Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modelování, simulace a experimentální měření reakce systémů vytápění/vzduchotechniky na požadavky regulace
Matějíček, Michal ; Komínek, Petr (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá chováním technických systémů studentské koleje v Brně. V objektu bylo měřeno a vyhodnoceno teplotně-vlhkostní klima. Měření je pak porovnáno s počítačovou simulací vytvořenou v programu DesignBuilder. Geometrický model budovy byl vytvořen v programu Revit, který podporuje technologii BIM. Na základě vyhodnocení experimentu byla navržena optimalizace technických systémů v objektu.
Komplexní metodika hodnocení rezistence GM švestky, Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, kvality plodů a možného přenosu transgenu do rostlin r. Prunus: uplatněná certifikovaná metodika
Polák, Jaroslav ; Kumar, Jiban ; Krška, Boris ; Komínek, Petr ; Jarošová, Jana
Metodika prezentuje metodické postupy a výsledky hodnocení rezistence Biotech švestky klon C-5 (´HoneySweet´). Zcela nové jsou kapitoly hodnocení kvality plodů švestky ´HoneySweet´ (Prof. B. Krška ve spolupráci s Doc. J. Polákem) i hodnocení příznaků PPV na plodech (J. Polák) a hodnocení možného přenosu transgenu do rostlin rodu Prunus (Ing. P. Komínek, Ph.D.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vytápění mateřské školy
Matůšů, Ondřej ; Komínek, Petr (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je v teoretické části téma vzduchospalinových cest plynových kotlů. V části druhé je řešeno vytápění mateřské školy. Jedná se o dvoupatrový rekonstruovaný objekt. Svou velikostí je vhodný až pro 100 dětí umístěných do čtyř tříd. Zdrojem tepla pro objekt je kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů. V objektu jsou použita desková otopná tělesa zakrytá dřevěnými kryty. Objekt je z části nuceně větrán VZT jednotkami.
Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie
Komínek, Petr ; Jandová, Barbora ; Komínková, Marcela ; Polák, Jaroslav
Metodika popisuje postup kultivace rostlin révy vinné in vitro za účelem jejich ozdravení od virových patogenů pomocí Ribavirinu. Velká část metodiky se zabývá diagnostikou virů pro stanovení úspěšnosti ozdravení. Metodika je určena pracovištím technických izolátů a dalším podnikům, které provádějí ozdravování podnoží a odrůd révy vinné, případně ji mohou využít též MZe, ÚKZÚZ, Svaz pěstitelů révy vinné a další zájemci a pěstitelé révy vinné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou.
Fikejsl, Tomáš ; Komínek, Petr (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie.Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. Popisuje požadavky platných právních předpisů ČR a EU a zaměřuje se na uplatnění obnovitelných zdrojů energie v těchto budovách. Třetí a poslední část slouží jako podklad pro část experimentu. Výpočtová část aplikuje teoretické znalosti na konkrétním příkladu. Předmětem se stala novostavba bytového domu, do kterého jsou navržena technická zařízení zajišťující požadované vnitřní prostředí. Návrh se týká systému vytápění, větrání, chlazení, přípravy teplé vody a osvětlení. Na konci jsou přiloženy grafické části průkazů energetické náročnosti budov (PENB) a je vyhodnoceno ekonomické a ekologické hledisko. Experiment se zabývá měřením vnitřního mikroklimatu budovy administrativního typu v Brně s ohledem na požadavky platných právních předpisů ČR.
Vytápění bytového domu
Ženožička, Filip ; Komínek, Petr (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody v bytovém domě ve Zlíně na Jižních Svazích. Objekt má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. V objektu jsou navrženy dvě varianty zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody (plynová kotelna a předávací stanice). V části A je řešeno využití solárních kolektorů k ohřevu teplé vody. Část B se zabývá návrhem otopné soustavy, přípravou teplé vody, pojistných a expanzních zařízení. Poslední část C tvoří technická zpráva a výkresová dokumentace vytápění objektu.
Energetické hodnocení budov
Dobrá, Zdena ; Komínek, Petr (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
V teoretické části bakalářské práce se nalézají základní pojmy energetického hodnocení budov a současně také základní vyhlášky a směrnice. Ve výpočtové části jsou specifikovány energetické systémy budov, stavební řešení a tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí. Dále pak pojmy jako je standardizované užívání budovy, potřeba energie pro jednotlivé systémy TZB, návrhy opatření a ekonomické hodnocení. V Projektu nalezneme analýza PENB, zpracované dílčí části energetického auditu a experimentální ověření reálného stavu budovy.
Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor
Komínek, Petr ; Schwarz, Josef (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektronického systému pro zabezpečení a střežení objektů a prostor. Návrh je proveden pro malý rodinný domek s ohledem na nízký příkon a snadnost instalace či případných změn struktury systému. Ovládání je možné nejen lokálně, ale i na dálku pomocí sítě GSM a přes Internet. Všechny události jsou zaznamenávány do historie, přičemž o některých vybraných může být uživatel informován zasláním SMS nebo e-mailu. Součástí systému je i modul pro automatizaci a dálkovou správu objektu a nechybí ani kamerový systém s možností přístupu přes Internet. Celá realizace je podrobně popsána, a to včetně ukázek konfigurace jednotlivých komponent.
Návrh a analýza systémů pokročilého zabezpečení a střežení objektů a prostor
Komínek, Petr ; Šimek, Václav (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a analýzou systémů pro zabezpečení a střežení objektů a prostor (SZSOP) obsahujících pokročilé prvky. Součástí návrhu je elektronický zabezpečovací (EZS), přístupový (ACS), docházkový a kamerový (CCTV) systém s možností automatického sledování pohybujícího se objektu. Ovládání a monitoring jednotlivých podsystémů je možný lokálně i vzdáleně z počítače přes webové rozhraní, nebo pomocí software. Nechybí ani možnost přístupu na kamerový systém z mobilního telefonu. EZS/ACS systém umožňuje navíc ovládání a zasílání informací o jeho stavu formou SMS zpráv. Navržený systém byl kompletně realizován a jeho činnost demonstrována. Realizace je podrobně popsána, včetně ukázek konfigurace jednotlivých komponent. Na závěr je provedena bezpečnostní analýza a naznačen směr dalšího možného vývoje projektu.
Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci
Komínek, Petr ; Reitknecht, Jiří (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
V předložené práci je řešena optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci. Pro aplikaci tématu byla vybrána budova školy areálu SOU a SOŠ Bosonohy. V práci je nejprve provedena analýza objektu, kde je popsán charakter objektu a dále byla zkoumána obálka budovy pomocí infračervené termografie a zhodnocena energetická náročnost budovy před a po rekonstrukci pomocí průkazu energetické náročnosti budovy. Hlavním tématem práce je optimalizace otopné soustavy. V tomto tématu je řešeno optimální nastavení otopné křivky pro ekvitermní regulaci a dále je řešen optimalizace provozu vytápění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 KOMÍNEK, Pavel
4 Komínek, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.