Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
BEPS a jeho dopad na daňový systém České republiky
Chrien, Kristián ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Cílem diplomové práce je analyzovat opatření BEPS pro oblast digitální ekonomiky v návaznosti na relevantní opatření vztahujících se k tomuto sektoru ekonomiky. V první části práce je charakterizován digitální sektor a jeho klíčové obchodní modely. Dále jsou popsány hlavní rizika v oblasti přímého a nepřímého zdanění. V druhé části práce jsou analyzována speciální opatření BEPS vztahující se k sektoru digitální ekonomiky a také další opatření, které souvisí digitální ekonomikou. Třetí část práce popisuje opatření pro digitální sektor v rámci iniciativy Anti-BEPS, která vznikla na půdě Evropské unie. Popisuje opatření v rámci Direktivy proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem ATAD ve třech nových oblastech, které projekt BEPS neřeší. Tato část se také zabývá opatřeními obsaženými v Směrnici o administrativní spolupráci DAC a Akčním plánem EU pro spravedlivé a účinné zdanění příjmů právnických osob. Poslední kapitola se věnuje analýze navrhovaných řešení z pohledu České republiky. Modeluje konkrétní opatření v rámci stálé provozovny a srážkové daně na sektor digitální ekonomiky v ČR, konkrétně na oblast web hostingu. Cílem je vyčíslit možný dopad na výběr daní z transakcí spadajících do web hostingového modelu podnikání.
Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD
Dzhalavyan, Arutyun ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Předmětem této diplomové práce je: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD. Hlavním cílem mojí práce je porovnání legislativní úpravy korporátní daně ve vybraných členských státech OECD se zaměřením na tvorbu základu daně a dílčím cílem mojí práce je určení vlivu jednotlivých akcí BEPS na korporátní zdanění nejen jako celku, ale i v rámci zkoumaných zemí. Porovnání budou podléhat Velká Británie, Belgie a Španělsko. První část této práce nás seznamuje relevantními pojmy, následná kapitola se zaměřuje na iniciativu BEPS a v poslední část práce se zabývá legislativní úpravou korporátní daně v jednotlivých zemích a jejich komparací.
Vývoj inkasa daně z příjmů právnických osob v ČR
Novotná, Veronika ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Diplomová práce má za cíl analyzovat vývoj inkasa daně z příjmu právnických osob v České republice v letech 2006-2014. Dále má tato diplomová práce za cíl analyzovat vývoj využití odpočtů a slev v České republice za sledované období. V teoretické části se zaměřím na popis daně z příjmu právnických osob. Dále na popis odpočtů, a to jak z teoretického pohledu, tak i konkrétního popisu, jaké typy odpočtů česká legislativa umožňuje. V kapitole 1.4 bude následovat i popis slev obdobným způsobem. Následně praktická část obsahuje jak analýzu závislosti výnosu daně z příjmu právnických osob na sazbě daně z příjmu právnických osob, tak na hrubé přidané hodnotě, či na hrubém domácím produktu. V kapitole 2.2 je provedeno testování, zda hrubá přidaná hodnota, či hrubý domácí produkt ovlivňuje uplatňování odpočtů, které jsou rozdělené na různé skupiny, to jak z celkového pohledu, tak z pohledu typu právní formy, či NACE. V kapitole 2.3 je provedena obdobná analýza, nikoliv u odpočtů, nýbrž u slev.
Porovnání výnosů z maloobchodní obratové daně a výnosů z DPH ve vybraných státech
Šedivá, Veronika ; Zídková, Hana (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce zkoumá výnosy z DPH v EU a maloobchodní obratové daně v USA (taktéž daň z prodeje). Čtenář v práci nalezne analýzu režimu přenesené daňové povinnosti, jeho vliv na inkaso DPH v ČR, analýzu maloobchodní obratové daně a následnou komparaci těchto dvou daňových systémů. Ze srovnání vyplývá, že administrativní zatížení daňových subjektů je ve zkoumaných daňových systémech srovnatelné. Práce dochází k závěru, že výnos z DPH vůči HDP je v EU výrazně vyšší než daňový výnos v USA. Na druhé straně výnos z DPH ve vybraných státech EU vůči celkovým daňovým příjmům je nižší než výnos z daně z prodeje na státní úrovni v USA vůči celkovým daňovým příjmům. Na tuto skutečnost má vliv zejména rozdílná struktura daňových příjmů státních rozpočtů v EU, na rozdíl od USA, kde daň z příjmů téměř neplyne do státních rozpočtů.
Analýza výběru daně z nemovitých věcí ve vybraných municipalitách Zlínského kraje
Chobotová, Kateřina ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce analyzuje vývoj výběru daně z nemovitých věcí ve čtyřech vybraných municipalitách Zlínského kraje. Pozornost je věnována zejména analýze výměru daně z nemovitých věcí v členění dle druhu pozemku, stavby či jednotky. Teoretická část je zaměřena na současnou legislativu daně z nemovitých věcí, na legislativní změny v průběhu analyzovaných let a také na příjmy obcí, zejména ty daňové. V praktické části jsou jednotlivě rozebrány výměry daně z nemovitých věcí ve čtyřech obcích podle jednotlivých skupin nemovitostí. V poslední části je porovnán rozdíl mezi výměrem daně a skutečným inkasem daně z nemovitých věcí.
Analýza silniční daně v České republice
Rybáková, Lenka ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou inkasa silniční daně v období 1993 až 2015. Práci lze rozdělit na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá jednotlivými konstrukčními prvky silniční daně, které vycházejí ze zákona č. 16/1996 Sb., o dani silniční, zároveň poukazuje na systém registrace motorových vozidel na území České republiky. Praktickou část lze rozdělit na dvě subkapitoly. První subkapitola se zabývá analýzou silniční daně v průběhu legislativních změn, kdy jsou provedené i dílčí statistické výpočty pro přiblížení jednotlivých aspektů a druhá subkapitola je zaměřena na analýzu silniční daně ve společnosti Fraikin Česká republika, s. r. o. V závěru praktické části je zhodnocen dopad daňového zatížení na danou společnost a navrhnuta určitá optimalizační opatření.
Administrativní náklady výběru daní
Vašata, Marek ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá přímými administrativními náklady zdanění, které vznikají na straně veřejného sektoru. Hlavním cílem práce je kvantifikovat přímé administrativní náklady výběru daní v České republice v letech 2014 a 2015.. Ke splnění tohoto cíle je využita metoda přepočteného pracovníka, která je v práci podrobně vysvětlena a jejíž využití je pro podobné výpočty nejrozšířenější. První část se stručně věnuje daňové teorii. Ve druhé části se nachází teorie administrativních nákladů. Praktická část je obsažena ve třetí a čtvrté kapitole. Třetí kapitola je věnována výpočtu administrativních nákladů pro jednotlivé daně a čtvrtá část se zabývá porovnáním těchto nákladů v roce 2015.
Daňový systém Tchaj-wanu
Cháňová, Veronika ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analýza daňového systému Tchaj-wanu. První část se věnuje obecnému seznámení se zemí a jsou popsány historické, geografické, politické a ekonomické informace o Tchaj-wanu. Dále ve druhé a třetí části charakterizuje jednotlivé daně, které jsou vybírány na státní a municipální úrovni. Ve čtvrté části je provedena komparace daňového systému Tchaj-wanu a České republiky. V závěrečné části je daňový systém analyzován jako celek a jsou vymezeny nejdůležitější charakteristiky tohoto daňového systému.
Mapping the contact points between eukaryotic translation initiation factor eIF3 and the 40S ribosomal subunit.
Kouba, Tomáš ; Valášek, Leoš (vedoucí práce) ; Pospíšek, Martin (oponent) ; Staněk, David (oponent)
Iniciace translace je u eukaryot vícestupňový proces vyžadující řízenou interakci několika eukaryotických iniciačních faktorů (eIF) spolu s malou ribozomální podjednotku tak, aby se správně vyhledal začátek translace mRNA a aby se správně dekódovala genetická informace, jež nese. Největší z těchto faktorů, eIF3, podporuje jiné iniciační faktory, aby se prostorově a koordinovaně umístili na povrchu ribozomu. Naší dlouhodobou snahou je zmapovat vazebné místo kvasinkového mnohapodjednotkového eIF3 na 40S ribozomu a zde uvádíme tři nové vzájemné interakce mezi těmito dvěma makoromolekulami (i) C-terminální oblast eIF3c/NIP1 podjednotky se skládá z konzervované PCI domény a my zde ukazujeme, že krátké zkrácení na C-konci tohoto proteinu nebo jeho dvě mutace v PCI doméně způsobují fenotyp pomalého růstu nebo jsou letální a výrazně snižují množství 40S-vázaného eIF3 in vivo. Krajní C-koncová část eIF3c/NIP1 přímo interaguje s ribozomálním proteinem malé podjednotky RACK1/ASC1, který je součástí hlavy malé podjednotky, a konzistentně, delece ASC1 zhoršuje vazbu eIF3 na ribozom. Doména PCI jako taková interaguje nespecificky s RNA, zde poprvé ukázaná, jakožto schopna interakce protein-RNA. Došli jsme k závěru, že c/NIP1 C-terminální oblast tvoří důležitý mezimolekulární most mezi eIF3 a 40S hlavou ribozomu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.