Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové technologie a filmová hudba na přelomu 20. a 21. století
Mráz, Lukáš ; Klimeš, Ivan (oponent) ; Kopecký, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vztahem novodobých zvukových technologií a estetiky moderní filmové hudby. Zkoumaným obdobím je počátek 90. let 20. století po současnost. Základním cílem práce je definovat estetické kvality, které do oblasti filmové hudby přinesl zejména mohutný vývoj na poli tónových generátorů, a podrobněji popsat hlavní rysy tohoto typu zvukových technologií. Analyzovány jsou jevy související s vybraným zvukovým a hudebním software i hardware, a také role videoher a technologických předělů, které měly na utváření estetiky moderní filmové hudby velký vliv. Metodou práce je rozbor podstatných technologických prvků oblasti tónových generátorů, jejich vnitřních struktur i celkového vývojového a společenského kontextu a důsledků, které mají na estetickou stránku filmové hudby. Práce se dále snaží odpovědět na otázku, proč jsou některé aspekty technologie preferovány před jinými, sleduje také vliv komerce a podobu sociálních sítí, kde se setkávají tvůrci i uživatelé sample technologií.
Spolupráce obcí na vnitřní periferii Česka: mikroregion Třemšín
Kopecký, Pavel ; Chromý, Pavel (oponent) ; Jančák, Vít (vedoucí práce)
The master thesis aims to study at some length the region so called inner periphery. This research work is focused on comparision between theorethical concepts of periphery areas and the actual situation in model microregion Třemšín which extends on the border of three Czech NUTS III regions. Considerable part of the master thesis is dedicated to a discussion about conceptions of peripherness, rural area and rural communities and also about the relation between human and social capital and the development of inner periphery/rural area. Methods contain searching previous information and study of researches done in the context of space polarization, rural development and some sociological researches about human and social capital. The next step is to define some model region suitable to the condition of beeing an example of Czech inner periphery area. Because of the interest in discover how efficient is a cooperation of rural municipalities based on institutional framework, the existing municipal cooperation confederacy Třemšín was appointed. The own research work consist in interviewing mayors of municipalities concerned and posterior analysis of their opinions. The results overcome some of the presumptions about periphery areas in general. They are not more regions of emigration or a higher rate of...
Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin
Holubec, Vojtěch ; Dušek, Karel ; Dušková, Elena ; Doležalová, Ivana ; Hýbl, Miroslav ; Kopecký, Pavel ; Smékalová, Kateřina ; Stavělíková, Helena
Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a starých expedicích s účastí autorů projektu nebo shromážděny z genofondových kolekcí. Tyto materiály mají kulturně historickou hodnotu a representují staré zvyky a národní identitu obyvatel na území ČR. Byly vybrány zástupci starých krajových odrůd jako modelové za následující skupiny plodin: Obilniny, luskoviny, zeleniny, kořeninové a léčivé rostliny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dramaturgický přesah filmové hudby Zdeňka Lišky
Voneš, Adam ; SKALL, Vladimír (vedoucí práce) ; KOPECKÝ, Pavel (oponent)
Jedná se o bakal. práci studenta třetího ročníku, oboru Zvuková tvorba Filmové a televizní fakulty AMU. Práce není monografií Zděňka Lišky, jedná se o analýzu Liškovy filmové hudby především z hlediska dramaturgie, tzn. funkcí, která hudba ve filmu plní. Hlavní částí je analýza dramaturgických přesahů filmové hudby pěti známých děl československé kinematografie: Spalovač mrtvol (Juraj Herz), Marketa Lazarová (František Vláčil), Osada Havranů (Jan Schmidt) a Ikarie XB-1 (Jindřich Polák) a Vynález zkázy (Karel Zeman). Dramaturgickým přesahem se myslí takové využití filmové hudby, které není pouze hudební. Hudba může plnit funkci kulturního odkazu, může být nositelem vlastních významů, může zastoupit funkci ruchové složky, zvukových atmosfér a či dialogů. Každý z filmů je probírán v návaznosti na vybrané ukázky na přiloženém DVD. Další částí je monografické pojednání o Zdeňku Liškovi, avšak ne způsobem typické biografie, nýbrž z hlediska profesního; tématy jsou zde dobový kontext filmové hudby Liškovy doby a autorovo zasazení do toho kontextu. Dále je probírána spolupráce Zdeňka Lišky ve filmovém týmu, se střihačem, režisérem, zvukaři, hudebním dramaturgem či jeho způsob práce se symfonickým orchestrem. Pozornost je věnována i vlastní kompoziční praxi Zdeňka Lišky, charakteristickým hudebním prvkům, které jsou pro autora typické. Práce je určena odborné veřejnosti z oblasti kinematografie a hudby.
Úvod do problematiky filmových a televizních zpracování oper
Mikesková, Nina ; NEKVASIL, Jiří (vedoucí práce) ; KOPECKÝ, Pavel (oponent)
Spojení opery se jeví jako nesmírně lákavé v bohatosti výrazových prostředků, které se v jejich kombinaci nabízejí. Zároveň je však v mnoha ohledech problematické, neboť výrazové prostředky obou jsou značně odlišné. Tato práce analyzuje tři různorodá filmově operní díla a pokouší se tak otevřít šíři této problematiky.
Silencio Club
Kudláč, Jakub ; PETŘÍČEK, Miroslav (vedoucí práce) ; KOPECKÝ, Pavel (oponent)
Dopad nástupu synchronizovaného zvuku na médium filmu a jeho estetiku
Audiovizuální ztvárnění hudebního díla
Kršáková, Leticia ; SKALL, Vladimír (vedoucí práce) ; KOPECKÝ, Pavel (oponent)
Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou audiovizuálního ztvárnění hudebního díla. Jedná se o rozsáhlou problematiku, neboť audiovizualizace hudby v sobě akumuluje řadu uměleckých oborů a pracuje s jejich prostředky. Základní představu vývojové linie se snaží tato práce podchytit v obecné části, věnované hudbě a tanci a filmu jako jejím transformacím. V druhé části práce jsou představeny základní formy tohoto zpracování a některé hudebně filmové žánry s jejich specifickými rysy, a také jsou přiblíženy některé typické i netradiční postupy tvůrců a zhodnocena funkčnost jejich přístupů z hlediska diváka-posluchače. Teoretická opora pro v práci uvedené závěry je čerpána z dostupných pramenů a domácí i zahraniční odborné literatury. Závěry obecnějšího zhodnocení možností a úskalí ztvárňování hudby audiovizuální cestou staví především na analýze a srovnávání hudební a vizuální složky ve vybraných audiovizuálních dílech.
Ocenění společnosti Kofola, a.s.
Kopecký, Pavel ; Heřman, Jan (vedoucí práce) ; Kotáb, Jiří (oponent)
Diplomová práce Ocenění společnosti Kofola a.s. je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá základními teoretickými východisky oceňování podniku. Jsou v ní vysvětleny základní pojmy oceňování podniku, důvody pro ocenění a jeho postup. Praktická část se zabývá zjištěním tržní hodnoty konkrétního podniku, kterým je společnost Kofola a.s. Ke zjištění tržní hodnoty vedlo zpracování strategické analýzy, finanční analýzy a analýzy generátorů hodnoty, na jejímž základě byl vypracován finanční plán. Závěrečné výnosové ocenění je provedeno metodou DCF entity.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 KOPECKÝ, Petr
13 Kopecký, Petr
1 Kopecký, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.