National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring lesní a travinné vegetace v CHKO a BR Křivoklátsko
Botanický ústav AV ČR, Průhonice ; Petřík, Petr ; Černý, Tomáš ; Moravec, Jaroslav ; Kolbek, Jiří
Předmětem biomonitoringu v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Křivoklátsko byla v roce 2001 dřevinná i bylinná složka lesních společenstev (subxerofilní doubravy asociace Potentillo albae-Quercetum, dubohabřiny asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum a květnaté bučiny asociace Tilio cordatae-Fagetum). Dále bylinná složka lučního společenstva s kriticky ohroženým taxonem Gentianella baltica a dalšími vzácnými taxony ČR jako Orchis morio, Orchis ustulata, Phyteuma orbiculare a Primula veris. Ve třech klimaxových lesních společenstvech bylo s ohledem na přezvěření oblasti a eutrofizaci území zjišťováno kvalitativní a kvantitativní složení bylinného, keřového i stromového patra na oplocených a kontrolních plochách. Na travnatých svazích potoka Klíčavy bylo provedeno fytocenologické snímkování lučních porostů se zvláštním zřetelem na četnost populací vzácných a ohrožených taxonů. Na téže lokalitě byl sledován průběh řízené sukcese na místě bývalého pole.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.