Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 173 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rizika založení malého podniku
Fišar, Vratislav ; Mayerová,, Šárka (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomové práce pojednává o reálném podnikatelském plánu, včetně posouzení jednotlivých rizik, založení malé prodejny s pečivem, která by měla být situována do jedné z městských částí Brna, a to konkrétně Maloměřice a Obřany. V první teoretické části dojde k seznámení se základními pojmy, vymezení potřebných analýz a podrobnému popisu jednotlivých části podnikatelského plánu. V praktické části je využito teoretických poznatků, je provedena kritická analýza rizik, analýza trhu a je zde zpracován podnikatelský plán pro již zmíněný podnik.
Vzorce chování a rozvojové přístupy malých podniků
Bumberová, Veronika ; Blažek, Ladislav (oponent) ; Mikoláš, Zdeněk (oponent) ; Tvrdoň, Oldřich (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Žádná společnost, nevyjímaje malých podniků, pokud chce v současném dynamickém prostředí přežít a růst nemůže zůstat zcela statická, a tak určitá úroveň úprav, zlepšení nebo změn se stávají nezbytnou součástí provozování podniku. K tomu, aby organizace rostla a přežila v současném prostředí, musí reagovat na externí a interní podněty a systematicky se rozvíjet. Postupem času tak organizace rozvíjejí výrazný a přetrvávající vzorec chování. Cílem disertační práce je tedy identifikace a vysvětlení rozvojových přístupů malých podniků z vybraného sektoru služeb v ČR prostřednictvím strategických a dalších vnitřně realizovaných organizačních změn a zachycení celkových vzorů chování v podobě interaktivního účinku atributů rozvoje těchto podniků. Východiska disertační práce staví na literatuře v oblasti chování firem v organizační teorii a subkategorii organizačních změn z důvodu zaměření se na aspekty rozhodování v organizacích v měnícím se prostředí, která se zabývá problematikou ve vztahu k různé povaze, kontextu a procesu změn a jejich proaktivní nebo reaktivní charakter. Práce je založena na pragmatickém postoji výzkumníka v podobě smíšené výzkumné strategii realizované kombinací provedení kvantitativního a kvalitativního výzkumu na vzorku malých firem spadajících pod kategorii znalostně intenzivních služeb. Na základě triangulace empirických dat získaných z dotazníkového šetření a výstupů v podobě provedení srovnávací případové studie na dvou nejčetněji zastoupených reprezentantů v této kategorii (oblast IT služeb a architektonických činností), jsou pak prezentovány výsledky s ohledem na zodpovězení výzkumných otázek a cíle uvedené v této práci. Výstupy disertační práce identifikují konkrétní rozvojové přístupy v rámci chování znalostně intenzivních služeb v ČR jako podmnožiny MSP a stejně tak odkrývá obsah souvislosti mezi jednotlivými atributy rozvoje těchto firem. Výsledky výzkumu přinášejí praktické i teoretické přínosy, které jsou diskutovány v závěru této práce.
Strategy of Entering to New Markets
Posoldová, Michaela ; Nechuta, Aleš (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
In the master's thesis a strategy of entering to geographically new market for recently established company is presented. Company's mission is to increase awareness about coffee world through demonstration of coffee roasting, coffee cupping and at the same time, provide customers with freshly roasted good quality coffee. The objective of the thesis is on the basis of new market critical analysis to propose the strategy for its entering. The text contains: external and internal analysis of the environment (Porter's Five Forces analysis, PEST analysis, SWOT analysis and marketing research) and proposals.
Založení malého podniku
Gabrhelová, Veronika ; Mišeková, Magda (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá založením cestovní kanceláře orientované na firemní cestování. Na základě teoretických poznatků získaných studiem, praxí v oboru a analýze trhu jsou sestaveny kroky k založení podniku.
Návrh podnikatelského modelu pro nové podnikání
Pospíšilová, Martina ; Milichovský, František (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je zpracování návrhu podnikatelského modelu pro nové podnikání na základě kritické analýzy. Pro tyto účely byl použit obchodní model Canvas. První část tvoří teoretická východiska práce, která obsahují základní pojmy spjaté s tématem a praktická část obsahuje analýzu současného stavu a vlastní návrh řešení.
Založení malého podniku
Rosa, Michal ; Přidal, Hynek (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Jedná se o internetový obchod s vybavením pro americký fotbal. V první části práce se zaměřím na související teoretická východiska, náležitosti a strukturu podnikatelského plánu. V následující části provedu analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, na jejichž základě bude v poslední části zpracován samotný návrh podnikatelského plánu.
Založení podnikatelského subjektu na venkově
Hlaváčková, Alena ; Sychrová, Marcela (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru na založení vinotéky s posezením v obci Jedovnice. Na základě teoretických poznatků, zpracovaných analýz a dotazníkového šetření je v návrhové části sestaven podnikatelský plán včetně finančního plánu, který slouží jako podklad k úspěšnému založení vinotéky.
Strategie rozvoje rodinného podniku
Ligurský, Ivo ; Buřinská, Vlasta (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje rodinného podniku. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky, na základě kterých je provedena analytická část, která posuzuje současný stav a vymezuje problémy, která odhalila analýza vnitřního a vnějšího prostředí. V poslední kapitole je navrženo řešení současné situace. Proces změny probíhá pomocí Lewinova modelu změny a je sestaven harmonogram implementace.
Založení malého pivovaru
Doležalová, Hana ; Belková, Eva (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení malého podniku zabývající se výrobou piva v Dolních Libchavách. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. V teoretická části dojde k seznámení se základními pojmy, vymezení potřebných analýz a podrobnému popisu jednotlivých částí podnikatelského plánu. V praktické části je zpracován podnikatelský plán pro pivovar. Jsou zde provedeny analýzy vnitřního a vnějšího prostředí a nakonec finanční zajištění podnikatelské činnosti.
Strategie rozvoje rodinného podniku
Hrachovec, Lukáš ; Němec, Vojtěch (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomové práce pojednává o strategii rozvoje rodinného podniku Trojkámen s.r.o., který poskytuje ubytovací a restaurační služby. Na základě analýz současného stavu rodinného podniku, vnějšího prostředí, strategie a vize rodiny, navrhnu možnosti budoucího rozvoje rodinné společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 173 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.