Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv Mindfulness terapie na psychiku dítěte s Duální vyjímečností
Tichavová, Denisa ; Švandová, Martina (vedoucí práce) ; Komárková, Tereza (oponent)
Bakalářská práce popisuje míru vlivu mindfulness terapie na psychiku dítěte s duální výjimečností. Cílem mé práce je prokázání pozitivního vlivu mindfulness terapie na nadanou dívku se syndromem ADD. Teoretická část seznamuje s problematikou nadání z historického, neurologického, kognitivního a sociálního hlediska, společně s možnostmi identifikace, způsobů vzdělávání a typologiemi nadaných. Druhá část se zabývá principy a vlivem mindfulness terapie na zdraví člověka. Praktická část je pojata formou případové studie, popisující psychický stav dívky po dobu tří let před terapií. Dále pak obsahuje podrobnou analýzu osmitýdenní terapie. Poslední část studie se zabývá dvouměsíčním pozorováním duševních stavů v období po ukončení terapie, a primárně se zaměřuje na snížení úzkostných stavů a zlepšení koncentrace.
,,Připravenost dítěte na školní vzdělávání - způsoby zjišťování školní zralosti"
Nová, Jana ; Švandová, Martina (vedoucí práce) ; Komárková, Tereza (oponent)
V této bakalářské práci, Připravenost dítěte na školní vzdělávání - způsoby zjišťování školní zralosti, se zabývám tématem školní zralosti a školní připravenosti s důrazem na připravenost dítěte na školní vzdělávání. Je tematicky rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se zaměřuji na popis a vymezení pojmů školní zralosti a připravenosti a na vývoj předškolního dítěte. Dále zmiňuji možné metody přípravy dítěte na vzdělávání, nastiňuji legislativní rámec tématu a následně diagnostiku neboli zjišťování školní připravenosti. Cílem praktické části je zjistit, zda má smysl porovnávat rodičovský pohled s posuzovanými dovednostmi dítěte, otestovat fungování nového detekčního nástroje a na základě jeho pilotního testování nalézt případná hlediska pro vylepšení nástroje a jeho efektivnější uživatelské využívání. V rámci případové studie se zabývám testováním školní připravenosti skupiny šesti předškolních dětí z konkrétní mateřské školy a následně porovnávám zjištěné informace s rodičovským pohledem na posuzované dovednosti jejich dětí pomocí rodičovského dotazníku. V rámci tohoto testování u skupiny šesti předškolních dětí provádím i pilotní testování nového detekčního nástroje s tím, že kromě otestování fungování tohoto nového detekčního nástroje se zaměřuji na nalezení...
Stavební průzkum a diagnostika konstrukce
Černý, Jan ; Komárková, Tereza (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostického průzkumu železničního klenbového mostu na traťovém úseku 2201 Nezamyslice – Olomouc hl. n., evidenčním kilometru km 69,982, též známém jako ,,Vysoká pivínská klenba“. V teoretické části je popsána problematika a systematika diagnostických metod u zděných konstrukcí. Část praktická se zaměřuje na zpracování a vyhodnocení diagnostického průzkumu, jehož výsledkem je určení materiálových vlastností prvků konstrukce.
Analýza drogových zkušeností žáků 2. stupně z vybraných základních škol
Kováříková, Monika ; Komárková, Tereza (oponent)
ANALÝZA DROGOVÝCH ZKUŠENOSTÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ Z VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Rigorózní práce Kováříková Monika Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou drogových zkušeností žáků, konkrétně zkušeností s alkoholem, nikotinem a nelegálními návykovými látkami. Teoretická i praktická část se soustředí na věkovou kategorii starších žáků, tedy dětí ve věku 11-15 let, které navštěvují základní školy. Cílem práce je prozkoumat téma drogových závislostí a její prevence u žáků 2. stupně ZŠ a blíže je analyzovat na konkrétních případech, jmenovitě na ZŠ Vodičkova a na ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda. Teoretická část se věnuje drogové prevenci v rodině, ve škole a ve městě, charakterizuje věkové období dospívání a představuje vybrané výzkumy zaměřené na drogovou problematiku u dospívajících. Empirickou část tvoří kvalitativní výzkumné šetření vedené jako vícepřípadová studie a doplněné kvantitativní sondou. Mezi použité metody patří rozhovory se žáky, rozhovory s preventisty, analýza školních dokumentů a dotazníkové šetření. Práce poskytuje komplexní pohled na obě dvě školy z hlediska zkušeností žáků s návykovými látkami a věnuje se také tomu, jak na tyto zkušenosti působí prostředí a prevence.
Jedinec s diagnózou Aspergerův syndrom a jeho vzdělávání
Matoušková, Eva ; Švandová, Martina (vedoucí práce) ; Komárková, Tereza (oponent)
Základní myšlenkou práce je seznámení s projevy poruchy zvané Aspergerův syndrom, hledání pomoci jedincům s tímto postižením, jejich zapojení do společnosti, zároveň pomoci pedagogům předcházet a řešit již vzniklé konflikty. Po krátkém představení pervazivních vývojových poruch jsem se soustředila na Aspergerův syndrom. Soustředila jsem se na otázku komunikace, na její odchylky, pojetí komunikace v případě postižených jedinců i její způsoby. Současně jsem se pokusila naznačit možné cesty jejich vzdělávání. Součástí práce je pohled na integraci, její podmínky a způsoby. V závěru naznačuji možnosti organizace vzdělávání, a dále zmapování vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti pervazivních vývojových poruch. Empirická část se týká připravenosti pedagogů na práci s jedinci s Aspergerovým syndromem, jejich přípravy při vysokoškolském studiu a praktických zkušeností. KLÍČOVÁ SLOVA: Autismus, Aspergerův syndrom, kognice, jazyk, řeč, paměť, motivace, zájmy, rituály, hra, triáda příznaků, sociální vztahy, představivost, integrace
Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce
Štěpánek, Jakub ; Komárková, Tereza (oponent) ; Heřmánková, Věra (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody. Praktická část se zabývá provedeným stavebně technickým průzkumem dvou průmyslových objektů s vyhodnocením pevnosti betonu a ověřením výztuže. Na závěr je provedeno posouzení obou zkoumaných objektů.
Využívání multimediálních učebních pomůcek studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách Jedličkova ústavu
Řehoř, Jiří ; Komárková, Tereza (vedoucí práce) ; Krejčová, Kristýna (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá úlohou multimediálních učebních pomůcek ve výuce studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve specifickém prostředí středních škol Jedličkova ústavu. Cílem diplomové práce je pomocí pedagogického výzkumu zjistit míru využívání multimediálních učebních pomůcek a postoje studentů a učitelů k multimediálním učebním pomůckám ve výuce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části, která je primárně zaměřena na učební pomůcky, je vymezen termín multimediální učební pomůcka, se kterým je dále v práci pracováno. Praktická část práce představuje pedagogický výzkum na středních školách Jedličkova ústavu, východiska, výsledky a zhodnocení. Pedagogický výzkum má formu Případové studie. Použité metody jsou dotazníkové šetření, zúčastněná pozorování ve vyučovacích hodinách a rozhovory se studenty a s učiteli.
Faktory ovlivňující volbu další vzdělávací dráhy žáků deváté třídy ZŠ
Zehringerová, Adéla ; Komárková, Tereza (vedoucí práce) ; Kasíková, Hana (oponent)
Tato práce je zaměřena na volbu další vzdělávací dráhy žáků základní školy, konkrétně žáků loňské deváté třídy ZŠ Novoborská. Teoretická část se nejdříve věnuje vymezení základních pojmů, specifikům žáků devátých tříd a následně konkrétním faktorům, které mohly volbu střední školy žáků ovlivnit. V tomto smyslu se také zabývá profesní orientací žáků a systémem kariérového poradenství v České republice na úrovni základního vzdělávání. Praktická část této práce se zaměřuje na proces rozhodování žáků zmíněné deváté třídy o volbě další vzdělávací či profesní dráhy, a to prostřednictvím hloubkových rozhovorů s jednotlivými žáky. Dále zkoumá konkrétní aspekty, které do tohoto rozhodování vstupovaly a do jaké míry se výběr střední školy shodoval s jejich profesní orientací. Cílem této práce je přiblížit se dané problematice, popsat faktory, které mohou být klíčové při přestupu žáků ze základní na střední školu a zjistit konkrétní aspekty, které nejvíce ovlivnily volbu střední školy žáků loňské deváté třídy ZŠ Novoborská.
Dětská kniha jako možný nástroj výchovy k toleranci homoparentálních rodin
Michálková, Lenka ; Komárková, Tereza (vedoucí práce) ; Strouhal, Martin (oponent)
Diplomová práce s názvem "Dětská kniha jako nástroj výchovy k toleranci homoparentálních rodin" se zabývá homoparentálními rodinami, prevencí homofobie a obsahovou analýzou dětských knih, které obsahují téma gay rodičovství. Cílem diplomové práce je seznámit učitele i širokou veřejnost s tématem homoparentálních rodin a představit knihy, které mohou pomoci k porozumění alternativního rodinného uspořádání. Teoretická část je rozdělena do pěti hlavních kapitol, které popisují nejdůležitější pojmy spojené s tématem diplomové práce. První kapitola je věnována sexuální orientaci, historii homosexuality a příčinám vzniku homosexuality. Je zde uvedena řada různých názorů od autorů, kteří se tématem zabývali nebo stále zabývají. Druhá kapitola popisuje rozdíl v manželství a registrovaném partnerství. Ve třetí kapitole jsou formulována různá pojetí rodiny, kritéria "normální rodiny" a genderové rozdělení rolí. Homoparentálním rodinám, výchově dětí a homofobii je věnována čtvrtá kapitola a pátá se zabývá tím, co dětem přináší četba knih a k čemu jsou dětské knihy pro vývoj a výchovu dítěte důležité. Praktická část diplomové práce je zaměřena na obsahovou analýzu dětských knih s homoparentální problematikou, dostupných v České republice. Cílem praktické části je zjistit využitelnost obsahu vybraných dětských...
Motivace romských dětí ke vzdělávání a učení
Procházka, Martin ; Komárková, Tereza (vedoucí práce) ; Sedláčková, Daniela (oponent)
Práce se zabývá problematikou motivace romských dětí k učení. Vychází z obecného předpokladu, že motivace romské minority je odlišná, než u majority. Prakticky se tato situace ve výuce může projevovat neochotou se učit, narušováním edukačního procesu, nenavštěvováním ZŠ a nepokračováním v další formě vzdělávání. Teoretická část práce se zaměřuje na popis specifik Romů. Především v souvislosti s prostředím rodiny, v němž romské děti vyrůstají a které formuje jejich postoje. Určuje též míru motivace k učení, která tvoří základní pilíř úspěšnosti žáka. Motivující skutečnosti se liší nastavením hodnoty vzdělání v sociokulturním kontextu romské minority. Obsahem praktické části byl kvalitativní etnografický výzkum. Cílem výzkumu bylo analyzovat motivaci romských dětí ke vzdělání. Metoda pozorování se vztahovala k výzkumným otázkám: Jak působí sociokulturní a odlišná historická východiska na motivaci romských dětí k učení? Jaké jsou kritické momenty u romských dětí a motivační krize ovlivňující vztah k učení v kontextu prostředí sociálního vyloučení? Výzkumný vzorek, který jsem zkoumal, byl vygenerován mezi dětmi navštěvujícími nízkoprahové zařízení. Výchozí bylo především pozorování programů edukativního charakteru, ale též nestrukturované rozhovory s romskými dětmi a dospívajícími, převážně ze...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Komárková, Támar
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.