Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Seriál Černé zrcadlo jako významný počin britské televizní tvorby
Kopecká, Barbora ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce: Černé zrcadlo jako významný počin britské televizní tvorby Abstrakt: CZ Diplomová práce se zabývá analýzou britského televizního pořadu Černé zrcadlo. Zkoumá pořad z hlediska autorství, zpracování, tématu, žánru a dopadu na společnost. Cílem je určit základní charakteristiky Černého zrcadla a poukázat na jeho výjimečnost v kontextu současných trendů televizních obsahů. V jednotlivých kapitolách se soustředí na roli autorství, vymezení žánru a definování hlavního tématu. Pořad je také podroben narativní a stylové analýze, která zkoumá způsob konstrukce příběhu, narativní strukturu, práci s postavami, prostředím a stylem. Předmětem zkoumání je také do jaké míry odpovídají témata probíraná v seriálu skutečnosti a do jaké míry se jedná o fikci.Výstupem této práce je tedy komplexní obraz o pořadu Černé zrcadlo včetně porovnání s vybranými britskými pořady.
Vliv intenzity izometrické volní kontrakce na reologické vlastnosti kosterní svaloviny in vivo, in situ
Kopecká, Barbora ; Bittner, Václav (vedoucí práce) ; Jelen, Karel (oponent)
Název: Vliv intenzity izometrické volní kontrakce na reologické vlastnosti kosterní svaloviny in vivo, in situ Cíle: Hlavním cílem této práce je stanovit, jaký vliv má intenzita izometrické volní kontrakce kosterní svaloviny na její viskoelastické vlastnosti. Práce má dále za cíl přispět k verifikaci myotonometru jakožto objektivního diagnostického nástroje a srovnává ho s dosavadními metodami posuzování svalového tonu, resp. jeho dílčích charakteristik. Metody: U 20 zdravých jedinců jsme použili přístroj myotonometr - užitný vzor 29456 pro posouzení změn tuhosti a viskózního chování kosterní svaloviny in vivo, in situ. Hodnoty jsme srovnávali při 0%, 20%, 35% a 50% maximální síly volní izometrické kontrakce flexorů prstů ruky, kontrolované ručním dynamometrem. Výsledky: Lze konstatovat, že tuhost i viskózní chování kosterního svalstva s rostoucí mírou volní izometrické kontrakce narůstá. Klíčová slova: myotonometr, kosterní svalovina, viskózní chování, tuhost, svalový tonus
Návrh podnikového finančního plánu
Kopecká, Barbora ; Velička, Michal (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikového finančního plánu společnosti FLÍDR s.r.o. V rámci sestavení finančního plánu je obsahem této práce strategická a finanční analýza období 2013-2017. Následně je navržen finanční plán ve variantě pesimistické a optimistické obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a výkaz peněžních toků pro roky 2018–2020.
Právní úprava agentur práce a agenturního zaměstnávání
Kopecká, Barbora ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Bělina, Miroslav (oponent)
Práce seznamuje čtenáře s platnou právní úpravou týkající se agentur práce a zároveň se podrobně věnuje právní úpravě institutu agenturního zaměstnávání, jakožto formě zprostředkování zaměstnání, která spadá do jejich výlučné kompetence. Po nastínění vývoje právní úpravy, následuje seznámení s hlavními prameny práva, a to jak na mezinárodní, tak na komunitárním úrovni, jimiž je současná národní právní úprava nejvíce ovlivněna. Práce dále popisuje veřejnoprávní aspekty platné právní úpravy agentur práce, kam spadá vydávání povolení ke zprostředkování zaměstnání, na němž závisí vznik agentury práce, podmínky pro jeho vydání, jakož i důvody zániku agentur práce, kdy zároveň tuto právní úpravu včetně procesu na ní závislém hodnotí. Následující část se věnuje agenturnímu zaměstnávání. Jsou zde podrobně rozebrány vztahy, které při tomto způsobu zaměstnávání vznikají. Práce se snaží upozornit na nedostatky, se kterými se musí subjekty daného vztahu vypořádat, jako je např. nedostatečná úprava náhrady škody, nejasnosti ohledně práva, kterého má být použito na konkrétní smluvní vztah. Závěr práce pojednává o dodržování právních předpisů agenturami práce vykonávané státními orgány.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou radikulární syndrom S1
Kopecká, Barbora ; Neuwirthová, Svatava (vedoucí práce) ; Voráčová, Helena (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou radikulární syndrom S1 Cíle: Cílem této práce je zpracování poznatků k problematice radikulárního syndromu S1 zejména z pohledu fyzioterapeuta a jejich využití v praxi prezentované v podobě kazuistiky pacienta s touto diagnózou. Metody: Práce se skládá ze dvou částí. V části obecné jsou shrnuty poznatky o radikulárním syndromu S1 na základě dostupné literatury. Věnuji se anatomickým a kineziologickým poměrům, etiologii a klinickému obrazu onemocnění a dále možným způsobům léčby se zaměřením na fyzioterapeutické metody. Ve speciální části je rozpracována kazuistika pacientky s touto diagnózou. Zahrnuje její anamnézu a vstupní vyšetření, dále jsou zaznamenány všechny provedené terapeutické jednotky a v závěru je uvedeno výstupní vyšetření a je zhodnocen efekt této léčby. Klíčová slova: radikulární syndrom S1, bolest zad, hluboký stabilizační systém, fyzioterapie, kazuistika
Alkohol v životním stylu studentů středních škol
Kopecká, Barbora ; Blatnická, Jindra (vedoucí práce) ; Jurásková, Dana (oponent)
Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou.. V teoretické části jsem se zaměřila na problematiku požívání alkoholu v naší společnosti, působení alkoholu na osobnost a psychiku člověka, na alkohol ze sociologického a psychologického hlediska. Empirická část obsahuje vyhodnocení vlastního výzkumu, který byl proveden formou dotazníku a studiem dostupné dokumentace. Na základě zjištěných skutečností byl vyhodnocen vzorek mladistvých ve věku od 16 do 22 let. Výsledky, kterých bylo dosaženo výzkumem, jsou shrnuty a vyhodnoceny v závěru.
Vliv kolonialismu na demografický a ekonomický rozvoj Chile
Kopecká, Barbora
Cílem této diplomové práce je popis vlivu kolonialismu na demografický a ekonomický rozvoj Chile. Teoretická část popisuje nejdůležitější události v období před kolonialismem, během koloniálního období a situaci v Chile po kolonialismu. Práce zdůrazňuje vliv kolonialismu na demografický, ekonomický, kulturní a politický rozvoj země. Praktická část práce se potom zaměřuje na analýzu ekonomické prosperity během kolonialismu, s hlavní analýzou od post koloniálního období do současnosti. Závěr hodnotí pozitivní a negativní vlivy kolonialismu na současný rozvoj Chile.
Zhodnocení ekonomických dopadů fluktuace zaměstnanců ve společnosti FLÍDR s.r.o.
Kopecká, Barbora ; Bašta, Josef (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem fluktuace zaměstnanců. Především se jedná o zhodnocení fluktuace zaměstnanců ve společnosti FLÍDR s.r.o. a její dopady na ekonomiku této společnosti v rozmezí pěti sledovaných let. Dále práce analyzuje možné příčiny a důsledky fluktuace, na základě kterých jsou v závěru navrhnuta možná opatření a doporučení pro zlepšení spokojenosti zaměstnanců a snížení fluktuace ve společnosti.
Ocenění rodinné firmy Pekařství Kopecký s.r.o.
Kopecká, Barbora ; Heřman, Jan (vedoucí práce) ; Zeman, Karel (oponent)
Diplomová práce prezentuje komplexní ocenění malého výrobního podniku, kdy hledaným standardem hodnoty je investiční hodnota. Práce obsahuje strategickou a finanční analýzu, prognózu generátorů hodnoty, vypracování finančního plánu a vlastní ocenění.
Design a typografie svatebních tiskovin
Kopecká, Barbora ; Khabirova, Maja (vedoucí práce) ; Bubeníček, Jan (oponent)
Práce se zabývá vytvořením návrhu tří sad svatebních tiskovin. Každá sada bude vytvořená v rámci jednotného vizuálního stylu a bude obsahovat několik typů tiskovin. V teoretické části se věnuji definicím klíčových pojmů, rozboru faktorů ovlivňujících design, a také popíši obecný postup při tvorbě publikace. V praktické části aplikuji tyto poznatky na bakalářský projekt svatební agentury Get Wed, pro kterou navrhnu tři designové řady svatebních tiskovin. Než přistoupím k samotné tvorbě tiskovin, provedu analýzu konkurence v daném odvětví v České republice. Výsledkem je produkt s jedinečným designem, respektující pravidla tvorby publikace a požadavky českého trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kopecká, Barbara
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.