Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 157 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj francouzského důchodového systému
Zajíček, Tomáš ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Munková, Gabriela (oponent)
Diplomová práce se zabývá francouzským důchodovým systémem a jejím hlavním cílem je přinést podrobný popis a analýzu jeho dosavadního vývoje. Přestože je francouzský důchodový systém též založen na povinné účasti pojištěnců, ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi můžeme pozorovat výrazné rozdíly. Francouzský důchodový systém je složen z jednotlivých dílčích systémů, v nichž panují rozdílná pravidla. Pluralita těchto dílčích systémů položila své základy již za éry Napoleona I. Právě dlouhá historie dílčích režimů byla hlavní příčinou toho, proč se po druhé světové válce nepodařilo ve Francii zavést jednotný režim pro všechny. První desetiletí po zavedení všeobecného, nikoliv však jednotného systému sociálního zabezpečení v roce 1945 byly ovlivněny příznivým ekonomickým i demografickým vývojem. Těžkosti pro sociální systém však přišly v 70. letech 20. století, kdy se ekonomický růst v důsledku krize zastavil a vzrostla nezaměstnanost. Vlády se na nutnou reformu sice připravovaly, avšak skutečnou reformou je možno nazvat až změny v důchodovém systému provedené v roce 1993. Posledních dvacet let je obdobím řady reformních kroků, jež se snaží snížit celkový dluh systému a rovněž zredukovat rozdíly mezi jednotlivými režimy. Finanční situace režimů je rozdílná, kdy k zajištění stability některých z...
Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení
Bohuněk, Metoděj ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
64 Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá uplatněním zásady sociální solidarity jako jedné ze stěžejních zásad práva sociálního zabezpečení. Jedná se o společensky exponované téma, neboť míra jejího zohlednění má vliv na životní úroveň většiny osob, a právě péče o slabší členy je dokladem kulturnosti dané společnosti. Diplomová práce se skládá z obecné a zvláštní části. V obecné části vymezuje zásadu solidarity a další zásady: protikladnou zásadu ekvivalence, zásadu spravedlnosti a zásadu subsidiarity. Dále rozebírá filozofický a historický kontext solidarity, který vychází z židovsko-křesťanských kořenů evropské kultury. V novodobé historii se zaměřuje na vývoj na území Čech, Moravy a Slezska. Popisuje, že současná podoba sociálního systému navazuje na bohatou intelektuální minulost českých ekonomů a právníků. I v současné době existují na tomto poli inspirativní lidé a myšlenky a zůstává nekončícím úkolem hledat mezi nimi ty nejvhodnější. Zvláštní část práce analyzuje nálezy Ústavního soudu České republiky, které se k zásadě solidarity a vyjadřovaly a dotýkaly se i příbuzných zásad: zásady zdrženlivosti v politických otázkách, zásady zákazu libovůle zákonodárce a zásady legitimního očekávání. Zabývá se rozdíly mezi testem...
Fenomén nucené práce v České republice
Aldorf, Lukáš ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent) ; Stránský, Jaroslav (oponent)
Fenomén nucené práce v České republice Abstrakt Předkládaná disertační práce zkoumá dosud vědecky zanedbávaný fenomén nucené práce na území České republiky v jeho celistvosti, tedy jak formy nucené práce právem zakázané, tak formy právem povolené (například práce osob vykonávajících trest odnětí svobody). Přitom se snaží odpovědět na otázku, zda je současná právní (a částečně i mimoprávní) regulace dostatečná. Za tímto účelem pak zkoumá nejen předmětnou právní úpravu napříč jednotlivými právními odvětvími, ale i její zasazení do historického a morálně- filozofického kontextu. V úvodních částech se tak předkládaná práce zabývá otázkou existence svobodné vůle jako předpokladu pro považování práce za svobodnou či otázkou existence a obsahu objektivní morálky jako předpokladu pro učinění závěru o morální správnosti určitého jevu. Zvláštní pozornost je pak v rámci historického exkurzu věnována nucené práci za Protektorátu či vlády komunistického režimu v Československu. Jádrem předkládané práce je analýza právní úpravy nucené práce, a to na úrovni mezinárodního, evropského i národního práva. Od prvních mezinárodních smluv na tomto poli vzniklých v rámci Mezinárodní organizace práce se přes analýzu bohaté judikatury Evropského soudu pro lidská práva pozornost přesouvá k českému právnímu řádu, kde jsou podrobeny...
Neviditelný problém: rovnost a diskriminace v praxi
Skálová, Helena ; Fialová, Eva ; Koldinská, Kristina ; Sokačová, Linda ; Štěpánková, Martina
Sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR
Sociální pomoc seniorům
Trnková, Šárka ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Munková, Gabriela (oponent)
Rigorózní práce je věnována tématu sociálních služeb a příspěvku na péči v souvislosti s péčí o specifickou klientelu sociálních služeb, jež tvoří senioři. Stárnutí populace je v současné době velmi aktuálním tématem nejen v České republice, ale i ve světě. V České republice přibývá obyvatel, nejvýrazněji však roste počet seniorů. Podle prognóz bude obyvatelstvo i nadále stárnout, a v důsledku toho bude nutné se vypořádat se vzrůstající potřebou péče o seniory. Práce se skládá celkem ze šesti kapitol. První kapitola rozebírá stárnutí a stáří včetně fenoménu ageismu, přináší také nástin sociální pomoci seniorům v systému sociálního zabezpečení České republiky. Druhá kapitola se věnuje sociálním službám nejen z pohledu jejich uživatelů (seniorů), ale i z pohledu poskytovatelů sociálních služeb. Snahou autora bylo také rozebrat možná úskalí sociální práce. Je zde zmíněn i systém financování sociálních služeb. Třetí kapitola popisuje institut příspěvku na péči od podmínek nároku až po kontrolu jeho využívání. Stěžejní jsou shledané nedostatky právní úpravy a snaha nastínit případná řešení de lege ferenda. Čtvrtá kapitola obsahuje demografické údaje a statistické údaje k příspěvku na péči a sociálním službám. Pátá kapitola se věnuje dodržování základních lidských práv v zařízeních sociálních služeb,...
Sociální péče o seniory
Třešňáková, Martina ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Munková, Gabriela (oponent)
Sociální péče o seniory Abstrakt problematikou sociální péče České republice důchodovém věku. péči následně čtenáři poskytnout přehledný seznam možných zlepšení či alternativ péče o seniory nejrůznějších oblastech sociálního zabezpečení úvodní části existuje potřeba se zabývat tímto tématem ž zda česká populace opravdu postupně stárne. Tyto hypotézy byly postupně základě statistických údajů potvr rovněž vyplynulo, že řešení postupného stárnutí může České republice vyřešit podpora rodinné péče. Tato forma péče je nejlevnější nejjednodušší formou péče v českém kulturním a sociálním prostředí. tohoto důvodu kapitola zkoumá již konkrétně rodinnou péči v České nevýhodami rodinné péče, následně zmiňuje problematiku genderové nevyrovnanosti této péče a zmiňuje rovněž nepoměrnost starobního důchodu poskytovatele rodinné péče v případě, kdy tuto péči poskytuje déle než 15 let a jak by se vyměřování této dávky mohl proporcionálně změnit ve prospěch rodinných pečovatelů. Dále práce již systematicky analyzuje jednotlivé oblasti sociálního zabezpečení rovněž provádí komparaci s případě, kdy to bylo možné Třetí kapitola Sociální služby a příspěvek na péči nejobsáhlejší , jelikož služ o sobě obsahově velmi práce zabývá analýzou příspěvku na péči a jeho případným zlepšením říspěv na péči je v ostatními členskými státy...
Právní úprava postavení žen na trhu práce
Jehnová, Veronika ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Právní úprava postavení žen na trhu práce Abstrakt Cílem této diplomové práce nazvané Právní úprava postavení žen na trhu práce je přiblížení nejen současného stavu, ale rovněž historického vývoje pozice žen v pracovněprávních vztazích. V práci se zabývám úpravou zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení na úrovni práva mezinárodního, unijního a národního a dále zmapováním zvláštních pracovních podmínek zaměstnankyň, které jsou zaváděny za účelem ochrany žen v období těhotenství a mateřství, společně s přiblížením judikatury v této oblasti. Postavení žen na trhu práce nebylo vždy ideální a svou dnešní pozici si ženy musely vybojovat. V mnoha rodinách však stále přetrvává tradiční uspořádání, kdy péče o děti a o domácnost je zcela samozřejmě považována za ženskou práci. Mnoho žen tak musí řešit jak zvládnout skloubit svou úlohu matky a zaměstnankyně zároveň. Má práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole se věnuji vývoji postavení žen ve společnosti a na pracovním trhu, a to od 19. století do období po roce 1989. Druhá a třetí kapitola je zaměřená na zákaz diskriminace a zásadu rovného zacházení. Zatímco druhá kapitola slouží k přiblížení a vysvětlení těchto pojmů, ve třetí kapitole se věnuji jejich zakotvení na úrovni práva mezinárodního, evropského a národního. Ve čtvrté kapitole se nejprve...
Sociální služby pro osoby závislé na péči ve světle české legislativy
Šitnerová, Jitka ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Munková, Gabriela (oponent)
Sociální služby pro osoby závislé na péči ve světle české legislativy Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o problematice Sociálních služeb v České republice především pro osoby se zdravotním postižením. Práce se zaměřuje na aktuální problémy, které nadále vyvstávají v rámci dílčích novel zákona o sociálních službách a zákona o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením. Práce se především zabývá aktuálností a dostatečností sociálních služeb a poskytovanými dávkami pro zdravotně postižené občany. Práce samotná se dělí na 10 kapitol a další podkapitoly. Nejprve je téma zasazeno do historického kontextu a je přiblížena historie sociálních služeb od jejich prvních výskytů až do současnosti. Dále je přiblíženo dělení sociálního zabezpečení a zařazení sociálních služeb do tohoto systému. Protože se práce zabývá především osobami se zdravotním postižením v následující kapitole je definováno zdravotní postižení a představení pohledů na zdravotní postižení. Navazující problematikou jsou dávky pro osoby se zdravotním postižením a další související nepeněžité výhody pro zdravotně postižené osoby. Následně práce pojednává o problematice příspěvku na péči, zabývá se jeho úpravou a dostatečností. Jádro práce se týká samotných sociálních služeb, jejich dělení, charakteristiky, standardů a dostatečnosti, ale...
Možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova
Novotný, Filip ; Koldinská, Kristina (oponent)
Tématem rigorózní práce, která vznikla na doporučení zkušební komise rozšířením a doplněním diplomové práce, jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova. V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této rigorózní práci. Následující kapitola obsahuje zkrácený a upravený překlad metodologické příručky Sociální indikátory chudoby a sociálního vyloučení, tzv. Laekenské indikátory. Ve třetí kapitole je popsána role Českého statistického úřadu z pohledu zákona o státní statistické službě a v souvislosti s problematikou bezdomovectví. Čtvrtá kapitola popisuje historii bezdomovectví, jeho typologii a pohledy různých společenskovědních oborů na tuto problematiku. Je doplněna o přístup k bezdomovectví v 70. letech minulého století v kontextu trestného činu příživnictví. Poslední kapitola popisuje vybrané sociální transfery v ČR a navržený nástroj indikace sociálního vyloučení, jehož výsledkem je index relativního sociálního vyloučení.
Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců
Linhartová, Lucie ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent)
Cílem mé práce nazvané Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců je poskytnout kompletní přehled aktuální mezinárodní, evropské a české právní úpravy této oblasti a informovat o tom, jak se bránit proti diskriminaci. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola je obecná. Jsou v ní rozebrány zásadní pojmy týkající se dané oblasti, jako je rovnost, rovné zacházení, diskriminace a její druhy a další. Druhá kapitola je zaměřena na důležité mezinárodní smlouvy, které upravují rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích. Kapitola má tři části, přičemž v každé z nich jsou rozebrány úmluvy přijaté jednou mezinárodní organizací - OSN, Mezinárodní organizací práce a Radou Evropy. Třetí kapitola pojednává o právní úpravě Evropské unie a to jak úpravě práva primárního, tak úpravě práva sekundárního. V neposlední řadě se zabývá i rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie, dříve Evropského soudního dvora. Čtvrtá kapitola je zaměřena na českou právní úpravu, v první řadě na antidiskriminační zákon. Tato kapitola také popisuje, jakými způsoby se můžeme bránit proti diskriminaci v zaměstnání a instituty sloužící na pomoc těm, kteří se cítí být v zaměstnání diskriminováni.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 157 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.