Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 151 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní úprava postavení žen na trhu práce
Jehnová, Veronika ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Právní úprava postavení žen na trhu práce Abstrakt Cílem této diplomové práce nazvané Právní úprava postavení žen na trhu práce je přiblížení nejen současného stavu, ale rovněž historického vývoje pozice žen v pracovněprávních vztazích. V práci se zabývám úpravou zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení na úrovni práva mezinárodního, unijního a národního a dále zmapováním zvláštních pracovních podmínek zaměstnankyň, které jsou zaváděny za účelem ochrany žen v období těhotenství a mateřství, společně s přiblížením judikatury v této oblasti. Postavení žen na trhu práce nebylo vždy ideální a svou dnešní pozici si ženy musely vybojovat. V mnoha rodinách však stále přetrvává tradiční uspořádání, kdy péče o děti a o domácnost je zcela samozřejmě považována za ženskou práci. Mnoho žen tak musí řešit jak zvládnout skloubit svou úlohu matky a zaměstnankyně zároveň. Má práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole se věnuji vývoji postavení žen ve společnosti a na pracovním trhu, a to od 19. století do období po roce 1989. Druhá a třetí kapitola je zaměřená na zákaz diskriminace a zásadu rovného zacházení. Zatímco druhá kapitola slouží k přiblížení a vysvětlení těchto pojmů, ve třetí kapitole se věnuji jejich zakotvení na úrovni práva mezinárodního, evropského a národního. Ve čtvrté kapitole se nejprve...
Sociální služby pro osoby závislé na péči ve světle české legislativy
Šitnerová, Jitka ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Munková, Gabriela (oponent)
Sociální služby pro osoby závislé na péči ve světle české legislativy Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o problematice Sociálních služeb v České republice především pro osoby se zdravotním postižením. Práce se zaměřuje na aktuální problémy, které nadále vyvstávají v rámci dílčích novel zákona o sociálních službách a zákona o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením. Práce se především zabývá aktuálností a dostatečností sociálních služeb a poskytovanými dávkami pro zdravotně postižené občany. Práce samotná se dělí na 10 kapitol a další podkapitoly. Nejprve je téma zasazeno do historického kontextu a je přiblížena historie sociálních služeb od jejich prvních výskytů až do současnosti. Dále je přiblíženo dělení sociálního zabezpečení a zařazení sociálních služeb do tohoto systému. Protože se práce zabývá především osobami se zdravotním postižením v následující kapitole je definováno zdravotní postižení a představení pohledů na zdravotní postižení. Navazující problematikou jsou dávky pro osoby se zdravotním postižením a další související nepeněžité výhody pro zdravotně postižené osoby. Následně práce pojednává o problematice příspěvku na péči, zabývá se jeho úpravou a dostatečností. Jádro práce se týká samotných sociálních služeb, jejich dělení, charakteristiky, standardů a dostatečnosti, ale...
Možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova
Novotný, Filip ; Koldinská, Kristina (oponent)
Tématem rigorózní práce, která vznikla na doporučení zkušební komise rozšířením a doplněním diplomové práce, jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova. V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této rigorózní práci. Následující kapitola obsahuje zkrácený a upravený překlad metodologické příručky Sociální indikátory chudoby a sociálního vyloučení, tzv. Laekenské indikátory. Ve třetí kapitole je popsána role Českého statistického úřadu z pohledu zákona o státní statistické službě a v souvislosti s problematikou bezdomovectví. Čtvrtá kapitola popisuje historii bezdomovectví, jeho typologii a pohledy různých společenskovědních oborů na tuto problematiku. Je doplněna o přístup k bezdomovectví v 70. letech minulého století v kontextu trestného činu příživnictví. Poslední kapitola popisuje vybrané sociální transfery v ČR a navržený nástroj indikace sociálního vyloučení, jehož výsledkem je index relativního sociálního vyloučení.
Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců
Linhartová, Lucie ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent)
Cílem mé práce nazvané Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců je poskytnout kompletní přehled aktuální mezinárodní, evropské a české právní úpravy této oblasti a informovat o tom, jak se bránit proti diskriminaci. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola je obecná. Jsou v ní rozebrány zásadní pojmy týkající se dané oblasti, jako je rovnost, rovné zacházení, diskriminace a její druhy a další. Druhá kapitola je zaměřena na důležité mezinárodní smlouvy, které upravují rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích. Kapitola má tři části, přičemž v každé z nich jsou rozebrány úmluvy přijaté jednou mezinárodní organizací - OSN, Mezinárodní organizací práce a Radou Evropy. Třetí kapitola pojednává o právní úpravě Evropské unie a to jak úpravě práva primárního, tak úpravě práva sekundárního. V neposlední řadě se zabývá i rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie, dříve Evropského soudního dvora. Čtvrtá kapitola je zaměřena na českou právní úpravu, v první řadě na antidiskriminační zákon. Tato kapitola také popisuje, jakými způsoby se můžeme bránit proti diskriminaci v zaměstnání a instituty sloužící na pomoc těm, kteří se cítí být v zaměstnání diskriminováni.
Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení na území českého státu
Pawlita, Lukáš ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tématem této diplomové práce je zachycení vzniku a vývoje systému sloužícího k zajištění jedince v případě sociálních událostí jako je např. nemoc, invalidita nebo stáří. První moderní forma zabezpečení se na území českého státu objevuje koncem 18. století v podobě tzv. tereziánských a josefínských penzijních normálů, které mají zabezpečit vysloužilé úředníky státu. V závěru 19. století jsou přijaty dvě důležité normy - zákon o úrazovém pojištění dělníků a zákon o dělnickém nemocenském pojištění. Dělnické důchodové pojištění se pro tuto nejpočetnější sociální skupinu podaří zřídit až v roce 1924. Systém sociálního pojištění je organizačně roztříštěný, v dělnickém a hornickém pojištění navíc nedostatečně zajištěn v příjmové stránce, což vede k jeho zadlužení. Období okupace přinese kromě znehodnocení finančních prostředků a některých organizačních změn přesvědčení, že je vhodné systém nemocenského a důchodového pojištění sjednotit a zahrnout do něj veškeré obyvatelstvo. Moderní zákon o národním pojištění z roku 1948 je ale nakonec zrušen v období totality, z důvodu změny našeho pojistného systému na sovětský model sociálního zabezpečení. Tento stav pak přetrvá s drobnými změnami až do roku 1989. Při vývoji systému sociálního pojištění můžeme sledovat snahu zajistit jedince v moderní společnosti před...
Diskriminace některých skupin zaměstnanců
Jenerálová, Nela ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o problematice diskriminace v rámci pracovněprávních vztahů a její právní úpravě, a to z hlediska práva vnitrostátního, komunitárního i mezinárodního. Ve své práci nejprve rozebírám diskriminaci z obecného hlediska, následně se zaměřuji na konkrétní diskriminační kritérium, kterým je věk. Práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola nastiňuje základní pojmy a dále popisuje jednotlivá diskriminační kritéria a formy a druhy diskriminace. V této kapitole rovněž nastiňuji pojem a problematiku rovnosti. Druhá kapitola se soustředí na právní úpravu diskriminace v rámci právního řádu České republiky. V této kapitole jsou blíže přiblíženy ústavní zákony, zákoník práce, Antidiskriminační zákon, zákon o zaměstnanosti a judikatura českých soudů týkající se této právní oblasti. Právní úprava diskriminace na mezinárodní úrovni a jednotlivé mezinárodní dokumenty významné v rámci boje proti diskriminaci jsou obsahem kapitoly třetí. Kapitola čtvrtá se soustředí na právní úpravu diskriminace na úrovni Evropské unie, a to jak z hlediska primárního práva, tak z hlediska práva sekundárního. Těžiště této kapitole však leží v antidiskriminační judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Tato je v práci rozdělena do několika podkapitol podle typové souvislosti judikátů. Kapitola pátá se...
Koordinace systémů sociálního zabezpečení
Pivoda, Jan ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent)
v češtině Koordinace systému sociálního zabezpečení je velmi důležitá pro migrující pracovníky, kteří během své pracovní kariéře pracují ve více státech světa. Tím jim vznikají nároky na čerpání sociálních dávek ve státech, kde vykonávaly výdělečnou činnost, které jsou však velmi často ovlivněny dostatečnou dobou pojištění, která však nemusí být v daném státě splněna. Z tohoto důvodu státy mezi sebou uzavírají dohody, aby usnadnili migrujícím pracovníkům přístup k sociálním dávkám, na něž jim vznikl nárok. Úprava mezi státy existuje jak na multilaterální úrovni tak i na úrovní bilaterální. Tato právu ukazuje jak je koordinace systému sociálního zabezpečení upravena na multilaterální úrovni, především v Evropské unii, ale i na bilaterální úrovni na příkladu smluv, které Česká republika uzavřela dalšími státy světa, také se věnuje představení institucí, jež koordinaci systému sociálního zabezpečení naplňují v České republice. Na multilaterální úrovni je nejdůležitější úprava, která byla vytvořena na úrovni Evropské unie. Zdejší úprava vychází z práva na volný pohyb, které je jedním ze základních principů, na kterých je Evropská unie postavena. Samotná koordinace systému sociálního zabezpečení v Evropské unii má základní čtyři principy rovnost zacházení, uplatňování právního řádu jediného státu,...
Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice
Černý, Jiří ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Tématem své diplomové práce jsem zvolil problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. K tomuto tématu mě přivedly jednak mé pracovní zkušenosti v této oblasti, zejména školení zaměstnávání zdravotně postižených osob a poskytování rad osobám se zdravotním postižením, jednak přehled o tomto odvětví, které jsem díky zmíněným pracovním aktivitám získal a snaha si vědomosti o něm prohloubit. Rovněž jsem díky pohybování se v této oblasti práva věděl o problematických aspektech, problémové nebo zastaralé úpravě, problémech podvodů na úseku náhradního plnění, ale i problémech souvisejících se zaměstnaností zdravotně postižených osob sekundárně, především v problémech s překotnými změnami v oblastech průkazů mimořádných výhod nebo kompenzačních pomůcek. Čím více těchto problémů jsem znal, tím více jsem byl přesvědčen, že bych je chtěl zpracovat ve vědecké práci. Mimo jiné i proto, že po zběžné rešerši publikací jsem zjistil, že o tomto tématu v uplynulých více než pěti letech nevyšla žádná odborná publikace. Byl bych tak potěšen, pokud bych touto prací, do oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, přispěl. Práci jsem rozdělil do osmi samostatných částí. V první části se věnuji vymezení pojmu osoby se zdravotním postižením, zdravotnímu postižení a dalších související...
Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
Dolejš, Jaroslav ; Koldinská, Kristina (vedoucí práce) ; Lang, Roman (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace je jedním ze základních principů pracovního práva. Proto je tento princip součástí pracovního práva na všech úrovních - mezinárodního pracovního práva, pracovního práva Evropské unie a vnitrostátního pracovního práva. Autor práce zvolil toto téma z důvodu jeho vzrůstajícího společenského významu. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace se pomalu stává důležitým sociálním tématem i v České republice. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly. První kapitola stručně popisuje některé ze základních pojmů jako rovnost, diskriminace, gender apod. Ačkoliv jsou tyto pojmy běžně užívány, jejich přiblížení je důležité pro lepší pochopení tématu. Následující kapitoly se zabývají zejména předpisy, které jsou v současnosti platné a účinné v České republice. Druhá kapitola popisuje zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace v dokumentech mezinárodního práva, zejména mezinárodních úmluvách Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy. Třetí kapitola se zaměřuje na uvedený princip v pracovním právu Evropské unie. Pro EU je princip rovného zacházení a zákazu diskriminace...
Právní aspekty vybraných smluvních vztahů v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice
Železná, Zuzana ; Koldinská, Kristina (oponent) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Předmětem mé rigorózní práce jsou právní aspekty Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb a Zvláštní smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami. Právní úprava těchto smluvních vztahů je nepřehledná, nedostatečná a neodpovídá potřebám jejich účastníků. K překlenutí těchto problémů by měla přispět právě tato práce. Jejím cílem je zpracování odborného textu, který by se komplexně zabýval danou problematikou a který by kriticky zhodnotil stávající právní úpravu těchto smluvních vztahů a navrhl možná řešení. V úvodu práce je krátce pojednáno o způsobech financování zdravotnictví, o systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, o jeho právní úpravě a druzích právních vztahů, které v rámci něj vznikají. Stěžejní část práce je věnována popisu právních aspektů shora uvedených smluv, přičemž se též zabývá problémy plynoucími smluvním stranám ze stávající právní úpravy. Závěr práce je pak zaměřen na právní úvahy de lege ferenda.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 151 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.