Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vytápění mateřské školy
Matůšů, Ondřej ; Komínek, Petr (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je v teoretické části téma vzduchospalinových cest plynových kotlů. V části druhé je řešeno vytápění mateřské školy. Jedná se o dvoupatrový rekonstruovaný objekt. Svou velikostí je vhodný až pro 100 dětí umístěných do čtyř tříd. Zdrojem tepla pro objekt je kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů. V objektu jsou použita desková otopná tělesa zakrytá dřevěnými kryty. Objekt je z části nuceně větrán VZT jednotkami.
Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie
Komínek, Petr ; Jandová, Barbora ; Komínková, Marcela ; Polák, Jaroslav
Metodika popisuje postup kultivace rostlin révy vinné in vitro za účelem jejich ozdravení od virových patogenů pomocí Ribavirinu. Velká část metodiky se zabývá diagnostikou virů pro stanovení úspěšnosti ozdravení. Metodika je určena pracovištím technických izolátů a dalším podnikům, které provádějí ozdravování podnoží a odrůd révy vinné, případně ji mohou využít též MZe, ÚKZÚZ, Svaz pěstitelů révy vinné a další zájemci a pěstitelé révy vinné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou.
Fikejsl, Tomáš ; Komínek, Petr (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie.Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. Popisuje požadavky platných právních předpisů ČR a EU a zaměřuje se na uplatnění obnovitelných zdrojů energie v těchto budovách. Třetí a poslední část slouží jako podklad pro část experimentu. Výpočtová část aplikuje teoretické znalosti na konkrétním příkladu. Předmětem se stala novostavba bytového domu, do kterého jsou navržena technická zařízení zajišťující požadované vnitřní prostředí. Návrh se týká systému vytápění, větrání, chlazení, přípravy teplé vody a osvětlení. Na konci jsou přiloženy grafické části průkazů energetické náročnosti budov (PENB) a je vyhodnoceno ekonomické a ekologické hledisko. Experiment se zabývá měřením vnitřního mikroklimatu budovy administrativního typu v Brně s ohledem na požadavky platných právních předpisů ČR.
Vytápění bytového domu
Ženožička, Filip ; Komínek, Petr (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody v bytovém domě ve Zlíně na Jižních Svazích. Objekt má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. V objektu jsou navrženy dvě varianty zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody (plynová kotelna a předávací stanice). V části A je řešeno využití solárních kolektorů k ohřevu teplé vody. Část B se zabývá návrhem otopné soustavy, přípravou teplé vody, pojistných a expanzních zařízení. Poslední část C tvoří technická zpráva a výkresová dokumentace vytápění objektu.
Energetické hodnocení budov
Dobrá, Zdena ; Komínek, Petr (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
V teoretické části bakalářské práce se nalézají základní pojmy energetického hodnocení budov a současně také základní vyhlášky a směrnice. Ve výpočtové části jsou specifikovány energetické systémy budov, stavební řešení a tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí. Dále pak pojmy jako je standardizované užívání budovy, potřeba energie pro jednotlivé systémy TZB, návrhy opatření a ekonomické hodnocení. V Projektu nalezneme analýza PENB, zpracované dílčí části energetického auditu a experimentální ověření reálného stavu budovy.
Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor
Komínek, Petr ; Schwarz, Josef (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektronického systému pro zabezpečení a střežení objektů a prostor. Návrh je proveden pro malý rodinný domek s ohledem na nízký příkon a snadnost instalace či případných změn struktury systému. Ovládání je možné nejen lokálně, ale i na dálku pomocí sítě GSM a přes Internet. Všechny události jsou zaznamenávány do historie, přičemž o některých vybraných může být uživatel informován zasláním SMS nebo e-mailu. Součástí systému je i modul pro automatizaci a dálkovou správu objektu a nechybí ani kamerový systém s možností přístupu přes Internet. Celá realizace je podrobně popsána, a to včetně ukázek konfigurace jednotlivých komponent.
Návrh a analýza systémů pokročilého zabezpečení a střežení objektů a prostor
Komínek, Petr ; Šimek, Václav (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a analýzou systémů pro zabezpečení a střežení objektů a prostor (SZSOP) obsahujících pokročilé prvky. Součástí návrhu je elektronický zabezpečovací (EZS), přístupový (ACS), docházkový a kamerový (CCTV) systém s možností automatického sledování pohybujícího se objektu. Ovládání a monitoring jednotlivých podsystémů je možný lokálně i vzdáleně z počítače přes webové rozhraní, nebo pomocí software. Nechybí ani možnost přístupu na kamerový systém z mobilního telefonu. EZS/ACS systém umožňuje navíc ovládání a zasílání informací o jeho stavu formou SMS zpráv. Navržený systém byl kompletně realizován a jeho činnost demonstrována. Realizace je podrobně popsána, včetně ukázek konfigurace jednotlivých komponent. Na závěr je provedena bezpečnostní analýza a naznačen směr dalšího možného vývoje projektu.
Optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci
Komínek, Petr ; Reitknecht, Jiří (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
V předložené práci je řešena optimalizace provozu otopné soustavy po její rekonstrukci. Pro aplikaci tématu byla vybrána budova školy areálu SOU a SOŠ Bosonohy. V práci je nejprve provedena analýza objektu, kde je popsán charakter objektu a dále byla zkoumána obálka budovy pomocí infračervené termografie a zhodnocena energetická náročnost budovy před a po rekonstrukci pomocí průkazu energetické náročnosti budovy. Hlavním tématem práce je optimalizace otopné soustavy. V tomto tématu je řešeno optimální nastavení otopné křivky pro ekvitermní regulaci a dále je řešen optimalizace provozu vytápění.
Vytápění administrativní budovy a skladu
Komínek, Petr ; Hořínková, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Projekt řeší vytápění administrativní budovy a skladovací haly v Brně. Objekt má 3 nadzemní podlaží a skladovací halu. Objekt je vytápěn deskovými a trubkovými otopnými tělesy v administrativní části. Zdroj tepla pro vytápění administrativní části je plynový kondenzační kotel. Ve skladovací hale je vytápění pomocí teplovzdušných plynových kondenzačních jednotek.
Stanovení hodnoty gynekologické ordinace
Bauerová, Alena ; Scholleová, Hana (vedoucí práce) ; Komínek, Petr (oponent)
Cílem diplomové práce je ocenění již fungující gynekologické ordinace za primárním účelem prodeje této lékařské praxe v horizontu následujících 5 až 10 let. Hodnota ordinace byla stanovena na základě provedené strategické a finanční analýzy a sestaveného finančního plánu na následujících 5 let. Výsledné ocenění je provedeno nejprve pomocí metod majetkových a poté metodou výnosovou a metodou relativního oceňování. První dvě metody pak byly použity jako podklad pro ocenění kombinovanou metodou. Všechny vypočítané hodnoty podniku jsou stanoveny k 31. 12. 2013. Závěrem je vyjádřeno doporučení, zda je výhodnější prodej lékařské praxe jako osoba fyzická či jako právnická.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 KOMÍNEK, Pavel
4 Komínek, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.