Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 191 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh systému řízení rizik ve společnosti
Bráblík, Richard ; Káčerová, Jana (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku a návrhem systému řízení rizik. Popisovaným podnikem jsou Technické služby Vsetín, s.r.o. Společnost se zabývá hlavně sběrem a svozem směsného komunálního odpadu. V první části práce jsou zpracovány teoretické poznatky. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu vybrané společnosti, analýzu rizik a návrhy jejich řešení. V závěrečné části je navržen systém řízení rizik.
Metodika hodnocení informačních systémů
Novák, Lukáš ; Fecenko, Josef (oponent) ; Koráb, Vojtěch (oponent) ; Molnár, Zdeněk (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Dizertační práce je orientovaná na oblast hodnocení informačních systémů a vymezuje hlavní nedostatky v provozu a řízení informačních systémů v návaznosti na procesy v oddělení informatiky, s částečným přesahem do ostatních částí podniku. Práce dále rozšiřuje současný pohled na hodnocení informačních systémů v podniku a v souladu s cílem práce definuje vlastní metodiku, která vymezuje konkrétní proces hodnocení a člení jeho obsah na jednotlivé dílčí celky. Navržená metodika umožňuje získat přehled o nedostatcích a možných opatřeních v oblasti provozu a řízení informačních systémů. Součástí práce je také kvalitativní ověření metodiky v malé, střední a velké společnosti pomocí případových studií.
Strategie rozvoje podniku
Marcinčák, Petr ; Daňhel,, Radomír (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu strategie pro rozvoj společnosti provozující čerpací stanici a hotel s restaurací. Konkrétně se jedná o provedení strategické analýzy, vnitřních i vnějších faktorů za účelem zjištění silných a slabých stránek společnosti. Implementace navrhovaných opatření má za cíl zlepšit dosavadní postavení společnosti na trhu a zajistit její fungování i při velkých změnách prostředí.
Založení malého podniku
Skoumalová, Martina ; Dubeňová, Romana (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu k založení malé firmy v oblasti veterinární. Pro založení malého podniku byla prvně provedena analýza současného stavu, a to jak oblast příležitostí, tak i analýza trhu a okolí. Následně je zpracován business plán, se kterým souvisí organizační, marketingový a finanční plán. Součástí diplomové práce je i návod na založení společnosti s ručením omezeným. Následně jsou vymezena možná rizika pro podnikání v odvětví veterinárním.
Strategie rozvoje podniku
Hruška, Vojtěch ; Hořínek, Richard (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje podniku. V tomto případě je zkoumanou společností jedna z největších světových autopůjčoven, respektive její česká odnož. Tato práce zkoumá společnost za použití analytických metod vyučovaných v rámci studia, především strategické analýzy. Díky těmto analýzám je objeveno slabé místo. Nedostatkem se v tomto případě stala mezera v portfoliu, jelikož společnost nenabízí užitkové vozy, na rozdíl od konkurence a zahraničních poboček. Za pomoci metody minimálních nákladů je poté navrhnut konkrétní možný postup při odstraňování tohoto nedostatku.
Podnikatelský plán nového podniku provozujícího automaty na prodej čerstvé šťávy
Novotný, Vojtěch ; Koráb, Vojtěch (oponent) ; Bumberová, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu pro založení nového podniku provozujícího automaty na prodej čerstvé šťávy z ovoce a zeleniny ve městě Brně. Podnikatelský plán vychází z analýz vnějšího i vnitřního prostředí podniku, včetně vlastního marketingového průzkumu poptávky a preferencí zákazníků. Podnikatelský záměr se prokázal být nejenom ekonomicky únosný, ale při realistickém vývoji tržeb i ziskový.
Podnikatelský plán pro založení školky
Kunetka, Jan ; Vlček, Jiří (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy, která bude v obchodním rejstříku vedena jako obchodní společnost s ručením omezeným. Celá práce se bude skládat ze tří částí. První část práce řeší teoretická východiska, druhá část se zaměří na analýzu trhu, vnější a vnitřní prostředí a marketingový výzkum. Závěrečná část se věnuje samotné realizaci projektu, jehož cílem je finální sestavení podnikatelského plánu.
Podnikatelský plán pro založení malého podniku
Halouzková, Radana ; Bumberová, Veronika (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší otázku založení reálného a konkurence schopného podniku v oblasti zdraví, nejen psychického, ale i fyzického. Základ projektu tvoří kvalitně sestavený podnikatelský plán. Podnik se zabývá regenerační a výživovou činností a to prostřednictvím různých druhů cvičení, masáží, fyzioterapie a výživového poradenství. Sloužit bude jak pro sportovce, tak pro širokou veřejnou. V diplomové práci byly použity známé analýzy, jako je Porterova analýza pěti sil, PEST analýza, SWOT analýza a průzkum pomocí kvalitativního výzkumu. Cílem bylo vytvoření podnikatelského plánu, který by byl konkurence schopný a nabízel by služby, o které mají lidé zájem.
Strategie rozvoje podniku
Schiller, Pavel ; Veselý, Josef (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou současné situace podniku, jeho klíčových konkurentů a požadavků zákazníka. Obsahuje rozbor možných strategických variant rozvoje podniku, z nichž je v závěru vybrána ta, která se autoru jeví jako optimální. Tato navržená strategie je doplněna o analýzu rizik a možnosti jejich eliminace.
Založení malého podniku
Sysel, Vojtěch ; Kypet, Tomáš (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení hotelu ve Velkém Meziříčí. Práce se skládá ze tří částí. V první části jsou uvedeny teoretické přístupy, na které je navázáno průzkumem trhu, z něhož v části poslední na základě použitých aplikací vznikl podnikatelský návrh.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 191 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.