Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Etické kodexy - jejich úloha ve vztazích mezi podnikateli
Kolaříková, Barbora ; Švarc, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hásová, Jiřina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá Etickými kodexy a jejich úlohou mezi podnikateli. Cílem práce je poskytnutí ucelenějšího přehledu o podnikatelské etice, dále její aplikace a využití etických kodexů v praxi. Teoretická část je zaměřena na definici základních pojmů, poskytuje náhled do historie etiky a poukazuje na provázanost mezi etickými a právními pravidly. V práci jsou dále popisovány nástroje a metody etiky, samostatná kapitola je pak věnována etickým kodexům. Praktická část se zabývá příkladem etického kodexu ve vybrané společnosti.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Odpadní vody a čistírenské kaly v regionu Svitavy - ekonomická úvaha
ALBERG s.r.o., Moravská Třebová ; Kolaříková, B. ; Šimon, Jan
Charakteristika svitavského regionu, počet obyvatel, počet obyvatel zásobovaných vodou, napojení na kanalizace a ČOV. Zdroje znečišťování v regionu, kanalizace, čistírny OV a jejich kapacity. Technologie ČOV, technologie zpracování kalů, nakládání s kaly, kvalita kalů, současné možnosti využití a odstraňování produkovaných kalů. Ekonomika provozu čistírny OV. Legislativa, investiční a technologické nároky výhledu legislativy.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
VaZ s.r.o., Mšec ; ALBERG s.r.o., Moravská Třebová ; AGRO-EKO, Ostrava ; ASLAB ; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, oddělení agrochemie, půdy a výživy rostlin, Plzeň ; Státní zdravotní ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Koruna, Ivan ; Kolaříková, B. ; Šimon, Jan ; Sedláček, Miroslav ; Holuša, Václav ; Sezima, Tomáš ; Pospíšilová, Eva ; Petrášek, K. ; Chvátal, Vladislav ; Matějů, Ladislava ; Zimová, Magdalena ; Michalová, Marie
Využití a odstraňování kalů z ČOV v ČR. Rešerše za období roku 2003. Současný stav, provozní poznatky - vyhodnocení schopností hlavních producentů kalu využít kaly v zemědělství. Ekonomická úvaha - posouzení procesu využívání a odstraňování kalů v ČR v regionu Svitavska. Poloprovozní ověření recyklace ČOV kalů. Vliv aplikace kalů na zemědělskou půdu a rostlinnou produkci. Kaly z ČOV v ČR, zejména se zaměřením na mikrobiologické ukazatele.
Výměra trestu
Kolaříková, Barbora ; Žák, Květoslav (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Bakalářská práce se zabývá výměrou trestu, jejím cílem je zhotovení uceleného přehledu o dané problematice. Struktura bakalářské práce má 2 oddíly. První část je zaměřena na způsoby ukládání trestů, v druhém oddílu jsou popsány okolnosti, které ovlivňují druh a výměru trestu. V závěru poslední kapitoly je názorná ukázka aplikace teoretických poznatků v praxi na konkrétní případ. Během celé práce autorka poukazuje na odlišnosti v aktuální úpravě s předchozím zněním zákona.

Viz též: podobná jména autorů
2 Kolaříková, B.
4 Kolaříková, Barbora
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.