Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historické experimenty a jejich analogie jako součást fyzikálního vzdělávání na středních školách
Špilínková, Ivana ; Žák, Vojtěch (vedoucí práce) ; Koudelková, Věra (oponent)
Nazevprace: Historicke experimenty ajejich analogic jako soucast fyzikalmho vzdelavam na stfedm'ch skolach Autorka: Ivana Spilinkova Katedra / IJstav: Katedra didaktiky fyziky MFF UK Vedoucl bakalafske prace: RM)r. Mgr. Vojtech Zak, Ph.D., katedra-didaktiky fyziky Abstrakt: Tato bakalafska prace je zamefena na aktivity souvisejicf s historickymi experimenty. S ohledem na cil bakalafske prace byla provedena dilci reserse cesky psanych i mezinarodnfch zdroju t^kajicfoh se vyuziti historickyoh experimentu ve vyuce fyziky. K dalslmu zpracovanf byl zyglen Oersteduv pokus a historicke metody mefenf tihoveho zrychlem a rychlosti sv§fla. Aktivity zab;yvajlcf se temito pokusy byly overeny ve vyuce fyziky v ruzn;>'ch focnfcfch vyssiho i nizslIo gymnazia. Na zaklade zkusenostl z vyuky byly tyto aktivity upraveny. Navrh prubehu techto aktivit je uveden V materialech urcenych pro ucitele fyziky. Kllcova slova: experiment, historicky experiment, fyzika, fyzika na stfednl skole
Experimenty z kmitání a vlnění pro Praktikum školních pokusů I
Řehůřek, Michal ; Mandíková, Dana (vedoucí práce) ; Koudelková, Věra (oponent)
V této diplomové práci jsme se soustředili zejména na tvorbu demonstračních experimentů a návodů na jejich provedení k tématu mechanické kmitání, vlnění a akustika. Zařazeny jsou i další typy úloh a aktivity, jejichž součástí je experiment. Východiskem při tvorbě experimentů a úloh byla rešerše tématu v učebnicích pro základní a střední školy, která je shrnuta v úvodu práce. Značnou část úloh jsme testovali v rámci výuky a získané podněty zakomponovali do jejich výsledné podoby. Podstatnou součástí práce jsou přílohy, především videa, dokumentující průběh experimentů, a pracovní listy pro žáky. Úlohy, včetně návodů, aktualizují a doplňují předmět Praktikum školních pokusů I, který je součástí vzdělávání budoucích učitelů fyziky na MFF UK. Měly by tedy sloužit jako inspirace budoucích i stávajících učitelů fyziky. Úlohy jsou prezentovány také v online Sbírce fyzikálních pokusů (fyzikalnipokusy.cz).
Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou
Koudelková, Věra ; Dvořák, Leoš (vedoucí práce) ; Kireš, Marián (oponent) ; Richterek, Lukáš (oponent)
Název práce: Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou Autor: Věra Koudelková Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., KDF Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na porozumění středoškolských studentů elektřině a magnetismu a na pokusy použitelné ve výuce, které mohou pomoci toto porozumění rozvíjet. Celou práci lze rozdělit na dvě části: V první části, která má výzkumný charakter, jsou popsány vybrané miskoncepce studentů. Jsou zde komentovány miskoncepce známé ze zahraniční literatury a výsledky výzkumu pomocí nově připraveného Konceptuálního testu z elektřiny a magnetismu. Tento test vychází ze známého testu Conceptual Survey of Electricity and Magnetism, na rozdíl od něj a většiny dalších zahraničních konceptuálních testů, které se týkají elektřiny a magnetismu, je však určen primárně pro studenty středních škol. Druhá část disertační práce má spíše vývojový charakter. V rámci ní byly připraveny metodické materiály, náměty na laboratorní práce i samostatné experimenty, které volně navazují na zjištěné miskoncepce. Vznikly tak čtyři scénáře výukových celků (vybrána byla převážně témata, která byla identifikována jako problematická a pro studenty špatně srozumitelná), čtyři laboratorní práce a 13 samostatných experimentů. Připravené materiály byly...
Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou
Koudelková, Věra ; Dvořák, Leoš (vedoucí práce)
Název práce: Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou Autor: Věra Koudelková Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., KDF Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na porozumění středoškolských studentů elektřině a magnetismu a na pokusy použitelné ve výuce, které mohou pomoci toto porozumění rozvíjet. Celou práci lze rozdělit na dvě části: V první části, která má výzkumný charakter, jsou popsány vybrané miskoncepce studentů. Jsou zde komentovány miskoncepce známé ze zahraniční literatury a výsledky výzkumu pomocí nově připraveného Konceptuálního testu z elektřiny a magnetismu. Tento test vychází ze známého testu Conceptual Survey of Electricity and Magnetism, na rozdíl od něj a většiny dalších zahraničních konceptuálních testů, které se týkají elektřiny a magnetismu, je však určen primárně pro studenty středních škol. Druhá část disertační práce má spíše vývojový charakter. V rámci ní byly připraveny metodické materiály, náměty na laboratorní práce i samostatné experimenty, které volně navazují na zjištěné miskoncepce. Vznikly tak čtyři scénáře výukových celků (vybrána byla převážně témata, která byla identifikována jako problematická a pro studenty špatně srozumitelná), čtyři laboratorní práce a 13 samostatných experimentů. Připravené materiály byly...
Řešené úlohy z fyziky pro elektronickou sbírku - střídavý proud
Pfefrčková, Michala ; Koupilová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Koudelková, Věra (oponent)
Název práce: Řešené úlohy z fyziky pro elektronickou sbírku - střídavý proud Autorka: Michala Pfefrčková Katedra (ústav): Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. e-mail vedoucího: zdenka.koupilova@mff.cuni.cz Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit soubor úloh se strukturovanou nápovědou a komentovaným řešením z kapitoly Střídavý proud do elektronické sbírky zveřejněné na internetové adrese http://fyzikalniulohy. Celkem bylo vytvořeno 25 úloh a jedná se převážně o obtížnější středoškolské úlohy, které mohou posloužit středoškolským studentům k rozšíření učiva nebo při přípravě k přijímacím zkouškám z fyziky na vysokou školu, nebo mohou posloužit vysokoškolským studentům, kteří si potřebují danou látku zopakovat. Dále byl vypracován přehled učiva kapitoly Střídavý proud, na jehož základě byly úlohy zařazeny k jednotlivým pojmům. Klíčová slova: střídavý proud, strukturované úlohy, elektronická sbírka, přehled učiva
Rozvoj porozumění rovnicím na 1. stupni ZŠ
Koudelková, Věra ; Jirotková, Darina (vedoucí práce) ; Hejný, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem porozumění rovnicím na 1. stupni základní školy. V práci jsou popsány typové úlohy a matematická prostředí, v rámci kterých se vyskytují rovnice a soustavy rovnic. Je zde zmapován výskyt těchto úloh v učebnicích matematiky pro 1. stupeň základní školy. Hlavní část práce je zaměřena na porozumění myšlenkovým procesům žáků při řešení rovnic. Obsahuje popis žákovských řešení úloh získaných realizací několika experimentů. Výsledkem jevové analýzy řešitelských postupů žáků je přehled jevů, které se při řešení úloh vyskytly.
Podnikatelský plán - Soukromá základní škola
Koudelková, Věra ; Kešner, Martin (vedoucí práce) ; Šimková, Klára (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je zpracovat podnikatelský plán založení soukromé základní školy a zjistit rentabilitu tohoto projektu. V teoretické části jsou popsány důvody, proč by měl být podnikatelský plán zpracován, jaké zásady je dobré při jeho zpracování dodržovat a kterými částmi může být tvořen. V části praktické je představen vlastní podnikatelský plán soukromé základní školy dle struktury definované v teoretické části. Více pozornosti bylo věnováno popisu nabízených služeb, analýze trhu, marketingovému plánu, identifikaci rizik a finančnímu plánu, v rámci kterého byla kvantifikována čistá současná hodnota a rentabilita projektu.

Viz též: podobná jména autorů
3 KOUDELKOVÁ, Veronika
3 Koudelková, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.