Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pokročilé numerické simulace ve fyzice kosmického plazmatu metodou konečných prvků
Kotek, Jan ; Bárta, Miroslav (vedoucí práce) ; Varady, Michal (oponent)
V práci jsme shrnuli současný stav poznání ve fyzice proudových vrstev, se zvláštním zřetelem na proces magnetické rekonexe. Tento jev vykazuje rozpory mezi teoretickými předpověďmi a pozorovanými, proto je snaha ho zkoumat pomoci numerických metod. V této práci jsme zvolili metodu konečných prvku. V prostředí knihovny deal.II jsme vytvořili prvky s Taylorovou bází, které jsou vhodné k aproximaci například hustot v hydrodynamice. Porovnali jsme rychlost námi implementovaných prvku. Galerkinovu metodu, stejně jako prostředí knihovny deal.II jsme představili na nelineární Burgerově rovnici. Správnost implementace jsme pro 1D případ porovnali s exaktním řešením. Nakonec jsme pomocí metody LSFEM, implementované v prostředí deal.II, simulovali chování proudové vrstvy.
Selective complexation of transition metals ions
Beliš, Marek ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Radionuklidy mědi disponují fyzikálními vlastnostmi vhodnými pro využití v nukleární medicíně. Důležitou součástí jejich přípravy je jejich separace od mateřských prvků, zejména zinku či niklu. Aktuálně využívané metody separace mají své limity, což otvírá prostor pro hledání nových postupů. Částí této práce je příprava jednoduchých iontoměničů a studium jejich selektivity. Další část práce se věnuje optimalizaci syntetických kroků vedoucích k novým bifunkčním ligandům ve formě vhodné pro další navázání na polymerní nosič a tvorbě nové skupiny iontoměničů.
Design ligandů pro medicínské aplikace
Paúrová, Monika ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Trávníček, Zdeněk (oponent) ; Řezanka, Pavel (oponent)
V posledních letech jsou díky své široké palet koordina ních a fyzikálních vlastností ve v tší mí e studovány radionuklidy m di (61 Cu, 64 Cu a 67 Cu). Tyto nuklidy nacházejí uplatn ní p edevším na poli nukleární medicíny, a to jak v diagnostických, tak i v terapeutických aplikacích. Cílem dizerta ní práce je studium koordina ních vlastností komplex dvojmocné m di jako základní odrazový m stek pro další potenciální aplikace. P edkládaná dizerta ní práce je rozd lena do dvou ástí. První ást se zabývá syntézou derivát cyklamu. Bylo p ipraveno celkem 16 nových makrocyklických ligand s fosforovými koordinujícími pendantními rameny (fosfinátové, fosfonátové, geminální P-C-P). Detailn ji byl studován vliv druhu pendantních ramen na selektivitu a rychlost komplexace m natých iont ; pro porovnání byl p ipraven i analogický ligand s karboxylátovou pendantní skupinou a tetramethylcyklam bez koordinující skupiny. Pomocí potenciometrických a 1 H a 31 P NMR titrací byly stanoveny protoniza ní konstanty ligand a konstanty stability komplex s vybranými ionty p echodných kov ; byla pozorována obecn vysoká selektivita k iontu Cu2+ . Kinetické vlastnosti - tj. rychlost vzniku a kinetická inertnost m natých komplex - byly studovány pomocí UV-Vis spektroskopie. Forma ní kinetika vybraných ligand byla také studována p i nízkých...
Macrocyclic ligands and their complexes
Buziková, Michaela ; Hermann, Petr (vedoucí práce) ; Kotek, Jan (oponent)
Makrocyklické ligandy sú výhodnými činidlami pre komplexáciu iónov paramagnetických kovov do komplexov vykazujúcich vysokú kinetickú a termodynamickú stabilitu. Vďaka týmto vlastnostiam sú v podobe daných komplexov hojne využívané v medicínskych aplikáciách. Cieľom tejto práce je pripraviť novou syntetickou cestou ligand cis-DO2A2P. Ten je posledným z ligandov série derivátov DOTA so zmiešanými karboxylovými a metylfosfonátovými pendantnými ramenami, ktorého komplexy ešte neboli dôkladne popísané. Táto práca zahŕňa základné informácie známe o ligandoch tejto série, štruktúre a vlastnostiach ich komplexov a syntézu nového ligandu. Kľúčové slová: Makrocykly; polydentátne ligandy; lanthanoidy; prechodné kovy; organofosforové kyseliny
Responsive Contrast Agents for Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Krchová, Tereza ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Marek, Radek (oponent) ; Platas-Iglesias, Carlos (oponent)
ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na syntézu nových makrocyklických ligandů s vyměnitelnými protony na koordinujících se skupinách a na přípravu komplexů těchto ligandů s vhodnými paramagnetickými ionty trojmocných lanthanoidů. Takové komplexy by mohly sloužit jako tzv. responzivní kontrastní látky pro tomografii magnetické rezonance (MRI) vhodné ke sledování změn okolních podmínek. V rámci této dizertační práce byly studovány kontrastní látky citlivé na změnu pH, které využívají přenosu saturace (PARAmagnetic Chemical Exchange Saturation Transfer; PARACEST) a mohly by tak sloužit ke sledování změn pH v tkáních. Informace o těchto změnách jsou důležité například pro diagnostiku nádorových onemocnění a/nebo pro volbu vhodného způsobu léčby. Byla připravena série komplexů makrocyklických ligandů s ionty trojmocných lanthanoidů s vyměnitelnými protony aminoskupin, které jsou koordinované k centrálnímu iontu kovu. U těchto komplexů byly podrobně studovány vlastnosti PARACEST. Kontrastní látky založené na výměně protonů z koordinovaných aminoskupin dosud nebyly v literatuře popsány. Bylo zjištěno, že tyto komplexy vykazují efekt PARACEST závislý na pH, a to při takových hodnotách pH, které odpovídají fyziologickým podmínkám. Tato studie ukázala, že komplexy s pendantním ramenem v podobě lineárního diaminu...
Kontrastní látky pro 19F MRI
Koucký, Filip ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Pro metodu 19 F MRI jako takovou je nezbytné využití fluorovaných kontrastních látek s krátkými relaxačními časy. Paramagnetické kovy značně zkracují relaxační časy v závislosti na vzdálenosti relaxujícího jádra od paramagnetického iontu kovu. Tato práce si dala za úkol syntetizovat vhodný ligand obsahující atomy fluoru a vytvořit komplexy s Ni2+ a Cu2+ . Vzhledem k výběru zkoumaných iontů byl zvolen jako výchozí makrocyklus 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan (cyklam), který byl substituován koordinujícími pendantními skupinami obsahujícími atomy fluoru. Klíčová slova: Cyklam; Kontrastní látky; Fosfinové kyseliny, 19 F MRI, Paramagnetická relaxace, d-kovy
Kontrastní látky pro 19F nukleární magnetickou tomografii
Martinisková, Marie ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu a studium nových makrocyklických ligandů obsahující atomy fluoru s potenciálním použitím jako kontrastních látek pro 19 F tomografii magnetické rezonance. Připravené ligandy jsou navrženy jako analoga v klinické praxi již používaných ligandů - ligand odvozený od struktury cyklenu pro komplexaci trojmocných iontů lanthanoidů a série ligandů odvozených od struktury cyklamu pro komplexaci nikelnatých iontů. Byly připraveny a charakterizovány všechny navržené ligandy. Byly studovány relaxační parametry in vitro a in vivo připravených Ln3+ komplexů ligandu DOTPtfe .

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 KOTEK, Jiří
1 Kotek, Jakub
1 Kotek, Jaroslav
13 Kotek, Jiří
1 Kotek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.