Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Závěrečná zpráva projektu PB-2014-ZL-U2301-004-BUKOV
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Kaláb, Zdeněk ; Koníček, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Kaláb, Tomáš ; Konečný, Pavel ; Kolcun, Alexej ; Králová, Lucie ; Kubina, Lukáš ; Lednická, Markéta ; Malík, Josef ; Martinec, Petr ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Zajícová, Vendula
Podzemní výzkumné pracoviště (PVP) Bukov je vybudováno jako testovací lokalita pro ověření metodik studia a zhodnocení vlastností a chování horninového masívu, který je typově blízký vybraným kandidátním lokalitám (tj. je tvořen krystalinickými horninami s vysokou pevností a puklinovou propustností), a který je situován v hloubce odpovídající předpokládané úložné hloubce finálního hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v České republice. Lokalita PVP Bukov se nachází na území Kraje Vysočina, na katastrálním území obce Bukov, přibližně 3 km jv. od Dolní Rožínky. Samotné podzemní výzkumné pracoviště je situováno přibližně 300 metrů od jámy Bukov-1, a to na 12. patře této jámy v hloubce přibližně 550 – 600 metrů pod zemským povrchem. Z hlediska regionálně geologického je PVP Bukov lokalizováno v jižním křídle uranového ložiska Rožná, na severovýchodním okraji strážeckého moldanubika, poblíže jeho kontaktu se svrateckým krystalinikem. Horninový masiv je tvořen poměrně monotónním sledem migmatitizovaných biotitických rul až stromatitických migmatitů, amfibolicko-biotitických až biotiticko-amfibolických rul a amfibolitů s občasnými drobnými vložkami aplitů, pegmatitů nebo vápenato-silikátových hornin (erlánů). V rámci komplexní geotechnické charakterizace prostorů PVP Bukov byl Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i. v Ostravě (ÚGN) v letech 2013 – 2017 realizován komplex laboratorních a terénních prací, jejichž cílem bylo zejména detailní popsání geotechnických a geomechanických vlastností a kvality horninového masivu. Tyto práce konkrétně zahrnovaly: stanovení a zhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností hornin, odebraných z boků důlních děl, z vrtů a z povrchových lokalit; stanovení napěťového stavu a přetvárného chování horninového masívu metodami hydraulického štěpení stěn vrtů, Goodman Jack a CCBO, resp. CCBM; stanovení kvality horninového masívu dle vybraných indexových geomechanických klasifikací; periodická dlouhodobá tenzometrická a konvergenční měření a posouzení vlivu technické a důlně indukované seismicity na zájmový horninový masív. Realizovaný soubor výzkumných prací by měl poskytnout dostatečně ucelený soubor geotechnických a geomechanických poznatků, nezbytných pro následnou realizaci rozsáhlých výzkumných experimentů zaměřených na dlouhodobou bezpečnost a technickou proveditelnost budoucího národního hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
Fyzická bezpečnost v průmyslovém podniku
Konečný, Pavel ; Ondrák, Viktor (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na řešení fyzické bezpečnosti organizace působící v segmentu metalurgie. V analytické části jsou identifikovány nedostatky v jednotlivých oblastech fyzické bezpečnosti dle norem ČSN ISO/IEC řady 27 000. Návrhová část je shodně rozčleněna do jednotlivých kapitol obsahujících doporučení k modernizaci, nápravě nedostatků či úpravám systémů. Náplní teoretické části je zejména objasnění pojmů a postupů užitých v návrhu. Hlavní přínos práce spatřuji v návrhu změn, po jejichž správné realizaci bude fyzická bezpečnost podniku na vysoké úrovni.
Art brut v kulturologické perspektivě. Symbolická imaginace v art brut
Zemánková, Terezie ; Borecký, Vladimír (vedoucí práce) ; Soukup, Václav (oponent) ; Konečný, Pavel (oponent)
Předmětem této dizertační práce je art brut, neboli umění v "surovém stavu". Jedná se o spontánní tvorbu neškolených jedinců, která se vymyká etablovaným výtvarným směrům a stylům. Kreativita autorů art brut často souvisí s duševní chorobou nebo s mediumními schopnostmi, které rozpoutávají imaginativní schopnosti individua. Na art brut byla doposud aplikována psychiatrická, psychoanalytická, sociologická i uměnovědná hlediska. Ta se však jeví jako reduktivní, a proto, jsem pro svoji dizertaci zvolila komprehenzivní kulturologickou metodu, která se snaží umělecké dílo nahlížet v jeho totalitě a v sociokulturním kontextu. Přestože art brut je tradičně vymezováno proti kultuře, kulturologický úhel pohledu na něj nahlíží jako na její integrální součást. Hermeneutická část práce se věnuje třem stěžejním principům art brut: Prvním z nich je konstrukce paralelních světů prostřednictvím tvorby. Osobní mytologie autorů zde docházejí naplnění v alternativních existencích, jejichž zhmotněním je jejich výtvarné zpracování. Dalším jevem typickým pro art brut je "brikoláž". Tento termín zde označuje použití materiálů, které se odchyluje od ustálených zvyklostí při dané činnosti. Brikoláž v art brut se nevztahuje ale jen na techniku, ale i na převrácení symbolů, syžetových prvků, či jazyka. Posledním principem je mediumní...
Obchodování na akciových trzích
Konečný, Pavel ; Smolík, Kamil (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
V práci je řešena problematika obchodování na akciových trzích z pohledu začínajícího obchodníka. Zvolený problém je teoreticky popsán a v rámci praktické části je testováno několik strategií spolu s obchodním SW. U některých strategií se po úpravě podařilo dosáhnout zisku. Přínos praktické části práce spatřuji v možnosti nasadit ziskové strategie v praxi a dále v usnadnění rozhodování při výběru obchodního softwaru a dalších nástrojů.
Technický audit veřejného vodovodu
Konečný, Pavel ; Svoboda,, Miroslav (oponent) ; Tuhovčák, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá technickým auditem veřejného vodovodu. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice a v zahraničí. Dále jsou v práci popsány metodiky vytvořené na ÚVHO FAST Brno, které slouží k hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodní infrastruktury. V praktické části diplomové práce použita aplikace TEA Water pro zpracování technického auditu vodovodu brněnských vodáren a kanalizací a. s.
Vliv plechů z amorfní oceli na prostupnost rušení transformátory
Konečný, Pavel ; Ertl, Jakub (oponent) ; Pavlík, Josef (vedoucí práce)
Vliv plechů z amorfní oceli na prostupnost rušení transformátory Tato diplomová práce zachycuje rozdíl mezi současně používanými materiály a amorfními plechy, sloužící jako jádra transformátorů. Testování zkušebních vzorků probíhá při frekvenci 50-2500Hz. Měřením pak získáme materiálové charakteristiky a vyhodnotíme jejich průběh na zpětné působení na síť.
Implementace ERP systému ve firmě a jeho propojení s E-shopem
Konečný, Pavel ; Válek, Martin (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou stávající metodologie implementace IS a vytvořením nové efektivnější metodiky zabraňující opakování identifikovaných nedostatků. I přes různorodost jednotlivých zákazníků a jejich požadavků při zavádění a úpravách IS, je nutné k tvorbě projektů přistupovat procesně. Implementační metodologie je tedy definována popisem jednotlivých procesů zavedení IS.
Zvýšení zisku drobného investora investováním na měnovém trhu
Konečný, Pavel ; Doležal, Milan (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi investování na měnovém trhu se zaměřením na drobné investory. Práce obsahuje charakteristiku měnového trhu, analýzu vlivů, které na něj působí a vypracovává strategii obchodování tak, aby bylo dosaženo zisku s ohledem na minimální riziko pro investora.
Expertní systémy
Veselovský, Michal ; Konečný, Pavel (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Expertní systémy (ES) jsou komerčně jedno z nejúspěšnějších využití umělé inteligence (UI neboli AI – Artificial Inteligence) a to již od 80. let 20. století. Hojně se využívají ve zdravotnictví, průmyslu, vědě, obchodu, bankovnictví atd. Expertní systém je software využívající znalostí expertů pro řešení velice složitých úloh a problémů, které by jinak vyžadovaly účast či konzultaci jednoho nebo více odborníků na danou problematiku. Tento software simuluje způsob rozhodování člověka-experta při řešení složitých úkolů, a snaží se dosáhnout nejpravděpodobnějšího výsledku, ideálně shodného s názorem experta. Typickým rysem expertních systémů, odlišujícím je od obyčejných programů, je oddělení samotného rozhodovacího mechanismu systému (inferenčního mechanismu) a báze znalostí - stejný expertní systém pouze s jinou bází znalostí tak může sloužit k různým účelům. Toho se využívá při tvorbě prázdných expertních systémů – shellů. Dalšími rysy, které však nemusí platit pro všechny ES, jsou schopnost rozhodování při neurčitosti a schopnost vysvětlit dané rozhodnutí. Cílem této práce je popsat základní principy funkce ES s využítím volně dostupných informačních zdrojů, a následně popsat a rozebrat prostředky pro tvorbu těchto systémů pomocí informací především z oficiálních webových stránek.
Vyhodnocení ztrát vody pro vybraná tlaková pásma města Brna
Konečný, Pavel ; Dvořák,, Pavel (oponent) ; Tuhovčák, Ladislav (vedoucí práce)
Ztráty vody je množství vody uniklé z vodovodní sítě. Kontrola ztrát vody je jednou ze základních povinností provozovatelů. Jejich velikost poukazuje na technický stav vodovodu a je rozhodující pro plánování investic na opravy. Je několik způsobů vykazování ztrát vody. Hodnoty, které popisují jednotkový únik, jsou častěji nahrazovány procentem vody ztracené k celkovému objemu vody vyrobené.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
37 KONEČNÝ, Petr
1 Konečný, P.
37 Konečný, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.