Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proces změny jména v České republice
Stuchlá, Anna ; Sherman, Tamah (vedoucí práce) ; Kopecký, Jakub (oponent)
Vlastní jména osob (dále jen jména) jsou jednou z mála oblastí jazyka, které jsou v ČR regulovány právními normami. Změna jména pak představuje mnohdy komplikovaný proces, který je řešen na různých rovinách sociálních interakcí. Teorie jazykového managementu je založena na rozlišování mezi jazykovými a metajazykovými aktivitami; právě tyto metajazykové aktivity jsou pak hlavním předmětem jejího zkoumání a bývají označovány jako jazykový management (Nekvapil, 2009: str. 1, 2). Tato teorie navíc bere v potaz procesy odehrávající se na mikroúrovni každodenních interakcí, na makroúrovni jazykově plánujících institucí i to, jak se tyto roviny vzájemně ovlivňují, a zohledňuje přitom nejen jazykovou, ale i komunikační a sociokulturní dimenzi. Z tohoto důvodu se jeví jako vhodný nástroj pro popis procesu změny jména, který je hlavním cílem této práce. Ta vychází především z analýzy současné legislativy a rozhovorů se sedmi mluvčími, kteří proces změny jména absolvovali. Na základě konfrontace těchto dvou hledisek se zdá, že některé normy nevycházejí z běžné komunikace a mohou způsobovat problémy v každodenních interakcích. Vzhledem k tomu, že tyto problémy mnohdy spadají spíše do dimenze komunikačního nebo sociokulturního managementu, se zdá vhodné přizvat k diskuzi o případných změnách legislativy kromě...
Marketingová analýza kulturního portálu GoOut.cz
Kopecký, Jakub ; Hucková, Barbara (vedoucí práce) ; Prokůpek, Marek (oponent)
Práce Marketingová analýza kulturního portálu GoOut.cz se zabývá analýzou úspěšné marketingové strategie společnosti GoOut, s.r.o., která nabízí vstupenky na různé kulturní akce v Čechách a v Polsku. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou, která je věnována výzkumným metodám, a praktickou, kde jsou metody aplikovány. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat současnou marketingovou situaci na základě analýz a osobních rozhovorů se zakladateli.
Argumentace v jazykové interakci: sekvenční struktura zdůvodňování v televizním duelu
Kopecký, Jakub ; Kaderka, Petr (vedoucí práce) ; Kraus J., (oponent) ; Orgoňová, Olga (oponent)
Argumentace v jazykové interakci: sekvenční struktura zdůvodňování v televizním duelu Abstrakt Ve své disertační práci se zabývám sekvenční strukturou argumentování v mluvené jazykové interakci. Vycházím z komunikačního pojetí argumentace jako jazykového jednání, které spočívá ve zdůvodnění sporného stanoviska s cílem přesvědčit posluchače o přijatelnosti této sporné pozice, resp. obhájit stanovisko před zpochybněním. Hlavním cílem práce je popis interakčního kontextu argumentačního jednání na materiálu televizních duelů (debat). K tomu využívám metody etnometodologické konverzační analýzy v kombinaci s některými poznatky teorie argumentace. Empirické analýze jsou podrobeny typy jazykového jednání v argumentační interakci (např. výzva k argumentaci, problematizace stanoviska nebo argumentu aj.) a prostředky signalizace argumentačního jednání. Těžiště výzkumu spočívá v analýze sekvenční organizace televizního duelu včetně systému střídání mluvčích a v popisu sekvenčních kontextů argumentace v daném žánru. Pozornost věnuji mimo jiné průběhu tzv. polemických sekvencí, tj. sérií vzájemných polemických reakcí (problematizací) účastníků duelu. Zkoumám také další typy jazykových jednání, která iniciují argumentaci tím, že se podílejí na konstruování spornosti, a typy verbálních reakcí na argumenty, v nichž se...
Využití kaplných biopaliv pro energetické zásobování areálu Technická 2
Kopecký, Jakub ; Fiedler, Jan (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je využití kapalných biopaliv pro energetické zásobování areálu Technická 2. Tato práce se dělí do tří částí. V první části je řešena problematika kapalných biopaliv jak v celosvětovém měřítku, tak v rámci české republiky. V další části jsou zmíněny technologie pro výrobu tepla, energie a chladu z kapalných biopaliv. V třetí části je zmíněno zhodnocení využití kogenerační jednotky od firmy Seva pro areál Technická 2 v různých druzích provozu.
Digitální technologie v inscenačním procesu a performanci
Kopecký, Jakub ; Tománek, Alois (vedoucí práce) ; Žižka, Tomáš (oponent)
Ve své diplomové práci uvažuji o digitálních technologiích jako o přirozené součásti vývoje společnosti. Tudíž jako o zdroji témat pro umělecké dílo. Digitální technologie se staly běžně dostupným prostředkem, který proměnil vnímání společnosti v mnoha ohledech. To co dřív zůstávalo utajeno v neopakovatelném obrazu minulosti se dnes proměnilo v záznam digitální interpretace. Jsme nahráváni natáčeni, snímáni, detekováni, zaměřováni, ozařováni, rentgenováni, skenováni. Jedinečnost a neopakovatelnost okamžiku se rozostřuje neustálou iluzivní interpretací informace. Mění-li (naše) technologie způsob myšlení lidí, musí nutně proměnit i divadlo. A to nejen formálně, ale i vnitřně - tématicky. Proto o digitální technologii nepíši pouze jako o praktickém přístroji ale jako o uměleckém nástroji. Především pak jako o společenském a divadelním tématu.

Viz též: podobná jména autorů
26 KOPECKÝ, Jan
12 KOPECKÝ, Jiří
26 Kopecký, Jan
1 Kopecký, Jaroslav
1 Kopecký, Jindřich
1 Kopecký, Jindřich Bc.
12 Kopecký, Jiří
12 Kopecký, Jiří
1 Kopecký, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.