Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hybrid Deep Question Answering
Aghaebrahimian, Ahmad ; Holub, Martin (vedoucí práce) ; Kordik, Pavel (oponent) ; Pecina, Pavel (oponent)
Název práce: Hybridní hluboké metody pro automatické odpovídání na otázky Autor: Ahmad Aghaebrahimian Ústav: Ústav Formální a Aplikované Lingvistiky Vedoucí disertační práce: RNDr. Martin Holub, Ph.D., Ústav Formální a Ap- likované Lingvistiky Abstrakt: Automatické odpovídání na otázky jakožto jedna z nejstarších úloh z oblasti zpracování přirozeného jazyka je jednou z nejzajímavějších a nejná- ročnějších oblastí výzkumu s množstvím vědeckých a komerčních uplatnění. Od- povídání na otázky jakožto disciplína se ve spojení s informatikou, statistikou, lingvistikou a kognitivní vědou zabývá tvorbou systémů, které automaticky vy- hledávají odpovědi na otázky kladené lidmi v přirozeném jazyce. Tato doktorská disertační práce představuje autorův výzkum uskutečněný v uvedené oblasti. Au- tor předkládá především své studie a výzkum zaměřený na hybridní systémy pro odpovídání na otázky zahrnující vyhledávací stroje pracující jak se struktu- rovanými, tak s nestrukturovanými daty. Jádrem strukturovaného vyhledávacího stroje je state-of-the-art systém založený na znalostních grafech. Nestrukturovaný vyhledávací stroj je tvořen state-of-the-art systémem pro odpovídání na otázky na větné úrovni a systémem pro odpovídání na otázky na úrovni slov s výsledky, které se blíží tomu, čeho dosahují lidé. Tato práce představuje...
Polystylovost a koláž v tvorbě českých skladatelů 2. pol. 20. století
Škarda, Robert ; Douša, Eduard (vedoucí práce) ; Havlík, Jaromír (oponent) ; Kordík, Pavel (oponent)
Polystylovost a koláž v české hudbě 2. poloviny 20. století Robert Škarda Klíčová slova: citát, česká hudba, koláž, polystylovost, postmoderna, styl, stylová kontrapozice, týmová kompozice Ve své práci Polystylovost a koláž v české hudbě 2. poloviny 20. století tematizuji oblast tvorby českých skladatelů založenou převážně na stylové kontrapozici, stylizacích historické nebo jazzové hudby a užívání citátů. Vycházím především z předpokladu dějinnosti hudební terminologie v tom smyslu, že pojmy polystylovost a koláž považuji za dobové hudební termíny a snažím se o rekonstrukci jejich významů. Časové vymezení práce se pohybuje v rozmezí let 1960-2000. Spodní časová hranice je zvolena vzhledem k povaze tématu, neboť právě 60. léta jsou obdobím, kdy se v evropské i české hudbě poprvé objevuje tvorba a reflexe patřící do kontextu pojmů polystylovost a koláž. První část je zaměřena na obecné zmapování tématu polystylovosti a koláže. Mapuji zde relevantní muzikologickou literaturu a zabývám se vztahem polystylovosti a koláže k dalším příbuzným pojmům (především postmoderna, montáž a styl), kontextem evropské a americké hudby i otázkou polystylovosti a koláže v české populární hudbě. V kapitolách Polystylovost v českých pramenech a Koláž v českých pramenech sleduji užití pojmů polystylovost a koláž v dobové...
Polystylovost a koláž v tvorbě českých skladatelů 2. pol. 20. století
Škarda, Robert ; Douša, Eduard (vedoucí práce) ; Havlík, Jaromír (oponent) ; Kordík, Pavel (oponent)
Polystylovost a koláž v české hudbě 2. poloviny 20. století Robert Škarda Klíčová slova: citát, česká hudba, koláž, polystylovost, postmoderna, styl, stylová kontrapozice, týmová kompozice Ve své práci Polystylovost a koláž v české hudbě 2. poloviny 20. století tematizuji oblast tvorby českých skladatelů založenou převážně na stylové kontrapozici, stylizacích historické nebo jazzové hudby a užívání citátů. Vycházím především z předpokladu dějinnosti hudební terminologie v tom smyslu, že pojmy polystylovost a koláž považuji za dobové hudební termíny a snažím se o rekonstrukci jejich významů. Časové vymezení práce se pohybuje v rozmezí let 1960-2000. Spodní časová hranice je zvolena vzhledem k povaze tématu, neboť právě 60. léta jsou obdobím, kdy se v evropské i české hudbě poprvé objevuje tvorba a reflexe patřící do kontextu pojmů polystylovost a koláž. První část je zaměřena na obecné zmapování tématu polystylovosti a koláže. Mapuji zde relevantní muzikologickou literaturu a zabývám se vztahem polystylovosti a koláže k dalším příbuzným pojmům (především postmoderna, montáž a styl), kontextem evropské a americké hudby i otázkou polystylovosti a koláže v české populární hudbě. V kapitolách Polystylovost v českých pramenech a Koláž v českých pramenech sleduji užití pojmů polystylovost a koláž v dobové...
Zralá symfonická tvorba Miloslava Kabeláče
Kolář, František ; Kordík, Pavel (oponent) ; Ottlová, Marta (vedoucí práce)
Cilem pnice je podat pokus 0 analyticke uchopenf poslednfch tff symfonif Miloslava Kabehice (1908-79), a to predevsfm z modalnmo aspektu (modalita, kompozice na zaklade modli, vztah mezi modalitou a tonalitou, neoktavove mody). Dale je venovana pozomost textovym elementum skladeb, vztahem mezi hudbou a slovem v kompozici, forme syrnfonif a dalSfm kompozicnfm postupum zrale Kabelacovy tvorby.
LABORARTORY BRNO
Kordík, Pavel ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Galerie architektury, umění a designu. nachází se na nároží ulic Milady Horákové a Koliště, na zeleném pásu obepínajícím městské centrum. Duplňuje významné městské budovy a vytváří prostor pro expozici nejrůznějších forem. V budově se nachází několik expozičních prostor, kavárna, obchod, kanceláře a doplňkové provozní funkce. v podzemí je umístěno 36 parkovacích míst.
VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR – RUDOLFOV
Kordík, Pavel ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Prostřednictvím diplomové práce jsem se rozhodl definovat podobu a náplň potenciální rekonstrukce zámečku, jenž by mohla dobře sloužit městu Rudolfov. Diplomová práce je zakončením série analýz a návrhů zabývajících se městem Rudolfov a jeho veřejným prostorem, které jsem vypracoval v rámci svého magisterského ateliérového tématu: Město - Vize budoucnosti. Práci jsem rozdělil do 4 semestrů, kdy v 1. semestru jsem se věnoval podrobné analýze města Rudolfov a vytipování jeho problémových míst, jimiž jsem se dále zabýval. Ve 2. semestru jsem na základě těchto analýz vypracoval studii pro nové městské centrum. Ve 3. semestru jsem na práci navázal urbanistickou studií zástavby severního svahu s vazbou na nově vzniklé centrum města. Pro diplomovou práci jsem zvolil problémové a hodnotné místo města s kulturní památkou, která sloužila dříve jako Kasárna a dnes se pro ni hledá nové využití. Všechny studie měly za úkol kladně přispět k budoucímu rozvoji města Rudolfov.
Komplexní řízení kvality dat a informací
Pejčoch, David ; Rauch, Jan (vedoucí práce) ; Máša, Petr (oponent) ; Novotný, Ota (oponent) ; Kordík, Pavel (oponent)
Tato práce pojednává o problematice kvality dat a informací. Kriticky hodnotí současný stav poznání v oblasti jednotlivých metod používaných pro audit a zvyšování kvality dat (resp. informací) a navrhuje nové principy tam, kde toto zhodnocení odhalilo mezery. Hlavní myšlenkou této práce je koncept řízení kvality dat a informací napříč celým univerzem dat. Toto univerzum představují všechny datové zdroje, se kterými přichází dany subjekt do styku, a které jsou používány v rámci jeho stávajících nebo zamýšlených procesů. Pro všechny tyto zdroje uvažuji nastavení shodné sady pravidel, politik a principů vycházejících ze současných a potenciálních přínosů těchto zdrojů při současném zohlednění případných rizik jejich užití. Jakousi pomyslnou červenou nití, která se táhne celým textem, je důležitost dodatečných znalostí pro proces řízení kvality dat / informací. Zavedení znalostní báze orientované na podporu řízení kvality dat a informací (QKB) je proto jedním ze základních principů autorem navržené sady doporučených postupů CADAQUES, které představují sumarizaci dílčích závěrů jednotlivých kapitol této práce.
Interpretace a porozumění. Fenomén Kabeláč
Kordík, Pavel
Konferenční příspěvek byl založen na analýze pozdních děl M. Kabeláče. Estetická interpretace těchto kompozic je doplněna i texty filozofickými a skladatelovými vlastními spisy.
Nad texty Šesti ukolébavek Miloslava Kabeláče
Kordík, Pavel
Studie se zabývá specifickým výběrem lidových textů pro cyklus Šesti ukolébavek Miloslava Kabeláče, a to ze dvou hledisek - z hlediska rytmického i strukturního.
Zvukomalba v písni Zkonejšení Vítězslava Nováka
Kordík, Pavel
Problematika vztahu hudby a textu ve vybrané písni Vítězslava Nováka.

Viz též: podobná jména autorů
5 Kordík, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.