National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Comperison children's motor abilities at children's home with children of common population at the age of fourteen, fifteen
Čížek, Vladimír ; Chytráčková, Jitka (advisor) ; Kovář, Rudolf (referee)
Name and surname: Vladimír Čížek Dissertation's term: Comperison children's motor abilities at children's home with children ofcommon population at the age offourteen, fifteen Place ofwork: Department ofrudiments ofkinantropology and humanities Dissertation's head: Doc. PhDr. Jitka Chytráčková, CSc. Viva - voice's year of diseratation: 2008 Abstract - terms: Work's aim: To compare children's motor abilities at children's home with children of common population at the age of fourteen, fifteen and to adumbrate trouble with going in for sports and motor abilities's level this youth in these facilities. Used methods: by means oftesting batery, containing four motor disciplines which is used in common schools, sportsclub and which is used for common population's testing. Values for each test baterie's item were gained by testing and measuring monitoring fail organization's performances. Certain points which are in accordance with performance and which make provision chilďs age were assigned to for each test baterie's item. File organizations' results of all tests concerning particular childrens were statistically significant were arranged and results were axamined. Results: We found that children at children's home hat lower motoring ability in comparision to common population. The most important test of testing...
Evalution of motor educability degree by IOWA-BRACE test
Narovcová, Jana ; Kovář, Rudolf (advisor) ; Chytráčková, Jitka (referee)
Název: Hodnocení stupně motorické způsobilosti pomocí IOWA-BRACE testu Evalution of kinetic ability degree by IOWA-BRACE test Cíle práce: Cílem práce je vzájemné srovnání úrovně motorické docility jednotlivých věkových kategorií a porovnání dnešní mládeže se souborem zkoumaným Štěpničkou a kol. v letech 1970-1975. Metoda: Na souboru 205 žákyň 2., 4., 6. a 8. tříd ZŠ (popř. primy a tercie SŠ) jsem aplikovala testovou baterii IOWA-BRACE testu, která se skládá z 10 testů a hodu plným míčem. Následovalo vyhodnocení výsledků, porovnání jednotlivých kategorií a obou výzkumů. Výsledky: Soubor testovaných dívek je celkově na nižší motorické úrovni než dívky testované Štěpničkou. Výjimku tvoří pouze testy č. 7, č. 9 a č. 10 ve srovnání věkových kategorií současných dívek a dívek testovaných Štěpničkou, ve kterých byly současné dívky úspěšnější. V rámci našeho souboru vykazovaly vyšší úspěšnost v testech 1 až 10 i výkonnost v hodu plným míčem dívky víceletého gymnázia oproti dívkám ZŠ. Klíčová slova: testování, IOWA-BRACE test, motorická docilita
Evaluation of Motoric Docility Level by Iowa - Brace test
Nováková, Martina ; Kovář, Rudolf (advisor) ; Chytráčková, Jitka (referee)
a klíčová slova Název práce: Hodnocení úrovně motorické docility pomocí Iowa - Brace testu Title: Evaluation of motoric docility level by Iowa - Brace test Cíl práce: Cílem diplomové práce Je zjistit současnou úroveň motorické docility pomocí Iowa - Brace testu u vybraného souboru chlapců základních devítiletých škol a nově získané výsledky porovnat s výsledky Štěpničky před třiceti lety. Metodika práce: Použitými metodami byla baterie motorických testů - Iowa - Brace test, rozšířená o test hod plným míčem. Výběr testovaných osob zahrnul 163 chlapců základních devítiletých škol ve věku 7 - 15 let. Ke srovnání byly využity výsledky srovnatelného souboru chlapců z roku 1975. Výsledky: Na základě získaných výsledků jsme zjistili, že vybraný soubor chlapců dosáhl horších výsledků než chlapci v roce 1975 v testech (1, 2, 3, 8, 9 a 1O) zaměřených na koordinačně náročnější činnost, s nároky na kloubní pohyblivost, rovnováhovou schopnost a prostorovou orientaci. V testech (4, 5, 6 a 7) s nároky na výbušně silovou schopnost dolních končetin ve spojení s nároky na rovnováhovou schopnost dosáhl výsledku lepších. Z hlediska pohybového nadání je dnešní generace chlapců možno hodnotit jako podpruměrné jedince. Klíčová slova: docilita, Iowa - Brace test, koordinační schopnosti, motorické testy, pohybové nadání.
Influence of a regular sport activity to condition and coordination abilities of students with special educational needs at educational establishment
Kesnerová, Kateřina ; Chytráčková, Jitka (advisor) ; Kovář, Rudolf (referee)
Název: Vliv pravidelné sportovní aktivity na úroveň motorických schopností žáků se speciálním(vzdělávacími potřebami na odborném učilišti. Cíl práce: Porovnat stupeň kondičních a koordinačních schopností u 4 skupin žáků odborného učiliště, které je určeno žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Zjistit, jak diagnostikovaná porucha, která je řadí do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ovlivňuje stupeň kondičních a koordinačních schopností a jak přispívá pravidelná sportovní aktivita ke zlepšování těchto schopností. Metoda: Skupina probandů byla rozdělena na 4 skupiny, a to na žáky sportující bez poruchy, na žáky sportující s poruchou, na žáky nesportující bez poruchy a na žáky nesportující s poruchou. U každého probanda byla zjištěna tělesná hmotnost, tělesná výška a proveden součet tří kožních řas. Dále byla u každého žáka měřena motorická výkonnost testovou baterií UNIFITTESTu 6-60 a stupeň koordinačních schopností byl diagnostikován podle projektu provedeného Kohoutkem (2005). Výsledky: Dokazují pozitivní vliv pravidelné sportovní aktivity zejména na koordinační schopnosti. Potvrzují, že žáci bez poruchy dosahují vyšší úrovně motorických schopností než žáci s diagnostikovanou vzdělávací potřebou. Dokazují, že žákům s poruchou pomáhá sportovní aktivita pozitivně...
Motorics abilities and somatic data of children with mild mental handicap
Stejskalová, Pavlína ; Chytráčková, Jitka (advisor) ; Kovář, Rudolf (referee)
Motoric abilities and somatic data of children with mild mental handicap Summarv: Goals: Obtaining self-contained information regarding motoric abilities and somatic data of children with a mild mental retardation at the age of ll. Comparing the level of monitored values oftested children with the common population ofchildren. Methods: The testing ofmotoric abilities and somatic data according to UNIFITTEST (6- 60) (Měkota, K. et al, 2002) was used for the studying. It dealt with a single-stage empirie research. Results: In test results of «standing long jump» a majority of tested children reached a zone ofthe substantial below-average, as for boys 43.9% and as for girls 50%. Only 17.1 % of boys and 23.1 % of girls were included in the zone of the average. In the test «lying/sitting» repeatedly, the most numerous group containing both sex categories included children in the zone of the below-average, as for boys 48.8 % and girls 61.5 %. Only 26.8% ofboys and 19.2% of girls scored the average value. In the lang-distance test «twelve-minute run» a substantially below-average result was accomplished; as for boys 61.0 % and girls 69.2 %. 39.0 % of boys and 30.8 % of girls reached the below-average result. As for the «race run», the most numerous group included substantially below- average boys with 51.2% and...
Performance structure in sport climbing in the context of standardized and particular motoric performance tests and a climber's personality profile
Vomáčko, Ladislav ; Neuman, Jan (advisor) ; Kovář, Rudolf (referee) ; Suchomel, Aleš (referee)
Úvod do problematiky Horolezectví je dnes chápáno jako tradiční disciplína spojená s dobrodružstvím, překováváním výzev a v neposlední řadě i s "přátelstvím na laně". Koncem devadesátých let minulého století se definitivně etablovala disciplína, která stála na počátku horolezectví, pak byla odsunuta a v době nedávno minulé je opět správně chápána. Jedná se o sportovní lezení, kde stojí na prvním místě lezecký pohyb, jeho volnost a rozmanitost. Sportovní lezení a horolezectví je sport, pro mnohé spíše životní styl, který člověka pohltí s nevídanou intenzitou. Rozlišnost a rozmanitost dává lezcům prostor pro seberealizaci v dimenzích překonávání několika obtížných lezeckých kroků až po mnohodenní výstupy ve vertikále. Sportovní činnosti jsou v mnohých případech spojeny se soutěžením, není tomu jinak i v horolezectví. Nejdříve se vyhodnocovaly nepřímé soutěže, reprezentované významnými výstupy, ale po určité době se vytvořil systém přímých soutěží, které jsou v současné době reprezentovány systémem regionálních soutěží až po seriál světového poháru. Díky technizaci našeho života se do popředí dostávají disciplíny s nádechem dobrodružství. Možnosti lezeckých aktivit se za posledních deset let v České republice mnohokrát navýšily. Počet lezeckých stěn a množství vyznavačů lezení se v posledních letech...
The Level of Kinetic Fitness of Applicants for Employment within the Police Force of the Czech Republic.
Žižka, Ondřej ; Chytráčková, Jitka (advisor) ; Kovář, Rudolf (referee)
Author's first name and surname: Ondřej Žižka Master's Thesis Title: The Level ofKinetic Fitness ofApplicants for Employment within the Police Porce ofthe Czech Republic. Department: Department ofKinanthropology and Humanities Supenrisor: Doc. PhDr. Jitka Chytráčková, CSc. The year of presentation: 2007 Abstract: Goals of the Study: The aim of this study was to evaluate the physical performance of applicants for jobs within the police departments of the Czech Republic with respect to the physical capability of the common population on the basis of results from a standard evaluation procedure. Used methods: 1788 applicants were evaluated using an analysis containing six motion and skill tests, commonly used by the police of the Czech Republic, over a period of three years. Testing and measuring of the performance levels of a particular population returned values for each part of the analysis. Points were accumulated according to the level of performance and considering the age of each individua! applicant. Results of all the tests were statistically processed and the results were then further analyzed. Results: It was found that applicants for positions with the police ofthe Czech Republic have higher levels of physical performance in comparison to the common population, whose results were published earlier....
Analysis and Comparison of Sport Management Study at Charles University and Selected American Universities
Kovář, Rudolf ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Janák, Vladimír (referee)
Název: Analýza a srovnání studia sportovního managementu na Univerzitě Karlově a vybraných amerických univerzitách. Analysis and comprarison of Sport Management study on the Charles University and selected american universities. Cíl práce: Analyzovat obsah a zaměření studia sportovního managementu na FTVS UK v Praze a vybraných amerických univerzitách a provést jejich srovnání. Metoda: Obsahová a diferenciační analýza publikovaných studijních materiálů s následným převážně kvalitativním vyhodnocením. Výsledky: Vzájemné srovnání ukázalo jak schody, tak i odlišnosti. Vcelku shodné je celkové zaměření oboru i výčet a obsah profesních a ekonomicky zaměřených vyučovacích předmětů. Dílčí rozdíly jsou v organizaci studia, ve výuce předmětů obecného základu a v předmětech s orientací na teorii tělesné výchovy a sportu. Zvláštností studia na FTVS UK je velký podíl výuky sportovních aktivit. Klíčová slova: Sport Management, Sport Administration, Sportovní management, Management tělesné výchovy a sportu.
Physical Fitness of Pupils from 6th to 9th Classes of Primary School in Zruč nad Sázavou
Znamenáček, Karel ; Chytráčková, Jitka (advisor) ; Kovář, Rudolf (referee)
ABSTRAKT:s Název: Stav tělesné zdatnosti žáků 6. až 9. ročníku I. Základní školy Zruč nad Sázavou PHYSICAL ABILITY OF THE PUPILS FROM 6th TO 9th CLASSES OF PRIMARY SCHOOLZRUČNADSÁZAVOU Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo shrnout informace v oblasti motorických testů a tělesné zdatnosti žáků 1.Základní školy Zruč nad Sázavou. Prakticky ověřit, porovnat a vyhodnocením dat posoudit, zda se tělesná zdatnost snižuje či zvyšuje a zda ji ovlivňují sportovní kluby. Metoda: Podstatou práce je praktické testování u žáků 6. až 9. ročníku I. Základní školy Zruč nad Sázavou ve školním roce 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006. Vlastní testy byly prováděny v tělocvičně 1.Základní školy Zruč nad Sázavou při hodinách tělesné výchovy, sportovních aktivit a soutěžích "0 nejzdatnějšího žáka a žákyni 1.Základní školy Zruč nad Sázavou". Všechny naměřené údaje byly zpracovány na PC v programu Excelu. Ze zjištěných výsledků byly vytvořeny pro testované kategorie tabulky výkonů a pro jednotlivé testované skupiny grafy. Nejpoužívanější popisnou charakteristikou úrovně výkonu je průměr a procentuální porovnání. Výsledky: Při porovnání a vyhodnocení výsledků longitudinálních šetření je zřejmé, že při přirozeném somatickém vývoji se tělesná zdatnost jednotlivých žáků 1.Základní školy Zruč nad Sázavou...
Comparison of Somatic Qualities of PE Students in 1979 - 1996
Kohoutová, Jana ; Chytráčková, Jitka (advisor) ; Kovář, Rudolf (referee)
Název práce: Komparace somatických předpokladů studentů TV za období 1979- 1996 Název práce v AJ: Comparison of somatic qualities of students of PE in the period from 1979 to 1996 Cíle práce: Zpracování dat získaných v průběhu let 1979 - 1996 a jejich následné zhodnocení. Prezentace somatotypů u mužů a žen v jednotlivých oborech a porovnání rozdílů mezi mm1. Zhodnocení změn tělesné výšky ve vymezeném období. Metoda: Vyhodnocení dat somatotypu podle metody Heathové - Cartera na základě jejich sekundární analýzy. V programu Microsoft Excel jsme vypočítali průměrné somatotypy jednotlivých souborů, určili rozdíly v průběhu 17 let a na základě vzdáleností a rozptylů jsme usuzovali na homogenitu souborů. Výsledky: Ukazují, že somatotypy jednotlivých souborů v průběhu 17 let nevykazují téměř žádné změny. Jednotlivé studijní obory FTVS (US, TVS, RH) v porovnávaných datech vykazují pouze velmi malé rozdíly. Existují patrné rozdíly v somatotypu mezi muži a ženami. Poukazují na změnu tělesné výšky v průběhu měrného časového období. Klíčová slova: Tělesná stavba, somatotyp, somatograf, kinantropometrie, metoda Heath - Carter, studenti FTVS

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Kovar, Richardson
1 Kovář, Radim
2 Kovář, Radoslav
2 Kovář, Robert
1 Kovář, Roman
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.