Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podnikatelský záměr-zřízení stavební firmy
Konečná, Jana ; Navrátil, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje sestavením návrhu podnikatelského plánu nově vznikající firmy ve stavebnictví. Teoretická část vychází z odborné literatury. Praktická část zahr-nuje analýzu současné situace a samotný podnikatelský plán.
Magnetické částice a jejich využití v biotechnologii
Knápková, Monika ; Konečná, Jana (oponent) ; Trachtová, Štěpánka (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na magnetické částice, které jsou využívány v řadě biotechnologických aplikací. Teoretická část práce pojednává o specifických vlastnostech těchto částic, o materiálech, kterými mohou být tvořeny a dále jsou zmíněny některé biotechnologické aplikace využívající magnetické částice. V experimentální části byly využity vybrané druhy magnetických částic za účelem izolace nukleových kyselin. Kvalita izolované DNA s ohledem na čistotu byla vyhodnocena za použití metody polymerázové řetězové reakce a jejích modifikací. Dále byla využita vysokorozlišovací analýza křivek tání (HRM analýza) za účelem ověření kvality izolované DNA a pro rozlišení bakterií Lactobacillus casei a Lactobacillus rhamnosus. Izolace DNA pomocí magnetických nosičů byla úspěšná, přičemž z hlediska koncentrace byly nejvhodnější komerčně dostupné mikronosiče MPG a magnetické mikročástice typu Fkol 77ox. Z hlediska čistoty byly pro izolaci DNA nejlepší magnetické nanočástice F79/L3 PLL. Bakteriální druhy Lactobacillus casei a Lactobacillus rhamnosus se pomocí HRM analýzy nepodařilo rozlišit.
Povinná mlčenlivost všeobecných sester a důsledky jejího porušení
Benešová, Pavla ; Prošková, Eva (vedoucí práce) ; Konečná, Jana (oponent)
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jaké je právní vědomí všeobecných sester v problematice povinné mlčenlivosti. Dále bylo zkoumáno, zda všeobecné sestry vědí, jaké jsou důsledky za neoprávněné nahlížení do zdravotnické dokumentace. V teoretické části popisuji problematiku povinné mlčenlivosti a důsledky jejího porušení. Vymezuji pojmy osobní a osobní citlivý údaj. Uvádím podmínky, za kterých dochází k prolomení povinné mlčenlivosti a důsledky porušení právní povinnosti. Popisuji právní odpovědnost všeobecných sester. V praktické části využívám kvalitativní metody sběru dat, rozhovoru, k tomu, abych odpověděla na hlavní a dílčí výzkumné otázky. Pomocí provedených rozhovorů se všeobecnými sestrami, provádím analýzu případu a popisuji provedená opatření zaměstnavatele v Městské nemocnici v Litoměřicích.
Duchovní sborová tvorba Víta Clara
Konečná, Jolana ; Slavický, Tomáš (vedoucí práce) ; Douša, Eduard (oponent)
- 48 - 9. RESUME Bakalářská práce je zaměřena na život a dílo Víta Clara. V práci byly použity ukázky ze sborové duchovní tvorby, byly shrnuty kompoziční prostředky. V závěru práce je zhodnocení vybraných skladeb z hlediska interpretačního. Pozornost byla věnována významným českým osobnostem současnosti v české hudební pedagogice posledních desetiletí. Nemalou překážkou byl stav pramenů a nedostatek dohledatelných materiálů, stejně tak i čekání na zpracování notové pozůstalosti. Naopak byly potěšitelné postřehy a odpovědi kolegů a Clarových studentů, zejména jejich milé vzpomínky na nezapomenutelného skladatele a pedagoga. Tato práce je věnována památce Víta Clara im memoriam. 9. RESUME This thesis focuses on the life and work of Vít Clar. It presents some examples of sacred music for choir and summarizes Clar's musical composition elements. The last chapter evaluates selected compositions from the interpretation point of view. This text also pays attention to significant Czech personalities in contemporary musical education of several past decades. Work on this thesis was considerably hampered by the poor conditions of resources and the lack of available materials as well as by the duration of Clar's score estate's processing. On the other hand, observations and answers of Clar's colleagues and students,...
Netradiční potraviny s obsahem probiotických bakterií
Sobotková, Markéta ; Konečná, Jana (oponent) ; Trachtová, Štěpánka (vedoucí práce)
Probiotické mikroorganismy jsou obsaženy kromě běžných mléčných produktů také v netradičních potravinách konzumovaných zejména v asijských zemích. V práci je uveden přehled vybraných méně obvyklých potravin s obsahem probiotických mikroorganismů, které nejsou řazeny mezi mléčné fermentované výrobky. Jsou diskutovány pozitivní účinky probiotických potravin na zdravotní stav člověka. Experimentální část práce se zabývá identifikací probiotických mikroorganismů přítomných ve vybraném probiotickém výrobku asijského původu. DNA byla z produktu izolována metodou fenolové extrakce a za využití magnetických částic. Přítomnost probiotických MO byla zjišťována za využití metody polymerázové řetězové reakce v reálném čase (qPCR).
Identifikace probiotických bakterií v komplexních matricích potravin a potravinových doplňků
Cesnak, Filip ; Konečná, Jana (oponent) ; Trachtová, Štěpánka (vedoucí práce)
Teoretická časť práce pojednáva o všeobecnej charakteristike probiotických baktérií, ich vplyvoch na zdravie človeka a technologických nárokoch kladených na probiotické baktérie. Ďalej práca pojednáva o aktuálnych metódach identifikácie baktérií, najmä na základe polymerázovej reťazovej reakcie. Experimentálna časť pozostáva z identifikácie probiotických baktérií v potravinovom doplnku. Prítomnosť deklarovaných probiotických baktérií bola analyzovaná polymerázovou reťazovou reakciou (PCR) s DNA izolovanou zo vzorky potravinového doplnku pomocou magnetických nosičov.
Posouzení obvyklé ceny věcného břemene na trase vedení splaškové kanalizační sítě
Konečná, Jana ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Hrubanová, Michaela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou věcných břemen zatěžující nemovitosti v ČR. Cílem diplomové práce je na základě provedeného ocenění stanovit hodnotu věcného břemene a hodnotu rodinného domu zatíženého věcnými břemeny, zhodnotit a zdůvodnit případné znehodnocení nemovitosti zřízením věcných břemen. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s oceňováním nemovitostí, metody oceňování nemovitostí a pojmy z katastru nemovitostí. Poté následuje právní úprava věcných břemen, metody a postupy ocenění věcných břemen a ocenění nemovitostí s věcným břemenem. Praktická část se zabývá oceněním věcného břemene. Městský úřad ve Vyškově zrealizoval výstavbu obecní splaškové kanalizaci v místních částech Lhota a Rychtářov. Vedení kanalizace probíhá přes soukromé pozemky, a proto je s vlastníky dotčených pozemků zahájeno jednání o zřízení věcného břemene, které je po dohodě následně smluvně ošetřeno. Na závěr této části je shrnutí a porovnání ceny věcného břemene v roce 2011 a 2014. Dále je v praktické části oceňován rodinný dům v místní části Rychtářov. Na závěr práce je stanovena obvyklá cena rodinného domu a zhodnocení vlivu věcného břemene (služebnosti) na věc nemovitou.
Oceňování prací při pozemkových úpravách
Naňka, Martin ; Konečná, Jana (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem práce je komplexně popsat problematiku pozemkových úprav a zpracovat rozpočty plánů společných zařízení provedených v rámci pozemkových úprav. Pro jednotlivé plány společných zařízení budou zpracovány karty rozpočtových ukazatelů. Na závěr práce proběhne vyhodnocení zpracovaných rozpočtů a výsledných rozpočtových ukazatelů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 KONEČNÁ, Jindřiška
1 Konečná, J.
9 Konečná, Jana
1 Konečná, Jaroslava
2 Konečná, Jitka
1 Konečná, Jolana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.