Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sérové markery aktivity cholesterol 7α hydroxylasy.
Bohdanecká, Alena ; Leníček, Martin (vedoucí práce) ; Kovář, Jan (oponent)
Cholesterol 7-hydroxyláza (CYP7A1) je hlavní limitní enzym klasické dráhy syntézy žlučových kyselin (BA), kterou je u člověka katabolizována přibližně polovina cholesterolu. Stanovení enzymatické aktivity CYP7A1 je klíčovým předmětem ve výzkumu lipidového metabolismu. Přímé stanovení aktivity CYP7A1 v jaterní biopsii není většinou z etických důvodů povoleno, proto je využíváno nepřímých metod pomocí sérových markerů, např. 7- hydroxy-4-cholesten-3-onu (C4). Prvním, metodickým cílem práce bylo převedení zavedené HPLC metody pro stanovení C4 na LC-MS s účelem zvýšit citlivost metody. Při optimalizaci jsme se zaměřili na extrakční krok, tzv. SPE extrakci (solid phase extraction), která spočívala v úpravě koncentrací a objemů promývacího a elučního roztoku. Převedením metody z HPLC na LC-MS se citlivost zvýšila cca 7krát (LD = 1,39 ng/ml). V druhé, klinické části naší práce jsme se pokusili potvrdit předběžné výsledky našeho pracoviště o distribuci C4 v lipoproteinových částicích (LPP), s cílem najít parametr, který by koreloval s aktivitou CYP7A1 lépe než samotný C4. Předběžné výsledky na zdravých jedincích ukázaly, že koncentrace C4 je nejvyšší v HDL, a že distribuce C4 v jednotlivých LPP je mezi jedinci podobná. Experiment jsme opakovali na několika jedincích s rozdílnou hladinou cholesterolu....
Vliv smartphonů a tabletů na vývoj současných médií
Kovář, Jan ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Švelch, Jaroslav (oponent)
! ! Abstrakt Diplomová práce zkoumá a analyzuje vliv uvedení chytrých telefonů, tabletů a elektronických čteček na vývoj současných médií a to jak z pohledu vydavatelů, tak i z pohledu konzumentů médií. Cílem práce je zmapovat překotný vývoj médií díky možnostem, které přinesly revoluční zařízení především iPhone a iPad, jejich vliv na vydavatelské domy a tradiční média. Práce se taktéž zaobírá otázkou budoucnosti tištěných médií a jejich koexistence s elektronickými verzemi tradičních titulů, možnostmi a ochotou platby uživatelů za elektronický obsah a právními otázkami spojenými s autorskými právy ve světě elektronických médií. Práce se snaží vytyčit cílové skupiny konzumentů jednotlivých médií vč. jejich typického chování a polemizuje nad odklonem od tradičních médií k elektronickým.
Molecular mechanisms of iron transport across plasma membrane in mammalian cells
Balušíková, Kamila ; Kovář, Jan (vedoucí práce) ; Ehrmann, Jiří (oponent) ; Krijt, Jan (oponent)
SOUHRN Železo patří mezi stopové prvky a jeho role je u člověka nezastupitelná. V těle dospělého člověka může být přítomno až 5 g železa jako součást nejrůznějších sloučenin. Ionty železa jsou tedy esenciální pro veškeré buňky našeho těla a jejich homeostáza tak musí být důsledně kontrolována. Železo vstupuje do organismu přes enterocytární buňky tenkého střeva, kde je absorbováno jak v hemové tak nehemové formě. Nehemové železo je přijímáno pomocí molekul Dcytb (duodenal cytochrome b), DMT1 (divalent metal transporter 1), ferroportin, hephaestin a ceruloplasmin. Ačkoli se tyto molekuly mohou podílet i na transportu netransferrinového železa přes plasmatickou membránu v rámci celého organismu, mechanismy tohoto transportu nejsou stále plně prozkoumány. Cílem předložené práce bylo přispět k pochopení molekulárních mechanizmů, které se podílejí na transportu netransferinového železa přes plasmatickou membránu v savčích buňkách. Náš projekt byl zaměřen na popis transportu netransferinového železa v lidských buňkách in vitro a in vivo při nedostatku nebo přetížení železem. Jako experimentální modely jsme použili transformované buněčné linie reprezentujících tři základní typy buněk homeostázy železa a vzorky tkání z duodenálních biopsií. Expresi DMT1, Dcytb, ferroportinu, hephaestinu and ceruloplasminu jsme...
Genetic determination of cholesterolemia regulation
Vlachová, Miluše ; Kovář, Jan (vedoucí práce) ; Vrablík, Michal (oponent) ; Kazdová, Ludmila (oponent)
Souhrn Většina hypercholesterolémií je polygenního původu, dosud však neznáme všechny geny, které cholesterolémii určují. K objevu těchto genů by mohlo napomoci studium experimentálních modelů se spontánním defektem v metabolismu cholesterolu. Cholesterolémie u lidí může být též ovlivněna řadou genových variací a polymorfismů. Některé z nich mohou ovlivnit i odpověď cholesterolémie na příjem tuků. Pražský hereditárně hypercholesterolemický (PHHC) potkan je jedinečný model hypercholesterolémie, která je indukovaná pouze dietním cholesterolem (bez přídavku kyseliny cholové nebo léků ovlivňujících činnost štítné žlázy). Již na standardní dietě má lehce zvýšenou cholesterolémii a na podání cholesterolové diety reaguje několikanásobným vzestupem koncentrace cholesterolu v krvi (odpovídající pacientům s hypercholesterolémií). Akumulují se u něj lipoproteiny s vysokým obsahem cholesterolu, zejména lipoproteiny o střední (IDL) a velmi nízké (VLDL) hustotě. V pokusu s tyloxapolem (inhibitorem lipoproteinové lipasy (LPL)) jsme zjistili, že PHHC potkan na cholesterolové dietě inkorporuje do VLDL dvakrát více cholesterolu než potkan Wistar, a to při stejném obsahu cholesterolu v játrech u obou kmenů. Tyto VLDL bohaté na cholesterol jsou in vivo katabolizovány pomaleji a hromadí se v cirkulaci. Zvýšenou inkorporaci...
Hodnocení individuálních a skupinových herních dovedností u hráčů AC Sparta Praha U 12 ( ročník 2002)
Kovář, Jan ; Buzek, Mario (vedoucí práce) ; Frýbort, Pavel (oponent)
Název práce: Hodnocení individuálních a skupinových herních dovedností u hráčů AC Sparta Praha U12 (ročník 2002) Cíle práce: Zjistit chybovost hráčů v utkáních AC Sparta Praha U 12 z pohledu kvantity i kvality. Metoda práce: Observační analýza metodou nepřímého pozorování. Jedná se o smíšený výzkum. Výsledky práce: Z nepřímého pozorování zápasů AC Sparta Praha U12 jsem zjistil, že za 6 utkání udělali hráči celkem 431 chyb. Z toho nejčastější chybou byla přihrávka 136 chyb (31,55%), dále pak obcházení protihráče 73 chyb (16,94%). Srovnatelný počet chyb jsem zpozoroval u převzetí (43 chyb, 9,98%) a zpracování (45 chyb, 10,44%). Z týmových činností jsem sledoval zastupování spoluhráče proti soupeři (14 chyb, 3,25%) a zajišťování spoluhráče (26 chyb, 6,03%). Z kvality hráčům nejvíce dělá problém cit na míč, kdy nedokázali zvolit správnou razanci nebo při zpracování ztlumit míč. Další příčinnou vzniku chyb byl presink soupeře. Když byli hráči Sparty dobře a včas dostupovaní, měli velký problém vzniklou situaci správně vyřešit. Klíčová slova: Herní výkon, analýza, herní dovednosti, diagnostika
Vliv smartphonů a tabletů na vývoj současných médií
Kovář, Jan ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Švelch, Jaroslav (oponent)
! ! Abstrakt Diplomová práce zkoumá a analyzuje vliv uvedení chytrých telefonů, tabletů a elektronických čteček na vývoj současných médií a to jak z pohledu vydavatelů, tak i z pohledu konzumentů médií. Cílem práce je zmapovat překotný vývoj médií díky možnostem, které přinesly revoluční zařízení především iPhone a iPad, jejich vliv na vydavatelské domy a tradiční média. Práce se taktéž zaobírá otázkou budoucnosti tištěných médií a jejich koexistence s elektronickými verzemi tradičních titulů, možnostmi a ochotou platby uživatelů za elektronický obsah a právními otázkami spojenými s autorskými právy ve světě elektronických médií. Práce se snaží vytyčit cílové skupiny konzumentů jednotlivých médií vč. jejich typického chování a polemizuje nad odklonem od tradičních médií k elektronickým.
Využití Mirror terapie u pacientů po cevní mozkové příhodě
Kovář, Jan ; Senohrábková, Eva (vedoucí práce) ; Drábová, Zuzana (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Jan Kovář Vedoucí práce: Mgr. Eva Senohrábková Oponent práce: Název bakalářské práce:Využití Mirror terapie u pacientů po cévní mozkové příhodě Abstrakt: Tématem bakalářské práce je Mirror terapie a její možné využití u pacientů po cévní mozkové příhodě z pohledu fyzioterapeuta. Práce se skládá ze dvou částí, části teoretické a části praktické. Teoretická část je pojata jako literární rešerše shrnující základní informace o cévní mozkové příhodě a popisuje některé metody či koncepty, které může fyzioterapeut využít v praxi. Kapitola o Mirror terapii je hlavním bodem teoretické části. Mirror terapie je založena na sledování odrazu zdravé končetiny v zrcadle, které je přiloženo kolmo k sagitální ose těla. Zdravá končetina vykonává pohyby, čímž dochází k iluzi, že pohyb je současně prováděn i končetinou poškozenou. Během sledování odrazu v zrcadle je aktivován systém zrcadlových neuronů, který následně aktivuje motorické a somatosenzorické oblasti mozkové hemisféry příslušející poškozené končetině. Centrální nervová soustava využívá reparační neuroplasticitu, díky níž dochází k nápravě motorických i senzitivních funkcí. V kapitole o Mirror terapii je popsán princip této metody, její účinky a hlavní zásady uplatňované při aplikaci. Popsány jsou výsledky dosavadních studií Mirror...
Molekulární mechanismy rezistence buněk nádorů prsu k taxanům: úloha ABC transportérů
Kopperová, Dana ; Kovář, Jan (vedoucí práce) ; Hrdý, Jiří (oponent)
U nádorových buněk je vznik rezistence k chemoterapeutikům velmi rozšířený jev, který stojí v cestě úspěšné léčbě pacientů. V takto rezistentních buňkách mohou být detekované mimo jiné i zvýšené hladiny ABC transportérů představující suspektní mechanizmus navozené nádorové rezistence. Molekulární mechanizmus rezistence nádorových buněk k taxanům jsme studovali na buněčných liniích nádorů prsu SK-BR-3 a MCF-7. Srovnávali jsme účinek paclitaxelu na indukci apoptózy u původních senzitivních buněk těchto linií vůči buňkám rezistentním, které jsme získali postupnou adaptací na paclitaxel. V rezistentních buňkách obou linií jsme zaznamenali neprobíhající indukci apoptózy a současně výrazně zvýšenou expresi transportéru ABCB1 po aplikaci paclitaxelu. Úlohu transportéru ABCB1 v rezistenci buněk k paclitaxelu jsme testovali prostřednictvím umlčení exprese (siRNA) tohoto transportéru v rezistentních buňkách. Zjistili jsme, že rezistentní buňky s umlčenou expresí ABCB1 transportéru vykazují zvýšenou senzitivitu k paclitaxelu se statisticky signifikantním rozdílem vůči kontrolním buňkám s vysokou expresí tohoto transportéru. Zároveň se nám podařilo ukázat, že buňky rezistentní na paclitaxel jsou také částečně rezistentní i na doxorubicin. Zjišťovali jsme také přetrvávání rezistence na paclitaxel u...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 KOVÁŘ, Jakub
37 KOVÁŘ, Jan
3 KOVÁŘ, Jaroslav
8 KOVÁŘ, Jiří
8 Kovár, Jiří
2 Kovář, J.
7 Kovář, Jakub
7 Kovář, Jaromír
3 Kovář, Jaroslav
2 Kovář, Jindřich
8 Kovář, Jiří
4 Kovář, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.