Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zapojení dárců krevní plazmy do registru dárců kostní dřeně
Míková, Iveta ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Chvojková, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na možnost využít potenciálu pravidelných dárců krevní plazmy k zařazení do registrů dárců kostní dřeně. Vychází se z předpokladů, že se jedná o téměř identickou populaci a kritéria pro darování krevní plazmy jsou podobná kritériím pro darování kostní dřeně, dárci krevní plazmy jsou pravidelně testováni na krví přenosná infekční onemocnění, mají zkušenosti s intravenózními odběry a z velké části splňují i věkový limit pro vstup do registru dárců kostní dřeně. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii krevní plazmy a kostní dřeně a současné poznatky k problematice dárcovství krevní plazmy a kostní dřeně. Dále popisuje typy a indikace transplantací kostní dřeně, registry dárců krevní plazmy a kostní dřeně, motivaci k dárcovství, úlevy a kompenzace pro dárce. Podklady pro zhotovení práce jsem čerpala zejména na základě zpracování rešerše z BČM (Bibliographia medica čechoslovaca) v Národní lékařské knihovně, z osobního zdroje odborné literatury, odborných konzultací, vlastních zkušeností a jiných bakalářských prací. Metodika: Práce byla vypracována na základě kvantitativního výzkumného šetření prostřednictvím anonymního nestandardizovaného dotazníku. Cílovou skupinou byli dárci krevní plazmy ve věku 18 - 35 let. Cíl práce: Hlavním cílem bylo jednak zjištění zájmu dárců...
Ošetřovatelská péče o pacientku po gastrickém bypassu pro morbidní obezitu
Miksová, Jana ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Chvojková, Kateřina (oponent)
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku morbidní obezity (BMI 40 a více) s chirurgickým řešením kombinovaným výkonem podle mezinárodně platných kritérií IFSO - International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders. Téma shledávám za velmi aktuální s ohledem na nárůst obezity, které potvrzují statistiky nejen WHO - World Health Organization. Hlavním cílem mé bakalářské práce seznámení s průběhem hospitalizace u pacientky po minigastrickém bypassu pro morbidní obezitu. Dále jsem prováděla zjištění, zda se klinická praxe neodlišuje v ošetřovatelské péči od uvedených postupů v odborné literatuře, časopisech i odborných webových zdrojích. Informace a potřebné podklady k vypracování teoretické části práce jsem čerpala z rešerše Národní lékařské knihovny, databází Medvik, PubMed a jiné. Dále jsem využila k čerpání informací profesní organizace a společnosti IFSO, EASO - European Association for the Study of Obesity, SAGES - Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons a České obezitologické společnosti. Bakalářskou práci jsem zpracovala formou případové studie na konkrétně zvolené pacientce s použitím modelu dle Marjory Gordon a ošetřovatelského procesu. K dispozici jsem měla zdravotnickou dokumentaci, možnost rozhovoru s pacientkou i ošetřujícím...
Primární péče v americkém zdravotnictví z pohledu všeobecné sestry
Novotná, Jana ; Di Cara, Veronika (vedoucí práce) ; Lukášová Jeřábková, Lenka (oponent) ; Kordulová, Pavla (oponent)
Primární péče v americkém zdravotnictví z pohledu všeobecné sestry Uvedení do problému: Primární péče je komplexní zdravotně - sociální péče poskytovaná zejména zdravotníky jak na úrovni prvního kontaktu občana se zdravotnickým systémem, tak na základě dlouhodobě kontinuálního přístupu k jednotlivci. Je souborem činností souvisejících s podporou zdraví, prevencí, vyšetřováním, léčením, rehabilitací a ošetřováním. Tyto činnosti jsou poskytovány co nejblíže sociálnímu prostředí pacienta a respektují jeho bio-psycho- sociální potřeby (NCDP ČR, 2017). Primární péče zůstává i ve 21. století hlavní prioritou Světové zdravotnické organizace - WHO. Srovnáme-li primární péči ve vyspělých zemí jako jsou například USA a Kanada s primární péčí u nás, zjistíme, že nejenže máme žalostně nižší platové ohodnocení, nevhodně nastavené vzdělávání zdravotníků, ale i nevyužití potenciálu sester s vysokoškolským vzděláním. Pokud se s primární péčí dobře nakládá, lze nejen ušetřit peníze (vhodná vyšetření, léčba), ale také předejít hospitalizaci (prevence nemocí, edukace, jednodenní chirurgie), čímž opět snížíme náklady, ale můžeme předejít i komplikacím z toho plynoucích. Primární péče je aktuální celosvětové téma dnešní doby a i proto jsem se rozhodla na toto téma psát svou závěrečnou práci. Formulace cílů: Cílem...
Znalosti sester o dietním a pitném režimu u hemodialyzovaných pacientů
Mitevová, Kateřina ; Hakenová, Renata (vedoucí práce) ; Kordulová, Pavla (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na vědomosti všeobecných sester ohledně dietního a pitného režimu hemodialyzovaných pacientů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá stručně anatomií, fyziologií ledvin, selháním ledvin, edukací, psychosociální problematikou hemodialyzovaných pacientů, současnými možnostmi hemodialyzační léčby, dietním a pitným režimem hemodialyzovaných pacientů. Podklady pro zpracování teoretické části diplomové práce jsem čerpala z Národní lékařské knihovny. Zahraniční zdroje v elektronické formě byly vyhledávány především pomocí elektronických databází Medline, PubMed a Web of Science. Pro vypracování praktické části byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu formou dobrovolného, anonymního dotazníkového šetření pomocí uzavřených otázek. Bylo rozdáno 200 dotazníků, návratnost byla 162 a dvanáct dotazníků bylo pro neúplnost vyplnění vyřazeno. Respondenti byli všeobecné sestry z hemodialyzačních jednotek a jednotek intenzivní péče. Před statistickým zpracováním dotazníků jsem stanovila pět hypotéz, jejich výsledky hodnotím v diskusi. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaká je úroveň znalostí všeobecných sester v oblasti dietního a pitného režimu hemodialyzovaných pacientů, posoudit možnosti získávání vědomostí o této problematice a také...
Ochrana personálu při cytoredukční chirurgii a hypertermické intraperitoneální chemoterapii
Stein, Radim ; Bruthans, Jan (vedoucí práce) ; Kordulová, Pavla (oponent)
Diplomová práce se zabývá Ochranou personálu při cytoredukční chirurgii a hypertermické intraperitoneální chemoterapii, se zaměřením na nelékařské zdravotnické pracovníky - anesteziologické sestry. Cílem práce bylo zanalyzovat znalosti anesteziologických sester v používání osobních ochranných pracovních pomůcek, specifika výběru personálu pro daný výkon, používání elektrokauteru s integrovaným odsáváním, dostupnosti pomůcek pro dekontaminaci při nehodě cytotoxických látek a má-li personál obavu o své vlastní zdraví. Data byla získána formou dotazníkové metody. Pro výzkumné šetření byly zvoleny anesteziologické sestry pracující na operačních sálech ve vybraných zdravotnických zařízeních v České republice. Celkový počet respondentů, kteří se účastnili výzkumu, byl 35. Z výsledků šetření bylo zjištěno, že personál nevyhledává, jaké OOPP jsou pro tento druh operace doporučovány. Je to buď tím, že je personál málo jazykově vybaven, nebo nezná EBN/EBP či EBM. Personál používá pouze ty OOPP, které jsou mu k dispozici. Jako dobrý výsledek zle hodnotit používání elektrokauteru s integrovaným odsáváním u 49 % respondentů. V problematice dostupnosti pomůcek pro dekontaminaci jsem došel ke zjištění, že většina personálu neví, zdali jsou tyto pomůcky vůbec k dispozici. Šetření také poukazuje na fakt, že...
Ošetřovatelský proces u klienta se stenozou arteria carotis interna
Duštírová, Monika ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Trávníčková, Ivana (oponent)
Tématem bakalářské práce "Ošetřovatelský proces u klienta se stenózou arteria carotis interna" přibližuji problematiku a specifika pooperační péče u pacientů s touto diagnózou. Zúžení krční tepny na podkladě vytvoření aterosklerotického plátu je nejčastější příčinou cévní mozkové příhody. Nedostatečné prokrvení některých částí mozku může způsobit jeho poškození a vést k nezvratným změnám. Odstranění zúžení krční tepny patří k nejčastěji prováděným cévním operacím, v ČR je ročně odoperováno přibližně 1500 pacientů. V teoretické části mé závěrečné práce se zaměřuji na anatomii a fyziologii cévního řečiště mozku a tepenného systému. Zabývám se zde zúžením krční tepny, včasnou diagnostikou a bezpečnou léčbou, především chirurgickou. Podklady pro vypracování práce jsem získala vyhledáváním v databázích NLK, PubMed, Embase, Medvik a CINAHL apod. Dále jsem čerpala z internetových zdrojů profesních organizací a společností zabývající se touto problematikou. Zahrnuta byla i doporučení profesních organizací jako je ESVS - European Society for Vascular Surgery, SVN - Society of Vascular Nursing. METODIKA: Pro vypracování bakalářské práce jsem zvolila případovou studii pacienta se stenózou arteria carotis interna po chirurgickém operačním výkonu endarterektomii. Informace k vypracování bakalářské práce byly...
Hygiena rukou zdravotnických pracovníků při poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
Hájková, Iveta ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Kulířová, Veronika (oponent)
Předmětem bakalářské práce, je zaměření na problematiku týkající se hygieny rukou u zdravotnických pracovníků, při poskytování péče ve zdravotnickém zařízení. I přesto, že toto téma je často zmiňované, je v praxi méně chápáno, nebo špatně vysvětleno. Někdy, je ze strany zdravotnických pracovníků opomíjeno, nebo bagatelizováno. Teoretická část, je rozdělena do 7 kapitol. Zde je uvedena anatomie a fyziologie kůže, mikrobiologická a epidemiologická situace, opatření zaměřená na eliminaci zdroje a zamezení cesty přenosu, účinné metody dezinfekce, sterilizace, k eliminaci mikroorganismů a jejich přenosu, ve zdravotnickém zařízení. Hygiena rukou a její techniky, správné používání osobních ochranných pracovních pomůcek, hygiena nehtů a v neposlední řadě péče o pokožku. Vysvětlení pojmu nemocniční nákaza, která zvyšuje morbiditu a mortalitu pacientů, zvyšuje diagnostické i terapeutické intervence a celkově zhoršuje kvalitu poskytované péče s prodloužením doby hospitalizace. Práci jsem vypracovala na základě vyhledávání relevantních zdrojů k tématu. Zdroje jsem čerpala především z guidelines WHO, CDC, vyhlášky č. 306/2012 Sb. a na základě rešerše literatury z Národní lékařské knihovny. Souhlas pro provedení akčního výzkumu jsem získala od náměstkyně ošetřovatelské péče konkrétního zdravotnického zařízení,...
Srovnání znalostí všeobecných sester a praktických sester o prevenci a léčbě dekubitů
Krajč, Lukáš ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Pro svoji bakalářskou práci jsem zvolil oblast dekubitů. Dekubitus je závažnou komplikací, která postihuje všechny věkové skupiny pacientů a snižuje jejich kvalitu života. Výskyt dekubitů patří mezi základní indikátory kvality léčebné a ošetřovatelské péče a je pečlivě monitorován. Nicméně vznikají i navzdory kvalitní a profesionální péči ošetřovatelského personálu,neboť existují faktory,které při vzniku dekubitu ovlivnitnedokážeme. Ve fázi, kdy tedy již došlo ke vzniku dekubitu, přichází na řadu léčba. Stejně jako dnes již není možné pojímat dekubitusjako samostatnýproblém,taki jeho léčba musí být pojata komplexně. Na prevenci i léčbu proleženin jsou ročně vynakládány nemalé finanční částky. Nejefektivněji vynaložené finanční prostředky jsou na prevenci, která cíleně chrání pacienty před poškozením jejich zdraví. V teoretické části otevírám problematiku dekubitů. Především se zaměřuji na diagnostiku, léčbu a prevenci.Podkladypro vypracování práce jsem čerpal na základě rešerše vytvořené v Národní lékařské knihovně. Zahrnuto bylo i doporučení European Pressure Ulcer Advisory Panel - EPUAP. Ve své práci používám citační normu ISO 690. Metodika: Pro vypracování bakalářské práce jsem zvolil kvantitativní formu výzkumu. Kvantitativnísběr dat pomocí strukturovanéhodotazníkového šetření, který zjišťuje...
Ošetřovatelský proces u pacienta podstupujícího ortognátní operaci
Farová, Denisa ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Klokočková, Šárka (oponent)
Ortognátní chirurgie je významným oborem moderní medicíny a estetické stomatologie. Zabývá se léčbou čelistních anomálií. V bakalářské práci otevírám, z pohledu sestry, problematiku ošetřovatelské péče o pacienta podstupujícího ortognátní operaci. Cílem práce je zaměření zejména na ošetřovatelskou péči o pacienta po ortognátní operaci. Kazuistická práce propracovaná v teoretickém rámci ošetřovatelské péče s uvedenou problematikou. Jako komparace jsou uvedeny tři případové studie. Vytvoření poučného letáku s doporučením pro pacienty, který může být k dispozici v ordinacích ortodontistů a odděleních maxilofaciální chirurgie. Klíčová slova: ortognátní operace, ošetřovatelská péče, ústní hygiena, edukace
Ošetřovatelská péče o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin
Šoókyová, Bianka ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Pucholtová, Romana (oponent)
Pro svoji bakalářskou práci jsem zvolila téma ošetřovatelské péče o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin. Zvolené téma považuji za velmi aktuální, protože se dané onemocnění řadí mezi kardiovaskulární a ta jsou nadále nejčastější příčinou úmrtí v ČR, jak vyplývá ze statistiky ÚZIS Zemřelí 2016. Ischemická choroba dolních končetin je nejčastěji způsobená aterosklerotickým procesem a na jejím vzniku a vývoji se podílí řada rizikových faktorů (zejména kouření, diabetes, hypertenze). V teoretické části otevírám problematiku ischemické choroby dolních končetin. Především se zaměřuji na diagnostiku, možnosti terapie a prevence onemocnění. Podklady pro vypracování práce jsem čerpala na základě rešerše vytvořené v Národní lékařské knihovně. Vyhledávání proběhlo v databázích NLK, PubMed, Embase, Medvik a CINAHL apod. Dále jsem čerpala z internetových zdrojů profesních organizací a společností zabývající se touto problematikou. Zahrnuta byla i doporučení profesních organizací jako je ESVS - European Society for Vascular Surgery, ESC - European Society of Cardiology, SVN - Society of Vascular Nursing a Národního kardiovaskulárního programu České republiky. Metodika: Pro vypracování bakalářské práce jsem zvolila případovou studii pacientky s ischemickou chorobou dolních končetin doplněnou o funkční...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kordulová, Pavlína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.