Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití stabilních izotopů k určení geografického původu obchodovatelných ohrožených druhů živočichů a rostlin
Kopecká, Ivana ; Jandová, Kateřina (vedoucí práce) ; Horká, Petra (oponent)
Prvky se v přírodě mohou vyskytovat v několika modifikacích, které se od sebe liší množstvím neutronů v jádře. Tyto modifikace se jmenují izotopy. Neutrony mají sice neutrální náboj, ale nemají nulovou hmotnost, proto se izotopy jednoho prvku liší hmotností. Díky citlivým analytickým metodám můžeme rozeznat, který izotop je ve vzorku obsažen v jakém množství (využívá se hmotnostní spektrometrie, ze které se získává poměr stabilních izotopů ve vzorku). Toho lze využít v mnoha oborech, například v geologii, potravní ekologii, nebo zjišťování geografického původu živočichů. Cílem bakalářské práce je v publikované literatuře zjistit, do jaké míry je metoda analýzy stabilních izotopů využitelná pro určení geografického původu obchodovatelných chráněných druhů rostlin a živočichů, především pak želv rodu Testudo. Želvy rodu Testudo jsou chráněné Úmluvou CITES, která omezuje, povoluje a zakazuje obchodování s ohroženými druhy tak, aby nedocházelo k jejich vymírání způsobeným nadměrným využíváním pro komerční účely. Stále však dochází k nelegálnímu obchodu, který se snaží dohlížející orgány odhalovat a potírat. Klíčová slova: sledovatelnost, určení původu, ověření pravosti, úmluva CITES
Analysa pigmentů a pojiv v barevné vrstvě uměleckých děl
Kučková, Štěpánka ; Pacáková, Věra (vedoucí práce) ; Štulík, Karel (oponent) ; Kopecká, Ivana (oponent) ; Novotná, Miroslava (oponent)
4. Conclusions 1. The method of gas chromatography was successfully optimised for a reliabie oeteňation of individual components in coiophony and Mexioan coPai' ificant 2. of arl the stu<iied pigments, verdigris exhibits the most stgn effect on the composition of fresh corophony and Mexican copal' 3. The degradative processes caused by aftif,rcial ageing of diterpenoids (pimaradiene tolttul"' and abietadiene acids) in colophony and triterpenoids (ct- and B-amyrin) in Mexican copal were detected' ___________ i I -. l i3 c:oriern oť u]tramícrotom. ,,.^'::..:. distonion can be solved by the use oť compare tt," int.u.i A more convenienl reÍlection ...nn,o,..o spectra ", ;;;": J:ffi: ";J-",,;,J.5. The detection iimit corour rayers ,.. Jt ".t infrared spectroscopy for the non-aged moder (*zw) forprussian :',t'' n (w/w) for c6pp1 rimits were rouna Tand0'3-1 "@;;;;: phthalocvanine' 1-3 %o phtharocyanin " r, n'l'.the artinciatl;' ;JTil:t:Jffi:: ó. MALDI.T.F MS is w/w) and indigo (3.l0 % wlw). in fresh and artificial able to ídentify indigo ar are 0.01 o/o lv/wÍ.b. i".: aged model cil;, copper phthalocyanine 7. MALDI-T.. ,, ,o,tt*o and 0'03 n *,* ^i,""' The detection limits their morecurar ions. :ntifies carmine, tu..ui. ropper phthalocyanine' associatedproreins. In addition' t"*;;:1""::"::ff:;;'Jl 8. The technique...
Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana historického fotografického materiálu v různých typech paměťových institucí
Bezděk, Ladislav ; Borýsková, Štěpánka ; Cikrytová, Tereza ; Hozák, Jan ; Hocková, Monika ; Kopecká, Ivana ; Medříková, Petra ; Štanzel, Tomáš ; Vávrová, Petra
Metodika podává základní instrukce jak zacházet s historickým fotografickým materiálem – jak a v jakých klimatických podmínkách jej ukládat, jak s ním manipulovat, aby zabránili jeho degradaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Aplikace a prezentace historického fotografického materiálu v expozicích a instalacích paměťových institucí
Buriánková, Magdaléna ; Cikrytová, Tereza ; Hozák, Jan ; Hrubá, Michaela ; Kliment, Petr ; Kopecká, Ivana ; Stříteský, Hynek ; Zeinerová-Brachtlová, Ivana
Metodika podává přehled, o různých způsobech jak využívat historický fotografický materiál pro expozice, a základní instrukce jak by se ním mělo zacházet, aby přitom neutrpěl žádná poškození
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Adsorption of organic compounds onto activated carbon in water treatment process
Kopecká, Ivana
Disertační práce se zabývá využitím aktivního uhlí při odstraňování nízkomolekulárních organických látek produkovaných sinicemi a řasami (AOM - Algal Organic Matter) při úpravě pitné vody a také vlivem těchto látek na adsorpci antropogenních mikropolutantů, které jsou v surové vodě přítomny. Základem práce jsou výsledky publikované ve čtyřech mezinárodních recenzovaných časopisech s impakt faktorem a dvou konferenčních příspěvcích. Účinnost odstraňování AOM byla studována pomocí rovnovážných a kinetických laboratorních testů s různými typy granulovaného aktivního uhlí a buněčnými peptidy s molekulovou hmotností < 10 kDa produkovanými sinicí Microcystis aeruginosa, u kterých bylo již dříve prokázáno, že jsou velmi obtížně odstranitelné konvenční úpravou pitné vody pomocí koagulace/flokulace, a je tak třeba je odstraňovat jinými procesy. Vliv vlastností roztoku na adsorpci peptidů byl posuzován prostřednictvím testů při různých hodnotách pH a iontové síly. Negativní vliv peptidů na adsorpci organických mikropolutantů přítomných v surové vodě byl simulován prostřednictvím kompetitivních adsorpčních testů s herbicidem alachlorem a terbuthylazinem a uhlím čistým i předem zatíženým buněčnými peptidy. Výsledky ...
Adsorption of organic compounds onto activated carbon in water treatment process
Kopecká, Ivana ; Pivokonský, Martin (vedoucí práce) ; Benešová, Libuše (oponent) ; Janda, Václav (oponent)
Disertační práce se zabývá využitím aktivního uhlí při odstraňování nízkomolekulárních organických látek produkovaných sinicemi a řasami (AOM - Algal Organic Matter) při úpravě pitné vody a také vlivem těchto látek na adsorpci antropogenních mikropolutantů, které jsou v surové vodě přítomny. Základem práce jsou výsledky publikované ve čtyřech mezinárodních recenzovaných časopisech s impakt faktorem a dvou konferenčních příspěvcích. Účinnost odstraňování AOM byla studována pomocí rovnovážných a kinetických laboratorních testů s různými typy granulovaného aktivního uhlí a buněčnými peptidy s molekulovou hmotností < 10 kDa produkovanými sinicí Microcystis aeruginosa, u kterých bylo již dříve prokázáno, že jsou velmi obtížně odstranitelné konvenční úpravou pitné vody pomocí koagulace/flokulace, a je tak třeba je odstraňovat jinými procesy. Vliv vlastností roztoku na adsorpci peptidů byl posuzován prostřednictvím testů při různých hodnotách pH a iontové síly. Negativní vliv peptidů na adsorpci organických mikropolutantů přítomných v surové vodě byl simulován prostřednictvím kompetitivních adsorpčních testů s herbicidem alachlorem a terbuthylazinem a uhlím čistým i předem zatíženým buněčnými peptidy. Výsledky ...
Aplikace analytických metod pro analýzu barviv využívaných v uměleckých dílech.
Svobodová, Eva ; Bosáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kopecká, Ivana (oponent) ; Feltl, Ladislav (oponent)
Přírodní organická barviva postupem času degradují a vyžadují restaurátorský zásah. Proto je vývoj analytických metod pro identifikaci barviv důležitý. Tato práce srovnává možnosti identifikace organických barviv separačními a spektrometrickými metodami. Pro identifikaci organických přírodních barviv (akaroid, brazil, dračí krev, kamala, kampeška, košenila, kraplak, laka a santal) byly vybrány tři separační techniky (tenkovrstvá chromatografie - TLC, kapilární zónová elektroforéza - CZE a micelární elektrokinetická chromatografie - MEKC) a dvě spektrometrické techniky (infračervená mikrospektroskopie - IR a Ramanova mikrospektroskopie). V TLC se stacionární fází tvořenou oktadecylem navázaným na silikagel a vyvíjecí fází 80/20 (v/v) MeOH/1% TEA v 0,1 mol·dm-3 octanovém pufru, pH 5 a 80/20 (v/v) MeOH/1% TEA v 0,025 mol·dm-3 tetraborátovém pufru o pH 7 a 9 se skvrny barviv santal, kampeška, akaroid, dračí krev a brazil rozmývaly. Karmínovou kyselinu, hematein a purpurin se nepodařilo detekovat. Optimalizované podmínky v MEKC, která je oproti CZE vhodnější pro identifikaci barviv, byly 0,01 mol·dm-3 tetraborátový pufr o pH 8,5 s 0,015 mol·dm-3 SDS, dávkování 20 mbar po 5 s, napětí 20 kV, detekce při 254 nm. Za těchto podmínek byla metoda validována a ověřena pro identifikaci přírodních barviv a...
Adsorpce pesticidů na granulovaném aktivním uhlí při úpravě vody
Kopecká, Ivana ; Hnaťuková, Petra (vedoucí práce) ; Pivokonský, Martin (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na výzkum adsorpčních procesů při odstraňování pesticidů na granulovaném aktivním uhlí (GAC) v procesu úpravy vody. Při adsorpci pesticidů na GAC je dosahováno značné účinnosti jejich odstranění, která však může být radikálně snížena přítomností přírodních organických látek (NOM, Natural Organic Matter) v upravované vodě. Mezi tyto látky patří i tzv. AOM (Algal Organic Matter) produkované fytoplanktonem, které díky rozdílné molekulové hmotnosti obsažených frakcí mohou adsorpci pesticidů ovlivňovat podobně jako NOM dvěma hlavními mechanismy - přímou kompeticí o adsorpční místa na povrchu GAC a blokací pórů. Byly provedeny rovnovážné vsádkové a kinetické adsorpční experimenty se dvěma typy GAC (Norit 1240 a Filtrasorb 400) a dvěma pesticidy (terbuthylazin a alachlor). Pro posouzení vlivu AOM na adsorpci pesticidů bylo pro experimenty použito uhlí nezatížené a předem zatížené AOM. Hodnocen byl i vliv pH roztoku na kompetitivní adsorpci AOM. Pesticidy byly ze vzorků extrahovány metodou SPE a stanoveny na plynovém chromatografu (GC-ECD). AOM byly blíže charakterizovány metodou frakcionace na sorpčních pryskyřicích. U proteinových složek AOM bylo pomocí kapalinové SEC chromatografie stanoveno zastoupení zjevných molekulových hmotností. Dosažené výsledky prokázaly rozdílnou...
Adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem na granulovaném aktivním uhlí
Čermáková, Lenka ; Pivokonská, Lenka ; Kopecká, Ivana ; Pivokonský, Martin ; Janda, V.
Příspěvek se zabývá výzkumem adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM) na granulovaném aktivním uhlí (GAC), které jsou špatně odstranitelné konvenčními procesy úpravy vody založenými na koagulaci a flokulaci. Použity byly celulární peptidy (COM) o molekulové hmotnosti < 10 kDa izolované z AOM sinice Microcystis aeruginosa. Studována byla adsorpční kapacita pro uvedené látky na dvou druzích GAC – Picabiol 12x40 (PIC) a Filtrasorb TL 830 (FTL) a faktory ovlivňující adsorpční účinnost – pH a iontová síla (IS) roztoku. Výsledky prokázaly, že adsorpce peptidů i AMK je výrazně ovlivněna nábojovými poměry v systému, které závisí na pH roztoku. Pro obě GAC byla zjištěna rostoucí účinnost adsorpce COM peptidů s klesajícím pH. Dále bylo prokázáno, že vyšší iontová síla roztoku může vést k posílení adsorpce díky potlačení odpudivých sil mezi peptidy a povrchem testovaných GAC a mezi peptidy navzájem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kopecká, I.
2 Kopecká, Ina
4 Kopecká, Iva
2 Kopecká, Ivana.
3 Kopecká, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.