Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tvorba účelové mapy metodou RTK
Kováč, Michal ; Bureš, Jiří (oponent) ; Ježek, Jiří (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou účelovej mapy metódou RTK, nájdením vhodnej metódy pre meranie neprístupných bodov. Ide o zameranie lokality Brno – Vinohrady, v blízkom okolí Pálavského námestia. Výsledkom je účelová mapa vyhotovená v mierke 1 : 500 podľa smerníc pre tvorbu účelovej mapy.
Vysokorychlostní akviziční systém
Svoboda, Tomáš ; Kováč, Michal (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh vysokorychlostního akvizičního systému za použití obvodu FPGA a vysokorychlostního A/D převodníku s moderním rozhraním JESD204B. Vzhledem k požadované rychlosti vzorkování naráží práce na omezené možnosti dnešní součástkové základny. V práci je proto provedena studie trhu dnes dostupných obvodů a hotových modulů. Výsledný návrh je postaven na bázi dostupných vývojových modulů, pomocí kterých je dosaženo vzorkovací rychlosti až 5 GSa/s při 12bitovém rozlišení. Získaná data jsou zaslána do počítače přes rozhraní Ethernet za použití lwIP stacku a jádra TEMAC na procesoru Microblaze.
Fundamentální analýza vybrané investiční příležitosti
Mašek, Pavel ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kováč, Michal (oponent)
Cílem práce je učinit rozhodnutí, zda investovat do akcií společnosti E4U, a. s. k 1. 1. 2016. Práce je rozdělená na několik částí, které se dají pomyslně seskupit do třetin. První z nich se zabývá analýzou zkoumané společnosti, od makroekonomického prostředí a jeho vývoje, v němž se subjekt pohybuje, až po vnitřní finanční sílu. Druhá třetina je věnována prognóze budoucnosti závodu, která je vyobrazena v jeho finančním plánu. Poslední část, která je ukázaná ve 3 scénářích pro lepší zobrazení volatility výsledků, se věnuje stanovení možné délky investice a její očekávané výnosnosti.
Central European government bonds
Kalafut, Patrik ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kováč, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku středoevropského dluhopisového trhu a analýzu státních cenných papírů zemí Visegrádské čtyřky. Úvodem je v první kapitole charakterizován státní dluhopis a jeho typické rysy. Druhá kapitola je vyčleněna pro dvě specifické formy dluhopisu, a to inflačně vázáný dluhopis a dluhopis s nulovým kupónem. Tato část není jen teoretická, ale je také prakticky zaměřena na analýzu těchto méně využívaných forem dluhopisů. Třetí kapitola rozebírá v první polovině poznatky získané v teoretické části a to prostřednictvím komparace státních dluhopisů a empirické křivky výnosů dluhopisů. Druhá polovina je věnována srovnání obchodů se státními dluhopisy a vývojem ratingového hodnocení daných zemí.
Analýza investiční příležitosti do sběratelské hry
Golan, Tomáš ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kováč, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se komplexně zaměřuje na sběratelskou karetní hru Magic: The Gathering jakožto na paralelu k tradičním investičním a spekulačním instrumentům. Je rozdělena do tří částí. Hra je nejprve představena v kontextu sběratelských karetních her obecně, společně se stručným výkladem jejích vybraných pravidel a základních pojmů, které s problematikou investování souvisí. Druhá část podrobně popisuje fungování jejího trhu, nabídky a poptávky. Nabyté poznatky z předchozích kapitol pak jsou uplatněny ve třetí, praktické části, která navrhuje konkrétní investiční a spekulační strategie, jak lze prostřednictvím této hry zhodnotit finanční prostředky, což bylo zároveň i hlavním cílem této práce. Ačkoli má samotná hra mimořádně složitá pravidla, některé z těchto strategií mohou být informovaně aplikovány i bez jejich rozsáhlejších znalostí.
Investování do setů stavebnic LEGO
Voborský, Michal ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kováč, Michal (oponent)
Bakalářská práce popisuje LEGO sety jako příležitost k investování a sety řadí mezi tzv. alternativní aktiva. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První definuje alternativní aktiva a investování do nich. Druhá část seznamuje s historií společnosti LEGO a s jejími produkty. Třetí popisuje způsoby investování do LEGO setů a seznamuje s trhy, kde se LEGO převážně obchoduje. Čtvrtá část popisuje faktory, které ovlivňují hodnotu LEGO setu. Poslední, pátá část, analyzuje výkonnost jednotlivých setů z pohledu návratnosti investice a průměrné roční míry zhodnocení.
Technical analysis from investor's point of view
Kandera, Filip ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kováč, Michal (oponent)
Cílem mé práce je vymezit základní termíny technické analýzy, vytvořit automatické obchodní systémy založené na jednotlivých indikátorech a analyzovat jejich úspěšnost testováním na historických datech. Následnou komparací jejich výnosů s výnosem státního dluhopisu a výnosů obchodních systémů mezi sebou určit jejich ziskovost a zhodnotit jejich použití při obchodování měnového páru. Tento cíl chci dosáhnout pomocí vysvětlení základních pojmů a metod technické analýzy v teoretické části. V praktické části vytvořím automatické obchodní systémy na obchodní platformě založené na popsaných ukazatelích. Obchodní systémy aplikuji na roční historická data a z dosažených výsledků vytvořím doporučení pro použití systémů při obchodování. Hlavním přínosem této práce je ověření výnosnosti automatických obchodních systémů a zhodnocení, zda jsou vhodné pro obchodování v reálném čase.
Technicko-ekonomické aspekty platebního styku
Barvíková, Kamila ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kováč, Michal (oponent)
Tato práce se zaměřuje na popis technických a ekonomických aspektů platebního styku s využitím empirické analýzy reálných dat platební instituce. Soustřeďuje se na popis některých vybraných produktů platební instituce a empiricky je analyzuje na základě dostupných dat z hlediska množství transakcí v jednotlivých měnách, poměru využívání typů produktů a zúčtování a vypořádání používané platební institucí. Práce také popisuje náležitosti zabezpečení nutné při provozování platebního styku na internetu pro netechnicky vzdělané publikum. V závěru práce je uvedeno několik doporučení pro rozvoj konkrétní platební instituce vytvořených na základě empirických poznatků z analýzy dat. Získané poznatky mohou být využity pro další analýzu platební instituce.
Development of high resolution RGB camera
Madeja, Jiří ; Kováč, Michal (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
This thesis deals with a selection of a suitable image sensor for an application in a high resolution plant scanning camera and a design of a suitable electronic circuit for connecting the selected sensor (SONY IMX253) with the Avnet MicroZed development board. The thesis discusses various image sensor parameters relevant to the selection of the suitable image sensor. The example of a process of the suitable image sensor selection is demonstrated and the selected sensor parameters are analyzed in detail. The circuit design and printed circuit board design problematics of high-speed circuits and sensitive and specific components such as the image sensor are indicated. A configuration and programming of the Xilinx Zynq SoC is outlined and eventually, a simple theoretical verification of designed module is executed.
Uživatelsky orientovaný jazyk pro řešení úloh DZD
Kováč, Michal ; Mrázová, Iveta (oponent) ; Rauch, Jan (vedoucí práce)
Práce pojednává o novém funkcionálním vizuálním programovacím jazyku a jeho použití k dobývání znalostí z databízí. Tento jazyk se nazývá Ferda a je integrální součástí systému Ferda, což je aplikace, která byla původně vytvořena pro dobývání znalostí z databízí metodou GUHA. Funkce jazyka Ferda jsou představovány krabičkami. Zdrojové kódy pak jsou zapsány jako zapojení krabiček a zdrojovými soubory jsou projekty systému Ferda. Práce popisuje stav systému Ferda před touto prací z pohledu vizuálního programování, popisuje možná rozšíření zdrojových souborů, dále představuje novou základní množinu funkcí pro jazyk Ferda a popisuje jiná možná vylepšení tohoto jazyka. Některá z těchto rozšíření byla v rámci této práce implementována. V poslední části práce se nachází příklady použití nového jazyka k dobývání znalostí z databází. Jeden z nich byl také implementován jako součást této práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 KOVÁČ, Martin
12 Kovač, Michal
2 Kováč, Marek
6 Kováč, Martin
3 Kováč, Matej
1 Kováč, Matúš
2 Kováč, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.