Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ticho v současné římské liturgii
Novák, Václav ; Tichý, Radek (vedoucí práce) ; Kotas, Jan (oponent)
Práce se zabývá fenoménem ticha v současné římské liturgii. V první části se pokouší stanovit sémantické pole pojmu ticho pohledem několika vědních disciplín. Druhá část sestává z analýzy v současnosti platných liturgických knih římského obřadu, přičemž pozornost je zaměřena na úvodní pokyny, na rubriky i na vlastní liturgické texty. Třetí, syntetická, část na tento výzkum navazuje typologií různých forem ticha v liturgii. Celý text je pak doplněn o soupis všech identifikovaných výskytů tematiky ticha v liturgických knihách a tato místa jsou klasifikována na základě výše uvedeného klíče.
Křestní obřady křesťanských církví
Feranec, Bystrík ; Tichý, Radek (vedoucí práce) ; Kotas, Jan (oponent)
Křestní obřady křesťanských církví Diplomová práce Křestní obřady křesťanských církví pojedná o křestních obřadech církve římskokatolické, církve řeckokatolické, pravoslavné, Československé církve husitské a Českobratrské církve evangelické. O fenoménu svátosti křtu jako o jednotícím prvku křesťanských církví bude pojednáno z pohledu dějinného vývoje liturgie křestních obřadů a samotného průběhu křestní liturgie. Diplomová práce na základě studia dějin a současných forem bohoslužby ukáže, které jsou společné a rozdílné prvky křestní liturgie a nakolik se teologie křtu vtištěná do obřadů v jednotlivých denominacích liší či podobá. Klíčová slova křest, liturgie, křestní obřady
Mešní liturgie po tridentském a po II. vatikánském koncilu. Nástin srovnání.
Harcuba, Lukáš ; Kotas, Jan (vedoucí práce) ; Tichý, Radek (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a následným srovnáním římské mešní liturgie v jejích dvou užívaných formách: formě řádné a formě mimořádné, jak je v roce 2007 definoval dokument Summorum Pontificium papeže Benedikta XVI. V první kapitole jsou stručně shrnuty základní principy křesťanské bohoslužby, v druhé se zabýváme strukturou slavení liturgie, jak se v průběhu staletí utvářela, v dalších kapitolách jsou analyzovány a v nástinu srovnány řády mešní liturgie podle misálu sv. Pia V. a podle misálu papeže Pavla VI. Práce bude doplněna exkurzem o liturgickém prostoru, jak ho při slavení mešní liturgie užívají dvě uvedené formy římského ritu.
Česká duchovní píseň v liturgii po II. vatikánském koncilu
Maršíková Michálková, Alena ; Kotas, Jan (vedoucí práce) ; Tichý, Radek (oponent)
Diplomová práce Česká duchovní píseň v liturgii po II. vatikánském koncilu se zaměřuje na repertoár zpěvů obsažených ve zpěvnících Kancionál, Mešní zpěvy, Hymny a Hymny a básnické modlitby. Zahrnuje teologická východiska písně, historii českého duchovního zpěvu, analýzu o redakčních přístupech při vytváření jednotlivých zpěvníků a analýzu písní ve vztahu k požadavkům dokumentů liturgické obnovy. Zaměřuje se především na Kancionál, na mešní píseň a na zpěv díků po přijímání. Hodnotí kompoziční přístupy textů i hudby mešních písní.
Oficium ke sv. Norbertovi a jeho vývoj
Sojka, Václav ; Tichý, Radek (vedoucí práce) ; Kotas, Jan (oponent)
Diplomová práce se zaměří na řádovou premonstrátskou liturgii, konkrétně na oficium sv. Norberta, jeho vznik, vývoj, strukturu a uplatnění v rámci řádového liturgického roku. Tuto liturgickou úctu charakterizuje spojení již s počátkem řádu, v průběhu vývoje norbertinské úcty se však setkáváme od 12. do 17. století se značnou proměnlivostí zaměření jednotlivých liturgických oslav (připomínka, triumf, přenesení). Slavení vlastního norbertinského oficia se posléze odráží na vzniku tzv. oficia votiva a antifony ke svatému Norbertu. Základem pramenného bádání budou jednotlivá vydání římského a premonstrátského breviáře a zvláště pozdější vydání breviáře od 16. do 19. století. Pro celkové srovnání práce budou zohledněny také první životopisy sv. Norberta (Vita A, B) s jejich specifiky. Tato diplomová práce by měla přispět k hlubšímu poznání problematiky oficia v premonstrátském kontextu a také poukazuje na širší tradici, z níž vychází dnešní slavnost sv. Norberta, svátek Přenesení sv. Norberta a připomínka v podobě votivního oficia ke svatému Norbertu. Klíčová slova Svatý Norbert Premonstráti Breviář Liturgie
České roráty a jejich místo v liturgii adventu
Benda, Václav ; Kotas, Jan (vedoucí práce) ; Tichý, Radek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá fenoménem českých rorátů a jejich místa v liturgii adventu. Představuje vzájemné propojení hudby a liturgie od počátku přes gregoriánský chorál, polyfonní hudbu, lidovou a duchovní píseň až ke vzniku votivní mše k Panně Marii, při které byly roráty zpívány. U rorátů si bakalářská práce všímá jejich vývoje od vzniku až po dnešní podobu a umístění v dnes běžně používaných kancionálech. Jsou zaznamenána města, kde se roráty nejvíce zpívaly a kde jsou nejčastěji umístěny archiválie svědčící o jejich původní podobě. Tyto archiválie, tedy různé rorátní knihy a kancionály jsou též ve stručnosti zmíněny. Je věnována pozornost i nejčastějším interpretům rorátů, kterými jsou literátská bratrstva. Práce také zmiňuje význam rorátů pro český jazyk a ukazuje na roráty jako přirozený projev hluboké mariánské úcty v českých zemích. Klíčová slova Zpěv, píseň, advent, liturgie, hudba, roráty, literátská bratrstva, kancionál, mariánská úcta
Analýza indikátorů vytrvalostních schopností u vybraných testů ve vztahu ke kontinuálnímu a intermitentnímu zatížení
Kotas, Jan ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Bunc, Václav (oponent)
Název práce Analýza indikátorů vytrvalostních schopností u vybraných testů ve vztahu ke kontinuálnímu a intermitentnímu zatížení Cíl práce Ověřit vhodnost a přesnost predikčních rovnic za účelem nepřímé estimace hodnoty VO2max z výkonů v terénních testech. Kritériem, se kterým byly vypočtené hodnoty porovnávány byl výsledek laboratorního spiroergometrického vyšetření. Metody Deset fyzicky zdatných mužů (24,5 ± 2,5 let, 179,5 ± 6,2 cm, 75,8 ± 4,9 kg, BMI 23,5 ± 1,3 kg/m2 ) absolovovalo čtyři různé testy. Laboratorní spiroergometrické vyšetření za účelem zjištění hodnoty maximální spotřeby kyslíku (VO2max) a 3 terénní testy (Cooperův test, Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 a 2). Výkony v terénních testech poté byly přepočítány pomocí predikčních rovnic na hodnotu VO2max. Výsledky Přímo naměřené hodnoty VO2max během laboratorní diagnostiky dosáhly průměrné hodnoty 58,24 ± 2,77 ml.kg-1 .min-1 . Průměrné estimované hodnoty VO2max z výkonů v Cooperově testu dosáhly hodnot 61,15 ± 3,73 ml.kg-1 .min-1 , v Yo-Yo IRT1 52,46 ± 2,51 ml.kg-1 .min-1 a v Yo-Yo IRT2 53,19 ± 1,56 ml.kg-1 .min-1 . Korelace mezi laboratorním měřením a Cooperovým testem (r = 0,76) byla jako jediná statisticky významná. Korelace mezi labororním měřením a Yo-Yo IRT1 (r = 0,54) a Yo-Yo IRT2 (r = 0,41) nebyla statisticky významná....
Pomázání olejem jako svátostina - nové možnosti?
Michalec, Pavel ; Tichý, Radek (vedoucí práce) ; Kotas, Jan (oponent)
Bibliografická citace Pomazání olejem jako svátostina - nové možnosti? : Diplomová práce / Mgr. Pavel Michalec; vedoucí práce: PhDr. Radek Tichý, Ph.D. et S.L.D. - Praha, 2016. - 87 s. Anotace S použitím oleje jako svátostiny se setkáváme v celé historii církve. V této práci se nejprve věnujeme tomu, co jsou to svátostiny a požehnání, jak byl tento prvek vnímán ve starověku, v biblických dobách a jak se následně jakožto svátostina používal v dějinách liturgického slavení. Dále se práce zabývá současným použitím oleje jako svátostiny podle liturgických knih. Pojednává tedy o takovémto užití oleje katechumenů, křižma, o požehnaném oleji jako pokrmu a myrování - tradici pomazání požehnaným olejem, která je vlastní východním církvím. Poté analyzuje, jak se v současnosti používá pomazání olejem jakožto svátostina způsobem, který liturgické knihy přímo neznají. Mapuje tak praxi pomazání při setkáních mládeže, na duchovních obnovách a při svatodušních vigiliích. Krátce se také věnuje problematice "exorcizovaného oleje". Na závěr pak uvádí několik návrhů, jakým způsobem by mohlo být pomazání zařazeno do liturgického slavení církve. Klíčová slova Pomazání, olej, požehnání, svátostina.
Nová hnutí a jejich liturgie se zaměřením na předvečer neděle
Brácha, Martin ; Tichý, Radek (vedoucí práce) ; Kotas, Jan (oponent)
Bibliografická citace Nová hnutí a jejich liturgie se zaměřením na předvečer neděle [rukopis] : diplomová práce / Martin Brácha ; vedoucí práce: Radek Tichý. - Praha, 2016. - <počet stran> s. Anotace V první části se práce věnuje nejprve fenoménu liturgické oslavy nedělního předvečera, jeho důležitosti a vývoji od počátku církve, dále všeobecně fenoménu nových hnutí vzniklých po Druhém vatikánském koncilu, jejich vlivu na obnovu církve a realizaci laického apoštolátu. V druhé části se zabývá popisem vybraných hnutí - Komunity Blahoslavenství, Neokatechumenátní Cesty a ekumenické komunity bratří v Taizé - s ohledem na jejich výrazné slavení předvečera neděle. V této části je také přinesen popis samotného slavení jejich liturgie předvečera neděle: Nešpor vzkříšení, nedělní eucharistie a Slavnosti světla. V poslední, třetí části podává práce analýzu společných bodů v liturgickém slavení předvečera neděle jednak z teologicko-liturgického hlediska, jednak z hlediska pastorálního. Klíčová slova: nová hnutí; předvečer neděle; historie liturgie; Komunita Blahoslavenství; Neokatechumenátní Cesta; Taizé
Křesťanské rituály a náhradní rituály se zřetelem k situaci v Československu druhé poloviny 20. století
Slavíková, Milena ; Tichý, Radek (vedoucí práce) ; Kotas, Jan (oponent)
Práce ve své první části popisuje vývoj rituálů obecně z antropologického hlediska. Ústředním tématem je pokusit se vysvětlit důvody vzniku jiných, náhradních rituálů ve vztahu k rituálům křesťanským v historickém rámci a se zvláštním důrazem na rituály druhé poloviny 20. století v Československu a to především v období totalitního režimu. Má za úkol položit si otázky k životaschopnosti a legitimitě nahrazování křesťanských rituálů, zda se skutečně jedná (jednalo) pouze o prosté nahrazování rituálů, nebo zda je možné dívat se na ně jako na doplňující či paralelní. V neposlední řadě se zamýšlí nad specifičností a nenahraditelností křesťanských rituálů. Klíčová slova sekulární rituály, náboženské rituály, liturgie, křesťanství, komunismus.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kotas, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.