Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pojetí těla v staroseverské literatuře
Novotná, Marie ; Komárek, Stanislav (vedoucí práce) ; Horáček, Ivan (oponent) ; Starý, Jiří (oponent)
Tato práce se snaží nastínit prostor představ o těle, který se ukazuje v staroseverské literatuře. Protože slovo pro tělo (líkamr) přichází stejně jako termín pro netělesnou duši (sál) do staroseverské literatury až s křesťanskou literaturou a nelze je tedy jako marker použít, jsou vybrána dvě témata, jež se představ o těle úzce dotýkají: proměna podoby (hamr) a somatické projevy emocí. V oblasti jevů spojených se změnou podoby je analyzováno sématické pole kořene ham-, a to rozborem kontextu všech nalezených výskytů tohoto kořene v staroseverské literatuře (113). V rámci tematických okruhů, které se v materiálu ukázaly (tj. změna podoby související s letem, s bojovou extází a s magií) jsou pak jednotlivé výskyty tříděny na ose od těch, kde je podoba myšlena holisticky, po ty, kdy je rozlišena na podobu těla či duše. V této souvislosti je poukázáno na blízkost člověka a zvířete v germánském prostředí, neboť proměny často se zvířecí podobou souvisejí a poukazují tak na hranice lidské identity. Také v oblasti somatických projevů emocí lze najít případy, kdy se mentální a fyzická oblast prolínají a kde hranice mezi nemocemi s emocemi není zřetelná, i ty, kde jsou obě oblasti již více či méně odděleny. Staroseverské prameny tak ukazují svou vysoce heterogenní povahu a v otázce propojení těla a duše v...
Druhově specifické strategie učení: význam procesů vedoucím ke vzniku potravní averze a zvláštní případ sociálního přenosu
Landová, Eva ; Fuchs, Roman (vedoucí práce) ; Komárek, Stanislav (oponent) ; Sedláček, František (oponent)
Souhrn Předkládanádisertačnípráceroz:tíjítémaaposematismua věnujesezejména druhově specifickým strategiím uěení jednotliých predátoru. Aposematismusmůžemechápatjako antipredačnístrategii,při nížje obrana kořisti za|oŽenana tom, že se predátoři snadno naučíneútoěitna nepoživatelnoua zátoveň nápadně zbarvenou kořist. Yzájemný vztah predátoraa aposematikaformují tedy jednak určitévlastnosti kořisti (tj.varovnézbaweni, nápadnost,nepoŽivatelnost),ale také behaviorální predispozicepredátora(neofobie, vrozená averze vůčiurěi!ým barviím, schopnostučení,paměť),kteréve ýsledku zajisti(nebonezajistí)vyhýbání se aposematickékořisti. Právě urěité aspekty chování predátorůjsou považovány za důležitéfaktory při vzniku a následné evoluci aposematickéhozbarvení. Na příkladudevítinašichběžnýchdruhůpěvcůse nám podďilo ukázat,žertnnédruhy predátorůreagujína stejnýdruh Živéaposematické kořisti (ruměnicepospolná)různě,mimojinépodlesvépotravníekologiea s nísouvisejícíchsenzorickychěi kognitivníchschopností.Tentopoznatekse stalýchozím bodempředloženépráce. Dalšímcílem bylo objasnit některékognitivní procesy vedoucí k vyhýbavéreakci u těch druhůpredátoru, pro kteréje aposematické zbar:terukořisti důležibýmsignálem. Rozhodujíci je zejménato, zda má určiý druh ptačíhopredátora odpor vůčiaposematickékořisti vÍozený,nebo zda se toto...
Historie a vývoj zobrazování hmyzu a ilustrace v entomologii
Chobot, Karel ; Stibral, Karel (vedoucí práce) ; Janko, Jan (oponent) ; Komárek, Stanislav (oponent)
4 tLJrVr re Souhrn Zobrazováruhmyzuje pozoruhodn;ýmúsekemdějinvědy,entomologieazátoveňi dějin umění.Práce sledujevývoj zobrazovéníhmyzu s důrazemna zvládnutírealistickéhopodání, poslézepak proměnystylu zobrazenive vědeckých,entomologickýchdílech.Vedle tohoje pak, alespoňv základníchrysech sledovánai role hmyzu v kultuře,která se častoodrážíi v jeho zobtazeních. Podobnějako v dějináchumění,|zei v dějinácha vývoji zobrazováníhmyzuodmítnout jednodušepozitivistický přísfupplynuléhopokroku. Sn?hu o přesnévystiženídrobného detailu_ jedincrVdruhůhmyzu čidetailůjejich těl je sledovatelnájiž velmi záhy. Poměrně přesná,tedy determinovatelnázobrazeníhmyzu |ze najítve starémEgyptě čiŘecku, stejně jako v pozdněstředověkýchiluminacích.Přesnostidle dnešníchkritériívšakzobrazenitvnyzu dosahujíteprve díla umělcůpozdní renesancea počínajícíhobaroku, počátkůrozvoje květinovéhozátiši,kterése zaměřilo na přesnépodánípovrchů,leskůa tvaru rozmanitých drobných předmětů'včetněpřírodnin _ a včetněhmyzu. Y téŽedobě zaroveň dochází k etablováníentomologie,publikacíAldrovandihodilaDe AnimalibusInsectisv roce |602. Prácetakstanovujeve vývoji zobrazovénitwryzudvěfiae. V první,předaldrovandijské' je nutrrosledovatvyvoj zobrazováníhmyzu předevšímve v;itvarnémumění,ve vědecké produkcije role zobrazeniminoritnía...
Trepanace v prehistorii Evropy: Nejstarší chirurgické zákroky
Moravec, Tomáš ; Komárek, Stanislav (vedoucí práce) ; Pankowská, Anna (oponent)
The main aim of the thesis is to provide a comprehensive overview of trepanations in the prehistory of Europe and to compile a brief overview of the oldest findings in Europe and closer in the Czech Republic. At first, the thesis deals with the types of trepanations according to their execution and the problems with trepanation diagnosis, where the work focuses on various groups of defects created by different mechanisms, which can be incorrectly diagnosed as trepanations. Further, the thesis deals with the reasons for trepanation and the description of the trepanations tools and techniques used in the prehistory. It also briefly mentions the first references to surgical interventions and the origin of anesthesia. Additionally, the thesis deals with the overview of the oldest findings in Europe and the Czech Republic and their brief description. And finally, there is a mention of trepanations at the present time.
Evoluční původ excesivních struktur přítomných u obou pohlaví
Zběžek, Martin ; Komárek, Stanislav (vedoucí práce) ; Figura, Roman (oponent)
V přírodě se u zvířat často setkáváme se strukturami, které v různé míře přesahují hranice své účelnosti a svému nositeli mohou na první pohled život, oproti jimi poskytovaným benefitům, spíše komplikovat. Nacházejí-li se tyto excesivní struktury pouze u zástupců jednoho pohlaví (pomineme-li umělý výběr aplikovaný člověkem na své domestikanty a ojedinělé patologické mutace), nebývá většinou problém s vysvětlením jejich evolučního původu pomocí pohlavního výběru, přičemž v majoritním procentu případů se jedná o pohlavní výběr prováděný na samcích ze strany samic. Situace se komplikuje, pokud jsou tyto struktury přítomné u zástupců obou pohlaví. Pátrání po vysvětlení je pak méně přímočaré a u jednotlivých druhů je musíme provádět s přihlédnutím k jejich ekologii a genetickým dispozicím. Klíčová slova živočichové, excesivní struktury, evoluce

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Komárek, Šimon
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.