v Irsku na základě obecných informací, zákonných omezení chovu ovcí, faktorů ovlivňujících produkci jehněčího masa a nákladů pro chov ovcí v této zemi. V druhé části vyhodnocuje jakost a řeší způsob zpeněžování jehněčího masa v Irsku. Ve třetí části posuzuje obchod s jehněčím masem na základě výnosů, distribučních kanálů a prodeje jehněčího masa, včetně zahraničního obchodu s danou komoditou. Poslední část se zabývá zpracováním návrhu řešení pro podnikatelský plán na založení jehněčí farmy v Irsku na základě reálného tržního prostředí, cen, tržeb, nákladů a dostupných zdrojů pro jeho realizaci.
Zpeněžování pšenice na tuzemském trhu
Havrdová, Lucie ; Kovářová, Kateřina (vedoucí práce) ; Škarková, Ludmila (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zpeněžováním pšenice na tuzemském a zahraničním trhu. V teoretické části práce je uvedena základní morfologická stavba rostliny, způsob pěstování pšenice v České republice, jakost a kvalita na českém i zahraničním trhu. Dále také rozbor cen a způsoby zpeněžování pšenice. Vlastní práce analyzuje nákladovost a rentabilitu pěstování pšenice na tuzemském trhu v porovnání s fyzickou osobou.
Realizace farmy se zaměřením na chov drůbeže
Hromjak, Milan ; Zita, Lukáš (vedoucí práce) ; Kovářová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá vznikem rodinné farmy. Vytvořením podnikatelského plánu a problematikou s ním spojeným, jehož prioritou je ekologicky hospodařící drůbeží farma, která bude produkovat drůbeží maso a vejce. Další službou nad rámec produkce farmy bude vytváření podmínek pro rozvíjející se odvětví a to agroturistiku a dalšími službami spojenými s chodem farmy, tak aby vedli k ekonomickému rozvoji a zisku. Farma vznikne přebudováním starého domu s velkou stodolou po prarodičích a k němu přilehlých 10 ha polností. Na části z těchto pozemků bude vybudována víceúčelová stavba nazvaná drůbežárna, ze které bude mít drůbež přístup na pastvu. K nemovitosti patří ještě 1 ha lesa, z něhož dřevo bude využito jako stavební materiál a palivové dřevo. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje především na vysvětlení pojmů, které jsou důležité pro pochopení podnikatelského plánu. Dále je uvedena legislativa týkající se ekologického hospodaření, spletí zákonů, vyhlášek a nařízení, které je nutno dodržet, aby byly splněny podmínky pro označení ekologického hospodaření. Nedílnou motivační službou ze strany státu a Evropské unie pro zemědělce a nejen ekologicky hospodařícího je podpora a dotace pro roky 2014 - 2020. Velmi důležitým krokem nejen pro začínajícího zemědělce je analýza trhu v tom daném odvětví, a také SWOT analýza, která nám ukáže pozitivní a negativní stránky podnikání. V závěru této části je pojednáno nejen s pojmem agroturistika, ale i s jejím postavením na trhu a možnostmi jejího využití a dalšího rozvoje. V praktické části je popsán podnikatelský záměr a jednotlivé etapy projektu včetně financování. Finance budou plynout z vlastního i cizího kapitálu, nebo možnosti ucházet se o nevratnou podporu prostřednictvím dotací. Vznik farmy bude mít vliv i na trhu práce, jelikož nově vznikne 5 pracovních míst a obec vejde do podvědomí širší veřejnosti díky aktivitám, které farma bude vyvíjet za účelem propagace produktů a dalšího rozvoje. Dále jsou, zde rozepsány jednotlivé položky, které vedou ke konečnému zhodnocení efektivnosti podnikatelského záměru. Zpracováním teoretické a praktické části diplomové práce se naplní požadavek na cíl práce - navrhnout prosperující rodinnou farmu se zaměřením na chov drůbeže s hypotézou, zda je možné v současné době být konkurenceschopný při dovozu drůbežího masa a vajec ze zahraničí. Závěrem lze konstatovat, že podnikatelský záměr je životaschopný.
Zpeněžování jatečné drůbeže na trhu
Polláková, Simona ; Kovářová, Kateřina (vedoucí práce)
Cíl práce Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnotit současné požadavky při zpeněžování jatečné drůbeže na tuzemském trhu. Tento cíl práce bude rozdělen do několika následujících částí: 1. Definice jakosti drůbežího masa z hlediska fyzikálních vlastností, chemického složení a jejich vlivy, které na ně působí 2. charakteristika standardů ve výživě jatečné drůbeže a jakostních kritérií, která jsou rozhodující pro zpeněžování na trhu, 3. seznámení s obchodem a kritérii nákupu jatečné drůbeže na tuzemském trhu. Metodologie Bakalářská práce bude založena na komparaci a syntéze poznatků z odborné, vědecké literatury, tuzemské i zahraniční, dále odborných periodik a internetových zdrojů vztahujících se k dané problematice. Získané informace pak boudu následně zpracovány v programovém prostředí MS Office Word a Excel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 KOVÁŘOVÁ, Kamila
11 KOVÁŘOVÁ, Kateřina
10 KOVÁŘOVÁ, Kristýna
3 Kovářová, Klára
1 Kovářová, Klára Marie-Anna
10 Kovářová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.