Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zdeněk Fibich: Nálady, dojmy a upomínky
Špilauer, Jiří ; Gabrielová, Jarmila (vedoucí práce) ; Kopecký, Jiří (oponent) ; Ottlová, Marta (oponent)
Disertační práce se zabývá kompletním cyklem klavírních skladeb Zdeňka Fibicha nazvaným Nálady, dojmy a upomínky. Cyklus byl dosud v literatuře z velké části prezentován jako "milostný deník skladatele", využíván k vyhledávání shodných motivů napříč skladatelovým pozdním dílem a chápán v kontextu programní hudby. Cílem disertace je objektivně zhodnotit tento dosavadní většinový pohled a postavit proti němu pohled nový, informovat o okolnostech souhrnného kompletního vydání Nálad, dojmů a upomínek, analyzovat komplet jako soubor lyrických klavírních kusů s jejich specifickými čistě hudebními znaky a zasadit Fibichův cyklus do kontextu vývoje lyrického klavírního kusu konce 19. století. Práce staví především na hudebně- strukturální analýze, jejímž základem je uchopení formy skladeb s vystižením převažujícího způsobu tematicko-motivické výstavby, sledování a porovnání tonálního zasazení, rozměru, předepsaných taktů a vyhledávání motivických, cyklických a případných dalších vazeb. Výsledky práce umožňují pohlížet na Nálady, dojmy a upomínky jako na ojedinělý cyklus lyrických klavírních kusů z konce 19. století s jejich typickou charakteristikou a stěžejními znaky hudebního druhu a také ukazují na svébytné postavení cyklu v rámci Fibichova díla.
Opereta Polská krev Oskara Nedbala v dobovém kontextu
Petrdlík, Jiří ; Gabrielová, Jarmila (vedoucí práce) ; Douša, Eduard (oponent) ; Kopecký, Jiří (oponent)
Oskar Nedbal patří mezi nejvýznamnější české hudební osobnosti konce 19. a počátku 20. století. Jeho přínos lze spatřovat nejen v oblasti interpretačního umění a hudebně organizačního úsilí, ale rovněž na poli skladatelském, především díky operetě Polská krev (Polenblut). Disertační práce se kromě nezbytného přehledu pramenů a literatury a nástinu života a díla Oskara Nedbala soustředí na otázku postavení operety Polská krev jak v rámci skladatelovy ostatní tvorby, tak i v širším kontextu vídeňské operety. Zároveň přináší doposud nepublikované informace o nedbalianech z depozitáře divadelního oddělení Národního muzea v Terezíně a ve světle průzkumu těchto pramenů se pokouší definovat základní atributy Nedbalova způsobu práce při kompozici operety Polská krev i dalších významných děl. Nedbalova vrcholná operetní tvorba je ukázkovým příkladem populární hudby vysoké umělecké úrovně, ve které se odráží skladatelův vysoce seriózní kompoziční přístup. Zejména opereta Polská krev dokumentuje Nedbalův záměr klást na tento žánr vyšší umělecký nárok, než jaký byl běžný zejména ve Vídni počátkem 20. století. Abstract: Oskar Nedbal is one of the most important Czech music personalities of the end of 19th and the beginning of 20th century. His contribution can be seen not only in the fields of interpretive art...
Variace B-dur Zdeňka Fibicha
Rudovský, Martin ; Ottlová, Marta (vedoucí práce) ; Kopecký, Jiří (oponent)
Nález autografu Fibichových Variací B dur pro klavír z roku 1877 nejen rozšiřuje okruh známých a dokončených skladeb Zdeňka Fibicha, ale v rámci jeho díla navíc představují jediné zachovalé koncertní variace pro klavír. Díky Variacím můžeme také lépe nahlédnout do Fibichovy kompoziční techniky, neboť v roce 1883 je přepracoval pro smyčcový kvartet. Komparační analýza mimo jiné odhaluje, že posledně jmenované dílo je neprávem opomíjeným klenotem. Zajímavým zjištěním je také fakt, že další významné variační cykly pro klavír od Bedřicha Smetany, Antonína Dvořák a Leoše Janáček spadají svým vznikem do stejných let jako opus Fibichův. Diplomová práce, která navazuje na nálezovou studii z roku 2008 v časopise Hudební věda, se dále zaměřuje na osobnost dedikanta, profesora Josefa Sallače (1849 - 1929), a odhaluje v něm důležitou postavu hudební života, zejména 2. poloviny 19. století. Také proto by bylo záhodno pátrat po Sallačově archivu, který může ukrývat cenné opisy. Vždyť se díky němu zachovala Fibichova Sonáta D dur pro housle a klavír z roku 1875. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Koncertní melodramy Zdeňka Fibicha
Šustíková, Věra ; Gabrielová, Jarmila (vedoucí práce) ; Kopecký, Jiří (oponent) ; Jakubcová, Alena (oponent)
Tato práce je příspěvkem k dosud málo probádané problematice českého koncertního melodramu, který v prtběhu svého dlouholetého vývoje získal v souvislosti s úzkou vazbou na českou literaturou a vývoj českého uměleckého přednesu vlastní charakteristiku, odlišnou od melodramu německého, s nímt má společné kořeny. Práce shrnuje stav pramenné základny a literatury o českém koncertním melodramu i výsledky dosavadních diskusí o základních otázkách podstaty melodramu jako uměleckého druhu (tj. motností synkretického spojení znějícího slova a hudby a uspokojivého hudebně formálního řešení v tánru koncertního melodramu). Ústředním tématem práce je šest koncertních melodramt Zdeňka Fibicha, které představují prvotní východisko vývoje českého koncertního melodramu. Na základě jejich všestranné analýzy charakterizuje jejich kvality a specifika v kontextu dobového evropského i domácího rozvoje tohoto tánru.
Mikroskop a možnosti jeho využití v technické praxi
Kopecký, Jiří ; Dostál, Lukáš (oponent) ; Veselka, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou využití světelného mikroskopu v technické praxi a jeho využitím při automatizování diagnostické metody zaměřené na elektrické stroje s kluzným kontaktem. Tato metoda se nazývá metoda prachových částic, používaná ke stanovení úbytku kartáče používaného v těchto strojích. Stávající metoda spočívá v ručním vyhodnocování pořízeného záznamu, což je náročné na provádění zkoušek a zpracování záznamu. Cílem této práce je zjednodušit a urychlit metodu pomocí počítačové analýzy. V první části se analogizuji na využití mikroskopu, s jehož pomocí se získávají vzorky, na které se metoda aplikuje. Dále je objasněna aplikace metody prachových částic na vytvořeném vzorku a následuje analýza programem MATLAB. Pro toto programové vybavení je zpracován návod na provedení obrazové analýzy vzorků a eliminaci vznikajících vad. V další fázi je pomocí programu MATLAB zpracován výpočet celkového objemu zachycených částic z provedeného měření na kartáči LFC 55h mikroskopem Arsenal LPT 1513 – T.
Numerický integrátor na platformě .NET
Kopecký, Jiří ; Kunovský, Jiří (oponent) ; Šátek, Václav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá numerickým řešením soustav obyčejných diferenciálních rovnic 1. řádu. V první části práce jsou popsány vybrané jednokrokové integrační metody. Druhá část práce se věnuje jazyku pro popis diferenciálních rovnic. Nejprve popisuje zkoumání jazyků systémů MATLAB, Maple a TKSL/386. Na základě těchto znalostí byl následně navržen jazyk nový. Předposlední část práce se věnuje návrhu a implementaci systému určeného pro výpočet soustav diferenciálních rovnic. V poslední části je pak ukázáno použití tohoto systému při řešení příkladů z oblasti teorie obvodů.
Multiplatformní přístup k databázovým aplikacím
Hromádková, Pavla ; Jaša, Petr (oponent) ; Kopecký, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší možnosti přístupu k databázovým systémům z různých typů zařízení. Obsahuje analýzu, návrh a popis následné implementace informačního systému s využitím návrhového vzoru Model-View-Controller. Návrh systému je proveden v modelovacím jazyce UML. Při vývoji systému byl použit programovací jazyk PHP a relační databázový server MySQL. Uživatelská vrstva byla implementována technologií HTML a WML. Výsledného vzhledu aplikace bylo dosaženo použitím webové technologie CSS. Technická zpráva popisuje vícevrstvou architekturu a výhody jejího použití při tvorbě informačního systému. Zabývá se návrhovým vzorem MVC, jehož použití je vhodné u aplikací, kde je potřeba oddělit vzhled aplikace od komunikace s DB a logiky aplikace. Práce také popisuje analýzu, návrh i implementaci multiplatformní aplikace pro cestovní kancelář Drak. Přístup k systému je v současné době možný prostřednictvím mobilního telefonu nebo přes webový prohlížeč. Aplikace je snadno rozšiřitelná pro použití i na další platformě.
Diagnostika kluzného kontaktu s využitím praktické aplikace „Metody prachových částic“
Kopecký, Jiří ; Mach, Martin (oponent) ; Veselka, František (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou kluzného kontaktu u elektrických strojů a jeho diagnostických metodách. Je zaměřena na posouzení délkových úbytků kartáče s využitím Metody prachových částic. V diplomové práci jsou uvedeny některé možnosti jejího využití v technické praxi. Pozornost je věnována i porovnání přesnosti výpočtu ruční Metody prachových částic s počítačovou analýzou. Závěrečná část diplomové práce je věnována praktickému ověření metody prachových částic, která byla vyvinuta především pro komutátorové stroje. Měření bylo prováděno na malém stroji.
Ověření komerčního potenciálu teplo tolerantní sinice Synechocystis sp. PCC6803 pro produkci biomasy ve velkých objemech
Kopecký, Jiří
Pro fotobioreaktory o objemech do 20 litrů byly stanoveny optimální kultivační podmínky (kultivační teplota 30oC, ozářenost do 100 µmol fotonů m-2 s-1). Ověření růstového potenciálu teplo tolerantní sinice Synechocystis sp. PCC6803 bylo provedeno v otevřeném panelovém fotobioreaktoru o pracovním objemu 140 litrů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
26 KOPECKÝ, Jan
12 KOPECKÝ, Jiří
5 Kopecký, Jakub
26 Kopecký, Jan
1 Kopecký, Jaroslav
1 Kopecký, Jindřich
1 Kopecký, Jindřich Bc.
12 Kopecký, Jiří
1 Kopecký, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.