Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analysa pigmentů a pojiv v barevné vrstvě uměleckých děl
Kučková, Štěpánka ; Pacáková, Věra (vedoucí práce) ; Štulík, Karel (oponent) ; Kopecká, Ivana (oponent) ; Novotná, Miroslava (oponent)
4. Conclusions 1. The method of gas chromatography was successfully optimised for a reliabie oeteňation of individual components in coiophony and Mexioan coPai' ificant 2. of arl the stu<iied pigments, verdigris exhibits the most stgn effect on the composition of fresh corophony and Mexican copal' 3. The degradative processes caused by aftif,rcial ageing of diterpenoids (pimaradiene tolttul"' and abietadiene acids) in colophony and triterpenoids (ct- and B-amyrin) in Mexican copal were detected' ___________ i I -. l i3 c:oriern oť u]tramícrotom. ,,.^'::..:. distonion can be solved by the use oť compare tt," int.u.i A more convenienl reÍlection ...nn,o,..o spectra ", ;;;": J:ffi: ";J-",,;,J.5. The detection iimit corour rayers ,.. Jt ".t infrared spectroscopy for the non-aged moder (*zw) forprussian :',t'' n (w/w) for c6pp1 rimits were rouna Tand0'3-1 "@;;;;: phthalocvanine' 1-3 %o phtharocyanin " r, n'l'.the artinciatl;' ;JTil:t:Jffi:: ó. MALDI.T.F MS is w/w) and indigo (3.l0 % wlw). in fresh and artificial able to ídentify indigo ar are 0.01 o/o lv/wÍ.b. i".: aged model cil;, copper phthalocyanine 7. MALDI-T.. ,, ,o,tt*o and 0'03 n *,* ^i,""' The detection limits their morecurar ions. :ntifies carmine, tu..ui. ropper phthalocyanine' associatedproreins. In addition' t"*;;:1""::"::ff:;;'Jl 8. The technique...
Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana historického fotografického materiálu v různých typech paměťových institucí
Bezděk, Ladislav ; Borýsková, Štěpánka ; Cikrytová, Tereza ; Hozák, Jan ; Hocková, Monika ; Kopecká, Ivana ; Medříková, Petra ; Štanzel, Tomáš ; Vávrová, Petra
Metodika podává základní instrukce jak zacházet s historickým fotografickým materiálem – jak a v jakých klimatických podmínkách jej ukládat, jak s ním manipulovat, aby zabránili jeho degradaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Aplikace a prezentace historického fotografického materiálu v expozicích a instalacích paměťových institucí
Buriánková, Magdaléna ; Cikrytová, Tereza ; Hozák, Jan ; Hrubá, Michaela ; Kliment, Petr ; Kopecká, Ivana ; Stříteský, Hynek ; Zeinerová-Brachtlová, Ivana
Metodika podává přehled, o různých způsobech jak využívat historický fotografický materiál pro expozice, a základní instrukce jak by se ním mělo zacházet, aby přitom neutrpěl žádná poškození
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hodnocení zolpidem - tartarátu pomocí HPLC
Kopecká, Iva ; Pilařová, Pavla (vedoucí práce) ; Kastner, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát: Iva Kopecká Školitel: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Název Diplomové práce: Hodnocení zolpidem-tartarátu pomocí HPLC V této diplomové práci byla optimalizována metoda pro separaci zolpidemu-tartarátu a jeho nečistoty A. Testoval se vliv složení mobilní fáze, molarity fosforečnanového pufru, jeho pH a teploty na koloně. Byly stanoveny optimální podmínky separace -methanol:acetonitril: 0,06 mol/l fosforečnanový pufr pH 4 (20:15:65), teplota na koloně 30řC, průtok mobilní fáze rychlostí 1ml/min a detekce v UV oblasti při vlnové délce 254 nm. Tato metoda byla následně použita pro hodnocení stabilitních zkoušek za těchto zátěžových podmínek - zásadité prostředí, zvýšená teplota, oxidativní prostředí a denní světlo. Byl sledován pokles koncentrace účinné látky zolpidemu tartrátu v daném prostředí v čase a zároveň případný vznik rozkladných produktů účinné látky.
Adsorption of organic compounds onto activated carbon in water treatment process
Kopecká, Ivana
Disertační práce se zabývá využitím aktivního uhlí při odstraňování nízkomolekulárních organických látek produkovaných sinicemi a řasami (AOM - Algal Organic Matter) při úpravě pitné vody a také vlivem těchto látek na adsorpci antropogenních mikropolutantů, které jsou v surové vodě přítomny. Základem práce jsou výsledky publikované ve čtyřech mezinárodních recenzovaných časopisech s impakt faktorem a dvou konferenčních příspěvcích. Účinnost odstraňování AOM byla studována pomocí rovnovážných a kinetických laboratorních testů s různými typy granulovaného aktivního uhlí a buněčnými peptidy s molekulovou hmotností < 10 kDa produkovanými sinicí Microcystis aeruginosa, u kterých bylo již dříve prokázáno, že jsou velmi obtížně odstranitelné konvenční úpravou pitné vody pomocí koagulace/flokulace, a je tak třeba je odstraňovat jinými procesy. Vliv vlastností roztoku na adsorpci peptidů byl posuzován prostřednictvím testů při různých hodnotách pH a iontové síly. Negativní vliv peptidů na adsorpci organických mikropolutantů přítomných v surové vodě byl simulován prostřednictvím kompetitivních adsorpčních testů s herbicidem alachlorem a terbuthylazinem a uhlím čistým i předem zatíženým buněčnými peptidy. Výsledky ...
Adsorption of organic compounds onto activated carbon in water treatment process
Kopecká, Ivana ; Pivokonský, Martin (vedoucí práce) ; Benešová, Libuše (oponent) ; Janda, Václav (oponent)
Disertační práce se zabývá využitím aktivního uhlí při odstraňování nízkomolekulárních organických látek produkovaných sinicemi a řasami (AOM - Algal Organic Matter) při úpravě pitné vody a také vlivem těchto látek na adsorpci antropogenních mikropolutantů, které jsou v surové vodě přítomny. Základem práce jsou výsledky publikované ve čtyřech mezinárodních recenzovaných časopisech s impakt faktorem a dvou konferenčních příspěvcích. Účinnost odstraňování AOM byla studována pomocí rovnovážných a kinetických laboratorních testů s různými typy granulovaného aktivního uhlí a buněčnými peptidy s molekulovou hmotností < 10 kDa produkovanými sinicí Microcystis aeruginosa, u kterých bylo již dříve prokázáno, že jsou velmi obtížně odstranitelné konvenční úpravou pitné vody pomocí koagulace/flokulace, a je tak třeba je odstraňovat jinými procesy. Vliv vlastností roztoku na adsorpci peptidů byl posuzován prostřednictvím testů při různých hodnotách pH a iontové síly. Negativní vliv peptidů na adsorpci organických mikropolutantů přítomných v surové vodě byl simulován prostřednictvím kompetitivních adsorpčních testů s herbicidem alachlorem a terbuthylazinem a uhlím čistým i předem zatíženým buněčnými peptidy. Výsledky ...
Zakladní registr obyvatel v návaznosti na editační agendové Informační systémy: sdílení dat ve veřejné správě ČR
Kopecká, Iveta ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Práce analyzuje současný stav základního registru obyvatel v návaznosti na agendové informační systémy. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku základních registrů v obecné rovině, kdy je větší pozornost věnována registru obyvatel. Analytická část práce podrobně zkoumá současný stav nastavených a realizovaných procesů, které mají přímý vliv na funkčnost základního registru obyvatel v návaznosti na agendové informační systémy a následné sdílení dat ve veřejné správě České republiky. Pozornost je zaměřena zejména na využívání a poskytování referenčních údajů prostřednictvím webových služeb a informačního systému základních registrů. V práci jsou dále analyzovány přístupy agendových informačních systémů orgánů veřejné moci k základnímu registru obyvatel a také realizace dílčích projektů, které mají přímý dopad na jeho provoz. Vyhodnocení jednotlivých posuzovaných oblastí je provedeno za pomocí statistického šetření.
Řízení kvality ve školství
Kopecká, Iva ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Hlavním cílem mé bakalářské práce je vnímání pojmu řízení kvality ředitelkami mateřských škol, objasnit názory a argumenty zabývající se řízením kvality školy. Bakalářská práce má zjistit, jaké mají povědomí ředitelky mateřských škol o možnostech řízení kvality, jaké jsou jejich názory na zavádění modelů řízení kvality a zda by takové zavedení bylo pro školu přínosem v konkurenčním prostředí mateřských škol. Bakalářská práce přinese reálný popis názorů a postojů ředitelek mateřských škol na řízení kvality ve školství případné argumenty, kterými své postoje zdůvodňují. Klíčová slova Kvalita, řízení kvality, kvalita ve vzdělávání, kvalita předškolního vzdělávání, modely řízení kvality.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kopecká, I.
2 Kopecká, Ina
4 Kopecká, Iva
6 Kopecká, Ivana
2 Kopecká, Ivana.
3 Kopecká, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.