Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příčiny a prevence záškoláctví u žáků druhého stupně základní školy
Kučerová, Martina ; Komárková, Tereza (vedoucí práce) ; Tvrzová, Ivana (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analyzovat problematiku patologického jevu záškoláctví a pokusit se zjistit hlavní příčiny záškoláctví u žáků na druhém stupni sídlištní základní školy na předměstí Prahy. V práci jsou uvedeny definice a klasifikace záškoláctví definované různými autory a dále také legislativa ČR upravující povinnou školní docházku. Podrobně jsou zde popsány hlavní příčiny, které k záškoláctví vedou, a to jak v rodinném, tak školním prostředí. Zásadním činitelem v otázce sociálně-patologických jevů je prevence, které se část práce také věnuje. V poslední části práce jsou uvedeny dvě případové studie žákyň druhého stupně základní školy, které se potýkají s řádnou docházkou do školy.
Psychická deprivace a její vliv na školní úspěšnost
Libichová, Nicola ; Švandová, Martina (vedoucí práce) ; Komárková, Tereza (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, jak moc ovlivňuje prožitá nepříznivá zkušenost v podobě deprivace dítě ve školním věku. Pozornost je nejprve upřena na teoretickou část související s tématem psychická deprivace, jsou zde objasněny potřeby dítěte nezbytné ke zdravému vývoji a také následky, které deprivace přináší. Definuji projevy deprivace v jednotlivých oblastech vývoje dítěte. Práce dále zdůrazňuje vliv rodinného prostředí a ústavní péče na vznik traumatu u dětí předškolního věku. Dále je definován pojem školní úspěšnosti ve vztahu k dítěti školního věku. Práce se zabývá příčinami neúspěšnosti a faktory podílejícími se na neúspěšnosti. Dovolila jsem si zahrnout do své práce odborníkovo pojetí školní neúspěšnosti a jeho metody práce s traumatizovanými dětmi. Analytická část představuje konkrétní případy deprivace, převzaté z odborné literatury a její projevy u vybraného vzorku jedinců. Klíčová slova: psychická deprivace, děti, rodina, náhradní péče, význam rodiny, ústavní výchova, důsledky deprivace, problémy ve škole, strach, školní úspěšnost, školní neúspěšnost
Jedinec s diagnózou Aspergerův syndrom a jeho vzdělávání
Matoušková, Eva ; Švandová, Martina (vedoucí práce) ; Komárková, Tereza (oponent)
Základní myšlenkou práce je seznámení s projevy poruchy zvané Aspergerův syndrom, hledání pomoci jedincům s tímto postižením, jejich zapojení do společnosti, zároveň pomoci pedagogům předcházet a řešit vzniklé konflikty. Po krátkém představení pervazivních vývojových poruch jsem se soustředila na Aspergerův syndrom. Zaměřila jsem se na otázku komunikace, na její odchylky, pojetí komunikace v případě postižených jedinců i její způsoby. Současně jsem se pokusila naznačit možné cesty jejich vzdělávání. Součástí práce je pohled na inkluzi, její podmínky a způsoby formou případových studií. V závěru naznačuji možnosti organizace vzdělávání, a dále zmapování vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti pervazivních vývojových poruch. Empirická část se zabývá zjištěním povědomí pedagogů o postižení, popisem vzdělávání jedince s Aspergerovým syndromem v praxi a předložením návrhů způsobů organizace výuky jedinců s Aspergerovým syndromem. KLÍČOVÁ SLOVA: Autismus, Aspergerův syndrom, kognice, jazyk, řeč, paměť, motivace, zájmy, rituály, hra, triáda příznaků, sociální vztahy, představivost, inkluze
Vliv Mindfulness terapie na psychiku dítěte s Duální vyjímečností
Tichavová, Denisa ; Švandová, Martina (vedoucí práce) ; Komárková, Tereza (oponent)
Bakalářská práce popisuje míru vlivu mindfulness terapie na psychiku dítěte s duální výjimečností. Cílem mé práce je prokázání pozitivního vlivu mindfulness terapie na nadanou dívku se syndromem ADD. Teoretická část seznamuje s problematikou nadání z historického, neurologického, kognitivního a sociálního hlediska, společně s možnostmi identifikace, způsobů vzdělávání a typologiemi nadaných. Druhá část se zabývá principy a vlivem mindfulness terapie na zdraví člověka. Praktická část je pojata formou případové studie, popisující psychický stav dívky po dobu tří let před terapií. Dále pak obsahuje podrobnou analýzu osmitýdenní terapie. Poslední část studie se zabývá dvouměsíčním pozorováním duševních stavů v období po ukončení terapie, a primárně se zaměřuje na snížení úzkostných stavů a zlepšení koncentrace.
,,Připravenost dítěte na školní vzdělávání - způsoby zjišťování školní zralosti"
Nová, Jana ; Švandová, Martina (vedoucí práce) ; Komárková, Tereza (oponent)
V této bakalářské práci, Připravenost dítěte na školní vzdělávání - způsoby zjišťování školní zralosti, se zabývám tématem školní zralosti a školní připravenosti s důrazem na připravenost dítěte na školní vzdělávání. Je tematicky rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se zaměřuji na popis a vymezení pojmů školní zralosti a připravenosti a na vývoj předškolního dítěte. Dále zmiňuji možné metody přípravy dítěte na vzdělávání, nastiňuji legislativní rámec tématu a následně diagnostiku neboli zjišťování školní připravenosti. Cílem praktické části je zjistit, zda má smysl porovnávat rodičovský pohled s posuzovanými dovednostmi dítěte, otestovat fungování nového detekčního nástroje a na základě jeho pilotního testování nalézt případná hlediska pro vylepšení nástroje a jeho efektivnější uživatelské využívání. V rámci případové studie se zabývám testováním školní připravenosti skupiny šesti předškolních dětí z konkrétní mateřské školy a následně porovnávám zjištěné informace s rodičovským pohledem na posuzované dovednosti jejich dětí pomocí rodičovského dotazníku. V rámci tohoto testování u skupiny šesti předškolních dětí provádím i pilotní testování nového detekčního nástroje s tím, že kromě otestování fungování tohoto nového detekčního nástroje se zaměřuji na nalezení...
Stavební průzkum a diagnostika konstrukce
Černý, Jan ; Komárková, Tereza (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostického průzkumu železničního klenbového mostu na traťovém úseku 2201 Nezamyslice – Olomouc hl. n., evidenčním kilometru km 69,982, též známém jako ,,Vysoká pivínská klenba“. V teoretické části je popsána problematika a systematika diagnostických metod u zděných konstrukcí. Část praktická se zaměřuje na zpracování a vyhodnocení diagnostického průzkumu, jehož výsledkem je určení materiálových vlastností prvků konstrukce.
Analýza drogových zkušeností žáků 2. stupně z vybraných základních škol
Kováříková, Monika ; Komárková, Tereza (oponent)
ANALÝZA DROGOVÝCH ZKUŠENOSTÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ Z VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Rigorózní práce Kováříková Monika Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou drogových zkušeností žáků, konkrétně zkušeností s alkoholem, nikotinem a nelegálními návykovými látkami. Teoretická i praktická část se soustředí na věkovou kategorii starších žáků, tedy dětí ve věku 11-15 let, které navštěvují základní školy. Cílem práce je prozkoumat téma drogových závislostí a její prevence u žáků 2. stupně ZŠ a blíže je analyzovat na konkrétních případech, jmenovitě na ZŠ Vodičkova a na ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda. Teoretická část se věnuje drogové prevenci v rodině, ve škole a ve městě, charakterizuje věkové období dospívání a představuje vybrané výzkumy zaměřené na drogovou problematiku u dospívajících. Empirickou část tvoří kvalitativní výzkumné šetření vedené jako vícepřípadová studie a doplněné kvantitativní sondou. Mezi použité metody patří rozhovory se žáky, rozhovory s preventisty, analýza školních dokumentů a dotazníkové šetření. Práce poskytuje komplexní pohled na obě dvě školy z hlediska zkušeností žáků s návykovými látkami a věnuje se také tomu, jak na tyto zkušenosti působí prostředí a prevence.
Jedinec s diagnózou Aspergerův syndrom a jeho vzdělávání
Matoušková, Eva ; Švandová, Martina (vedoucí práce) ; Komárková, Tereza (oponent)
Základní myšlenkou práce je seznámení s projevy poruchy zvané Aspergerův syndrom, hledání pomoci jedincům s tímto postižením, jejich zapojení do společnosti, zároveň pomoci pedagogům předcházet a řešit již vzniklé konflikty. Po krátkém představení pervazivních vývojových poruch jsem se soustředila na Aspergerův syndrom. Soustředila jsem se na otázku komunikace, na její odchylky, pojetí komunikace v případě postižených jedinců i její způsoby. Současně jsem se pokusila naznačit možné cesty jejich vzdělávání. Součástí práce je pohled na integraci, její podmínky a způsoby. V závěru naznačuji možnosti organizace vzdělávání, a dále zmapování vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti pervazivních vývojových poruch. Empirická část se týká připravenosti pedagogů na práci s jedinci s Aspergerovým syndromem, jejich přípravy při vysokoškolském studiu a praktických zkušeností. KLÍČOVÁ SLOVA: Autismus, Aspergerův syndrom, kognice, jazyk, řeč, paměť, motivace, zájmy, rituály, hra, triáda příznaků, sociální vztahy, představivost, integrace
Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce
Štěpánek, Jakub ; Komárková, Tereza (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody. Praktická část se zabývá provedeným stavebně technickým průzkumem dvou průmyslových objektů s vyhodnocením pevnosti betonu a ověřením výztuže. Na závěr je provedeno posouzení obou zkoumaných objektů.
Využívání multimediálních učebních pomůcek studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách Jedličkova ústavu
Řehoř, Jiří ; Komárková, Tereza (vedoucí práce) ; Krejčová, Kristýna (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá úlohou multimediálních učebních pomůcek ve výuce studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve specifickém prostředí středních škol Jedličkova ústavu. Cílem diplomové práce je pomocí pedagogického výzkumu zjistit míru využívání multimediálních učebních pomůcek a postoje studentů a učitelů k multimediálním učebním pomůckám ve výuce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části, která je primárně zaměřena na učební pomůcky, je vymezen termín multimediální učební pomůcka, se kterým je dále v práci pracováno. Praktická část práce představuje pedagogický výzkum na středních školách Jedličkova ústavu, východiska, výsledky a zhodnocení. Pedagogický výzkum má formu Případové studie. Použité metody jsou dotazníkové šetření, zúčastněná pozorování ve vyučovacích hodinách a rozhovory se studenty a s učiteli.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Komárková, Támar
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.