Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 156 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti
Krhut, Jan ; Odložilová, Kateřina (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení pojízdného baru. Jedná se o specifický bar kombinující prvky rychlého občerstvení a klasického baru. Práce je složena ze tří částí. Teoretická část bude vycházet z literární rešerše a budou zde vymezeny základní pojmy. Analytická část se bude zabývat analýzou trhu a jeho potřebami, přičemž budou využity nástroje SLEPT a SWOT analýzy. Návrhová část je pak vlastním zpracováním podnikatelského plánu.
Návrh změn motivačního systému ve vybraném podniku
Tran, Khanh Thien ; Adamec, Pavel (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce na téma motivační systém zaměstnanců v podniku je rozdělena na dvě části – teoretická a praktická. Cílem práce je vytvořit návrh pro zlepšení motivačního systému. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy v oblasti motivace zaměstnanců. Praktická část se bude věnovat vybranému podniku a stávajícímu motivačnímu systému.
Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybrané společnosti
Hemzová, Pavla ; Strnadová, Martina (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh změn konceptu motivačního systému ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny některé činnosti související s řízením lidských zdrojů a také pojmy související s motivací a stimulací. Analytická část obsahuje popis společnosti a analýzu současného stavu včetně dotazníkového šetření. Poslední část bakalářské práce je zaměřena na návrhy zlepšení konceptu motivačního systému.
Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj vybraného podniku
Elbl, Marek ; Vítková, Danuše (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského plánu pro nově vzniklý podnik. Vybraným podnikem je v tomto případě společnost, která se zabývá tzv. servisem pro lékárny. Teoretická část se zabývá podrobným vysvětlením, co je důležité pro sestavení podnikatelského plánu a co má obsahovat. Analytická část využívá různých způsobů analýzy jak vnějšího, tak vnitřního okolí podniku. K těmto účelům jsou využity např. analýza PEST či Porterova analýza. V návrhové části přichází na řadu samotná tvorba podnikatelského plánu pro společnost ILIPHARM s.r.o.
Návrh změn motivačního konceptu ve vybrané společnosti poskytující služby
Crlíková, Eva ; Nedvěd, Zdeněk (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou motivace zaměstnanců. Popisuje změnu současného trhu práce a vysvětluje důležitost obeznámenosti vedení společností s důvody odchodu zaměstnanců z firmy. Teoretická část obsahuje studium prvotních potřeb a spokojenosti zaměstnanců a způsoby jejich naplňování. To vše je aplikováno na motivační systém cestovní agentury Invia.cz. Cílem této diplomové práce je tedy analýza a návrhy na případné zlepšení motivační atmosféry ve společnosti. Analýza je provedena pomocí dotazníkového šetření.
Návrh změn konceptu personálního řízení ve státní správě
Palatová, Radka ; MBA,, Marcela Sakáčová, (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce analyzuje způsob řízení lidských zdrojů ve státní správě, konkrétně u Policie České republiky. Specifikuje oblast řízení lidských zdrojů se zaměřením na vybrané části a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje návrhová opatření, která povedou ke zkvalitnění a zefektivnění v oblasti řízení lidských zdrojů a tím k úspěšnému rozvoji organizace.
Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku
Prokopová, Barbora ; Novohradská, Kateřina (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Hlavním cílem mé diplomové práce je hodnocení organizační kultury společnosti Top Advert, s.r.o. Má práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá teoretickými východisky k dané problematice a jejich popisem. Praktická část je poté zaměřena na identifikaci obsahu organizační kultury prostřednictvím dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru. Na základě zjištěných výsledků jsou dále navržena opatření pro zlepšení stávající situace.
Návrh změn motivačního sytému ve vybraném podniku
Farkasová, Helena ; Mazánek, Lukáš (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh motivačního systému ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány teoretická východiska týkající se řízení lidských zdrojů a motivace zaměstnanců. V praktické části bude provedena analýza současné situace z pohledu firmy a na základě dotazníkového šetření bude provedena také analýza spokojenosti z pohledu zaměstnanců. Získaná data budou použita k vyhodnocení současné situace ve firmě. V závěru práce jsou diskutovány návrhy ke zlepšení v oblasti řízení zdrojů ve vybrané společnosti.
Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku
Lišková, Barbora ; Valihrach, Lubomír (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je vypracování návrhů na zlepšení stávající organizační kultury SŽG v Brně. V teoretické části mé práce se věnuji obecným charakteristikám organizační kultury. Praktická část se zabývá samotnou analýzou problému. Na základě této analýzy pak navrhuji takové změny, které by podpořily strategii a výkonnost podniku. V závěru celé práce pak bude zhodnoceno naplnění cílů a ověření hypotéz stanovených v úvodu.
Návrh změny organizační kultury v podniku poskytujícím služby
Holbová, Veronika ; Fojtíková, Petra (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá organizační kulturou podniku Disco Pizza pod Hradem Brumov – Bylnice. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s organizační kulturou. V praktické části je provedena analýza organizační kultury společnosti prostřednictvím dotazníkového šetření a pozorování. Hlavním cílem bylo na základě provedené analýzy navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení zjištěných nedostatků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 156 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 Konečná, Zuzana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.