Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Calibration of acoustic emission sensors
Kolář, Petr ; Petružálek, Matěj
Measurement of acoustic emission (AE) during laboratory experiments – rock sample loading - is an important tool for study of material mechanical properties as well as understanding of modes of its failure. For correct data processing it is necessary to calibrate used AE sensors. The calibration constants can depend on property of individual sensors, on their contact conditions, etc. As there can be a deformation induced charge in sensor contact condition, the calibration constants may vary with time. AE sources can be modeled (in the same way as natural earthquakes) as double couple sources with use of moment tensor (MT) formalism (3x3 symmetric tensor, i.e. 6 independent values, the problem is linear). We adopted method, which enable calibration of an individual station of a seismic network. The method is based on simultaneous determination of MTs and calibration constant(s). During the experiment there were repeatedly measured velocities of elastic waves by ultrasonic sounding, when AE sensors cyclically acted as sources. We processed this data and for each cycle determined calibration constant for all the sensors but one, which is supposed to be 1. The source is supposed to be of single force type, which further reduces number of determined parameters. The evaluation was performed cyclically for all the sensors, the final calibration constants are then the mean values.
Význam námořní přepravy pro mezninárodní obchod.
Beranová, Aneta ; Křenková, Eva (vedoucí práce) ; Kolář, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématikou mezinárodní námořní přepravy a jejího významu pro rozvoj světového obchodu. Nejprve jsou vysvětlena základní teoretická východiska specifická pro námořní přepravu. Práce se poté věnuje analýze vztahu námořní přepravy a mezinárodního obchodu. Důraz je kladen především na kontejnerovou přepravu. Dále jsou diskutovány současné trendy a problémy, které se v námořní přepravě vyskytují. Velký význam je také přikládán největším námořním trasám a přístavům na světě. Poslední část práce zkoumá potenciál využití Severní mořské cesty pro komerční námořní plavbu.
Potenciál kontinentální přepravy na relaci Čínská lidová republika – Česká republika
Sojková, Petra ; Kolář, Petr (vedoucí práce) ; Novák, Radek (oponent)
Evropská unie je pro Čínskou lidovou republiku klíčovým obchodním partnerem, na evropský trh směřuje přibližně třetina toho, co je vytvořeno na území ČLR a do ČLR pak směřuje polovina unijních exportů. Takto obrovské objemy obchodovaného zboží vyžadují vhodné logistické spojení, kterému na relaci dominuje námořní přeprava. Nicméně od roku 2007 je nově k dispozici i železniční řešení. Cílem diplomové práce je zhodnotit postavení železniční přepravy na relaci ČLR Evropa (se zaměřením na postavení České republiky) s ohledem na její vývoj, úskalí i potenciály do budoucna. Práce nejdříve mapuje pozadí a důvody vzniku Nové Hedvábné stezky (iniciativa "OBOR") a poté obchodní a ekonomickou spolupráci ČLR a ČR. Praktická část se věnuje jednotlivým aspektům železničního spojení. Z práce lze vyvodit, že objemově ani cenově nedokáže železnice konkurovat námořnímu řešení, nicméně si pomalu, ale jistě získává své první pravidelné zákazníky.
Problematika Short Sea Shipping resp. pobřežní plavby a přístav Hamburk
Dvořáková, Barbora ; Kolář, Petr (vedoucí práce) ; Havránek, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou tzv. Short Sea Shippingu v souvislosti s činností přístavu Hamburk. Teoretická část se ve své první polovině zabývá Short Sea Shippingem obecně, vymezuje tento anglický termín, charakterizuje jeho specifika, představuje jeho pozici a regulaci v Evropské unii, druhá polovina se věnuje představení přístavu Hamburk a představení dat o jeho výkonnosti jak z celkového pohledu, tak především se zaměřením na Short Sea Shipping. Praktická část analyzuje dostupné statistiky a dokumenty monitorující aktuální situaci Short Sea Shippingu v Evropské unii a především politické tendence v této oblasti. Závěrečná část diplomová práce je věnována rozhovoru se zástupem pražské reprezentace organizace Hafen Hamburg Marketing k této problematice ve vztahu k přístavu Hamburk. V závěru jsou identifikovány klíčové Short Sea trhy, potenciál, výzvy a příležitosti přístavu Hamburk.
Kompletnost seismických katalogů ve východní části USA
Arnetová, Kateřina ; Eisner, Leo (vedoucí práce) ; Kolář, Petr (oponent)
Tématem této diplomové práce je kompletnost seismických katalogů východní a centrální části USA.V posledních několika letech se v této poměrně klidné oblasti objevilo mnoho seismických jevů, které vzbudily otázky ohledně jejich původu. Ellsworth ( 2013) se domnívá, že tento trend je způsobený indukovanými jevy. V rámci této práce jsem se snažila ozřejmit jejich původ pomocí výpočtu magnituda kompletnosti seismického katalogu. K výpočtu byly použity dva seismické katalogy, ANSS katalog a Kombinovaný katalog poskytnutý dr. Ellswortem. Samotný výpočet magnituda kompletnosti byl proveden pomocí tří statistických metod : metodou MAXC, metodou GFT, metodou BSTAB. K doplnění výsledků byl ještě použit kontinuální výpočet magnituda kompletnosti metodou GFT pro oba katalogy. Výpočty bylo dokázáno, že magnitudo kompletnosti obou seismických katalogů nedosahovalo hodnoty Mc=3 nebo větší od rok 1970 jak bylo předestřeno, ale k poklesu došlo až v pozdějších letech. Seismické sítě tedy nebyly tak citlivé pro zachycení seismických jevů o magnitudu M=3 nebo větších ve všech případech. Kontinuálním výpočtem pak bylo prokázáno, že magnitudo kompletnosti klesne pod hranici Mc=3 až v takovém výběru dat, který obsahuje jevy zaznamenané po spuštění hustější přenosné sítě stanic USArray. Z výsledků je tak jasně zřetelné,...
Přínos laserové fotokoagulace sítnice systémem PASCAL
Němčanský, Jan ; Studnička, Jan (vedoucí práce) ; Kolář, Petr (oponent) ; Řehák, Jiří (oponent)
Souhrn - Přínos laserové fotokoagulace sítnice systémem PASCAL Cíl. Vyhodnotit funkční, anatomickou a klinickou efektivitu léčby, bezpečnost a snášenlivost a porovnat časovou náročnost při provádění laserové fotokoagulace sítnice s využitím nízkých časů impulzů (20 ms/1 impulz) a s využitím vzorů samostatně a ve srovnání s konvenčním laserem u nemocných s diabetickou retinopatií (DR) a/nebo s diabetickým makulárním edé- mem (DME). Metodika. Do souboru bylo zařazeno 235 očí u 151 pacientů ošetřených na Oční klinice Fa- kultní nemocnice Ostrava od 2008 do 2013. Soubor byl rozdělen na podskupiny A, B a C dle přítomnosti DR a/nebo DME indikovaných k provedení panretinální fotokoagulace sítnice (PRP) a laserovému ošetření makuly. V souboru A bylo vždy jedno oko nemocného ošetřeno s využitím inovací (čas impulzu 20 ms, použití vzorů, PRP v jednom sezení) a druhé konven- čním způsobem. V souboru B a C bylo ošetření provedeno vždy s využitím inovací. Sledová- na byla nejlepší korigovaná zraková ostrost (NKZO), centrální tloušťka sítnice (CRT) na spektrální optické koherentní tomografii (OCT), biomikroskopický nález, foto fundu, kompli- kace, bolestivost ošetření a časová náročnost ošetření. Minimální sledovací doba byla 12 mě- síců. K analýze byly použity klasické parametrické a neparametrické statistické testy se...
Elektronická učebnice matematických metod fyziky
Kolář, Petr ; Žák, Vojtěch (vedoucí práce) ; Snětinová, Marie (oponent)
Název práce: Elektronická učebnice matematických metod fyziky Autor: Bc. Petr Kolář Katedra: Katedra didaktiky fyziky MFF UK Vedoucí diplomové práce: RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky MFF UK Abstrakt: Cílem této práce je navázat na Elektronickou učebnici k předmětu Úvod do ma- tematických metod fyziky a vytvořit další studijní text, který je určen nejen pro studenty prvního ročníku učitelství fyziky na MFF UK, ale který by měl také dal- ším studentům fyzikálních a technických oborů na VŠ pomoci s úvodem do vyso- koškolské matematiky potřebné ve fyzice. Hlavní část této práce vychází z příprav a textů dr. A. Hladíka, prof. J. Podolského a dr. V. Žáka k přednáškám a cvičením předmětu Úvod do matematických metod fyziky a Matematické metody ve fyzice I. Reflektovány jsou také autorovy zkušenosti. Zároveň byla provedena částečná rešerše dalších studijních opor, které se zabývají danou problematikou. Některé zdroje jsou v práci doporučeny. Vytvořený text by měl čtenáři pomoci se základní problematikou neurčitých a určitých integrálů, dvojných a trojných integrálů a integrálů I. druhu se zvláštním zřetelem k jejich aplikacím ve fyzice. Přínos této a předcházející práce studentům je předmětem zkoumání. Předpokládá se další rozšíření textu o partie základních matematických metod ve fyzice. Klíčová...
Elektronická učebnice k předmětu Úvod do matematických metod fyziky
Kolář, Petr ; Žák, Vojtěch (vedoucí práce) ; Koupilová, Zdeňka (oponent)
Název práce: Elektronická učebnice k předmětu Úvod do matematických metod fyziky Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit studijní text, který je určen nejen pro studenty prvního ročníku učitelství fyziky na MFF UK, ale který by měl také dalším stu- dentům fyzikálních a technických oborů na VŠ pomoci s úvodem do vysokoškolské matematiky potřebné ve fyzice. Hlavní část této práce vychází z příprav a textů dr. A. Hladíka, prof. J. Podolského a dr. V. Žáka k přednáškám a cvičením před- mětu Úvod do matematických metod fyziky. Reflektovány jsou samozřejmě také autorovy zkušenosti, zejména čerstvá zkušenost s věkovou skupinou, jíž je text věnován. Zároveň byla provedena částečná rešerše dalších studijních opor, které se zabývají danou problematikou. Některé zdroje jsou v práci doporučeny. Vytvo- řený text by měl čtenáři pomoci se základní problematikou systémů souřadnic, limitního počtu a derivací, se zvláštním zřetelem k jejich aplikacím ve fyzice. Přínos této práce studentům bude předmětem dalšího zkoumání. Stejně tak se předpokládá rozšíření textu o další partie základních matematických metod ve fyzice.
Stanovení promotorů angiogeneze v nitrooční tekutině pomocí multiplexové imunoanalýzy
Rusňák, Štěpán ; Raiskup, Frederik (vedoucí práce) ; Řehák, Jiří (oponent) ; Kolář, Petr (oponent)
Cílem práce bylo zjistit, zda lze pomocí multiplexové imunoanalýzy stratifikovat pacienty s proliferativní diabetickou retinopatií - tj. zda u pacientů s komplikovaným klinickým průběhem zjistíme rozdíl v koncentraci vybraných biomarkerů, proti pacientům s nekomplikovaným průběhem. Bylo provedeno stanovení angiogenních, antiangiogenních a zánětlivých cytokinů multiplexovou analýzou ve 59 vzorcích nitrooční tekutiny aspirované z přední komory pacientů s PDR a u 51 kontrolních vzorků od pacientů s kataraktou. Bylo provedeno srovnání výsledků u pacientů s nekomplikovaným průběhem onemocnění a u terminálního stadia onemocnění s neovaskulárním glaukomem refrakterním na konvenční léčbu. Bylo zjištěno, že stratifikace pacientů podle klinické závažnosti PDR koreluje s hodnotami koncentrace proangiogenních cytokinů měřených multiplexovou analýzou v nitrooční tekutině. Dále bylo nalezeno několik dalších cytokinů, jejichž hladiny jsou zvýšené v nitrooční tekutině pacientů s PDR oproti kontrolní skupině. Pacienti s nejzávažnějším klinickým průběhem dosahovali nejvyšších hodnot proangiogenních cytokinů v nitrooční tekutině. Stanovení hodnot koncentrací proangiogenních cytokinů multiplexovou analýzou má tedy význam tam, kde z klinického nálezu hrozí komplikovaný průběh. Vysoká hladina VEGF v nitrooční tekutině...
Úloha malých efektorových molekul při signalizaci u bakterií.
Kolář, Petr ; Lichá, Irena (vedoucí práce) ; Hilská, Markéta (oponent)
Malé efektorové molekuly plní důležitou úlohu ve fyziologii bakterií. Jsou rozděleny do několika podkategorií molekul, vyskytujících se v bakteriální buňce. Jednu z nich tvoří malé signální molekuly mechanizmu quorum sensing, které v rámci extracelulární signalizace umožňují mezibuněčnou komunikaci v bakteriálních populacích. Zprostředkují informaci o buněčné hustotě a různých vlastnostech vnějšího okolí. Další podkategorií malých efektorových molekul jsou modifikované nukleotidy. Účastní se intracelulárních signálních drah, které vedou k regulaci změn životních strategií bakteriálních populací, v závislosti na měnících se zevních podmínkách. Nejlépe prozkoumané jsou signalizační dráhy využívající molekuly c-di-GMP a (p)ppGpp. Podrobné studie byly provedeny u zástupců gram pozitivních (Bacillus subtilis) a gram negativních (Escherichia coli, Vibrio cholerae) bakterií, u kterých bylo také prokázáno propojení signálních drah zprostředkovaných c-di-GMP s mechanizmem quorum sensing (Vibrio cholerae, Xanthomonas campestris). Důležitý objev na poli malých efektorových molekul byla signalizace prostřednictvím c-di-AMP u bakterie Bacillus subtilis. Nové mechanizmy regulace byly rovněž prokázány u nejlépe prozkoumané malé efektorové molekuly cAMP, v kontextu propojení signálních drah (Vibrio cholerae)....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
17 KOLÁŘ, Pavel
52 KOLÁŘ, Petr
2 Kolář, P.
17 Kolář, Pavel
2 Kolář, Pavel,
52 Kolář, Petr
52 Kolář, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.