Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza drogových zkušeností žáků 2. stupně z vybraných základních škol
Kováříková, Monika ; Komárková, Tereza (oponent)
ANALÝZA DROGOVÝCH ZKUŠENOSTÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ Z VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Rigorózní práce Kováříková Monika Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou drogových zkušeností žáků, konkrétně zkušeností s alkoholem, nikotinem a nelegálními návykovými látkami. Teoretická i praktická část se soustředí na věkovou kategorii starších žáků, tedy dětí ve věku 11-15 let, které navštěvují základní školy. Cílem práce je prozkoumat téma drogových závislostí a její prevence u žáků 2. stupně ZŠ a blíže je analyzovat na konkrétních případech, jmenovitě na ZŠ Vodičkova a na ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda. Teoretická část se věnuje drogové prevenci v rodině, ve škole a ve městě, charakterizuje věkové období dospívání a představuje vybrané výzkumy zaměřené na drogovou problematiku u dospívajících. Empirickou část tvoří kvalitativní výzkumné šetření vedené jako vícepřípadová studie a doplněné kvantitativní sondou. Mezi použité metody patří rozhovory se žáky, rozhovory s preventisty, analýza školních dokumentů a dotazníkové šetření. Práce poskytuje komplexní pohled na obě dvě školy z hlediska zkušeností žáků s návykovými látkami a věnuje se také tomu, jak na tyto zkušenosti působí prostředí a prevence.
Zjišťování drogových zkušeností žáků jako východisko pedagogické intervence
Kováříková, Monika ; Lorenzová, Jitka (vedoucí práce) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce pojednává o drogových zkušenostech žáků 2. stupně ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda. Jejím cílem je poskytnout škole data, která se stanou východiskem primární prevence a povedou ke zlepšení současného stavu. Teoretická část vymezuje základní pojmy a charakterizuje vybrané výzkumy zaměřené na drogovou problematiku u dospívajících. Pozornost je dále věnována prevenci ve škole, ve městě a v rodině. Empirickou část tvoří případová studie Návykové látky u žáků ZŠ a prevence jejich zneužívání ve městě Odolena Voda. Jejím cílem je zjišťování zkušeností s alkoholem, nikotinem a nelegálními návykovými látkami u žáků a žákyň Základní školy ve městě Odolena Voda a vyvození preventivních doporučení. Studie je zpracována s oporou o výzkum, který je založen na dotazníkovém šetření, rozhovorech a na analýze školních dokumentů. Z dotazníků plyne, že zkušenost s cigaretami má 48 % žáků, zkušenost s alkoholem 55 % žáků a s nelegální návykovou látkou 7,1 % žáků. Hranice prvního kontaktu s drogou je 10- 13 let. Nejužívanější alkoholovou drogou je pivo, nejužívanějšími nealkoholovými drogami jsou cigarety a marihuana. V užívání návykových látek nebyly zjištěny významné mezipohlavní rozdíly. Dosavadní strategie prevence jsou charakterizovány na základě rozhovorů s představiteli města a školy a rozboru...
Vybrané aspekty problematiky školní zralosti a připravenosti
Kováříková, Monika ; Počtová, Lenka (vedoucí práce) ; Komárková, Tereza (oponent)
Kováříková Monika VYBRANÉ ASPEKTY PROBLEMATIKY ŠKOLNÍ ZRALOSTI A PŘIPRAVENOSTI THE SELECTED ASPECTS OF THE SCHOOL MATURITY PROBLEM ANOTACE V ČESKÉM JAZYCE Tato bakalářská práce se zabývá problematikou školní zralosti a připravenosti. Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou.V teoretické části vymezuje pojmy školní zralost a připravenost, její předpoklady a následnou diagnostiku. Praktická část si klade za cíl seznámit se pomocí kazuistické metody s prací s dětmi s odloženou školní docházkou, původem odkladu, jeho důsledky a následným doplňujícím vývojem v mateřské škole. KLÍČOVÁ SLOVA V ČESKÉM JAZYCE Školní zralost, školní připravenost, dítě předškolního věku, vstup dítěte do školy, diagnostika školní zralosti.
Návrh CRM pro internetový obchod pomocí projektu
Kovaříková, Monika ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Zvejšková, Michaela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá efektivními řešeními pro řízení vztahů se zákazníky ve společnosti ABC, s.r.o. Zaměřuje se na faktory působící na spokojenost a loajalitu zákazníků, kteří ve výsledku reflektují zisk společnosti. Práce poskytuje návrh pro zlepšení stávající situace zákaznické podpory internetových stránek.
Návrh aplikačního softwaru pro personalisty pomocí projektu
Kovaříková, Monika ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem aplikačního softwaru pro personalisty společnosti AZ, s.r.o. Zaměřuje se na zmapování činností spojených s realizací vzdělávacích kurzů. Diplomová práce předkládá návrh pro zjednodušení činností a zkrácení doby jejich zpracování pomocí aplikačního softwaru, čímž snižuje náklady tyto činnosti.
Švédska ekonomika v období konjunktury a krize na počátku 3. tisíciletí
Kováříková, Monika ; Karpová, Eva (vedoucí práce) ; Abrhám, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou ekonomického vývoje Švédska od vstupu země do EU po současnost s důrazem na období konjunktury a krize na počátku 3. tisíciletí. Vývoj švédské ekonomiky přehledně zachycují základní makroekonomické ukazatele v podobě růstu HDP, míry inflace, salda veřejných rozpočtů, veřejného dluhu, míry nezaměstnanosti, přímých zahraničních investic, běžného účtu platební bilance aj. První kapitola se věnuje švédské ekonomice od vstupu země do EU až do přelomu tisíciletí. Druhá kapitola se zabývá švédskou ekonomikou v letech 2000--2006. Třetí kapitola sleduje vývoj ekonomiky Švédska v období světové ekonomické krize let 2007--2009 a je navíc doplněna o vybraná témata bezprostředně související se zmíněnou krizí.
Komparace ekonomického vývoje Irska a České republiky
Kováříková, Monika ; Adámková, Vlasta (vedoucí práce) ; Krč, Jakub (oponent)
Popis a následné porovnání obecné charakteristiky zemí, výchozích podmínek, reforem, resp. transformačních změn a ekonomického vývoje Irska a České republiky na základě ekonomických ukazatelů (HDP, inflace, nezaměstnanost, běžný účet platební bilance, veřejný dluh, deficit veřejných rozpočtů). Hlavní priority a opatření národních programů reforem Irska a ČR v rámci obnovené lisabonské strategie.

Viz též: podobná jména autorů
1 KOVAŘÍKOVÁ, Michaela
2 KOVÁŘÍKOVÁ, Marie
8 KOVÁŘÍKOVÁ, Markéta
3 KOVÁŘÍKOVÁ, Mirka
2 Kovaříková, Marie
8 Kovaříková, Markéta
4 Kovaříková, Martina
1 Kovaříková, Milada
7 Kovaříková, Monika
8 Kováříková, Markéta
1 Kováříková, Milada
3 Kováříková, Mirka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.