Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2017
Šmejkal, Marek ; Blabolil, Petr ; Bartoň, Daniel ; Kolařík, T. ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Boborová, K. ; Michalička, P. ; Zemanová, Z. ; Kočvara, Luboš ; Duras, J. ; Kubečka, Jan
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
Hodnocení efektivity reintrodukce lipana podhorního (Thymallus thymallus L.) do vybraných lokalit jihočeských toků
KOLAŘÍK, Tomáš
Cílem této bakalářské práce je zpracování a zhodnocení údajů o vysazování a úlovcích lipana podhorního (Thymallus thymallus) ve vybraných revírech jihočeských řek na základě statistik JčÚS ČRS. Dalším cílem práce je vyhodnocení výsledků dosavadních snah o obnovu či posílení populací lipana v úsecích řek Blanice vodňanská pod ÚN Husinec a Vltava pod ÚN Lipno prostřednictvím vysazení násad. V obou lokalitách se lipan dříve hojně vyskytoval a docházelo zde i k jeho přirozenému výtěru. V posledních letech zde prakticky došlo k vymizení tohoto druhu a jeho výskyt je pouze ojedinělý.
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2016
Šmejkal, Marek ; Blabolil, Petr ; Baran, Roman ; Kočvara, Luboš ; Bartoň, Daniel ; Kolařík, T. ; Prachař, Zdeněk ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Vebrová, Lucie ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
Ichtyologický průzkum VN Nýrsko a Karhov a odhad početnosti, věkového složení a dynamiky tření populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov v r. 2015.
Vašek, Mojmír ; Soukalová, Kateřina ; Kočvara, Luboš ; Blabolil, Petr ; Baran, Roman ; Frouzová, Jaroslava ; Koliada, Ievgen ; Muška, Milan ; Šmejkal, Marek ; Draštík, Vladislav ; Kolařík, T. ; Prachař, Zdeněk ; Sajdlová, Zuzana ; Vebrová, L. ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Prostřednictvím bentických a pelagických mnohoočkových tenatových sítí byl proveden průzkum rybích společenstev v nádržích Nýrsko a Karhov. Třecí hejno bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov bylo označeno individuálními čipovými značkami a sledována byla početnost a chování dospělých bolenů na hlavních trdlištích nádrže. Odhadnuta byla celková velikost dospělé populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov. Stanoveny byly roční délkové a hmotnostní přírůstky dospělých bolenů v nádrži Želivka–Švihov.
Zpráva o stavu populací bolena dravého a sekavce podunajského v EVL – údolních nádržích.
Blabolil, Petr ; Šmejkal, Marek ; Bartoň, Daniel ; Baran, Roman ; Draštík, Vladislav ; Jůza, Tomáš ; Kočvara, Luboš ; Koliada, Ievgen ; Kolařík, T. ; Matějíčková, Ivana ; Prachař, Zdeněk ; Sajdlová, Zuzana ; Soukalová, Kateřina ; Vebrová, Lucie ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Cílem ichtyologického průzkumu bylo ohodnocení stavu reprodukčně aktivní populace bolena dravého (Leuciscus aspius) na evropsky významné lokalitě (EVL) Želivka (VD Švihov) a sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) v EVL Nová Říše (VD Nová Říše).\n\n
Historie Severočeské filharmonie Teplice (od roku 1948 až po současnost)
Kolařík, Tomáš ; PANOCHA, Jiří (vedoucí práce) ; TOMÁŠEK, Jiří (oponent)
Ve své magisterské práci se autor zabývá historií Severočeské filharmonie Teplice, jediného profesionálního symfonického tělesa v Ústeckém kraji, od roku 1948 až po současnost (2016). Je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola přináší přehled nejvýznamnějších dirigentů, kteří u Severočeské filharmonie působili ať už ve funkci šéfdirigenta, či zastávali post druhého dirigenta. Druhá, stěžejní, kapitola přináší přehled historického vývoje, proměn orchestru a událostí s orchestrem spojený, od doby svého znovuobnovení v roce 1948 až po rok 2016. Ve třetí kapitole nejprve autor zmiňuje nejdůležitější informace o Hudebním festivalu Ludwiga van Beethovena, jehož je v současné době teplická filharmonie organizátorem, a poté podává stručný a neúplný přehled vybraných festivalových ročníků. Čtvrtá, závěrečná, kapitola okrajově doplňuje magisterskou práci o informace týkající se „novinky“ Severočeské filharmonie, a sice její orchestrální akademie, založené po vzoru předních českých orchestrů. Autor práci doplnil obrázkovou přílohou zachycující zkušební a koncertní prostředí filharmonie v průběhu let či fotografie filharmonie z poslední doby, dokreslující, možná strohý, faktografický charakter této práce.
Implementation of the ACP protocol into L4 operating system
Kolarík, Tomáš ; Strašil, Ivo (oponent) ; Burda, Karel (vedoucí práce)
This thesis deals with the implementation of ACP protocol which serves to manage the access for operation system based on L4 microkernel. The theoretical part of the thesis deals with methods of access management in computer networks. It focuses primarily on AAA systems which make access management possible. Furthermore it describes in detail the ACP protocol, the types of messages and their feedback. The next theoretical part is dedicated to operation systems and in particular to their architecture and services. Then we get a closer look at L4 microkernel family, their philosophy and properties. We continue with a detailed description of the L4 application interface and its ways of expansion. The practical section deals with the implemented concept of system for ACP protocol support in computers. General concept is then applied in real implementation of ACP protocol into the L4 operation system environment based on the L4 platform. To assist, I also included a detailed tutorial explaining the modeling and compilation of software for this platform. At this point we describe the methods used at the implementation and the description of particular modules and features. The end of the thesis concludes the information about the ways of testing and the implementation properties.
Historie Severočeské filharmonie Teplice ( od roku 1838 do roku 1945)
Kolařík, Tomáš ; PANOCHA, Jiří (vedoucí práce) ; ŠTRAUS, Ivan (oponent)
Ve své bakalářské práci se zabývám historií Severočeské filharmonie Teplice a to konkrétně v letech 1838 až 1945. Je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola pojednává jednak o lázeňském hudebním dění v Teplicích a jednak o okolnostech vzniku samotného lázeňského orchestru. Druhá kapitola přináší ucelený přehled osobností jednotlivých kapelníků a představuje je v souvislosti s jejich působením v čele lázeňské kapely. Ve třetí kapitole se dozvídáme o pobytech některých slavných skladatelů v Teplicích, kteří sem často přijížděli nejen do lázní za načerpáním nových sil, ale také za načerpáním inspirace ke své další tvorbě. Čvrtá kapitola, obdobně jako druhá, přináší výčet některých slavných umělců, kteří v Teplicích vystupovali, ať už v roli sólisty či dirigenta. Pátá kapitola s názvem Divadlo v Teplicích okrajově doplňuje pohled na kulturní zázemí Teplic, kde se od roku 1874 rovněž uskutečnilo mnoho koncertů světových hudebních velikánů, o kterých se tato práce zmiňuje v její předchozí, čtvrté kapitole. Práci jsem obohatil o obrázkovou přílohu, zobrazující například historické listiny, dobové fotografie či plakáty koncertů.

Viz též: podobná jména autorů
4 KOLAŘÍK, Tomáš
4 Kolarík, Tomáš
4 Kolařík, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.