Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 335 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza měření frekvence a RoCoF v simulačních programech
Koudelka, Jan ; Máslo, Karel (oponent) ; Orságová, Jaroslava (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou vyhodnocování frekvence a její derivace v simulačních programech. Cílem práce bylo porovnat hodnoty obdržené ve třech různých programech (PSS/E, PSCAD, MODES). V testovací síti IEEE 39 bus system byly simulovány 2 rozruchy a vyhodnocovány hodnoty frekvence v uzlech a otáček generátorů. Výsledky obdržené v jednotlivých programech se od sebe odlišují, a to vlivem použitého způsobu modelování generátorů a algoritmu vyhodnocování frekvence. Uvedená zjištění jsou podstatná pro další zkoumání přechodných jevů v simulačních programech a také poukazují na možnost chybného vyhodnocení frekvence v ochranách.
Vliv celebrit na spotřební chování mladých
Veis, Roman ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Vávra, Oldřich (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá úlohou celebrit v reklamě, zapojením celebrit do marketingové komunikace a vlivem celebrit na spotřební chování. Cílem této bakalářské práce je ověřit vliv zapojení celebrit do reklamních kampaní na rozhodování o nákupním chování spotřebitelů, převážně ve věku 19 až 26 let. V teoretické části je na základě studia odborné literatury vymezen pojem spotřebitel, popsány referenční skupiny, jejich druhy a zapojení celebrit v marketingu. Praktická část se zabývá obsahovou analýzou třech odlišných časopisů, kde je zkoumána inzerce využívající zapojení referenčních skupin. Praktická část je dále zaměřena na dotazování, které zkoumá, jak celebrity ovlivňují spotřební chování mladých lidí a jak jsou celebrity v reklamách vnímány. V závěru jsou srovnány výsledky obsahové analýzy a online dotazování, zmíněna doporučení využití celebrit pro marketingovou orientaci a shrnuta celá bakalářské práce.
Category management na straně dodavatele
Michálková, Eva ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Láska, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá category managementem na straně dodavatele. Hlavním cílem práce je sestavit možné návrhy optimálního umístění vybrané kategorie. Teoreticko-metodologická část se věnuje teoretickému vymezení procesu category managementu. V praktické části je potom proveden detailní category management proces u vybraného retailera (řetězec Ahold). Praktická část je založena na primárních i sekundárních datech. Primární data představují kvantitativní dotazník a vlastní pozorování spojené s následným rozhovorem. Jako sekundární data posloužila především data MML-TGI, GfK reporty a Nielsen reporty. Práce klade velký důraz na nákupní chování zákazníků. Na závěr práce jsou na základě provedených analýz sestaveny možné návrhy optimálního umístění kategorie a řetězci jsou navrhnuty možná doporučení pro zlepšení.
Analýza spotřebního chování v oblasti biopotravin
Matějková, Jana ; Horová, Olga (vedoucí práce) ; Koudelka, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu informovanosti a povědomí spotřebitelů v oblasti ekologického zemědělství a bioprodukce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicemi základních ekonomických pojmů jako je spotřebitel a spotřební chování, popisuje kupní rozhodovací proces a jeho fáze a obsahuje faktory, které ovlivňují rozhodování spotřebitele a souvisejí s tzv. černou skříňkou. Dále popisuje základní principy ekologického zemědělství a biopotraviny, včetně jejich značení a kontroly. V praktické části je uveden vlastní marketingový výzkum, který byl proveden za pomoci kvantitativní metody formou dotazníkového šetření. Je zaměřen na znalosti a nákupní chování spotřebitelů v oblasti biopotravin. Cílem práce je zjistit povědomí českých spotřebitelů o ekologickém zemědělství a jeho produktech a analyzovat spotřební chování v oblasti biopotravin.
Farmářské trhy
Mládková, Martina ; Zamazalová, Marcela (vedoucí práce) ; Koudelka, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá spotřebiteli, kteří nakupují farmářské potraviny v Praze a okolí. Cílem této práce je zjistit povědomí a postoje spotřebitelů v Praze o možnostech nákupu farmářským potravin, zhodnotit místo a frekvenci nákupu a jejich motivaci k nákupu. V teoretické části definuje farmářské trhy, jejich historii, kodex, proces založení trhu, rozdíly mezi farmářskými a biopotravinami a jiné formy prodeje farmářských potravin. Na základě dotazníkového šetření a zpracovaných výsledků v praktické části zjišťuje rozdíly ve spotřebním chování žen a mužů v jednotlivých věkových kategoriích, kdo je typickým spotřebitelem a jaké má preference. Na základě závěrečného shrnutí navrhuje určitá řešení a doporučení, jak situaci změnit k lepšímu.
Možnosti marketingové strategie ve vybrané oblasti
Radimerský, Martin ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Kolouchová, Daniela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi marketingové strategie ve vybrané oblasti, kterou je trh se sportovní obuví a oblečením. Jejím hlavním cílem je analyzovat a zhodnotit marketingovou strategii svou leaderů v této oblasti - Adidas a Nike a na základě této analýzy s promítnutím specifik českého trhu vytvořit návrh marketingové strategie pro společnost nově vstupující do odvětví. Teoreticko-metodologická část shrnuje dosavadní poznatky k problematice marketingu, definuje základní pojmy a popisuje metodiku využitou pro vypracování. Praktická část se věnuje konkrétním značkám, nastínění jejich tržní pozice a analýze marketingového mixu. Dále zkoumá vnímání značek a marketingových mixů mezi spotřebiteli s využitím dat z MML-TGI a vlastního dotazníkového šetření. V závěru jsou komplexně zhodnoceny marketingové strategie obou značek a na základě tohoto zhodnocení je s inspirací získanou z analýzy primárních dat vytvořen návrh marketingové strategie pro novou společnost.
Vliv aktivit marketingové komunikace na spotřební chování generace X a Y
Květoňová, Barbora ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Vacovský, Josef (oponent)
Ústředním tématem bakalářské práce je vliv aktivit marketingové komunikace na spotřební chování generace X a Y. V teoretické části jsou nejprve uvedeny a definovány pojmy spojené s marketingem a marketingovou komunikací, která se dále blíže zaměřuje na oblast reklamy. Následně je popsáno spotřební chování a jeho predispozice a nastíněny charakteristické rysy generace X a Y. Cílem praktické části je postihnout směry vnímání aktivit marketingové komunikace u generace X a Y a jejich vliv na spotřební chování obou generací. Rozdíly mezi jednotlivými generacemi jsou zkoumány pomocí sekundárních dat MML-TGI a dotazníkového šetření. Na základě výsledků obou výzkumů jsou popsány rozdíly mezi generacemi a vytvořena doporučení, jak vhodně zacílit marketingovou komunikaci na mladší a starší generaci.
Návrh komunikace na sociální síti Facebook pro instruktora Zumby
Sverlov, Anton ; Pešek, Ondřej (vedoucí práce) ; Koudelka, Jan (oponent)
Cílem práce je návrh komunikace na sociální síti Facebook pro oslovení potenciálních zákazníků na příkladu konkrétních kurzů Zumby při minimalistickém rozpočtu. V této práci jsou popsány výhody a nevýhody sociálních sítí jako komunikačního kanálu, je zde naznačen postup při přípravě komunikace na sociálních sítích s důrazem na Facebook, také jsou zde popsány nástroje pro marketingovou komunikaci, které Facebook nabízí. V rámci praktické části práce je navržená obsahová strategie, samotný obsah a další způsoby propagace pro facebookovou stránku instruktora Zumby. Návrh je zpracován na základě rozboru komunikace konkurence, rozboru dosavadní komunikace příslušné facebookové stránky a analýze cílové skupiny. Poznatky z práce jsou přínosem pro komunikaci na Facebooku malým projektům, start up projektům a osobním značkám, které většinou nepoužívají placené nástroje a jsou sami tvůrcem obsahu své stránky.
Vnímání internetové reklamy v české internetové populaci a její segmentace
Kostelník, Martin ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Závada, Václav (oponent)
Cílem této diplomové práce je zanalyzovat vnímání internetové reklamy českou internetovou populací a její následná segmentace, aby mohla tato práce přinést doporučení, jak co nejúčinněji a nejefektivněji využívat nástrojů internetové reklamy v českém internetovém prostředí. Práce je rozdělena do tří částí - teoretické, metodologické a praktické. V teoretické části je popsáno prostředí internetové reklamy, definovány základní pojmy a popsány výzkumné metody využité v práci. Metodologická část důkladně popisuje a zdůvodňuje veškeré použité metody v praktické části. Poslední praktická část získává hlubší poznatky o vnímání internetové reklamy za pomoci hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, které jsou dále rozváděny a ověřovány s využitím vlastního dotazníkového kvantitativního výzkumu, který je reprezentativní na celou českou internetovou populaci. Získaná data jsou využita k odkrytí segmentů v české internetové populaci za pomoci faktorové a shlukové analýzy a následně jsou s využitím kontingenčních tabulek rozvíjeny profily odkrytých segmentů. S využitím všech poznatků jsou v závěrečné kapitole práce shrnuta doporučení, jak nejlépe využívat jednotlivé typy internetové reklamy a jak co nejúčinněji a nejefektivněji oslovit jednotlivé odkryté segmenty.
Možnosti konceptu společenské odpovědnosti firem a jeho užití z pohledu menší společnosti
Žabová, Jitka ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Zamazalová, Marcela (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na CSR (Corporate social responsibility) neboli koncept společenské odpovědnosti firem, možnosti tohoto přístupu, které prostředí trhu nabízí a jeho užití, a to především z pohledu menší firmy. Cílem práce je na základě analýz vnímání a možností společenské odpovědnosti navrhnout postup pro její uplatnění ve firmě Bisport s. r. o., která se orientuje primárně na půjčování lodí, ale i další související služby podél řeky Sázavy. K naplnění uvedeného cíle posloužila rešerše literatury a dalších sekundárních zdrojů, vlastní analýza vnímání společenské odpovědnosti spotřebiteli na základě dat MML-TGI dostupných na VŠE a dále pak informace z interních zdrojů společnosti Bisport s. r. o., ve které několikátým rokem pracuji.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 335 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 KOUDELKA, Jaroslav
2 Koudelka, Jakub
3 Koudelka, Jaroslav
3 Koudelka, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.