Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 149 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova
Novotný, Filip ; Koldinská, Kristina (oponent)
Tématem rigorózní práce, která vznikla na doporučení zkušební komise rozšířením a doplněním diplomové práce, jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova. V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této rigorózní práci. Následující kapitola obsahuje zkrácený a upravený překlad metodologické příručky Sociální indikátory chudoby a sociálního vyloučení, tzv. Laekenské indikátory. Ve třetí kapitole je popsána role Českého statistického úřadu z pohledu zákona o státní statistické službě a v souvislosti s problematikou bezdomovectví. Čtvrtá kapitola popisuje historii bezdomovectví, jeho typologii a pohledy různých společenskovědních oborů na tuto problematiku. Je doplněna o přístup k bezdomovectví v 70. letech minulého století v kontextu trestného činu příživnictví. Poslední kapitola popisuje vybrané sociální transfery v ČR a navržený nástroj indikace sociálního vyloučení, jehož výsledkem je index relativního sociálního vyloučení.
Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců
Linhartová, Lucie ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent)
Cílem mé práce nazvané Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců je poskytnout kompletní přehled aktuální mezinárodní, evropské a české právní úpravy této oblasti a informovat o tom, jak se bránit proti diskriminaci. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola je obecná. Jsou v ní rozebrány zásadní pojmy týkající se dané oblasti, jako je rovnost, rovné zacházení, diskriminace a její druhy a další. Druhá kapitola je zaměřena na důležité mezinárodní smlouvy, které upravují rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích. Kapitola má tři části, přičemž v každé z nich jsou rozebrány úmluvy přijaté jednou mezinárodní organizací - OSN, Mezinárodní organizací práce a Radou Evropy. Třetí kapitola pojednává o právní úpravě Evropské unie a to jak úpravě práva primárního, tak úpravě práva sekundárního. V neposlední řadě se zabývá i rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie, dříve Evropského soudního dvora. Čtvrtá kapitola je zaměřena na českou právní úpravu, v první řadě na antidiskriminační zákon. Tato kapitola také popisuje, jakými způsoby se můžeme bránit proti diskriminaci v zaměstnání a instituty sloužící na pomoc těm, kteří se cítí být v zaměstnání diskriminováni.
Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení na území českého státu
Pawlita, Lukáš ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tématem této diplomové práce je zachycení vzniku a vývoje systému sloužícího k zajištění jedince v případě sociálních událostí jako je např. nemoc, invalidita nebo stáří. První moderní forma zabezpečení se na území českého státu objevuje koncem 18. století v podobě tzv. tereziánských a josefínských penzijních normálů, které mají zabezpečit vysloužilé úředníky státu. V závěru 19. století jsou přijaty dvě důležité normy - zákon o úrazovém pojištění dělníků a zákon o dělnickém nemocenském pojištění. Dělnické důchodové pojištění se pro tuto nejpočetnější sociální skupinu podaří zřídit až v roce 1924. Systém sociálního pojištění je organizačně roztříštěný, v dělnickém a hornickém pojištění navíc nedostatečně zajištěn v příjmové stránce, což vede k jeho zadlužení. Období okupace přinese kromě znehodnocení finančních prostředků a některých organizačních změn přesvědčení, že je vhodné systém nemocenského a důchodového pojištění sjednotit a zahrnout do něj veškeré obyvatelstvo. Moderní zákon o národním pojištění z roku 1948 je ale nakonec zrušen v období totality, z důvodu změny našeho pojistného systému na sovětský model sociálního zabezpečení. Tento stav pak přetrvá s drobnými změnami až do roku 1989. Při vývoji systému sociálního pojištění můžeme sledovat snahu zajistit jedince v moderní společnosti před...
Diskriminace některých skupin zaměstnanců
Jenerálová, Nela ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o problematice diskriminace v rámci pracovněprávních vztahů a její právní úpravě, a to z hlediska práva vnitrostátního, komunitárního i mezinárodního. Ve své práci nejprve rozebírám diskriminaci z obecného hlediska, následně se zaměřuji na konkrétní diskriminační kritérium, kterým je věk. Práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola nastiňuje základní pojmy a dále popisuje jednotlivá diskriminační kritéria a formy a druhy diskriminace. V této kapitole rovněž nastiňuji pojem a problematiku rovnosti. Druhá kapitola se soustředí na právní úpravu diskriminace v rámci právního řádu České republiky. V této kapitole jsou blíže přiblíženy ústavní zákony, zákoník práce, Antidiskriminační zákon, zákon o zaměstnanosti a judikatura českých soudů týkající se této právní oblasti. Právní úprava diskriminace na mezinárodní úrovni a jednotlivé mezinárodní dokumenty významné v rámci boje proti diskriminaci jsou obsahem kapitoly třetí. Kapitola čtvrtá se soustředí na právní úpravu diskriminace na úrovni Evropské unie, a to jak z hlediska primárního práva, tak z hlediska práva sekundárního. Těžiště této kapitole však leží v antidiskriminační judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Tato je v práci rozdělena do několika podkapitol podle typové souvislosti judikátů. Kapitola pátá se...
Koordinace systémů sociálního zabezpečení
Pivoda, Jan ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent)
v češtině Koordinace systému sociálního zabezpečení je velmi důležitá pro migrující pracovníky, kteří během své pracovní kariéře pracují ve více státech světa. Tím jim vznikají nároky na čerpání sociálních dávek ve státech, kde vykonávaly výdělečnou činnost, které jsou však velmi často ovlivněny dostatečnou dobou pojištění, která však nemusí být v daném státě splněna. Z tohoto důvodu státy mezi sebou uzavírají dohody, aby usnadnili migrujícím pracovníkům přístup k sociálním dávkám, na něž jim vznikl nárok. Úprava mezi státy existuje jak na multilaterální úrovni tak i na úrovní bilaterální. Tato právu ukazuje jak je koordinace systému sociálního zabezpečení upravena na multilaterální úrovni, především v Evropské unii, ale i na bilaterální úrovni na příkladu smluv, které Česká republika uzavřela dalšími státy světa, také se věnuje představení institucí, jež koordinaci systému sociálního zabezpečení naplňují v České republice. Na multilaterální úrovni je nejdůležitější úprava, která byla vytvořena na úrovni Evropské unie. Zdejší úprava vychází z práva na volný pohyb, které je jedním ze základních principů, na kterých je Evropská unie postavena. Samotná koordinace systému sociálního zabezpečení v Evropské unii má základní čtyři principy rovnost zacházení, uplatňování právního řádu jediného státu,...
Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice
Černý, Jiří ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Tématem své diplomové práce jsem zvolil problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. K tomuto tématu mě přivedly jednak mé pracovní zkušenosti v této oblasti, zejména školení zaměstnávání zdravotně postižených osob a poskytování rad osobám se zdravotním postižením, jednak přehled o tomto odvětví, které jsem díky zmíněným pracovním aktivitám získal a snaha si vědomosti o něm prohloubit. Rovněž jsem díky pohybování se v této oblasti práva věděl o problematických aspektech, problémové nebo zastaralé úpravě, problémech podvodů na úseku náhradního plnění, ale i problémech souvisejících se zaměstnaností zdravotně postižených osob sekundárně, především v problémech s překotnými změnami v oblastech průkazů mimořádných výhod nebo kompenzačních pomůcek. Čím více těchto problémů jsem znal, tím více jsem byl přesvědčen, že bych je chtěl zpracovat ve vědecké práci. Mimo jiné i proto, že po zběžné rešerši publikací jsem zjistil, že o tomto tématu v uplynulých více než pěti letech nevyšla žádná odborná publikace. Byl bych tak potěšen, pokud bych touto prací, do oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, přispěl. Práci jsem rozdělil do osmi samostatných částí. V první části se věnuji vymezení pojmu osoby se zdravotním postižením, zdravotnímu postižení a dalších související...
Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
Dolejš, Jaroslav ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace je jedním ze základních principů pracovního práva. Proto je tento princip součástí pracovního práva na všech úrovních - mezinárodního pracovního práva, pracovního práva Evropské unie a vnitrostátního pracovního práva. Autor práce zvolil toto téma z důvodu jeho vzrůstajícího společenského významu. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace se pomalu stává důležitým sociálním tématem i v České republice. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly. První kapitola stručně popisuje některé ze základních pojmů jako rovnost, diskriminace, gender apod. Ačkoliv jsou tyto pojmy běžně užívány, jejich přiblížení je důležité pro lepší pochopení tématu. Následující kapitoly se zabývají zejména předpisy, které jsou v současnosti platné a účinné v České republice. Druhá kapitola popisuje zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace v dokumentech mezinárodního práva, zejména mezinárodních úmluvách Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy. Třetí kapitola se zaměřuje na uvedený princip v pracovním právu Evropské unie. Pro EU je princip rovného zacházení a zákazu diskriminace...
Právní aspekty vybraných smluvních vztahů v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice
Železná, Zuzana ; Koldinská, Kristina (oponent) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Předmětem mé rigorózní práce jsou právní aspekty Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb a Zvláštní smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami. Právní úprava těchto smluvních vztahů je nepřehledná, nedostatečná a neodpovídá potřebám jejich účastníků. K překlenutí těchto problémů by měla přispět právě tato práce. Jejím cílem je zpracování odborného textu, který by se komplexně zabýval danou problematikou a který by kriticky zhodnotil stávající právní úpravu těchto smluvních vztahů a navrhl možná řešení. V úvodu práce je krátce pojednáno o způsobech financování zdravotnictví, o systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, o jeho právní úpravě a druzích právních vztahů, které v rámci něj vznikají. Stěžejní část práce je věnována popisu právních aspektů shora uvedených smluv, přičemž se též zabývá problémy plynoucími smluvním stranám ze stávající právní úpravy. Závěr práce je pak zaměřen na právní úvahy de lege ferenda.
Vývoj právní úpravy příspěvku na péči
Pechan, Lubomír ; Zemanová, Jana (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent)
Tématem rigorózní práce jsem se rozhodl zvolit oblast vývoje právní úpravy sociálního zabezpečení osob, které jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu natolik funkčně postiženy, že se neobejdou bez pomoci a péče jiné osoby. Mojí snahou bude sledovat vývoj právních norem dávkového zabezpečení bezmocných osob od počátku, který se datuje krátce po vzniku samostatného Československa, až do současnosti, tedy po dobu téměř sta let. Jako cíl jsem si stanovil vytvořit nejen ucelený a komplexní popis samotného vývoje právní úpravy zvýšení důchodu pro bezmocnost, v současnosti transformovaného do příspěvku na péči, ale rovněž zhodnotit důsledky jednotlivých etap tohoto vývoje a jejich vlivu na současný stav právní úpravy této problematiky. Domnívám se, že nejen pro mne, ale i pro případné čtenáře této práce, může být velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem se právní úprava dávek sociální péče podmíněných bezmocností, resp. závislostí na péči, vyvinula z kusého, velmi stručného segmentu práva sociálního zabezpečení, chápaného po dlouhá desetiletí jako jistý přívažek práva důchodového zabezpečení, ve svébytnou a vysoce sofistikovanou část práva sociálního zabezpečení. Z předkládané práce by měly být patrné impulsy a příčiny vzniku významných právních norem a jejich novelizací, ať již se jedná...
Příspěvek na péči a jeho použití pro potřeby seniorů v ČR
Trnková, Šárka ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Munková, Gabriela (oponent)
Diplomová práce je věnována aktuálnímu tématu stárnutí populace a s ním související vzrůstající potřebě péče o seniory a promítnutí této skutečnosti do české právní úpravy. Práce se podrobně zaměřuje na příspěvek na péči a jeho využití pro péči o specifickou klientelu sociálních služeb, kterou tvoří senioři. Práce se skládá celkem ze 4 kapitol, v první kapitole zmiňuje historii sociálního zákonodárství, v druhé kapitole je rozebrán fenomén stárnutí a stáří včetně jeho stinných stránek a demografických údajů. Třetí a stěžejní kapitola této práce je věnována právě institutu příspěvku na péči z pohledu jeho adresátů, a to seniorů, od podmínek nároku na příspěvek na péči až po kontrolu využívání příspěvku. Kapitola taktéž obsahuje demografické údaje a analýzu koupěschopnosti příspěvku na péči ve vztahu k době péče o závislou osobu, a také analýzu použití příspěvku na péči pro úhradu péče o závislou osobu s rozpočtem na jednotlivé dny. Také jsou zde zmíněny shledané nedostatky právní úpravy a snaha nastínit případné možné řešení de lege ferenda. Čtvrtá, poslední kapitola, je poté věnována sociálním službám, které si mohou senioři díky příspěvku na péči zajistit. Také je zde v krátkosti zaměřena pozornost na poskytovatele sociálních služeb a pracovníky v sociální oblasti a jsou nastíněna možná úskalí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 149 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.