Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Detekce rychlosti přibližování automobilu na základě zpracování obrazu kamery
Kovář, Jan ; Číka, Petr (oponent) ; Šmirg, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o zpracování digitálního obrazu, od počátečního pořízení snímků digitálního obrazu, přes následné zpracování, segmentaci, až po algoritmy pro detekci tvarů na obrazové scéně. Zpracování obrazu je velice rozsáhlé téma, proto zde jsou pro bližší pochopení rozebrány základní principy vnímání a zpracování obrazového signálu, reprezentací obrazu, jeho snímáním počínaje, přes filtry upravující digitální obraz pro zpracování až po metody detekující objekty v obraze. Jsou rozebrány metody pro statické a dynamické rozpoznávání objektů. Dále je demonstrována závislost velikosti objektu v obraze na vzdálenosti od kamery, na jehož základě můžeme určovat rychlost přibližování či vzdalování od objektu. Ukážeme si, že pro konkrétní určení vzdálenosti nepotřebujeme v důsledku znát skutečnou velikost objektu. To je dáno tím, že poměr mezi velikostí objektu v závislosti na vzdálenosti je pro každý objekt stejný. Nakonec této práce jsou prezentovány výsledné snímky obrazu po implementaci pomocí knihovny OpenCV.
Molekulární mechanismy indukce apoptosy u nádorových buněk
Koc, Michal ; Kovář, Jan (vedoucí práce) ; Červinka, Miroslav (oponent) ; Haškovec, Cedrick (oponent)
V. Závěr Tato práce se zaměřila na studium procesů uplatňujících se v indukci apoptosy různými faktory. V našem případě jsme indukovali buněčnou smrt u nádorových buněk deprivací železa, klinicky používanými taxany (paclitaxel, docetaxel) a nově syntetisovanými fotosensitivními látkami. Z presentovaných publikací jsme získali tyto závěry. (1) Studie týkající se indukce apoptosy deprivací železa prokázaly účast odlišných signálních drah vedoucí k indukci apoptosy u myších a lidských nádorových buněk. V obou případech byla použita B lymfomová buněčná linie citlivá k deprivaci železa. U myších buněk jsme popsali významnou část apoptotické signální dráhy u 38C13 buněk sensitivních k indukci apoptosy deprivací železa. Deprivace železa u těchto buněk vede k translokaci proapoptotického proteinu Bax z cytosolu na mitochondrie, která je následována zhroucením mitochondriálního membránového potenciálu v důsledku porušení integrity vnější mitochondriální membrány, uvolněním cytochromu c z mitochondrií, aktivací kaspasy 9 a následnou aktivací kaspasy 3. U lidských buněk jsme taktéž zaznamenali indukci apoptosy deprivací železa, avšak charakterem mechanismu odlišnou od apoptosy popsané u myších 38C13 buněk. V případě lidských Raji buněk sensitivních k indukci apoptosy deprivací železa docházelo pouze k aktivaci kaspasy...
Regulace metabolismu triacylglycerolů v cirkulaci v postprandiální fázi
Zemánková, Kateřina ; Kovář, Jan (vedoucí práce) ; Kazdová, Ludmila (oponent) ; Zlatohlávek, Lukáš (oponent)
Zvýšená hladina triacylglycerolů (TG) je v současné době uznávána jako rizikový faktor ischemické choroby srdeční a její snížení je terapeutickým cílem, který vede ke snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Tradičně je koncentrace TG stanovena nalačno (8-12 hodin po nočním hladovění) a to hlavně proto, že nárůst koncentrace TG po jídle vede k vysokému kolísání hodnot TG. Lidé však stráví větší část dne v postprandiálním stavu a postprandiální hypertriglyceridémie tedy může hrát významnou roli při určování rizika kardiovaskulárního onemocnění. Postprandiální lipémie je zvýšená a prolongovaná u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Data z Copenhagen Heart Study poukazují na to, že koncentrace TG stanovená v průběhu dne ("non-fasting" TG) je asociována s rizikem kardiovaskulárních onemocnění více než lačná koncentrace TG. Koncentrace "non-fasting" TG je podstatně ovlivněna individuálními behaviorálními návyky jako je složení stravy a fyzická aktivita jedince. Je otázkou, zda by bylo vhodné identifikovat jedince s vyšším rizikem kardiovaskulárního onemocnění v důsledku zvýšené postprandiální koncentrace TG použitím tukového tolerančního testu analogického ke glukózovému tolerančnímu testu. V roce 2010 skupina odborníků navrhla protokol standardizovaného tukového tolerančního testu, který by...
Sérové markery aktivity cholesterol 7α hydroxylasy.
Bohdanecká, Alena ; Leníček, Martin (vedoucí práce) ; Kovář, Jan (oponent)
Cholesterol 7-hydroxyláza (CYP7A1) je hlavní limitní enzym klasické dráhy syntézy žlučových kyselin (BA), kterou je u člověka katabolizována přibližně polovina cholesterolu. Stanovení enzymatické aktivity CYP7A1 je klíčovým předmětem ve výzkumu lipidového metabolismu. Přímé stanovení aktivity CYP7A1 v jaterní biopsii není většinou z etických důvodů povoleno, proto je využíváno nepřímých metod pomocí sérových markerů, např. 7- hydroxy-4-cholesten-3-onu (C4). Prvním, metodickým cílem práce bylo převedení zavedené HPLC metody pro stanovení C4 na LC-MS s účelem zvýšit citlivost metody. Při optimalizaci jsme se zaměřili na extrakční krok, tzv. SPE extrakci (solid phase extraction), která spočívala v úpravě koncentrací a objemů promývacího a elučního roztoku. Převedením metody z HPLC na LC-MS se citlivost zvýšila cca 7krát (LD = 1,39 ng/ml). V druhé, klinické části naší práce jsme se pokusili potvrdit předběžné výsledky našeho pracoviště o distribuci C4 v lipoproteinových částicích (LPP), s cílem najít parametr, který by koreloval s aktivitou CYP7A1 lépe než samotný C4. Předběžné výsledky na zdravých jedincích ukázaly, že koncentrace C4 je nejvyšší v HDL, a že distribuce C4 v jednotlivých LPP je mezi jedinci podobná. Experiment jsme opakovali na několika jedincích s rozdílnou hladinou cholesterolu....
Vliv smartphonů a tabletů na vývoj současných médií
Kovář, Jan ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Švelch, Jaroslav (oponent)
! ! Abstrakt Diplomová práce zkoumá a analyzuje vliv uvedení chytrých telefonů, tabletů a elektronických čteček na vývoj současných médií a to jak z pohledu vydavatelů, tak i z pohledu konzumentů médií. Cílem práce je zmapovat překotný vývoj médií díky možnostem, které přinesly revoluční zařízení především iPhone a iPad, jejich vliv na vydavatelské domy a tradiční média. Práce se taktéž zaobírá otázkou budoucnosti tištěných médií a jejich koexistence s elektronickými verzemi tradičních titulů, možnostmi a ochotou platby uživatelů za elektronický obsah a právními otázkami spojenými s autorskými právy ve světě elektronických médií. Práce se snaží vytyčit cílové skupiny konzumentů jednotlivých médií vč. jejich typického chování a polemizuje nad odklonem od tradičních médií k elektronickým.
Molecular mechanisms of iron transport across plasma membrane in mammalian cells
Balušíková, Kamila ; Kovář, Jan (vedoucí práce) ; Ehrmann, Jiří (oponent) ; Krijt, Jan (oponent)
SOUHRN Železo patří mezi stopové prvky a jeho role je u člověka nezastupitelná. V těle dospělého člověka může být přítomno až 5 g železa jako součást nejrůznějších sloučenin. Ionty železa jsou tedy esenciální pro veškeré buňky našeho těla a jejich homeostáza tak musí být důsledně kontrolována. Železo vstupuje do organismu přes enterocytární buňky tenkého střeva, kde je absorbováno jak v hemové tak nehemové formě. Nehemové železo je přijímáno pomocí molekul Dcytb (duodenal cytochrome b), DMT1 (divalent metal transporter 1), ferroportin, hephaestin a ceruloplasmin. Ačkoli se tyto molekuly mohou podílet i na transportu netransferrinového železa přes plasmatickou membránu v rámci celého organismu, mechanismy tohoto transportu nejsou stále plně prozkoumány. Cílem předložené práce bylo přispět k pochopení molekulárních mechanizmů, které se podílejí na transportu netransferinového železa přes plasmatickou membránu v savčích buňkách. Náš projekt byl zaměřen na popis transportu netransferinového železa v lidských buňkách in vitro a in vivo při nedostatku nebo přetížení železem. Jako experimentální modely jsme použili transformované buněčné linie reprezentujících tři základní typy buněk homeostázy železa a vzorky tkání z duodenálních biopsií. Expresi DMT1, Dcytb, ferroportinu, hephaestinu and ceruloplasminu jsme...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 KOVÁŘ, Jakub
40 KOVÁŘ, Jan
4 KOVÁŘ, Jaroslav
8 KOVÁŘ, Jiří
8 Kovár, Jiří
3 Kovář, J.
7 Kovář, Jakub
7 Kovář, Jaromír
4 Kovář, Jaroslav
2 Kovář, Jindřich
8 Kovář, Jiří
4 Kovář, Josef
1 Kovář, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.