Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prezentace využití NFC v NTK
Kolátor, Jan
Využití NFC jako nadstavby nad technologií RFID. Využití tohoto standardu pro evidenci prezenčních výpůjček v NTK.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Přínosy a problémy využití cloud computingu ve státní správě, informačních institucích a knihovnách
Rejnek, Tomáš ; Lipková, Helena (vedoucí práce) ; Kolátor, Jan (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá přinosy a riziky využití cloud computingu institucemi veřejného sektoru. Práce se zaměřuje především na služby tzv. veřejného cloudu. Práce je rozdělena do 4 hlavních částí. První část se věnuje definici a popisu základních vlastností cloud computingu. V druhé části práce je provedena PESTL analýza zkoumající vlivy makrookolí (konkrétně vlivy politické, ekonomické, sociální, technologické a legislativní) na využití cloud computingu institucemi veřejného sektoru. V třetí části práce byla vytvořena SWOT analýza zkoumající silné a slabé stránky cloudových technologií a možná hrozby a pří-ležitosti pro jejich využití v institucích veřejného sektoru. Poslední část práce představuje případovou studii využití cloud computingu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Výsledky provedených analýz se kloní k pozitivním přínosům cloud computingu pro instituce veřejného sektoru za předpokladu, že provedou patřičnou přípravu a nepodcení rizika popsaná v této práci. Klíčová slova (česky): Cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS, veřejný sektor, PESTL, SWOT, virtualizace
Příčiny a důsledky softwarového pirátství
Kolátor, Jan ; Souček, Martin (oponent) ; Pálka, Peter (vedoucí práce)
Práce je věnována příčinám a důsledkům softwarového pirátství. Podává přehled definic a typologie softwarového pirátství, přehled historie vývoje sledované problematiky i důvodů a podmínek vzniku softwarového pirátství. Rozebírá vztah softwarového pirátství k informačnímu průmyslu. Prezentuje vybrané mezinárodní a státními organizace, které se touto problematikou zabývají. Analyzuje otázky související s legalitou softwarových prostředků. Popisuje jednotlivé druhy metod a postupů softwarového pirátství. Ve svém závěru hodnotí druhy nákladů na ochranu dat a vliv těchto nákladů na výsledné ceny softwaru.
VuFind: upgrade 2016
Kolátor, Jan ; Mareček, Daniel
Prezentace: idr-1083_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1083_1 - Stáhnout plný textMP4
Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny
Řihák, Jakub ; Kolátor, Jan
V průběhu semináře byly akcentovány témata strategie digitalizace větších knihoven s ohledem na výběr podkladů a technologií, dále způsoby a nástroje k uchovávání, popisu a zpřístupnění digitalizovaného fondu. NTK v současnosti řeší stejné problémy jako krajské knihovny a národní knihovna, jako přínosné se tedy jeví spolupráce mezi institucemi. Podnětné byly informace o aplikacích pro Kramerius, které NTK plánuje otestovat a možnost využít institucionálního Krameria i pro jiné knihovny na základě omezení přístupu. Přínosné bylo také navázání kontaktů s oddělením NKP věnujícímu se tvorbě standardů pro metadatový popis.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ebooks 2014 - Beyond the Ebook
Kolátor, Jan
Konference Ebooks 2014 - Beyond the Ebook se odehrávala v Roberts G06 Sir Ambrose Fleming Lecture Theatre na University College London a to 08. 07. 2014 . Za NTK byl přítomen Jan Kolátor, který se problematikou elektronických knih a jejich půjčování v NTK zabývá. Poznatky anglických vysokých škol jsou sice odlišné množstvím prostředků , které vynakládají v této oblasti, ale jejich zkušenosti s kolaborativním nákupem elektronických knih, publikováním v knihovnách a chováním vysokých škol a jejich knihoven na sociálních sítích jsou aplikovatelné i v prostředí CHemTK.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
eKnihy v NTK - 2013
Kolátor, Jan
Shrnutí projektu e-knihy v Národní techniické knihovně za rok 2013.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Konference ELAG 2013
Kolátor, Jan ; Janíček, Milan ; Mareček, Daniel ; Svoboda, Martin
Konference ELAG 2013 (http://elag2013.org/) se konala 27. - 31. 5. 2013 v Ghentu v Belgii. Pořádajícími institucemi byly Ghent University Library a Ghent University Faculty Library Arts & Philosophy. Konference byla zaměřena stávájící i budoucí vývoj v knihovnách - hlavním tématem bylo “Inside Out Library” (Knihovna naruby). Knihovny čelí velkým změnám chování uživatelů a snaží se jim čelit jak technickými (využití linked data, podpora moderních IT technologií) tak metodickými prostředky (větší podpora lokálního publikování, podpora uživatelů). Řada z těchto probíraných témat, významných v zahraničí, ještě není v lokálním českém odborném prostředí příliš diskutována. Na konferenci také došlo k prohloubení mezinárodních kontaktů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.